KORESPONDENCE

Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává (Marcus Tullius Cicero, římský filozof, státník, spisovatel a rétor, 1. stol. př. n. l.)

Dopis místostarostce Kunovic

Vážená paní

Mgr. Ivana Majíčková

místostarostka města Kunovic

město Kunovice

okr. Uherské Hradiště

Vážená paní místostarostko!

Četl jsem vaši odpověď panu Ing. Zdeňku Zbožínkovi na jeho návrh na změnu poněkud zavádějícího názvu Slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině i důvody, na základě kterých přípravný výbor nesouhlasil s opravou názvu slavností na Velké Javořině.

Jestliže argumentujete historickým názvem slavností, jakoby „ochrannou známkou“, pak doporučuji, abyste pomohla prosadit ten opravdu historický název, který ve skutečnosti zní: „Přátelská schůzka Moravanů a Slováků“. Určitě to nevyvolá o nic více komplikací, než když se přátelské schůzky Moravanů a Slováků nějakým způsobem změnily na slavnosti Čechů a Slováků. Jestliže se podle vašich slov slavnosti po r. 1989 liší od předchozích let, proč se to neprojevilo také na návratu k původnímu názvu z dob, kdy před r. 1948 byly slavnosti rovněž nepolitické a nezávislé, spontánní a srdečné?

Přípravný výbor navzdory známým historickým faktům přesto odmítl návrh na změnu názvu na Slavnosti bratrství Čechů, Moravanů a Slováků. Píšete, že rádi přivítáte i příslušníky obou republik bez ohledu na jejich národnost nebo politickou příslušnost, tedy i Moravany. Z dosavadního názvu slavností to však není patrné.

Pokud tedy někomu vadí vatry tři, jak tomu bylo na počátku 90. let, a na Velké Javořině hoří vatry pouze dvě, neboť tři je příliš, popř. název slavností by byl s těmi Moravany navíc příliš dlouhý, klidně ty Čechy můžete vynechat a vůbec je nezmiňovat.

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 4. srpna 2010

Dopis redaktorovi Ivanu Motýlovi a redakci Týden.cz

Dobrý den!

Zaujal mne článek z 5. 7. 5012 "Nad Moravou vlálo 378 falešných moravských praporů". K akci vyvěšování moravských vlajek se v něm vyjadřoval heraldik Karel Müller. Má sice pravdu v tom, že tzv. moravská vlajka má "nulový význam a nulovou platnost", ale i on se dopustil řady nepřesností.

Pravda je taková, že ne všechny vlajky Moravy vyvěšené na radnicích na svátek svatých věrozvěstů jsou falešné. Modrá vlajka s červeno-bíle šachovanou orlicí a žlutou zbrojí je naprosto v pořádku. Jinak je tomu u vlajky se žlutým a červeným vodorovným pruhem. Tato vlajka nikdy vlajkou Moravy nebyla a ani jí nikdy být nemůže, pokud by se Morava nestala samostatným státem. Tato vlajka je totiž již přes 120 let oficiální vlajkou Prahy a nová oficiální vlajka Moravy by musela být nezaměnitelná s již stávajícími vlajkami. Domněnka, že taková vlajka někdy existovala jako moravská, vychází z mylné interpretace usnesení tzv. selského zemského sněmu v r. 1848, kdy byla řeč mimo jiného o zemských barvách, nikoliv o praporu nebo vlajce.

Na tento omyl jsem již upozorňoval tyto zbrklé moravské aktivisty, na upozornění však nebrali zřetel a nadále tvrdohlavě prosazují nekorektní podobu vlajky Moravy. Nemám nic proti tomu, aby se vyvěšovala moravská vlajka, fandím všemu, co připomíná Moravu a její historii. Ta ve skutečnosti pražská vlajka to ale být nemůže. Nic nebrání moravským aktivistům, aby si zjistili, jak vypadaly skutečné vlajky Moravy a zařídili se podle toho. To však odmítli. Proto se nedivím, že sklízejí kritiku nejen ze strany českých a slezských heraldiků, ale také od jiných moravských aktivistů, mezi nimiž existuje značná nejednotnost v názorech na podobu moravských symbolů.

Sám jsem se historií Moravy, tedy i moravských symbolů zabýval, připojuji článek, který jsem sestavil z kusých informací, které se mi podařilo najít. Pokud budete mít Vy zájem, souhlasím s jeho uveřejněním.

Dále připojuji svoji poznámku k vyvěšování tzv. moravské vlajky. Platí totéž.

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 6. července 2012

Dopis senátorovi Škromachovi 2012

Dobrý den, pane senátore!

Na Vašich stránkách jsem si všiml v článku: Michal Hašek: Moravská vlajka vyjadřuje úctu k bohaté historii Moravy nepřesnosti, a to věty: Žlutočervenou vlajku se znakem orlice schválil Moravský zemský sněm v roce 1848.

Skutečnost je taková, že moravský tzv. „selský“ zemský sněm, který nahradil dřívější sněm stavovský, se usnesl na podobě erbu a na zemských barvách, o praporu se usnesení z r. 1848 nezmiňuje. Zemskými barvami totiž nebyly vždy míněny barvy praporu, ale výzdoba, barvy vyšívané na modré výložky vojenských uniforem apod. Kromě toho usnesení zemského sněmu nikdy nevešlo v platnost a císař hned v následujícím roce zrušil tzv. moravskou ústavu. Prapor se používal nadále v podobě trikolóry bílo-červeno-modré, později žluto-červeno-modré. Podrobnosti Vám posílám ve dvou článcích o vyvěšování tzv. moravské vlajky a o historii moravské vlajky.

Kromě historické a vexilologické podoby vlajky je nutné mít na zřeteli i další skutečnost, jakou je v případě, že by se moravská vlajka někdy stala vlajkou oficiální, její duplicita s jinými již existujícími vlajkami, především se jedná o stejně vypadající vlajku hlavního města Prahy, používanou oficiálně od r. 1891, která se v určitých případech dostává na úroveň vlajek krajských.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 22. července 2012

Dopis předsedovi Moravské národní obce

Vážený pane inženýre!

Jelikož mi píšete jako předseda Moravské národní obce (MNO), snad se správně domnívám, že odeslání emailu tohoto obsahu muselo být odsouhlaseno výkonným vedením MNO, což nakonec napovídá i předmět emailu. V tomto případě tuto naši korespondenci nepovažuji za osobní, a hodlám ji příležitostně zveřejnit. Věřím, že Vám to nebude vadit.

Víte, obsah Vašeho e-mailu na mne působí až nápadně podobným dojmem, jako ona známá slova soudruha Husáka z dob normalizace: "Nech odpadne, co je oportunistické, nech ostane, co je pevné" Já se v tomto případě rád a hrdě hlásím k oné straně oportunistů. Mně totiž mnohem více záleží na reálných příležitostech pomoci své otčině, než na nějaké ideologii zapáchající po autoritářství.

Není divu, že si dnes, raději než lidi s přehledem, vlastními názory a schopností diskutovat, MNO volí do vedení svých nově vznikajících buňek ovce, kterým stačí k jejich názoru na témata Moravy, cituji: "láska k vlasti, pár vědomostí a odhodlání aspoň trošku přispět k pozitivnímu zviditelnění Moravy"

Vaši nabídku k ukončení mého působení v řadách MNO s radostí přijímám. Připouštím, že MNO je ozdobena úspěchy v emancipaci země moravské. Tyto ozdoby jsou však, bohužel, ze strany nás, moravských "hříšníků", kteří velkému bratru MNO, či MKS (Moravský kulatý stůl), zrovinka neadorují, zastíněny blátem nesmyslnosí v podobě pokusů o jakýsi monopol na moravskou zemskou vlajku či třeba trapných pokusů o dožadování se oficiálního uznání moravské národnosti v zemi, kde se k české národnosti hlásí tolik moravských patriotů. Vy jste se tu samonazvali zástupci moravského lidu a přisvojujete si právo za tento lid mluvit a dokonce rozhodovat v celkem důležitých otázkách. Nestačilo by vám se pokorně držet těch témat moravské obrody, která Moravu rozdělovat nemohou?

Abych nezapomněl. Nehodlám se také podílet na oněch vašich přihlouplých veřejných urážkách lidí za jejich pouhé názory, urážkách mnohdy vedených dokonce oficiální cestou, pod hlavičkou "spasitele Moravy" MNO.

Pokud tu totiž jde o osobu pana Žaludka, nikdo z MNO mi doposud nebyl schopen říci, zda ví, co pan Žaludek těmito e-maily zasílaným radnicím sleduje, nikdo mi prozatím neřekl, kdy s ním kdo naposledy mluvil, natož pak v nějakém alespoň předstíraném zájmu o to, tuto pro Moravu tak nemilou situaci vyřešit.

Já sám s názory pana Žaludka souhlasit nemohu. Nepokládám se totiž za odborníka na historii a vexilologii jemu rovného. Jak ale můžete s jeho názory nesouhlasit vy v MNO, když tyto názory neznáte? To na člověka raději všichni plivete ve veřejných diskusích a to včetně vašich náctiletých členů. Nejste schopni debatovat, utíkáte od diskusí a vypínáte je před strachem z nedostatku smysluplných argumentů.

A to už mluvím i o přístupu ke mně samému. Opět musím říci, že se mě nikdo nezeptal, proč se pana Žaludka tolik zastávám nebo proč dělám to či ono. Ono je totiž tak snadné někoho očernit. Zvlášť pokud není přítomen a nemůže se bránit pomluvám.

Nikomu z vás, oněch oddaných bojovníků za Moravu tu patrně ješte nedošlo, že zastat se člověka v situaci, ve které se pan Žaludek nachází, cítím jako svou morální povinnost a toto nemá s otázkou Moravy přímo pranic společného.

Nikomu z vás tu patrně ještě nedošlo, že případný úspěch mého snažení, mnohými z vás označovaného zradou a rozbíjením Moravy, by byl poměrně velkou výhrou pro nás všechny, ale hlavně pro Moravu samotnou.

Pavel M Josífek, bývalý člen MNO

Odesláno 24. srpna 2012

Dopis ultramoravským aktivistům

Vážení přátelé (i nepřátelé) Moravané! Snažil jsem se najít, kde přišla Moravská národní obec k názoru, že moravské barvy zmíněné na sněmu v r. 1848 automaticky znamenají prapor. Prostudoval jsem si celé znění paragrafu 5 Sněmovního listu. Ať jsem hledal jak jsem hledal, o praporu ani zmínka. Prapor si tedy Moravská národní obec vycucala z prstu. Naopak z textu je zřejmé, že šlo o to vyřešit dvojkolejnost používání šachování orlice ve prospěch privilegia z r. 1462 za každou cenu i za cenu připomenutí si toho, že kontingent z Moravy pomohl českému králi upevnit centralismus ve prospěch Habsburka proti rakouským stavům. To se ostatně proti stavům českým a moravským obrátilo v podobě "pro dobrotu na žebrotu" až mnohem později po Bílé hoře, když povstali oni. Pomocí obleženému Habsburkovi si tak Češi a Moravané možná podkopali vlastní pozice.

Ale zpět k Šemberovi a jeho údajné vlajce. Pokud se zmiňovaly barvy zemské, jednalo se zde o barvy na figuře zemského znaku (tehdy běžně nazývaného erbem i v případě, že se jednalo o znak zemský). Tedy barvy orlice (tehdy nazývané orlem), kdy modrá barva štítu (tedy hlavní barva Moravy) se prostě jen při řešení barev figury vynechala, protože o ní nebylo pochyb, ta byla zcela jasná, ať už bylo šachování jakékoliv, proto často nebyla vůbec zmiňována, neboť se s ní počítalo automaticky. Čili na modrém poli červeno-zlatě šachovaná orlice nebo na modrém poli červeno-stříbrně-šachovaná orlice? Též všechny pozdější zmínky o barvách zemských (ať už červená a žlutá nebo červená a bílá) se vztahovaly k orlici ve znaku, nikoliv k praporu.

Ať už někdo fandí Šemberovi nebo naopak Chlumeckému, který neuspěl s poznámkou, že "pravé a prvotní zemské barvy červená a bílá byly, a že pozdější červená a zlatá stavům a ne zemi uděleny byly", faktem zůstává, že usnesení nevešlo v platnost a bylo zrušeno. Nový prostonárodní popis Čech, Moravy a Slezska podle posledního politického a soudního dělení s přídavkem o uherském Slovensku (Praha 1953, str. 193) uvádí, že "znakem je bíle a červeně kostkovaná vpravo hledící orlice v modrém poli, pročež zemské barvy jsou: modrá, bílá a červená". V roce 1862 vyvolal přednosta smíšeného okresního úřadu v Kloboukách u Brna nové jednání o moravských zemských barvách. Upozornil, jakou nelibost u císařského dvora a zemských úředníků vyvolalo vyvěšení bílo-červeno-modrých praporů při císařově návštěvě v Brně a v Rajhradě 21. 9. toho roku. Když v roce 1896 žádal výbor pražské národopisné výstavy prostřednictvím presidia českého místodržitelství presidium moravského místodržitelství, aby jako moravské zemské barvy mohl na výstavě použít prapory v modro-bílo-červené barvě, to odpovědělo 15. 5. toho roku, že otázka moravských barev není dosud vyřízena, zmínilo však souhlas ministerstva vnitra s užíváním zlaté a červené (zlaté, tedy na erbu, nikoliv na praporu). V další zprávě z 25. 7. roku 1896 se můžeme dočíst, že předchozí prapory bílo-červeno-modré byly nahrazeny prapory žluto-červeno-modrými. O dvojbarevném praporu v celém 19. století ani písmeno. Když však přečtu něco ze stránek MNO, pořád se tam píše o nějaké "tradiční" vlajce žluto-červené.

V příloze připojuji fotokopii článku Šembery, kde v závěru zmiňuje politické barvy moravské již kompletní, tedy zlato-červeno-modrou.

Hezké počteníčko Vám přeje Váš zcela oddaný Jindřich II.

Odesláno 1. září 2012 v 1:41

Dopis členovi Moravského národního kongresu

Pane Keprte, mohl bych Vám položit jednu otázku prosím? Je předmětem Vašich emailů tady cokoliv jiného než snaha o urovnání této hloupé situace mezi Moravany? Já pevně doufám, že ne. Já sám bych dal nevím co za to, aby tento Kocourkov už skončil, a my jsme mohli konečně zapřít síly tam, kde jsou třeba, a ne stále štěkat proti sobě.

Sám píšete, že jako profesionální vexilolog s panem Žaludkem v mnohém souhlasíte, že v mnohých ohledech jsou jeho názory oprávněné a moudré, a v dílčích věcech, že dokonce ví mnohem více než kdokoliv z vás. Chápu Vaše slova dobře?

