O NÁS

Jenom národ zachovalý a vzdělaný může míti svobodu (Karel Havlíček Borovský, český básník, novinář a politik, 19. stol.)

Osvětový spolek Za Moravu

Spolek

Osvětový spolek Za Moravu je neziskový a nevládní dobrovolný, zájmový i odborný spolek působící na území Moravy, Čech a moravské části Slezska, který sdružuje zájemce o zachování kulturního dědictví Moravy, podílející se na bádání v oblasti historie našeho území se zvláštním zřetelem k historii Moravy. Spolek má charakter studijní, dokumentační, vlastivědný a vzdělávací.

Založení

Spolek byl založen koncem roku 2012 jako reakce na chyby, povrchní znalosti až neznalosti, svérázné interpretace a historické dezinformace některých spolků a politických stran moravského hnutí a šíření těchto dezinformací mezi veřejností. U zrodu spolku stáli původně jednotlivci různých profesí z řad ctitelů historie, především moravské, vedeni hlubokým zájmem o poznání dějin našich národů a přesvědčením o prospěšnosti obnovy dějinného vědomí společnosti, zejména laické veřejnosti, o historických zemích, obhajujíce právo našich národů na pravdivé poznání vlastní historie, jakož i právo na aktivní účast při tomto poznávacím procesu.

Počátky

V roce 2013 zaslal spolek redakci časopisu Veřejná správa dopis, jímž vyvolal rozsáhlou diskusi k tématu vyvěšování moravské vlajky 5. července na Moravě. Následně v časopise vyšlo vyjádření dlouholetého člena expertní skupiny pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky PhDr. Ivana Štarhy k moravským symbolům (Veřejná správa číslo 9/2013) a stanovisko PhDr. Vladimíra Růžka (Veřejná správa číslo 10/2013), kterážto stanoviska měla být oporou představitelům samospráv rozhodujícím se pro vyvěšení moravské vlajky na radnicích při úvaze a následném rozhodnutí o vyvěšení vlajky v den sv. Cyrila a Metoděje (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje) slavený v České republice, na Slovensku a také v některých dalších zemích.

(PhDr. Ivan Štarha, rodák z moravského Ujčova, archivář Moravského zemského archivu v Brně a historik se zaměřením na archivní teorii a dějiny archivů, dějiny správy se zaměřením na městská práva, komunální heraldiku a sfragistiku, regionální dějiny se zaměřením na západní a jižní Moravu.)

(PhDr. Vladimír Růžek, brněnský rodák, archivář Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, odborník na využití výpočetní techniky v archivnictví a historik se zaměřením na české a moravské dějiny 13.-15. století, dějiny středověké správy, pomocné vědy historické, středověkou heraldiku se specializací na její prameny, sfragistiku, genealogii šlechty a prosopografii.)

PhDr. Ivan Štarha

Zaměření

Spolek se zaměřuje na studium historie a kulturního dědictví ve vztahu k Moravě, spolupráci s odborníky příslušných odvětví, historiky, archiváři, muzejníky, archeology, heraldiky, vexilology, sfragistiky, numismatiky, spisovateli a dalšími, šíření jejich materiálů a osvětu veřejnosti, spolupráci s veřejností a jinými subjekty odborného zaměření v tuzemsku i v zahraničí.

Spolek ctí historii v její nezkreslené podobě na základě dosavadního stavu bádání v oblasti historie, archeologie a pomocných věd historických, jako je heraldika, vexilologie, sfragistika, numismatika, genealogie, kodikologie, případně dalších, přičemž vychází z dokumentů dochovaných v archívech a z odborných přednášek a vědeckých konferencí.

Cíle

Cílem spolku Za Moravu je pomocí studijní, badatelské, dokumentační a osvětové činnosti šířit povědomí o historii, kultuře a tradicích Moravy, v obyvatelích Moravy pěstovat zdravý patriotismus a kladný vztah k vlasti, vycházeje z myšlenky moravského rodáka a ve světě nejproslulejšího Moravana Jana Amose Komenského v oblasti celoživotního vzdělání a jeho pojetí moudrosti jako ctnosti. Přáním spolku je, aby se o Moravě mluvilo vždy v dobrém.facebook Za Moravu o. s.