Mohu Vás tu přede všemi poprosit o malou laskavost? Mohl byste nám tu napsat, v čem s panem Žaludkem souhlasíte a v čem naopak ne? Myslím onu profesionální část ovšem. Domnívám se totiž, že právě toto tady chybí. Jakási rozumná konfrontace názorů odborníků.

Ne, nemyslím si, že vexilologie je v tomto sporu klíčovým hlediskem. Jsem ale přesvědčen, že tyto smotance na Moravě bychom měli řešit krok za krokem. Pomůžete mi, prosím, s tímto prvním uzlem?

Moc se omlouvám za urážky Vašeho moravského cítění. Mé moravské cítění je touto situací ale také uráženo, a to mnohdy notně. Tady mne napadá pouze příměr o lese a třískách. Věřím však, že ten les nakonec zachráníme a na třísky se časem zapomene.

Moc děkuji předem.

Pavel M Josífek, Bristol

16. října 2012

Dopis šéfredaktorovi Parlamentních listů

Dobrý den, vážený pane šéfredaktore!

Dne 5.7.2012 7:25 jste dali na Váš web článek: Stovky radnic věší hrdý moravský prapor. Olomouc: Ta vlajka neexistuje.

K vlajce se vyjadřuje několik stran, mohu však konstatovat, že se v něčem mýlí skoro všichni. Skutečnost je taková: Moravská vlajka není ilegální, je pouze neoficiální. Vlajka Moravy může mít jen charakter historického zemského symbolu (podobně jako existuje i historická česká vlajka, tj. vlajka Čech, která se ale v praxi vůbec nepoužívá).

To pochopitelně nevylučuje její neoficiální používání. Případné vyvěšení moravské vlajky lze do jisté míry přirovnat k situaci ve Francii, kde státoprávní uspořádání se současnými departementy již neodpovídá bývalému historickému členění, kde se však poměrně často používají vlajky historických, dnes už neexistujících provincií.

Vyvěšení historické moravské zemské vlajky, i když nemá oficiální statut, je tedy možné, neodporuje žádnému předpisu ani mezinárodním vexilologickým (vexilologie – nauka o vlajkách) zvyklostem. Patří mezi tzv. „ostatní, resp. jiné vlajky“, jimž jsou všechny oficiální vlajky nadřazeny.

V samotném vyvěšování moravské vlajky tedy problém není. Problém je spíše v tom, co vlastně nabízí údajně nepolitický spolek Moravská národní obec orgánům státní správy a samosprávy k vyvěšování v den slovanských věrozvěstů. Ve skutečnosti se jedná o jakýsi hybrid, který nemá vexilologickou ani historickou hodnotu. Jestliže koordinátor akce (dnes už bývalý) Vladimír Novotný tvrdil, že moravskou vlajku schválil sněm v roce 1848, což je údajně prokazatelné, jedná se o subjektivní názor neodborníka, který chybně interpretoval usnesení tzv. selského zemského sněmu v revoluční době roku 1848. Z dokumentu zvaného Moravský sněmovní list (§ 5) vyplývá, že se nejednalo o podobu vlajky, ale pouze o barvy orlice na modrém štítu. V tu dobu se barvami zemskými zpravidla rozuměly barvy, které se vyšívaly na modré uniformy nebo modré výložky. Modrá jako podklad tedy byla brána jako samozřejmost. Ten prapor si tedy aktivisté z MNO vycucali z prstu. Navíc tzv. „moravská ústava“ z roku 1848 byla zrušena hned v roce následujícím a nikdy nevstoupila v platnost, neboť císař ji nepodepsal. Vlajky totiž byly používány nadále trojbarevné. Na Slovanském sjezdu v Praze v roce 1848 (2. až 12. června) Moravané pochodovali pod trojbarevným bílo-červeno-modrým praporem s bílým vodorovným pruhem nahoře, červeným uprostřed a modrým dole. Nový prostonárodní popis Čech, Moravy a Slezska podle posledního politického a soudního dělení s přídavkem o uherském Slovensku (Praha 1854, str. 193) uvádí, že "znakem je bíle a červeně kostkovaná vpravo hledící orlice v modrém poli, pročež zemské barvy jsou: modrá, bílá a červená". Stejné údaje mohl čtenář najít již dříve i v malé encyklopedii nauk, díl VI. – zeměpis z roku 1846.

V roce 1862 vyvolal přednosta smíšeného okresního úřadu v Kloboukách u Brna nové jednání o moravských zemských barvách. Upozornil, jakou nelibost ve Vídni vyvolalo vyvěšení bílo-červeno-modrých praporů v Brně a v Rajhradě 21. 9. toho roku při návštěvě císaře. Rakouské úřady totiž nepřesně považovaly bílo-červeno-modré prapory za údajné barvy všeslovanské, ty se však lišily pořadím barev. Když v roce 1896 žádal výbor pražské národopisné výstavy prostřednictvím presidia českého místodržitelství presidium moravského místodržitelství, aby jako moravské zemské barvy mohl na výstavě použít prapory v modro-bílo-červené barvě, to odpovědělo 15. 5. toho roku, že otázka moravských barev není dosud vyřízena, zmínilo však souhlas ministerstva vnitra s užíváním zlaté a červené na zemském znaku. Ministerstvo vnitra však v mnohých případech nadále tolerovalo barvy bílou, červenou a modrou, stejně jako ministerstvo kultury a vyučování, odvolávající se na oficiální říšský znak, kde na modrém štítu byla červeno-bíle šachovaná orlice na modrém štítu, z jejíchž barev byl odvozen i moravský prapor.

Od 90. let 19. století postupně získávala navrch varianta trikolóry se žlutou barvou. Rakouské úřady povolovaly trikoloru žluto-červeno-modrou, kterou měli v oblibě především germánští Moravané. Ti měli totiž v určitých obdobích v zemském sněmu převahu, např. v říšském sněmu za Moravany dokonce drtivou. (Např. selský zemský sněm v r. 1848 měl poměr vyrovnaný, říšský sněm v r. 1861 za Moravu 18 německých Moravanů a 4 slovanské, brněnské zastupitelstvo bylo zejména ke konci 19. stol. až po vznik republiky čistě německé). Tak psaly i Dačické listy z r. 1896: „…z každého domu vlál prapor, na více domech i po dvou, buď v barvách českých, neb v barvách zemských, které dnes pro Moravu stanoveny jsou na trikoloru žluto-červeno-modrou, jelikož původní barvy země bílo-červeno-modrá, úřady vykládány za nepřípustné a zakazovány proto, že prý značí barvy všeslovanské.“ Teprve v době válečných zmatků Moravská orlice z 14. 6. 1915 na základě četných dotazů, „jaké prapory dlužno při událostech pro naši vlast zvláště radostných vyvěsiti“, sdělovala bez odkazu na konkrétní zdroj, že:„Prapory buďtež v prvé řadě v barvách rakouských (černo-žluté), pak v uherských barvách (červeno-bílo-zelené), v moravských zemských barvách (žluto-červené) a v barvách našich věrných spojenců Německa (černo-bílo-červené) a Turecka (červené s bílým půlměsícem a bílou hvězdou). Jestli se skutečně tyto uvedené doporučované prapory vyvěšovaly a do jaké míry a zda vůbec byly mezi obyvatelstvem rozšířeny, není jisté, zprávy však jsou o praporech v barvách českých (bílo-červené) i mezi moravským obyvatelstvem.

V této válečné době tedy docházelo zřejmě k nepřesnostem. Vznikly pravděpodobně používáním žluto-červených stužek, které se původně přišívaly na modré výložky, proto neobsahovaly modrou barvu. Později se také začaly používat samostatně jako stužky na pečetích.

Moravské zemské barvy žlutá, červená a modrá však oficiálně platily pouze do roku 1920 v souvislosti s přijetím ústavního zákona č. 121/1920 Sb. z 29. února 1920.

Žluto-červené prapory, v minulé i současné době používané některými moravskými iniciativami, tedy, podobně jako stuhy, zřejmě vznikly na základě mylné interpretace výroku zemského sněmu o zemských barvách a nemají pro historiky a heraldiky žádnou hodnotu, což potvrdil i Karel Müller, člen podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Pokud se jedná o barvy zemského znaku, tak až do roku 1915 byly moravskými zemskými barvami bílá, červená a modrá, od roku 1915 žlutá, červená a modrá. Tyto barvy platily oficiálně do roku 1920, užívány však byly jen do roku 1918, kdy začala mladá republika užívat tzv. legionářský znak.

Pokud byste měli zájem o jakýkoliv názor k této problematice, můžete se s důvěrou obrátit na moji adresu.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 24. října 2012

Dopisy konšelům města Brna

Dopis zastupitelům města Brna č. 1

Vážený pane primátore, vážení radní, vážení zastupitelé města Brna!

Byl jsem šokován zprávou o tom, že v Brně má vyrůst socha markraběte Jošta. Na tom by nebylo nic špatného, poslední vládce, který vládl Moravě z jejího vlastního území, si to určitě zaslouží. Nešokoval mne samotný tento fakt, ale podoba údajného markraběte Jošta. Nechápu, jak mohl zvítězit návrh, který cestuje po městech České republiky jako bezejmenný potulný rytíř. Důkaz, že socha, kterou brněnští politici vybrali, není Joštem, ale Jihlavským rytířem, je zde:Jihlavané vybrali nejhezčí sochu, tu nejdražší a největší

Jako by nestačilo, že na radnicích se na svátek svatých věrozvěstů místo moravské vlajky vyvěšuje pražská vlajka s orlicí moravských Němců, má nás čekat další paradox, že místo díla zobrazující podobu slavné postavy moravské historie, má být instalována nějaká pochybná náhražka.

Nerad bych se dočkal, aby došlo k situaci podobné té na Nákle u Ratíškovic, kdy socha obtloustlého vinaře byla na tomto historicky nevýznamném návršíčku instalována jako údajná socha bojovníka proti Avarům a Frankům, vojenského taktika a stratéga, krále Slovanů Sáma.

Obdobná situace má nastat v Brně, kdy za markraběte Jošta má být vydáváno jakési prapodivné dílo na pavoučích nohách, jakási žirafa s hlavou zebry a s anonymním zakuklencem v sedle, která má posloužit ne jako připomínka slavného moravského vládce, ale dokonce jako nějaký přístřešek chránící před deštěm. Doufám jen, že to bylo pouhé selhání vkusu poroty, že pouze nepotřeboval vydělat něčí známý "umělec", který s realizací svého putovního návrhu neuspěl jinde.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

21. listopadu 2012

Dopis zastupitelům města Brna č. 2

Vážený pane primátore, vážení radní, vážení zastupitelé města Brna!

Předně děkuji za odpověď, neboť mnohdy se setkávám s tím, že se instituce neobtěžují vůbec reagovat, a to ani v úředních věcech, přestože pro ně existuje nějaká zákonná lhůta. Už ale nemohu vyjádřit radost nad vysvětlením, které jste mi poslali.

Rozumím sice záměru radnice eliminovat funkční roztříštěnost prostoru náměstí, čemu však nerozumím, je to, že to musí odnést moravský markrabě, čili to, že údajný Jošt má posloužit jako nějaká záplata k jistě zajímavému projektu. Bylo by dobré si uvědomit, že Odvaha je Odvaha a Jošt je Jošt. Pokud jsem správně pochopil, tak náměstí bude mít sochu Odvahy, ve které nikdo Jošta nebude umět identifikovat, ani kdyby to tam bylo napsáno půlmetrovými písmeny, a brněnské náměstí bude bez jezdecké sochy Jošta.

Nevím, jestli rozhodnutí poroty mělo za cíl do budoucna definitivně vyřadit skutečnou Joštovu jezdeckou sochu ze záměrů a plánů na její instalaci, ale byl bych rád, kdyby se věci, konkrétně sochy nazývaly pravými jmény a neklamala se veřejnost tím, že kdejaké poloabstraktní dílo se bude pojmenovávat jmény konkrétních osob nebo se pořádala soutěž na sochu Jošta jen proto, aby se mohla instalovat socha Odvahy. Pokud tedy vůbec někdy bude stát v Brně jezdecká socha Jošta Moravského z rodu Lucemburků, měl by vypadat jako Jošt a kůň by měl vypadat jako kůň, nikoliv jako žirafa s hlavou zebry, a ten, kdo na něm sedí, by měl vypadat jako dobový jezdec, nikoliv jako nějaká dětská figurka panáčka vyřezaného ze dřeva. A nemusel by nutně být na Moravském náměstí, hlavně že by vůbec byl a že by v něm Moravané poznali svého někdejšího vládce.

Mgr. Jindřich Žaludek

4. prosince 2012

Dopis Moravskému zemskému archivu

PhDr. Kateřina Smutná

Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo náměstí 1

625 00 Brno

Věc: Žádost o kopii archivního materiálu

Vážená paní doktorko. Obracím se na Vás jménem naší občanské iniciativy Moravská vlajka s žádostí o kopii Sněmovního listu č. 27 ze dne 14. září 1848 a výslovného povolení jeho užití na webových stránkách naší iniciativy. Činím tak po poradě s Dr. Ivanem Štarhou a pevně věřím, že mé žádosti vyhovíte.

Dle našich informací toto číslo však obsahuje více stran, z nichž pro naše účely bohatě postačí strany 209 a 213, tedy titulní strana č. 27 a strana obsahující §5. Ponechám na Vašem laskavém uvážení či možnostech kolik stran nám poskytnete. Pokud to je ve Vašich možnostech, kopie nám plně postačí v elektronické podobě.

Zároveň bych Vás chtěl poprosit o laskavost. Jak už jsem na toto téma mluvil s panem Dr. Štarhou, potýkáme se dnes na Moravě s kritickým nedostatkem informací a průkazního materiálu ohledně moravských zemských barev. Velmi bych ocenil, kdybyste mne upozornila na případné jiné archiválie u vás uložené vztahující se k tomuto tématu.

Moc děkuju!

V případě potřeby mohu kdykoliv zatelefonovat.

S přáním hezkého dne

Pavel M Josífek

Stanley terrace

Bristol

Velká Británie

6. prosince 2012

Dopis starostovi Bošovic v r. 2013

Vážený pane starosto!

Věřte mi, moc Vás prosím, že nikoho z nás netěší tato situace. A troufnu si říct, že my jsme Ti nejposlednější v řadě, koho je třeba tu obviňovat. My tu pouze tlumočíme názory odborníků ve snaze zastavit hrozbu opětovné potupy, jež se na naši rodnou Moravěnku po roce zase valí. Způsob, jakým byla Morava loňského léta vláčena médii právě skrzevá tuto pavlajku nám byl velmi nepříjemný. Nikdo z nás ani tenkrát netušil, že to spolek Moravská národní obec s tím jejich obelháváním zástupců státních správ a samospráv dotáhne tak daleko.

O podobě této ¨moravské¨ vlajky si tenkrát v září 2007 rozhodli zástupci politické strany Moravané sami pro sebe a bez jakékoliv konzultace s odborníky. Prostě si ustanovili, že červeno-žlutá bude symbolem jejich cílů. Snad tehdy vycházeli z podoby vlajky používané stoupenci doc. Bárty v devadesátých letech. Zástupci Moravské národní obce, v jejíchž řadách se to straníky politické strany Moravané jen hemží, a která Vám tuto vlajku patrně vnutila, si přisvojuje nárok mluvit za celou Moravu (pod hlavičkou jakéhosi Moravského kulatého stolu). O nás bez nás.

Od samého začátku této jejich (dle slov jednoho brněnského historika) kontroverzní činnosti, se je snažíme upozorňovat na úskalí jejich konání. Oni nás ale ignorují, na setkání nás nezvou či se z nich pod různými záminkami omlouvají. Poslední takový případ byl před týdnem na zasedání Moravskoslezské akademie v Brně. Dá se říct, že si takto vytvořili svůj vlastní červeno-žlutý svět, do kterého nevpustí nikoho s názory jinými, než jsou ty jejich.

Onen historik, kterého jsem zmínil shora, tuto jejich činnost chápe jako revoltu proti čemukoliv českému. Tedy i proti tomu, že původní a dnes stále platná symbolika Moravy vychází ze symboliky Přemyslovců. Proto ta žlutá namísto bílé. Že však propagují symbol po staletí trvající potupy Slovanských Moravanů jim patrně nevadí a ve svých materiálech tyto fakta záměrně zamlčují.

Materiály, které jsem Vám poslal se nám podařilo získat celkem nedávno. Dlouho jsme bohužel neměli v rukách vůbec nic, s čím bychom mohli oslovit zastupitele jako jste Vy a upozornit je na nevhodnost této vlajky jako symbolu Moravy.

Ještě jednou se za naše občanské sdružení omlouvám. Věřte mi, prosím, že bychom to, co děláme dnes, s nesmírnou radostí udělali mnohem dříve a méně bolestněji.

Velmi rád Vám zodpovím jakékoliv Vaše další otázky.

S úctou a pozdravem na Moravu

Pavel M. Josífek

Dopis šéfredaktorovi Brněnského deníku 2013 č. 1

Vážený pane šéfredaktore!

Článek pana Němce o novém moravském obchodě ve Vašich novinách mne přiměl k zamyšlení. Patrně nejzávažnější otázkou, jež mi padla na mysl, je, zda znáte pozadí této „promoravské“ aktivity na Renneské. Napadlo mě, zda vůbec víte, čemu tu vlastně ve svých novinách děláte takto reklamu. Prosím, nenechte se mýlit. Sám jsem velkým zastáncem Moravy. Ale i přesto, raději právě proto, jsem se rozhodl, že Vás seznámím s některými podrobnostmi, které Vám známy být nemusí. Ponechám pak na Vašem ctěném zvážení, jak s těmito informacemi naložíte.

Pan Máca, dle článku majitel onoho obchodu, je členem spolku Moravská národní obec (MNO). Tedy téhož spolku, který už čtvrtým rokem oslovuje zástupce státní správy a samospráv s výzvou, aby na výročí Cyrila a Metoděje 5. července vyvěsili na radnicích a obecních úřadech moravskou vlajku. Této kauzy snad nebylo možné si nevšimnout zejména loňského léta právě po svátku věrozvěstů. Kdyby však přece jen ano, dovoluji si přidat odkaz na nějaké informace s tím spojené. O tom, jak svérázně si MNO v této samotné iniciativě počíná, se však zatím v novinách moc nepíše. O tom, jakými materiály moravské starosty přesvědčují k tomu, aby vyvěsili právě jejich vlajku, se asi nejlépe dočtete na stránkách našeho spolku Za Moravu. Že se v Moravské národní obci za účelem úspěchu v tomto svém snažení neštítí ani lhát a překrucovat slova expertů, je psáno tamtéž.

Proč toto všechno Moravská národní obec činí, je mi záhadou. Snad je to nějaký skrytý politický záměr. Ostatně členové a přívrženci MNO se svými svéráznými politickými názory třeba na Facebooku příliš netají.

Co znázorňuje ona žluto-červená vlajka na fotografiích? Proč zlato-červeně šachovaná orlice, když na dnes stále platném zemském znaku Moravy je šachování stříbrno-červené? V odborných expertizách, které jsem si dovolil připojit k tomuto emailu, najdete odpovědi na tyto otázky.

S touto vlajkou původně přišla politická strana doc. Bárty a později politická strana Moravané. Podle slov jednoho z odborníků námi osloveného jde z jejich strany o jakousi revoltu proti čemukoliv českému, tedy zejména proti faktu, že moravský zemský znak (na modrém štítu stříbrno-červeně doprava hledící orlice se zlatou zbrojí) pochází údajně ze symboliky Přemyslovců. Že ovšem žlutá namísto bílé v zemském znaku Moravy symbolizuje po staletí trvající snahu o potupu a germanizaci Moravy, které se naši předkové usilovně bránili, o tom jejich materiály mlčí. Materiály MNO zamlčují také fakt, že tato jejich vlajka byla symbolem Henleinovců, kteří měli již před Mnichovem vypracovaný plán vyhlazení Slovanů.

Tato vlajka je dnes především zástavou politické strany Moravané, která s ní jako údajně moravskou, bez porady s odborníky, přišla na svém sněmu 22. září 2007 v Kojetíně. Byla to původně pouhá bikolora, tedy bez onoho pokaženého zemského znaku Moravy. A to přesně do té doby, než jim někdo v Praze při demonstraci proti pragocentrismu řekl, že drží v ruce vlajku hlavního města Prahy a vypadají tedy dosti hloupě.

O tom, že pan Jiří Máca bude v tomto obchodě prodávat předměty právě se symboly propagovanými spolkem Moravskou národní obcí, snad není pochyb. Je to zřejmé již z fotografíí ve článku a myslím, že sortiment obchodu při jeho byť letmé návštěvě nepřekvapí.

Jako Moravan čtu články podobné tomu ve Vašich novinách s opravdu těžkým srdcem. Informujete tu o ¨moravském vlastenectví¨, který Moravě a hlavně jejím vlastencům ubližuje. Taková činnost si po mém soudu zaslouží odsouzení a ne reklamu. A promiňte, že to tak říkám, ale toto je reklama. Není to reklama Moravě, protože rozumný Moravan takové řádky čte skrz prsty.

Přeji krásný den do Brna.

S pozdravem a úctou

Pavel M. Josífek, Za Moravu o. s., jednatel

Dopis redaktorovi Brněnského deníku 2013 č. 2

Zdravím Vás, pane redaktore!

Jak jsem slíbil, posílám nějaké informace. Jak jste jistě z mého monologu pochopil, téma je velmi široké a bohužel se nedotýká jen podoby vlajky samotné.

Moravská národní obec stylem, který by sám Goebbels mohl závidět šíří nepravdy. Od roku 2007 se s nimi dohadujeme o tom, že tato žluto-červená vlajka není vůbec v pořádku. Naše tvrzení dokládají historikové. Tvrzení pana Krábka o tom, že podobu vlajky nikdy neřešili je účelová lež a ne první. Je nejen výsměchem nám všem, co se je už léta snažíme přesvědčit, aby toho nechali. Je také jakýmisi zadními vrátky pro moment, kdy už média konečně pochopí, že by mohla šířit (také) odborná stanoviska a ne jen pozlátko zpolitizované Moravské národní obce, které je v Google nejvýš.

Jeden zlínský spisovatel, osobní přítel, autor mnoha krásných knížek o historii, se mi právě e-mailem omluvil, že mi nedá svolení k tomu, abych zveřejnil jeho vyjádření pod jeho jménem. Bojí se útoků těchto lhářů z MNO. Na Facebooku napsal: ¨Jim přece vůbec nejde o Moravu, ani o její vlajku, jim jde v podstatě o uchopení moci na Moravě, o peníze a o rozbití republiky, i když to pochopitelně otevřeně nepřiznají. Tak to vidím já.¨

Za zmínku možná také stojí četné anonymní emaily, které chodí na adresu našeho o. s. Je dobré alespoň předpokládat, že jejich autory jsou členové této MNO. Nikdo z nás o tom pochyby nemá. Jedna ukázka. Pro naše umírněné postoje jsme jimi označováni za zrádce Moravy a kolaboranty s ¨čechisty¨ (to je jejich výraz) "Vážení z Prahy. Těší mne, jak Vás moravská žluto-čevená s žlutočerveně šachovanou orlicí dráždí. Do roku 1918 jsme s Vámi, tím myslím Čechy neměli de fakto nic společného více jak 800 let a měli se dobře. V současné době jsme pro Čechy jen zdroj levné kvalifikované pracovní síly a odbytiště služeb a výrobků. To je třeba změnit. Stále platí staré moravské pořekadlo " za každém Čechem čéhá čert z měchem, za každó Češkó petá veš z bleškó". Nechte si prosím český šovinistický "krapánek" v Čechách, v klidu si čéhéte a začněte více propagovat pro zvýšení svého českého bolestínkovského ega mýtus zlatých českých ručiček. Čechy zlaté ručičky, Morava zlato na vlajce - s klasikem fifty fifty a dost."

S pozdravem do Brna

Pavel M. Josífek

Dopis starostům a zastupitelům 2013 č. 1

Vážení starostové a zastupitelé!

Letos si připomeneme už 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Tito dva bratři ze Soluňe položili základ naší státnosti a zásadně ovlivnili historii všech slovanských národů. Zasloužili se o vznik slovanského písemnictví, rozvoj slovanské kultury a vzdělanosti, překlad církevních zákonů či vytvoření nového právního řádu.

Jsme nově vzniklým občanským sdružením Za Moravu o. s., které se zabývá historií a kulturou naší rodné Moravy. Protože odkaz věrozvěstů pro nás znamená opravdu mnoho, obracím se na vás jménem sdružení s výzvou ke společnému oslavení tohoto velkého svátku Moravy, který je zároveň i naším státním svátkem.

Vyvěste prosím před 5. červencem historický modrý, tak zvaný "erbovní" prapor Moravy, jako přípomínku této události vašim občanům. Tento prapor vychází z dnes platného erbu Moravy, jenž je i součástí současného státního znaku. Je symbolem Moravy od poloviny 13. století, kdy jej používala moravská markrabata, otce vlasti císaře Karla IV. (na obrázku v příloze) či Jošta Moravského nevyjímaje. Jsme přesvědčeni, že vedle vlajky státní bude důstojným připomenutím našeho velkého svátku. Vlajku vizte prosím v příloze.

Velmi rádi Vám sprostředkujeme koupi praporu, budete-li nás kontaktovat na níže uvedenou emailovou adresu. Cena vlajky o velikosti 150x100 se pohybuje okolo 300 Kč bez DPH. Cenu určuje výrobce a naše organizace nemá žádný profit z prodeje.

Na spolupráci se těší za občanské sdružení Za Moravu o. s., Stržanov okr. Žďár nad Sázavou.

Pavel M. Josífek, Bristol, Anglie, únor 2013

Za Moravu o. s., Stržanov, okr. Ždár nad Sázavou

Kdy a jak vyvěšovat moravskou vlajku

Významná data v kalendáři

Pro vyvěšení moravské vlajky máme v kalendáři dva významné dny. Jak ale níže uvádí Mgr. Fojtík, nic nebrání tomu, aby vlajka Moravy vlála popřípadě i pocelý rok.

5. červenec, státní svátek a den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

28. říjen, státní svátek, Den vzniku samostatného státu našichnárodů a Den svatého Rostislava Moravského

popřípadě i 24. květen, podle tradice den příchodu svatých věrozvěstů naMoravu a např. v Bulharsku a vpravoslaví Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a Den slovanské kultury a vzdělávání.

Pravidla vyvěšování

(převzato ze zprávy psané Mgr. Pavlem Fojtíkem, členem expertní skupiny při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamenu ČR)

V České republice je zákony výslovně definovánoprávo užívat vlajku čtyřem základním právním subjektům:

1) státu, tj. České republice;

2) jednotlivých krajům, včetně Hlavního městaPrahy;

3) obcím (bez ohledu na to, zda jde o město,městys či obec);

4) městským částem či městským obvodůmstatutárních měst (dosud se v praxi tyto vlajky objevily pouze vPraze, Brně a Ostravě).

Ve všech případech se jedná o samostatné (stát) či samosprávné (ostatní) územně správní jednotky. Historická země Morava ale takovým územím v současné době není. Vlajka Moravy může mít jen charakter historickéhozemského symbolu (podobně jako existuje i historická česká vlajka, tj. vlajka Čech, která se ale v praxi vůbec nepoužívá). To pochopitelně nevylučuje její neoficiálnípoužívání. Případné vyvěšení moravskévlajky lze do jisté míry přirovnat k situaci ve Francii, kde státoprávníuspořádání se současnými departementy již neodpovídá bývalému historickému členění, kde se však poměrně často používají vlajky historických, dnes už neexistujících provincií.

Vyvěšení historické moravské zemské vlajky, ikdyž nemá oficiální statut, je tedy možné, neodporuje žádnému předpisu ani mezinárodním vexilologickým (vexilologie – nauka o vlajkách) zvyklostem. Patří mezi tzv. „ostatní, resp. jinévlajky“, jimž jsou všechny oficiální vlajky nadřazeny.

Hierarchie vlajek, tj. čestné místo a pořadí vyvěšování, vychází z mezinárodních zvyklostí a pochopitelně se kombinuje s naším zákonem o užívání státních symbolů. Tj. vlajky si jsou nadřazeny tak, jak jeuvedeno výše. V každém případě by se z hlediska hierarchie moravská historická vlajka musela řadit na poslední místo v řadě vlajkoslávy. Na druhou stranu výhodou takové vlajky je, že může vlát nepřetržitě kdekoliv.

Za Moravu o. s., Stržanov, okr. Ždár nad Sázavou, únor 2013

Dopis starostům a zastupitelům 2013 č. 2

Vážení starostové, vážení zastupitelé!

Dovoluji si Vás takto oslovit za občanské sdružení Za Moravu o. s. ve věci poněkud citlivé.

Dostalo se nám informací, že patříte mezi ty radnice či obecní úřady, které se připojily k oslavě 1150. výročí příchodu bratrů věrozvěstů na Velkou Moravu tím, že se (opět) chystají vyvěsit moravskou vlajku. My sami patříme mezi poměrně zarputilé podporovatele této myšlenky a za Vaši podporu Vám musíme tímto moc poděkovat.

Nemůžeme ale, bohužel, souhlasit s podobou vlajky, která Vám zde byla nabídnuta k vyvěšení. Podoba této žluto-červené vlajky s červeno-žlutě šachovanou orlicí totiž v první řadě nebyla konzultována s žádným z expertů, kteří mají do takových věcí co mluvit. Naopak, byla v roce 2007 svévolně schválena mezi členy politické strany Moravané, od které ji pak převzala na ně napojená údajně nepolitická Moravská národní obec, aby ji šířila po Moravě. Jak se můžete blíže seznámit v jednom z přiložených materiálů, zástupci této Moravské národní obce si při této aktivitě počínají poněkud svérázně. A to nejen tím, že ignorují signály vysílané odborníky, že by měli přestat s šířením vlajky, která má nulovou historickou i vexilologickou hodnotu.

My se musíme od tohoto konání Moravské národní obce rezolutně distancovat. Již několik let se sami snažíme je přesvědčit o nesprávnosti tohoto jejich počínání. Setkáváme se však z jejich strany pouze s naprostým nezájmem o dialog.

Velmi dlouho jsme, bohužel, ani neměli v ruce nic, s čím bychom Vás, zastupitele státní správy a samospráv, mohli oslovit a pokusit se přesvědčit o tom, že tato iniciativa Moravské národní obce není v pořádku. Naše prosby o pomoc však konečně (celkem nedávno) vyslyšeli někteří odborníci na tuto problematiku a my Vám tu tedy můžeme předložit jejich stanoviska. Na základě těchto expertíz budou snad také brzy vycházet i nějaké články v časopise Veřejná správa, které se v současné době snažíme iniciovat.

Názory expertů na to, že moravská vlajka byla a je pouze jedna, totiž na modrém listu bílo-červeně šachovaná orlice, přitom velmi vítáme. Oslavte, prosím, tak významný svátek Moravy důstojným symbolem a nedopusťte, aby byla Morava opět tupena tak, jak tomu bylo loňského léta, kdy média kritizovala nejen podobu této "moravské" vlajky, ale i amatérismus a zbrklost v počínání Moravské národní obce.

Je nám opravdu moc líto, že s těmito informacemi přicházíme až teď. Snad ale není ještě pozdě. Jsme navíc přesvědčeni o tom, že Moravská národní obec Vám vlajku jistě nakonec ráda vymění za onu opravdu moravskou modrou, kterou sama také dobře zná.

Budeme opravdu potěšeni, napíšete-li nám Váš názor na toto všechno. Váš názor nám může napomoci ke zlepšení našich dalších kroků v této věci.

S úctou a pozdravem

Pavel M. Josífek, Za Moravu o. s., jednatel, únor 2013

Dopis starostům a zastupitelům 2013 č. 3

Věc: Upozornění v souvislosti s nevhodnou vlajkou šířenou po Moravě

Vážení starostové a zastupitelé!

Pokládáme za svoji povinnost Vás upozornit na "moravskou" vlajku v současnosti šířenou po Moravě a nabízenou představitelům státních správ a samospráv k vyvěšení u příležitosti výročí příchodu věrozvěstů. My sami se podílíme na propagaci Moravy, a to zejména snahou o zachování jejího kulturního dědictví. Studium historie je tedy naší hlavní činností.

Moravský patriotismus je opravdu ušlechtilá věc. Čím více víme o historii Moravy, tím více patriotismu Moravanů rozumíme. Neměl by však rozhodně být prezentován tímto způsobem.

Je více než pravděpodobné, že Vám nejsou známa fakta týkající se této vlajky, která její šiřitelé dle našich informací záměrně zamlčují a přepracovávají za pouhou honbou za výsledky jejich aktivit. Chtěli bychom se tímto pokusit Vás i Moravu samotnou ušetřit opětovné pohany, takové, jaká se na Moravu snesla loňského léta právě v souvislosti s touto vlajkou. Způsob, jakým byla Morava tehdy vláčena médii a ústy veřejnosti i odborníků díky této vlajce, byla velmi potupná. A tato potupa hrozí letos znovu!

Tato vlajka totiž ve skutečnosti nemá s Moravou mnoho společného. A pokud má, je to právě její pohana a potupa, jež ji provázela od nepaměti zejména ze strany Němců. A provází ji i dnes.

Žlutá barva namísto tradiční a dnes stále platné bílé se do moravské symboliky (zemského znaku, nikoliv vlajky) poprvé vloudila v druhé polovině 15. století. Již tenkrát bylo privilegium Moravany odmítnuto a Moravané nemají ani dnes důvod uplatňováním tohoto privilegia připomínat si pomoc Habsburkovi, který porážkou povstání domácích stavů pouze upevnil své centralistické pozice, což se později vymstilo i stavům českým a moravským, kteří vinou Habsburků přišli o rozhodující část stavovského vlivu. Z historických pramenů se můžeme pouze domnívat, jak toto privilegium vnímala slovanská část Moravy či nakolik se slovanští Moravané zasloužili o to, že toto privilegium vešlo oficiálně v platnost až v posledních třech letech na sklonku monarchie.

Ačkoliv nejsou známa žádná fakta dokládající jakékoliv širší, byť neoficiální užívání této vlajky jako moravské, jsou zprávy o tom, že tato vlajka byla a je spojována se silnými protislovanskými snahami na Moravě na sklonku monarchie. Jak je obecně známo, a potvrzuje to třeba heraldik Muller, byla to vlajka moravských Němců. Nebyla však nikdy oficiálně schválena, jak například rádi tvrdí její propagátoři. V roce 1848 proběhly opětovné snahy moravských Němců o to, prosadit žlutou do symboliky Moravy. Sněmem, ve kterém Němci převažovali, byla tehdy schválena žlutá namísto bílé figury znaku dle privilegia císaře Bedřicha z roku 1462, nikoliv však tato vlajka, ani žádná jiná. Navíc, císař František Josef I. tuto změnu zemských barev v roce 1848 nepodepsal a sněm samotný tehdy rozpustil.

Proslýchá se také na Moravě, že pod touto vlajkou nastupovali o necelých 100 let později někteří proněmečtí Moravané do wehrmachtu. Je tedy opravdu otázkou, proč s touto vlajkou, odvozenou z mylné interpretace historie, poprvé přišli příznivci politika Bárty v 90. letech minulého století. A proč v tomto trendu pokračují promoravští politici dnes, v čele s jinak údajně zcela apolitickou Moravskou národní obcí používáním této vlajky? Chtějí se tak snad vrátit k myšlence germanizace "jejich" Moravy?

Moravané také nemají důvod připomínat si znehodnocení znaku změnou tinktury, která porušila tradiční symboliku, porušila heraldické pravidlo o zvýraznění zbroje a porušila barevnou vyváženost znaku.

Vlajka je dle vexilologických pravidel zcela nesprávná. Pravidlům heraldiky odporuje i zemský znak na ní umístěný. Vlajka především postrádá modrý pruh, jako hl. barvu Moravy obsaženou na zemském znaku. Jako jakási barevná zkratka zemského znaku by pruhovaný prapor neměl ignorovat barvu štítu. Orlice na zemském znaku, pokud už její šachování je nesprávně žluto-červené dle odmítnutého privilegia, by měla mít zbroj jiné barvy, než je barva figury, tedy např. bílou.

Tato vlajka se navíc nemůže nikdy stát oficiální vlajkou Moravy. Je totiž oficiální vlajkou Prahy. Toto potvrdil už před lety Mgr. Fojtík, místopředseda České vexilologické společnosti a člen Podvýboru pro vexilologii a heraldiku při Parlamenu ČR v jednom rozhlasovém pořadu: "Morava má smůlu. Tuto vlajku už má Praha, a to od roku 1891."

Pan Fojtík také sám už na podzim 2009 napsal propagátorům této vlajky: "Mně osobně by nejvíc jako moravská vlajka vyhovoval jiný symbol – modrá vlajka s moravskou orlicí, jak už byla vyobrazena ve formě praporce na středověkém portrétu markraběte Jošta." Naprosto shodně s tímto názorem pak reagují další historikové či odborníci na symboly, které oslovujeme s prosbou o projevení názoru. Tito se navíc, mnohdy poněkud nechvalně vyjadřují na adresu šiřitelů této červeno-žluté vlajky.

Snažíme se držet názorů odborníků. Vyzýváme moravské zastupitele, aby namísto této velmi kontroverzní žluto-červené vlajky, jež navíc dle nás nikdy nebyla a nemůže být důstojným symbolem Moravy, vyvěsili na oslavu tohoto nadcházejícího velkého moravského svátku 5. července historický, takzvaný heraldický prapor. Tento prapor třímával ve svých rukou i Otec vlasti císař Karel IV. jako moravský markrabě.

Dle našeho názoru by neměl být větším problémem tuto pro Moravu nevhodnou žluto-řervenou vlajku u jejích propagátorů vyměnit za historický modrý heraldický prapor. Sami jej totiž v nabídce mají. Z jakéhosi pro nás nepochopitelného důvodu, jej však zcela nesprávně označují jako moravskou standartu.

My sami jsme samozřejmě schopni a ochotni Vám koupi moravské vlajky zprostředkovat. Cena této vlajky naší cestou se pohybuje okolo 300 Kč včetně daně. Tuto cenu určuje dodavatel a naše organizace nemá žádný profit z prodeje. Kontaktujte nás v této věci, prosím, v případě zájmu.

Velmi rádi Vám rovněž zodpovíme jakékoliv vaše dotazy spojené s problematikou zde probíranou.

Na spolupráci se těší za občanské sdružení Za Moravu o. s.

Pavel M. Josífek, jednatel, Bristol, Anglie, únor 2013

Dopis starostům a zastupitelům 2013 č. 4

Vážení zatupitelé!

Spolek zvaný Moravská národní obec (MNO) každým rokem uvádí na svých webových stránkách v "oficiální" statistice jistý počet měst a obcí, jež se (údajně) připojují k jejich tzv. vlajkové iniciativě. Protože i Vaše město či obec se letos objevilo na tomto seznamu, dovolujeme se v zájmu věci dotazovat, na základě čeho jsou tato data sestavena, jestli dle závazných (zaznamenaných) usnesení zastupitelstev nebo nezávazných telefonických či osobních rozhovorů MNO (etc.) s představiteli nebo zaměstnanci úřadů měst a obcí, atd. a pod. či jinak.

Rovněž žel není zřejmé (a ověřené), zda-li města a obce skutečně vlajku (prapor) Moravy vyvěšují, a pokud ano, v jaké podobě – modrý prapor, historicky korektní (správné a v souladu se státními a krajskými symboly - barvami ČR – viz obrázek níže) nebo v podobě žluto-červené, umělého novotvaru - "klubového" symbolu MNO, vytvořeného ad hoc k politickým cílům z neoficiálního reliktu národnostně politických střetů 19. století, doplněného neplatným "separatistickým" znakem Moravy.

Děkujeme Vám proto za laskavé vyjádření - cenné upřesnění.

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o. s., jednatel

únor 2013

Dopis předsedovi Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vážený pan poslanec

Mgr. Zdeňek Bezecný, Ph.D

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii při Parlmentu ČR

Věc: Žádost o odborné vyjádření ve věci moravských symbolů

Vážený pane poslanče!

Obracím se na Vás jménem našeho občanského sdružení Za Moravu o.s. s žádostí o stanovisko Podvýboru ve věci moravských symbolů.

Již čtvrtým rokem je letos totiž zastupitelům státní správy a samosprávy nejen po Moravě nabízena vlajka vydávaná za moravskou zemskou, jež vzbuzuje pohoršení nejen u nás samých, ale i u široké veřejnosti, odborníky na historii či symboliku nevyjímaje. Jejími šiřiteli jsou navíc záměrně zatajována a překrucována fakta související s původem této vlajky, a obáváme se že i s účelem jejího, dle našeho soudu, poněkud bezhlavého šíření.

Jak už název našeho sdružení napovídá, sami se zasazujeme o Moravu. Zajímáme se o její historii a kulturní dědictví.

Přesto či právě proto nemůžeme souhlasit s konáním těchto "moravistů" a pevně doufáme, že Vaše pouhé stanovisko by nám mohlo být prospěšné v nápravě této situace. Především bychom byli nesmírně šťastni, kdyby se ke starostům vyvššujícím tento zpolitizovaný a nehistorický hybrid dostaly ty pravdivé informace Vámi posvěcené.

S díky a pozdravem

Pavel M. Josífek, Za Moravu o. s., jednatel

Bristol, Anglie, 25. březen 2013

Dopis redakci Horáckých novin 2013 č. 1

Redakce Horáckých novin

Šefredaktor, pan Petr Chňoupek

Karlovo nám. 26/20

674 01 Třebíč

Věc: Výzva k objektivnějšímu informování veřejnosti

Vážený pane šéfredaktore!

Reaguji zde jménem našeho o.s. na Váš článek z 12. března 2013 ¨Calá staletí má Třebíčsko kořeny v zemi moravské ...

Tuto výzvu chápejte spíše jako prosbu či námět na nový článek, prosím. Rád bych, kdybyste laskavě kontaktovali některého z odborníků na historii či symboliku a pokusili se tak napravit tuto, jak pevně věřím, nechtěnou reklamu aktivity spolku Moravská národní obec. Jejich činnost, a to nejen tato ¨vlajkovᨠiniciativa, je totiž postavena na vratkých základech šíření nepravd z historie i o samotném účelu této jejich aktivity.

Věřím pevně tomu, že by veřejnost z pera Vaší redakce uvítala článek, jenž by trochu lépe popsal historii a současnost symbolů Moravy, o níž se stále více mluví.

Kontakty na odborníky na historii a symboliku jakými jsou například Dr. Štarha v Moravském zemském archivu, Mgr. Müller v archivu opavském, Dr. Růžek v archivu při Ministerstvu vnitra, nebo odborník na moravské symboly Mgr. Fojtík v archivu Dopravního podniku města Prahy, jsou veřejně dostupné na internetu.

Pevně věřím, že mi v tomto vyhovíte. Jsem Vám také plně k dispozici na emailu či telefonu pro případ dalších dotazů. Mohu k Vám do redakce z Anglie kdykoliv zavolat, pokud projevíte zájem.

S přáním hezkého dne a brzkého jara

Pavel M. Josífek, Za Moravu o.s., jednatel

1. dubna 2013

Žádost o odborné vyjádření ve věci moravských symbolů

Vážený pan ředitel

PhDr. Karel Müller

Zemský archiv v Opavě

746 22 Opava

Věc: Žádost o odborné vyjádření ve věci moravských symbolů

Vážený pane řediteli!

Obracím se na Vás jménem našeho občanského sdružení Za Moravu o.s. s žádostí o stanovisko Zemského archivu v Opavě.

Již čtvrtým rokem je letos totiž zastupitelům státní správy a samosprávy nejen po Moravě nabízena vlajka vydávaná za moravskou zemskou, jež vzbuzuje pohoršení nejen u nás samých, ale i u široké veřejnosti, odborníky na historii či symboliku nevyjímaje. Jejími šiřiteli jsou navíc záměrně zatajována a překrucována fakta související s původem této vlajky. O tom svědčí i "odborná" studie o moravských barvách Mgr. Studeníka, jež je přikládána k materiálu rozesílanému starostům.

Jak už název našeho sdružení napovídá, sami jsme ctitelé Moravy, její historie a kulturního dědictví.

Přesto či právě proto nemůžeme souhlasit s konáním těchto ¨moravistů¨ a pevně doufáme, že Vaše pouhé stanovisko by nám mohlo být prospěšné v nápravě této situace. Především bychom byli nesmírně šťastni, kdyby se ke starostům vyvěšujícím tento zpolitizovaný a nehistorický hybrid dostaly ty pravdivé informace Vámi posvěcené.

S díky a pozdravem

Pavel M. Josífek, Za Moravu o. s., jednatel

Bristol, Anglie, 4. duben 2013

stejný dopis byl adresován:

Vážený pan ředitel

doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.

Archiv hlavního města Prahy

Archivní 6

149 00 Praha 4

Vážená paní předsedkyně

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

Česká archivní společnost

Archivní 4

149 00 Praha 4 - Chodovec

Vážená paní ředitelka

PhDr. Eva Drašarová, CSc

Národní archiv

Archivní 4/2257

149 00 Praha 4 - Chodovec

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity

Brno

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Katedra historie

Ostrava

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Praha

Filozofická fakulta Univerzity Palackého

Katedra historie

Olomouc

Dopis redakci iDnes.cz

Redakce iDnes.cz

Pan šéfredaktor Michal Hanák

Věc: Výzva ku respektu obyvatel Moravy, kdož se Čechy býti necítí

Vážený pane šéfredaktore!

Reaguji na Váš poslední článek, jenž jsem zaregistroval “Spoty v rádiu bojují za nemocnici. VZP prý upírá Čechům právo na léčbu”.

Věc, o které tu budu psát, Vám může přijít trošku divná. Tím spíše, pokud necítíte to, co cítím já se svými přáteli na Moravě.

Ne všichni Moravané (myšleno “obyvatelé historické země Morava”) se cítí být národností Moravany. To je pravda. Proč tomu tak je, je v tuto chvíli vedlejší a otázku národnosti sem, prosím, vůbec nepleťme. Stále je tu totiž země moravská, ač oficiálně neexistuje. Stále tu jsou téměř 4 miliony obyvatel historické země Morava, kteří Čechy nejsou ač od mala mluví česky, ač se třeba mnozí z nich hlásí k české národnosti. Nejsou Čechy jednoduše proto, že se narodili na Moravě a ne v Čechách.

A mohu Vás ujistit, že mnohé z nás Moravanů se velmi dotýkají články jako je tento shora jmenovaný. Jsem přesvědčen o tom, že zrovinka jako ¨Čechů¨ by bylo lze napsat “občanů ČR¨ nebo jednoduše "občanů".

Nežádám Vás tu o nic jiného než o trošku více respektu k našemu cítění a pevně věřím, že nám Vašimi příštími články pomůžete cítit se při čtení Vašich zpráv v České republice více doma.

S přáním hezkého dne a brzkého jara

Pavel M. Josífek, Za Moravu o. s., jednatel

Bristol, Anglie, 6. duben 2013

Odpověď spolku Za Moravu zastupitelstvu Šumperka

Vážená paní Mgr. Hajduková, vážení zastupitelé!

Nevím, jestli jste správně pochopili informaci týkající se historie a vývoje moravské vlajky. Že město Šumperk podporuje iniciativu Moravské národní obce, to je nám známo již delší dobu. Že Moravská národní obec nabízí orgánům státní správy a samosprávy k vyvěšování vlajku, kterou neprávem, svévolně a bez mandátu prohlašuje politická strana Moravané za vlajku moravskou, to je nám známo také. Rovněž je nám známo, že Moravská národní obec obelhává orgány státní správy a samosprávy falšováním historie ve zdůvodnění, proč by měly radnice vyvěšovat ve státní svátek právě jejich stranickou a klubovou vlajku. Mohu Vás ujistit, že žádné pochybnosti o historii a současné podobě vlajky nemáme. Proč nás však odkazujete v otázce historie moravské vlajky na nějaký folklórní spolek, ve skutečnosti kryptopolitickou organizaci, to bychom opravdu rádi věděli. Proč se v této otázce neobracíte právě Vy na toho, kdo je kompetentní poskytnout Vám potřebné informace, to bychom rádi věděli také. Pokud jste ochotni nám tyto informace sdělit, budeme jedině rádi.

V odkazu Vám posíláme odkazy, kde je zveřejněno stanovisko odborníků kompetentních vyjádřit se k problematice vyvěšování vlajek na budovách státní správy a samosprávy.Moravský prapor a jeho historie

Moravský znak a jeho historie

Moravské zemské barvy

S přáním hezkých dnů

Za Moravu, o. s.

10. dubna 2013

Dopis řediteli zemského archivu v Opavě PhDr. Karlu Müllerovi

Dobrý den, vážený pane doktore!

Jak jste si určitě všiml, na Moravě probíhá jakýsi boj o podobu moravské vlajky. Moravská národní obec si přisvojuje mandát rozhodovat o podobě moravské vlajky, a to bez jakékoliv konzultace s odborníky, co je však horší, nabádá orgány státní správy a samosprávy, aby na veřejných budovách vyvěšovaly ve státní svátek jejich v podstatě klubovou vlajku, kterou si na sněmu politické strany Moravané schválili radikální moravští aktivisté. Ta podoba, kdy na žluto-červeném listu je umístěn znak se žluto-červeně šachovanou orlicí ve skutečnosti není starší, než pět let,když byli moravští aktivisté upozorněni, že do Prahy jezdí protestovat proti pragocentrismu s pražskou vlajkou. (Jeden žluto-červený prapor se znakem, ale s orlicí bílo-červenou se objevil na jednom shromáždění v r. 1991).

Před časem jste mi poslal podoby praporů a státních a zemských barev (prof. Hickmann), pravděpodobně někdy z počátku 20. století, za což Vám tímto děkuji, neboť jsem rád za každý materiál, který mi pomáhá sestavit mozaiku historie zemských symbolů. Někdy z období těsně po válce pochází další podobný materiál, který zveřejnila Moravská národní obec, a posílám Vám jej v příloze. Problém je v tom, že není jednoznačně určeno, zda se jedná o prapor nebo o dekoraci v zemských barvách (podobně jako pruhy látky s podélnými žlutými a bílými pruhy ve vatikánských barvách na bazilikách na Hostýně (příloha) a na Velehradě (příloha), které se liší od oficiální vlajky Vatikánu, která má pruhy svislé a v bílém pruhu zkřížené svatopetrské klíče s tiárou.

Dalším problémem je, že v přehledu z roku 1923 se zemské barvy shodují s těmi, co jste mi poslal, přesně pouze z 50%. Když jsem se podíval na wikipedii, bylo to mnohdy zase úplně jinak. Mám tedy pochybnosti, jestli vůbec Němci či Rakušané měli správné představy o podobách zemských barev a vlajek svých korunních zemí.

Občanské sdružení Za Moravu se snaží získat stanoviska odborníků z řad historiků archívařů a vexilologů kde může ve snaze zastavit šíření tohoto nevexilologického hybridu. Proto se nedivte, jestli vám častěji, než kdy jindy, přijde dotaz ohledně této problematiky.

Já se snažím na základě zpráv z archívů i z materiálů, které mi občas někdo pošle, dopátrat se, co se vlastně v historii Moravy ve skutečnosti vyvěšovalo, neboť je poměrně rozšířená představa, že moravský zemský sněm rozhodl o moravské vlajce v podobě žluto-červeného praporu. Zapomíná se ovšem, že toto rozhodnutí nevešlo v platnost, což ovšem nebránilo tomu, aby se barvy orlice nestaly předmětem nekončících debat a sporů. Z dostupných pramenů, které se mi podařilo najít, jsem dospěl k následujícímu zjištění. Zemský sněm nejednal o praporu, ale o barvách heraldické figury na modrém štítu (příloha kramerius, str. 213, §5).

Pokud se týká vyvěšování praporů v 19. století, zprávy jsem našel pouze o praporech bílo-červeno-modrých. Pouze v r. 1896 píší Dačické listy, že prapory v barvách moravských žluto-červeno-modré nahradily prapory dřívější barvy bílo-červeno-modré. Prapory pouze o dvou barvách Dačické listy nezmiňují vůbec (příloha).

V článku dr. Ivana Štarhy Moravské barvy a moravská zemská vlajka (4 číslované přílohy) se zmiňuje vyvěšování trikolór ve slovanských barvách (Rajhrad, Brno) a poznámka klobouckého starosty, že by se neměly vyvěšovat jako moravská zemská vlajka, dále dotaz na vyvěšení praporů bílo-červeno-modrých v Praze, odpověď místodržitelství se však znovu týká pouze zemských barev. Z konstatování Bertolda Bretholze lze vyvodit, že žlutá a červená nejsou barvy praporu, ale že jsou to zemské barvy, a to pouze dílčí. Jako protiklad totiž uvádí pouze bílou a červenou, takové prapory ovšem nikdy Morava neměla, nemohlo se tedy jednat o barvy praporu. Modrá se neuváděla zřejmě proto, že spory se týkaly pouze šachování orlice, nikoliv nepochybné barvy štítu. Vypadá to, že modrá se snad považovala za samozřejmou, proto se ve věčných sporech o barvy orlice vynechávala. Že se jedná pouze o barvy orlice, když jsou uváděny pouze barvy dvě, vyplývá také z článku Wojtěcha Šembery Politické zemské barwy Morawské, kdy uvádí pouze barvy dvě, kdežto na konci článku je uvádí všechny tři (příloha Šembera).

Z uvedeného mi vychází, že pokud se dnes propaguje moravskými aktivisty vlajka žluto-červená, jedná se o historický omyl vzniklý chybnou interpretací pojmu zemské barvy. Co se týká samotného vyvěšování moravské vlajky, tak podle slov Mgr. Pavla Fojtíka je její vyvěšování v podstatě možné jako vlajky tzv. ostatní nebo vlajky tzv. jiné, také tedy jako neoficiálního historického symbolu, tudíž na nejméně čestném místě vlajkoslávy. Případné vyvěšování moravské vlajky lze tedy do určité míry přirovnat k situaci ve Francii, jejíž státoprávní uspořádání má departementy, vlajky historických provincií se však vyvěšují poměrně běžně. Nemám nic proti vyvěšování moravského praporu na svátek moravských světců a patronů Moravy (a spolupatronů Evropy), spíš naopak, pokud cítím nějakou sounáležitost, tak spíš k zemi, než k nějakým krajům. Koneckonců Morava je zmíněna v preambuli Ústavy ČR, její symbol je součástí státního znaku a oficiálních praporů některých krajů. Podle mého mínění by to však měly být vlajky či prapory, které jsou historicky doložené, nikoliv zpolitizované žluto-červené, navíc s žluto-červenou orlicí ve štítu. Již samo umístění štítu na vlajce je nevexilologické, přestože některé státy, jako Slovensko a Slovinsko to mají, když nenalezly lepší způsob, jak se odlišit od již existující vlajky Ruska.

Co se týká samotné organizace Moravské národní obce, působí na mne dojmem, že chce za každou cenu prosadit barvy spojené s Habsburskou nadvládou na úkor barev tradičních, aby se nějak odlišili od barev českých, neboť samotný způsob argumentace nemá s objektivitou mnoho společného. Když se chtějí za každou cenu nějak lišit, pak nechápu, proč odmítají modrou barvu, kterou Čechy nemají. Přitom nosí šerpy žluto-červeno-modré s bílo-červenou orlicí. Zkrátka mají v tom sami dost velký zmatek. Pro zajímavost Vám posílám, co provedli a jakým způsobem překroutili pánové z MNO stanovisko dr. Štarhy.

Pro zajímavost posílám ještě stanovisko dr. Vladimíra Růžka

Ještě jednou tedy děkuji za Vaši snahu mi pomoci při sestavování obrazu vývoje zemských symbolů a přivítám jakoukoliv případnou připomínku, která by mi pomohla vytříbit si náhled.

S úctou a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

12. dubna 2013

Dopis redakci časopisu Veřejná správa 2013 č. 1

Redakce časopisu Veřejná správa

nám. Hrdinů 1634/3

140 00 Praha 4

Vážený pane šéfredaktore!

Jak asi víte, zastupitelům státních správ a samospráv u nás na Moravě je letos již čtvrtým rokem nabízena k vyvěšení ¨moravskᨠvlajka. Občanské sdružení Moravská národní obec zde ve snaze přesvědčit k vyvěšení této vlajky přitom rozesílá obcím a městům email obsahující velmi skreslené informace. Ve svých materiálech se dokonce neostýchá překrucovat názory odborníků. Poslední případ takového jednání je poměrně zdařile popsán na stránkách Za Moravu.

Společně s odborníky na symboliku a historii, jakými jsou například dr. Štarha, dr. Růžek či dr. Müller se domníváme, že na radnicích a obecních úřadech tyto vlajky nemají co dělat. Máme k dispozici stanovisko Moravského zemského archivu v Brně i zprávu pana dr. Růžka, s jejímž obsahem se plně stotožňuje i například pan dr. Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě.

Na oslavu státního svátku dne Konstantina a Metoděje by po našem soudu vedle vlajky státní a obecní vlajka Moravy však viset měla. Ovšem nikoliv tato vlajka politické strany Moravané a symbol snah o germanizaci Moravy, kterým tato ¨moravskᨠvlajka šířená MNO je. Mnoho odborníků, které jsme v této věci oslovili se shoduje na tom, že by takovou vlajkou mohla být pouze historická vlajka Moravy, tedy tak zvaný heraldický prapor pocházející z poloviny 13. století, tedy na modrém listu stříbrno-červená orlice se zlatou zbrojí. Vychází totiž z dodnes platného zemského znaku Moravy, jenž je součástí mnohých krajských praporů, jako i velkého státního znaku.

Jsme přesvědčeni o tom, že zástupci státní správy a samospráv si zaslouží dostat do rukou pravdivé informace na toto téma. Dovolujeme si Vám proto poskytnout články dr. Štarhy a dr. Růžka, od nichž k tomuto máme výslovný souhlas (příloha).

S díky a pozdravem

Pavel M. Josífek, Za Moravu o. s., jednatel

Bristol, Anglie, 18. duben 2013

Dopis starostům a zastupitelům 2013 č. 5

Věc: Výzva k používání správné moravské symboliky

Vážení zastupitelé!

Již čtvrtým rokem je spolkem Moravská národní obec (MNO) po Moravě šířena takzvaná "moravská" vlajka (na podélně půleném listu - žlutý pruh nahoře, červený dole - zemský znak Moravy s nesprávně zlato-červeně šachovanou orlicí).

Dle informací, které máme k dispozici, vyvěšujete anebo se chystáte vyvěšovat právě tuto vlajku. Máme dobrý důvod se domnívat, že tak činíte jen proto, že Vám jsou neznáma jistá fakta týkající se původu, ale především pravé symboliky této vlajky, které jsou Vám jejími šiřiteli záměrně zamlčována. Dovolte nám tedy, prosím, abychom se o tyto informace s Vámi podělili a dali Vám tak možnost znovu přehodnotit stanovisko k této věci. Je i naší snahou, aby na radnicích a obecních úřadech vlály moravské vlajky.

Bohužel musíme konstatovat, že zástupci MNO ve snaze uspět ve své toliko kontroverzní iniciativě, cíleně šíří nepravdu. Z historických zdrojů vybírají pouze jim hodící se střípky, ba co víc, překrucují slova odborníků tak, jak se jejich ideologii hodí.

Tak říkajíc na vodě je postavený i celý dokument rozesílaný z MNO Vám, zastupitelům státní správy a samospráv, konkrétně pak onen elaborát Mgr. Studeníka o moravských barvách.

Proč toto všechno MNO činí je nám záhadou. Snad je to nějaký skrytý politický záměr. S touto vlajkou totiž původně přišla politická strana doc. Bárty a později politická strana Moravané. Podle slov jednoho z odborníků námi osloveného jde z jejich strany o jakousi revoltu proti čemukoliv českému, tedy zejména proti faktu, že moravský zemský znak (na modrém štítu stříbrno-červeně doprava hledící orlice se zlatou zbrojí) pochází ze symboliky Přemyslovců. Že ovšem žlutá namísto bílé v zemském znaku Moravy symbolizuje po staletí trvající snahu o potupu a germanizaci Moravy, které se naši předkové usilovně bránili, o tom jejich materiály mlčí. Materiály MNO zamlčují také fakt, že tato jejich vlajka byla symbolem Henleinovců, kteří měli již před Mnichovem vypracovaný plán vyhlazení Slovanů.

Tato vlajka je dnes především zástavou politické strany Moravané, která s ní jako údajně moravskou, bez porady s odborníky, přišla na svém sněmu. Byla to původně pouhá bikolora, tedy bez onoho pokaženého zemského znaku Moravy. A to přesně do té doby, než jim někdo v Praze při demonstraci proti pragocentrismu řekl, že drží v ruce vlajku hlavního města Prahy a vypadají tedy dosti hloupě.

Tato vlajka není vlajkou Moravy, vážení zastupitelé. Pokud má s Moravou něco společného, pak je to právě její potupa a postaletí trvající snaha o její germanizaci. Zde není bohužel prostor k tomu, tuto problematiku rozebírat šířeji.

Na stránkách MoravaMorava

byste však měli najít vše, co potřebujete k tomu znovu zvážit, zda by přece jenom nebylo lépe tuto žluto-červenou vrátit MNO a vyměnit ji za tu správnou moravskou vlajku, tedy na modrém listu bílo-červenou orlici se žlutou zbrojí přesně tak, jak je vyobrazena na dodnes platném zemském znaku Moravy.

Tuto historickou vlajku Moravy pocházející z poloviny 13. století lze zakoupit například u brněnské firmy Alerion.

Na podporu našich tvrzení tady přikládám vyjádření dvou našich předních historiků, kteří jsou oba zakladateli a členy Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR. Pan dr. Štarha je váženým pracovníkem Moravského zemského archivu v Brně a pan dr. Růžek, s jehož názorem se stotožňuje mimo jiné i pan ředitel Zemského archivu v Opavě dr. Muller, pracuje v Praze na odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra.Historie, moravské barvy a moravská vlajka

Historické symboly, Cesty k definici (nejen) moravského znaku a praporu

S díky a pozdravem

Pavel M. Josífek, Za Moravu o. s., jednatel

Bristol, Anglie, 21. duben 2013

Odpověď starostovi Zbýšova Žalkovskému

Vážený pane starosto!

Jsem Vaší odpovědí velmi nemile překvapen. Ze strany starostů a zastupitelů se v jejich reakcích na email zaslaný i Vám obyčejně setkávám s pochopením, maximálně s nemilým překvapením nad tím, co je psáno v dokumentech přiložených k emailu. Troufnu si tvrdit, že jste tyto materiály nečetl, nebo alespoň ne dostatečně pozorně. V opačném případě bych musel nabýt dojmu, že ve správě obce i ve svém soukromém životě dáte na sebehorší lež jen proto, že přišla před pravdou. Nebo jste oddaným služebníkem pomýlených z Moravské národní obce (MNO)? S tímto jsme se u zastupitelů bohužel také setkali.

Expertizy přikládám znovu pro případ, kdybyste si po přečtení těchto řádků uvědomil, že jste se mohl ukvapit. Ukvapit nejen při psaní této Vaší odpovědi. Mnozí starostové toto ¨ukvapení¨ o kterém tu mluvím nazývají ¨hopem na špek¨. Skočil jste na špek, ale nejste sám, nezoufejte. Vše se dá napravit.

Vaše slova o tom, že jdeme proti Moravě nemám moc jak okomentovat. Velmi silně mi připomínají argumenty lidí z MNO, jediné argumenty, na které se oni v přímé konfrontaci s námi kdy zmohli. Díky aktivitám MNO se mnoho lidí na Moravu dívá skrz prsty. To může ale vidět jen člověk, který se dívá.

Paní starostka jedné brněnské městské části mi do telefonu řekla, že si po přečtení našeho emailu hned koupila modrou vlajku Moravy namísto té henleinovské pražské. Při sčítání obyvatel však uvedla národnost českou, a příště to udělá zase, aby nebyla náhodou spojována s těmito poblouzněnci, co si hrají na spasitele Moravy a jezdí do Prahy demonstrovat proti pragocentrismu s pražskou vlajkou v ruce.

Na Vašich obecních stránkách, bohužel, nemohu najít kontakty na obecní zastupitele. Možná to tak máte uděláno se záměrem, abyste o všem mohl rozhodnout sám bez jejich vědomí. Dovolím si tento email tedy přeposlat alespoň na ty adresy, které na stránkách Vaší obce jsou. Snad mi to tito takto kontaktovaní lidé nebudou zazlívat, a informace popřípadě členům zastupitelstva předají. Nemyslím si totiž že je správné, aby tyto informace byly přístupny pouze Vám. Vlajka v obci přece není jen Vaše rozhodnutí.

S pozdravem

Pavel M. Josífek

28. dubna 2013

Dopis redaktorce Brněnského metropolitanu

Dobrý den, paní redaktorko!

Náhodou se mi dostala do ruky Vaše korespondence s některými „moravisty“ včele s prof. Kolíbalem, kde je Vám, po mém soudu dosti hrubým způsobem vytýkáno, jak přistupujete k pojmům Česko a Čechy.

Sám jsem bojovníkem za Moravu a tento trend označování Moravy za Čechy se mi vůbec nelíbí. Pojem „Česko“ je nešťastný také, navíc kdysi, tuším v pol.16. století, označoval Čechy. Pokud se ale nemýlím, je dnes oficiálním krátkým názvem republiky. Je tedy pro její označení mnohem vhodnější než slovo „Čechy“. Rozhodně nerozčílí tolik Moravanů.

Mně opravdu srdce krvácí nad každým takovým článkem či jen titulkem, kde dochází k takovýmto chybám. Nikomu ale za ně nenadávám. Snažím se vysvětlovat. Díky takovým jedincům, jako je pan profesor Kolíbal - a jsou i daleko horší - mám ale dosti špatnou pozici. Hned, kdy vyslovím slovo „Morava“, jsem pokládán za nacionalistu a separatistu. A nebo za blbce. Moc rád bych, abyste věděla, že není Moravan jako Moravan, a to dokonce ani mezi těmi, kdo denně vynakládají poměrně dost energie pro to, aby se tento trend ¨počešťování¨ Moravy zvrátil. Pokud budete mít zájem se dozvědět trošku víc o tom co děláme a jak, podívejte se prosím na naše stránky www.zamoravu.maweb.eu.

Možná bych měl pro Vás námět na článek. Týká se kauzy moravské vlajky. Právě pan profesor Kolíbal patří k těm, kteří po Moravě šíří „moravskou¨ vlajku“ jež je kritizována ze všech stran, a to nejen odborníky na historii a symboliku. Dnes, shodou okolností, vyšel článek na toto téma v časopise Veřejná správa. Za čtrnáct dní má údajně vyjít další tamtéž. Více neprozradím.

Já patřím zase k těm, kteří aktivně vystupují proti těmto velmi kontroverzním snahám šířit tuto pavlajku po Moravě. Téma je ale poměrně široké. Mnohé, zejména články na toto téma z loňska, ale i jiná fakta, najdete zde: www.morava.maweb.eu.

Vzhledem k tomu co bylo na toto téma v tisku už vloni cítím v kostech, že letos bude kolem toho doslova poprask. I proto, že se toto všechno vlastně motá kolem svátku Konstantina a Metoděje, kteří mají letos kulatiny. Pokud byste měla zájem se dozvědět více, dejte mi vědět emailem, prosím. Velmi rád Vám i zavolám.

S úctou a pozdravem

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o. s., jednatel

9. května 2013

Dopis redakci Horáckých novin č. 2

Vážený pane šéfredaktore Chňoupku!

Přiznám se Vám, že nejsem nijak nadšen prací, jakou jste odvedl na základě mé prosby vsouvislosti s reklamou spolku Moravská národní obec.

Dovolte mi prosím, abych Vás tu upozornil na odborné články, které máme k dispozici. Snad Vám z jejich obsahu vyplyne alespoň to, že já sám nikde nic netvrdím, že pouze cituji. Na rozdíl od umělců z Moravské národní obce si totiž umím fakta zjistit a cituji je tak, jak je psáno a hlavně myšleno. Nevytrhávám citace odborníků a neobracím je naruby, jak se to hodí třeba henleinovské ideologii pomýlenců v Moravské národní obci.

Po přečtení Vašeho superčlánku jsem nemohl na jeho obsah neupozornit například pana ing. Martykána, předsedu České vexilologické společnosti. Citace, kterou se MNO už nějaký čas ohání na svých lžistránkách a nyní i ve Vašem superčlánku, je totiž v přímém rozporu s tím, co mi vždy plynulo z korespondence s panem předsedou. Téměř obratem mi od něj přišla odpověď. Napsal mi, že se Vaší redakci už ohradil vůči překrucování jeho slov a že mi děkuje, že jsem jej na Váš článek upozornil.

Předpokládám, že s panem Mgr. Fojtíkem, přesněji s jeho citací, to bude podobná písnička. Samozřejmě, nemohu zde mluvit za něj. Myslím ale, že stačí lépe se podívat na jeho článek. Jeho věta ve Vašem superčlánku byla poněkud vytržena z kontextu celé asi 6 let staré zprávy, která mimo jiné obsahuje i toto: "Mně osobně by nejvíc jako moravská vlajka vyhovoval jiný historický symbol – modrá vlajka s moravskou orlicí, jak už byla vyobrazena ve formě praporce na středověkém portrétu markraběte Jošta." Domnívám se, že stojí za to si přečíst článek celý.

Chtěl bych upozornit také na čerstvé stanovisko České vexilologické společnosti, které mi bylo zasláno právě panem ing. Martykánem jako odpověď:Stanovisko České vexilologické společnosti

Domnívám se také, že by Vaší novinářské pozornosti neměly uniknout články, které v současné době vychází v časopise Veřejná správa, tedy časopise, který dostávají na stůl starostové, kteří podle paní Holaňové mají moji adresu ve spamovém filtru.

Ještě si dovolm malý bonus. Do oné školy jsem psal již dvakrát, zůstalo to bez odezvy. Paní učitelka, manželka jednoho z členů Moravské národní obce, takto zneužívá svoje děti k propagandě Moravské národní obce. Nevím zda je to k pousmání, nebo spíše k zaplakání.

Jsme celkem mladá organizace. A proto má možná paní Holaňová pocit, že tu může pochybovat o našich dosavadních činech pro Moravu. Čeho ovšem dosáhla Moravská národní obec, založená roku 1985 pod hlavičkou SSM, za dobu své existence? Kdekoliv řeknete slovo ¨Morava¨, otáčí se k Vám zády a nazývají Vás separatistou a nacionalistou. Ono vidět členy Moravské národní obce, která se samonazývá zástupcem moravské společnosti, jak za zvuku bubnů kráčí Brnem s vlajkami, pod kterými moravští němci nastupovali do Wehrmachtu, v kdekterém Brňanovi emoce probudí. Propagovat po Moravě vlajku Henleinovců za účelem revolty vůči čemukoliv českému je také podle nich velmi dobrý nápad jak zaujmout masu. Pod takové činy se ale já podepisovat nebudu. Raději ponoukáme lidi, aby měli rádi Moravu takovou jaká je a aby se o ní hlavně mluvilo. A to v dobrém! Mým velkým osobním přáním je, aby si lidi na Moravě uvědomili, že žijí na Moravě, a ne v Čechách. Žalostně mnoho lidí dnes na Moravě cítí, že je v Čechách. Včetně mé maminky. Do toho není třeba míchat ani nacionalismus, ani separatismus, ani otázku národnosti.

I za tak krátkou dobu mého členství v Moravské národní obci se mi podařilo přičichnout k ideologii Moravské národní obce. Mají dvě tváře. Ta první vlídná, propaguje moravské vlastenectví a vyzývá zástupce státní správy a samospráv, aby své vlastenectví vyjádřili vyvěšením ¨moravské¨ vlajky. Ta druhá tvář úzce spolupracuje s politickou stranou Moravané, na prosazení jejich politických cílů. Mnoho členů Moravské národní obce je zároveň členy této strany. S tím se ale pochipitelně nechlubí.

Moravská národní obec šíří tuto vlajku po radnicích už čtvrtým rokem. Odhlasovali si ji v politické straně Moravané kdysi před šesti lety. Přesně to bylo údajně na jejich sněmu 22. září 2007 v Kojetíně. Celou historii moc neznám. Co vím ale přesně je, že s informacemi mluvícími jasně proti této pavlajce se nevynořil Josífek před několika měsíci. Josífek, před necelým rokem, tehdy ještě jako člen Moravské národní obce, se ohradil proti hrubému urážení jistého pána, kterého tehdy vůbec neznal, který se již několik let zabývá Moravu a jejími symboly, a který společně s některými dalšími tuto žluto-červenou kritizoval hned od prvopočátku a byl právě od tzv. Moravského půlšišatého stolu žlutočervených pro své názory vyhnán. Josífek nabyl vědomostí právě především od tohoto jistého pána. K Josífkově velkému překvapení, tehdy stále sluhy Moravské národní obce, informace od jistého pána zapadaly do útržků faktů, které jsme měli z pera odborníků. Z Moravské národní obce jsem cítil jen vykrucování a lži pokaždé, kdy jsem se snažil konfrontovat informace odjinud. Celá tato vlajková iniciativa Moravské národní obce je postavena na lžích a překrucování faktů. To však může vidět jen zasvěcený. A tím já snad už trochu jsem.

Musím se také neustále omlouvat starostům, kterým píšu své "Moravu rozvracející" emaily. My, Za Moravu. o.s., bohužel nemáme potenciál na to obeslat s těmito informacemi celou Moravu. Píšeme tedy pouze tam, kde víme, že se tuto pavlajku chystají (opět) vyvěsit. Činíme tak proto, aby starostové věděli i ty informace, které Moravská národní obec záměrně zamlčuje. Chceme především zabránit další potupě Moravy, která se na ni v tisku snesla loni.Jsme ale bohužel, tak trochu právem, bráni za posly špatných zpráv. Říkáme totiž starostům, ač velmi neradi, že naletěli.

Mám-li být upřímný, docela jste mě, pane Chňoupku, zklamal. Do této chvíle jsem například nepochopil, zda se snažíte dělat blbce ze mě, anebo ze sebe sama. Očekával bych, že mi laskavě dáte prostor k reakci na hlouposti, které jste otiskl z pera či úst paní Holaňové. Opravdu nevím, zda jste webový odkaz z mého emailu vypustil záměrně, zatímco odkaz na lžistránky Moravské národní obce jste v článku uveřejnil. Bylo Vaším záměrem, aby článek vyzněl takto hloupě vůči mé osobě? Jste sympatizantem této organizace pomýlených křiklounů, pane Chňoupku? Po přečtení tohoto emailu se snad chytíte za nos a zjistíte, že není radno kráčet s proudem řeky, která mizí hluboko v propasti.

S pozdravem

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o.s., jednatel

5. červen 2013

Dopis prezidentce Moravského národního kongresu

Vážená paní prezidentko, vážený pane kancléři!

Přimlouvám se za to, aby na přednášky MNK byli zváni skuteční odborníci, jako např. Galuška, Klíma, Pojsl, Kovář, Valdštýn, Vaškových, Poláček, Galuška mladší, Jilík atd. atd. Mám totiž zájem na tom, abych se na přednáškách dověděl seriózní informace, a jsem přesvědčen, že stejný zájem mají i ostatní členové. Mám pochybnosti o tom, že údajný odborník, kterého máte v úmyslu pozvat, je skutečný odborník, neboť jej ani neznám, a pokud je pravda, že podle Vašich slov údajně objevil Wogastisburg v Podunají, tak moje pochybnosti ústí v jistotu. Pokud je totiž něco o Wogastisburgu jisté, tak to, že nemůže být v Podunají. Zpráva z kroniky tak řečeného Fredegara Scholastika hovoří docela jasně o postupu minimálně tří proudů proti Slovanům, tedy Austrazijců, Alamanů a Langobardů. Nevím, jestli má cenu rozebírat tuto problematiku s Vámi. Možným postupem těchto tří proudů se zabývala celá řada historiků a odborníků na vojenskou strategii, a pokud si je promítneme do mapy, tak lokalizovat Wogastisburg, kde se Sámovo vojsko postavilo proudu Austrazijců, do Podunají, je nebetyčná blbost. Jestli jste si náhodou nevšimli, tak docela správný názor na ten Wogastisburg už vyslovil i pan Kovář.

Pokud tedy máte zájem na tom, aby přednášky byly hodnotné a ne ve stylu Galatíkových fantastických a nedoložitelných hypotéz, zvěte odborníky. Když už chcete někoho ze Slovenska, pozvěte si např. dr. Ruttkaye. Pokud odborníky nenajdete, jsem ochoten přednést náhradou přednášku na téma sv. Cyril, sv. Metoděj, případně s dodatkem film Cyril a Metoděj, Veligrad, Velká Morava nebo podobných témat, nebo pokračovat v přednášce pana Kováře o hrobech Cyrila a Metoděje.

Mgr. Jindřich Žaludek

6. června 2013

Dopis redakci časopisu Veřejná správa 2013 č. 2

Dobrý den, vážená redakce časopisu Veřejná správa!

Dne 3. 6. 2013 se předseda Moravské národní obce (MNO) Ing. Jaroslav Krábek podle mého názoru naprosto neoprávněně ohradil proti článku pana dr. Růžka. Jsem moravským vlastencem, ale musím upozornit na svévoli Moravské národní obce v bezohledném prosazování své představy o zemské vlajce Moravy. Diskriminaci ostatních symbolů Moravy v praxi jsem viděl na vlastní oči několikrát. Jestli je někde lež, jak uvedl pan Krábek, tak pouze na straně MNO. Není ani pravdou, jak tvrdí pan Krábek, že starostové vyvěšují modrou moravskou vlajku kvůli její líbivosti. Jsem s několika starosty v kontaktu a mohu potvrdit, že důvod je historický, vexilologický a právní, nikoliv pouze estetický. Modré vlaječky však v interaktivní mapě Moravské národní obce pochopitelně chybí.

Chtěl jsem Vás upozornit, že v případě žluto-červené vlajky se nejedná o žádnou moravskou vlajku, ale o výmysl politické strany Moravané na svém sjezdu či sněmu 22. září 2007 v Kojetíně. Tato politická strana si přivlastňuje právo rozhodovat o zemských symbolech, aniž by k tomu měla mandát od obyvatel Moravy.

Abych znal mínění obyvatel Moravy, dělal jsem anketu mezi náhodně vybraným reprezentativním vzorkem lidí různého věku a vzdělání a povolání na území čtyř okresů Zlínského kraje a v Brně. Respondentům byly předloženy tři varianty moravského praporu s pruhy, které se používaly jako zemské symboly v pozdější době. Jednoznačně a s velkým náskokem zvítězila bílo-červeno-modrá před žluto-červeno-modrou a žluto-červená skončila na posledním místě. (Heraldický prapor Markrabství moravského, čili modrý s červeno-bílou orlicí, je nezpochybnitelný, v anketě nebyl). Stejně jednoznačně dopadl souboj mezi platným znakem Moravy a heraldicky nesprávným znakem podle privilegia Friedricha III. Habsburského, které odmítli již moravští stavové v té době a které se nikdy neujalo. Není divu, že dnes je platný tradiční znak se stříbrno-červenou orlicí. Moravská národní obec se však snaží historická fakta zpochybnit jejich zamlčováním a překrucováním a účelově vytahuje pouze pochybné údaje, které se jim hodí do jejich manipulace.

Moravská národní obec, v níž je nemálo členů politické strany Moravané, nekonzultovala problematiku zemských symbolů s žádným odborníkem a svoji stranickou vlajku nabízí státní správě a samosprávám ČR. Šíření stranické a klubové vlajky je tedy její svévole a řada starostů jim sedla na lep.

Na heraldické, vexilologické a historické chyby jsem upozorňoval politickou stranu Moravané i Moravskou národní obec již od roku 2007. Výsledkem byly neslušné nadávky ze strany některých jejich členů či příznivců a zablokování mého přístupu na diskusní fórum strany Moravané a komentáře na stránkách Moravské národní obce.

Moravská národní obec tedy obelhává orgány státní správy a samospráv. V průvodním listu Moravské národní obce jsou publikovány zkreslené a tendenční, politicko-propagační a mnohdy i nepravdivé informace ignorující stanoviska odborníků na vexilologii i historii. Na toto téma se totiž vyjádřilo v minulosti několik odborníků, jejichž stanoviska však byla ze strany laiků z Moravské národní obce ignorována a bagatelizována.

Na stránkách Moravské národní obce jsou dokonce podvodným způsobem překrucována stanoviska těchto odborníků - vexilologů. Jsem členem České vexilologické společnosti. Ze strany Moravské národní obce a paní Holaňové se tedy jedná nejen o evidentní nepravdy a zneužití jména mých zkušenějších kolegů, kteří na rozdíl ode mne, řadového člena České vexilologické společnosti, patří k předním a dlouholetým vexilologům republiky.

Předseda České vexilologické společnosti pan Martykán se zásadně distancuje od Moravské národní obce, z jejíchž řad jej nikdo nikdy nekontaktoval, a zásadně odsuzuje překrucování jeho názoru na problematiku, podvodným způsobem publikovaného na stránkách Moravské národní obce.

Moravskou národní obec jsem nejednou vyzýval, aby nabízela k vyvěšování na významné dny související s historií Moravy nezpochybnitelné modré prapory s červeno-bílou orlicí se žlutou zbrojí, tak jak je vyobrazena na části některých oficiálních krajských praporů a na oficiálním státním znaku ČR. Bezvýsledně.

Závěrem mohu konstatovat, že jako moravského vlastence by mne potěšilo, kdyby na svátek slovanských věrozvěstů, patronů Moravy a spolupatronů Evropy, kteří stáli u počátků naší státnosti, zavlála na jejich počest a k připomínce počátků slovanského písemnictví skutečná historická vlajka Moravy, nikoliv nějaká pavlajka jakési z voličského hlediska zanedbatelné politické strany.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

červen 2013

Dopis Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna

Bc. Jaroslava Slámová

vedoucí Odboru vnitřních věcí

Magistrát města Brna

Vážená paní vedoucí!

Reaguji na Váš dopis datovaný 20. 6. 2013, kde odpovídáte na moji druhou výzvu k nevyvěšování žluto-červené "moravské" vlajky.

Vašemu tvrzení navzdory, názory odborníků na (nejvhodnější) podobu moravské vlajky jsou jednotné. Všichni námi dosud oslovení odborníci se vyslovují zcela jednoznačně proti vyvěšování této žluto-červené a naopak, pro vyvěšování "modré" vlajky, odvozené ze symbolu Moravy, zobrazeném na státním znaku.

Připadá mi přinejmenším poněkud neobvyklé, že se jako zástupci statutárního města Brna (!) spoléháte pouze na informace Vám "doporučené" jakýmsi spolkem na úrovni pěstitelů kedluben. Divné mi příjde i to, že tyto informace raději získáváte z internetu, kam dnes může psát prakticky kdokoliv a cokoliv, než abyste se obrátili na odborníka a potřebné informace si ověřili.

V minulém dopise jsem se zmínil o tom, že by pro nás oba mohlo být prospěšné vědět, o která konkrétní stanoviska odborníků se tu opíráte. Máme-li se totiž o cokoliv opírat, měli bychom nejprve vědět o co. Tato odborná stanoviska, mají-li pro nás mít nezbytnou váhu, by tedy v první řadě měla být publikována v nějakém odborném periodiku. A to jednak proto, aby se k nim ostatní odborná veřejnost mohla vyjádřit a taky proto, aby bylo jisté, že dané výroky opravdu pochází z pera toho kterého odborníka. Vy jste v dopise pouze zmínila dvě jména.

Přiznám se, že nemám ponětí, na kterou oblast práva je specializován pan dr. Koudelka. Při vší úctě k němu však, pokud svá stanoviska ohledně moravských symbolů nebude publikovat jinde, než na svém blogu či webech pěstitelů kedluben, nemůžeme se o ně opírat jako o odborná vyjádření. Stanoviska pana Mgr. Fojtíka jsou nám známa dvě, v odkazech níže. Tím prvním je jeho asi šest let starý dopis adresovaný nějakému panu Zemanovi, který se jej, navíc, na podobu vlajky vůbec neptal. Pod oním druhým odkazem se skrývá poměrně čerstvé stanovisko České vexilologické společnosti, jež mi zaslal sám její předseda pan ing. Martykán. Měla jste na mysli jedno z těchto vyjádření, nebo nějaké ještě úplně jiné? Ať totiž hledám jak hledám, v jednom či v druhém, nemohu nalézt čárku, ve které by statutární město Brno mohlo najít jakoukoliv podporu pro vyvěšení vlajky Moravské národní obce (MNO) jako moravské.

V minulém dopise jsem Vás upozornil na vážný logický rozpor ve vaší odpovědi. Mám za to, že jako zástupce státní správy nemáte ponětí o tom, jak vypadá zákonem daný zemský znak Moravy, a co hůř, nemáte ani vůli se s těmito a jinými relevantními fakty seznámit. Ze zákona Vám nic nebrání v tom tuto vlajku MNO vyvěsit, to je pravda. Každý občan či daňový poplatník má ale právo žádat Vás, zastupitele státní správy a samosprávy, o to, vyvěšovat takový symbol, který nebude evokovat čísi hloupou revoltu vůči čemukoliv českému, samotnému odkazu Masaryka či skrytý boj jakési politické strany.

Nezbývá mi, než na Vás, zástupce jednoho z hlavních měst historické Země moravské, apelovat znovu. Nevyvěšujte, prosím, tuto vlajku politické strany Moravané, šířenou touto údajně apolitickou skupinou MNO! Nahraďte ji, prosím, vlajkou modrou, nejstarší vlajkou Moravy!

S pozdravem a úctou

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o.s., jednatel

Bristol, Anglie, 24. června 2013

Dopis Jeho excelenci Mons. arcibiskupovi J. Graubnerovi

Jeho Excelence

Mons. Jan Graubner

arcibiskup olomoucký

a metropolita moravský

Wurmova 9, poštovní schránka 193

771 01 Olomouc

M O R A V A

Vaše Excelence vážený pane arcibiskupe!

Dovolte, Vaše Excelence, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil a oslovil Vás jako pokračovatele odkazu prvního arcibiskupa svaté církve moravské - sv. Metoděje v souvislosti s informací, kterou jsem se dověděl.

Výročí 1150 let od příchodu svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu, které je příležitostí k oživení a prohloubení víry a kulturního sebeuvědomění národa i příležitostí k rozvoji vazeb k národům, které se hlásí k odkazu sv. Cyrila a Metoděje, se některé skupiny snaží zneužít tohoto jubilea k propagaci svých politických cílů. Národní pouti Velehrad 2013 a její slavnostní poutní mše svaté se v posledních letech zúčastňují různí moravští aktivisté. Proti tomu samozřejmě nic nemám. Sám jsem moravský zemský patriot a vlastenec s vřelým vztahem k Moravě a jejím slavným i méně slavným dějinám, co mi však jako moravskému křesťanovi vadí, je způsob, jakým vystupují a propagují své politické záměry. Také mne zahřeje u srdce, když si někdo vzpomene na nás a přímo osloví i nás, domácí Moravany, z jejichž země vzešly počátky slovanského písemnictví a slovanské vzdělanosti. Stydím se však za ty malicherné aktivisty, kteří jsou schopni nevhodným a útočným způsobem osočovat hosty a představitele, kteří nemohou oplývat podrobným přehledem ve všech oblastech a opomenou oslovit zvlášť Moravany. Tito lidé své moravské vlasti více škodí, než prospívají. Také letos se na sociálních sítích svolávají tito aktivisté způsobem připomínajícím spíše volání do zbraně, než k uctění památky těchto byzantských apoštolů, největších učenců své doby.

Ostatně, nikoho z těchto „aktivistů“ jsem neviděl ani na žádné z mezinárodních vědeckých konferencí na cyrilometodějské téma ani na žádné z mnoha přednášek a besed na toto téma, pořádaných pro širokou veřejnost. A pokud snad tyto pokusy byly, zejména v okolí Brna, tak se to neobešlo bez jakési demonstrace vlajkonošů ve stylu spíše sportovního utkání. Ani mně nevadí, když někdo symbolicky uctí historickou zemi, která stála u počátků naší státnosti a jejíž prapor se objeví v řadě vlajkoslávy. Avšak to, s čím chtějí političtí straníci přijít na mši svatou a to, co se v počtu 3000 ks chystají rozdávat tito mezi lidem věřícím, není vlajka, která by měla symbolizovat moravskou tradici. Symbolizuje spíše separatismus od slovanských zemí a kopíruje nikoliv moravské, ale habsburské představy o moravských barvách. Aktivisté se chystají zaplevelit Moravu svojí ve skutečnosti stranickou vlajkou, kterou si odhlasovali na svém sjezdu strany Moravané dne 22. 9. 2007 v Kojetíně a podvodným způsobem ji vydávají za moravskou. Její podobu nekonzultovali s žádným z odborníků, naopak členové expertní komise Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR vydali doporučující stanovisko pro historickou a vexilologicky správnou podobu modrého praporu s červeno-bíle šachovanou orlicí.

Věřím, že pořadatelé Dnů lidí dobré vůle nebudou nakloněni zneužívání poutní slavnosti k politickým účelům z pozice kterékoliv politické strany. Jsem přesvědčen, že slavnost má lidi spojovat.

S přáním nebeského dobra a obzvláště s přáním obratu k mravnosti pro Moravu, Čechy, Slezsko, jakož i celý ostatní svět

ctitel historie a tradic Moravy a obzvláště odkazu našich svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a spolupatronů Evropy

Mgr. Jindřich Žaludek

25. června 2013

Dopis redakci České televize

Vážená redakce České televize!

V událostech v regionech Brno dne 4. 7. 2013 v čase 13´20´´ mne zaujaly výmluvy předsedy Moravské národní obce pana Krábka, že ani nijak neřešili podobu vlajky, kterou nabízejí orgánům státní správy a místních samospráv k vyvěšování na veřejných budovách. Mohu dosvědčit, že něco takového není pravdou. Podoba symbolu historické země Moravy je už asi šest let předmětem sporů uvnitř moravských organizací a navrch získávají právě nekompromisní zastánci a propagátoři té pochybné podoby, která se každoročně stává terčem kritiky denního tisku právě na podkladě výhrad odborných kruhů z řad historie a vexilologie. Propagátoři této dekorace podle habsburských představ o barvách Moravy šli dokonce tak daleko, že se nerozpakovali spílat odborníkovi z Moravského zemského archívu, který zveřejnil pravdivé informace o podobě moravských symbolů a barev v 19. století.

Moravská národní obec má k dispozici i vlajky, které doporučují odborníci včetně expertní komise Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR, tuto doporučovanou podobu vycházející z oficiálních krajských praporů a z platného státního znaku ČR však vědomě odmítají ve prospěch verze, kterou si schválila politická strana Moravané na svém sněmu dne 22. 9. 2007 v Kojetíně. Snad proto, že v řadách údajně nepolitické organizace Moravské národní obce je velká část členů právě politické strany Moravané. Údajné uctění památky svatých věrozvěstů ve formě vyvěšování stranické vlajky strany Moravané a klubové vlajky Moravské národní obce na radnicích je tedy ze strany Moravské národní obce pouze zástěrka k prosazování svých politických cílů a ve skutečnosti se jedná o jakousi skrytou předčasnou politickou předvolební kampaň. Česká televize jim informováním o jejich činnosti nevědomky v této jejich aktivitě napomáhá.

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti

5. července 2013

Žádost o informaci ohledně vyvěšovaných symbolů řediteli Krajského úřadu Zlínského kraje

Ing. Vladimír Kutý

ředitel Krajského úřadu ve Zlíně

tř. Tomáše Bati 21

Zlín

Věc: Žádost o informaci ohledně vyvěšovaných symbolů

Vážený pane řediteli!

Obracím se na Vás s žádostí o podání informace ohledně údajné účasti Zlínského kraje na vlajkové iniciativě občanského sdružení Moravská národní obec vyvěšením žluto-červené údajně moravské vlajky. Táži se, protože jsem přesvědčen, že občané a také voliči volených orgánů Zlínského kraje mají právo vědět, jaké symboly jsou kdy vyvěšovány a popřípadě proč.

S úctou a pozdravem na rodnou Moravu

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o. s., jednatel

Na vědomí panu hejtmanovi MVDr. Stanislavu Mišákovi

Bristol, Anglie, 11. 7. 2013

Žádost o upřesnění informací ohledně vyvěšování tzv. moravské vlajky na budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Mgr. Jan Schlossarek

pověřený vedením odboru kancelář hejtmana

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 Brno

Věc: Žádost o upřesnění informací ohledně vyvěšování tzv. moravské vlajky

Vážený pane magistře!

Reaguji na Váš email ze dne 17. července 2013, ve kterém mi potvrzujete, že se Jihomoravský Kraj přihlásil k vlajkové iniciativě Moravské národní obce o.s. vyvěšením tzv. moravské vlajky, podélně půleného listu se žlutým a červeným pruhem, na němž je uprostřed umístěn neplatný moravský znak.

Jak je Vám, ale především těm, kdo za občany a voliče Kraje o takové věci rozhodovali, jistě dobře známo, pro Moravu nebyla nikdy vlajka schválena ani jí nebyla nikdy žádná vlajka udělena. Z tohoto prostého historického faktu tedy snad jasně vyplývá, že žádná moravská vlajka neexistuje. Není tedy ani dost dobře možné úředně schválit její vyvěšení.

Rád bych Vás tedy požádal o laskavé upřesnění v této věci. Zajímalo by mě především kdo rozhodl o vyvěšení této vlajky a na základě jakých informací. Celé této naší věci by jistě napomohlo, kdyby o tomto usnesení existoval zápis. Můžete mi jej dát popřípadě k dispozici, prosím?

S úctou a pozdravem na rodnou Moravu

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o.s., jednatel

Na vědomí panu hejtmanovi Michalu Haškovi

Bristol, Anglie, 11. 7. 2013

Dopis redakci Parlamentních listů

Vážená redakce!

Dne 4. 7. 2013 jsem Vám poslal poznámku k článku pana Zdeňka Koudelky o moravské vlajce.

Netušil jsem, že zveřejníte pouhou moji poznámku (i s překlepem), nabízím tedy k zveřejnění článek na toto poměrně aktuální téma, neboť o podobě neoficiálních symbolů historické země Moravy se vedou vášnivé diskuse, a to nejen mezi moravskými aktivisty, kde se, bohužel, argumentuje mnohdy bez znalostí historických faktů, ale k této tématice se stále častěji vyjadřují i odborné kruhy.

Co se týká prvního odstavce článku pana Koudelky, tak s tím lze bezvýhradně souhlasit. Druhý odstavec však začíná chybou, že se od roku 1462 používaly dvě varianty moravského znaku. Takzvaná polepšená varianta moravského znaku (ve skutečnosti spíše pohoršená, neboť znak již po změně tinktury, což nelze považovat za polepšení vzhledem k rovnocennosti tinktur, nerespektoval pravidlo o zvýraznění zbroje, ztratil barevnou vyváženost i symboliku původu) byla moravskými stavy zřejmě odmítnuta hned v prvopočátku, neboť stavové nepředložili privilegium ke schválení králi Jiřímu, jak tomu naopak bylo v případě znaku Prahy. Privilegium se začalo připomínat až mnohem později, a to především ze strany moravských Němců. O požívání žluto-červené vlajky v 19. století nejsou žádné zprávy, nemohla se tedy v 19. století ustálit. Zmíněný zemský sněm se dne 14. srpna 1848 skutečně usnesl na úpravě zemských barev, jednalo se však o barvy heraldické figury v modrém poli, nikoliv o vlajce. Toto usnesení však nikdy nevešlo v platnost, protože císař je neschválil a nepodepsal.

O moravských barvách bílé, červené a modré se zmiňuje zpráva z r. 1846 a 1854 a údaj heraldika první poloviny 19. století Johanna Helblinga von Hirzenfeld, že Morava má zemské barvy bílou, červenou a modrou. Reskript rakouského císaře Františka I. z 23. prosince 1807 zmiňuje kromě potvrzení znakových privilegií pro Moravu (jedná se tedy zřejmě o zlato-červené šachování, které již v té době připomínají zejména moravští stavové německé národnosti) zmiňuje však též modrou barvu moravského štítu, která takto patří i do moravského praporu.

Pokud je v pramenech uvedeno vyvěšování výslovně moravských praporů, těch není mnoho. Ve dnech 2. až 12. června 1848 probíhal v Praze slovanský sjezd. Asi šedesátičlennou moravskou delegaci vedl MUDr. Jan Helcelet. Delegáti Moravy pochodovali pod praporem bílo-červeno-modrým. Zajímavý pramen vypovídající, co se skutečně vyvěšovalo na Moravě, je ze zprávy o vyvěšení moravských praporů v Rajhradě a v Brně při návštěvě císaře 21. 9. 1862 v barvách bílé, červené a modré. Přelom nastal zřejmě až v roce 1896, kdy na národopisné výstavě v Praze chtěli vyvěsit moravské prapory v barvách bílé, červené a modré a vznesli dotaz, zemský výbor odpověděl, že otázka zemských barev není dosud vyřešena, ale že je povoleno užívat barvy zlatou a červenou. Zřejmě se ale jednalo o barvy znaku, neboť zlatá patří na kovový štít. Bertold Bretholz se v r,. 1915 zmiňuje o barvách žluté (zlaté) a červené, kde by ta uvedená žlutá (zlatá) mohla svádět k domněnce, že už by se mohlo jednat o prapor, avšak vzápětí zmiňuje, že užívalo-li se červené a bílé, pak zřejmě z neznalosti privileje. Červená a bílá zase naznačuje, že se nejedná o prapor, přestože není zmíněna stříbrná, protože bílo-červené prapory Morava neměla, tedy zřejmě se opět jednalo o znak. Tenhle rébus pomáhá trochu osvětlit článek Vojtěcha Šembery, který upřednostňoval barvy žlutou (zlatou) a červenou proti bílé (stříbrné) a červené, avšak v závěru článku shrnul barvy do tří a uvedl "barwu politickou markrabstwí Morawského zlato-čerweno-modrou".

V těch letitých sporech o šachování orlice a během rozprav se zřejmě z úsporných důvodů uváděly barvy jen dvě, tedy pouze barvy figury, nikoliv celého znaku, neboť modrá byla mimo pochybnost, což pravděpodobně vedlo k historickému omylu, kdy si někdo špatně vyložil tyto dílčí barvy znaku týkající se pouze heraldické figury a zaměnil je za prapor, kterému chybí barva štítu, podobně jako dnešní aktivisté, kteří argumentují usnesením zemského sněmu z roku 1848, ten však jednal o podobě figury na štítu znaku, tedy "w modrém poli", nikoliv o praporu. To však jim však nebrání v chybném tvrzení, že Šembera vymyslel žluto-červený prapor a je jeho autorem.

Pozoruhodný je článek z Dačických listů právě z přelomového roku 1896. V rozsáhlém článku z 25. 7. je dosti podrobně popisována velká slavnost, která se uskutečnila 12. července toho roku. "Hned z rána, dříve ještě než hudba procházející městem probouzela z klidného spánku obyvatelstvo, viděti bylo mnohé, kteří procházeli městem a sledovali, kdy z kterého domu vyvěšen bude prapor, kde zavěšena bude jaká výzdoba aneb případné heslo. A bylo vskutku do 6. hodiny ranní celé město oděno v háv slavnostní. Skoro z každého domu vlál prapor, na více domech i po dvou, buď v barvách českých, neb v barvách zemských, které dnes pro Moravu stanoveny jsou na trikoloru žluto-červeno-modrou, jelikož původní barvy země bílo-červeno-modrá, úřady vykládány za nepřípustné a zakazovány proto, že prý značí barvy všeslovanské." Je zajímavé, že o žluto-červeném praporu není ani zmínka, ale uvádí se, že trikolóru bílo-červeno-modrou vystřídala trikolóra žluto-červeno-modrá. Zkrátka případ moravského praporu je daleko zamotanější, než např. praporu Čech, který má barvu figury v horním a barvu štítu ve spodním pruhu.

Pokud se v r. 1885 objevil seznam "Wappen und Landesfarben" a zejména v době první světové války se objevovaly další německojazyčné seznamy zemských barev korunních zemí Rakouska-Uherska, lze je brát spíše jako barevné dekorace, než jako prapory, podobně jako dekoraci ve vatikánských barvách na velehradské nebo hostýnské bazilice, kterou nelze rozhodně zaměňovat za vlajku Vatikánu, která má čtvercový tvar a hlavně pruhy svislé a v bílém pruhu mitru s překříženými svatopetrskými klíči. Neoficiální rakouské představy o moravských barvách nelze tedy brát za spolehlivé. A to tím spíš, že dva různé zdroje informací o zemských barvách korunních zemí z konce 1. světové války se shodují tak v 50%.

Co je však pro mne překvapením, že se pan právník domnívá, že dnes u nás stále ještě platí nějaká neoficiální rakouská představa o podobě moravských barev a že dokonce platí jako moravská vlajka. Pan Koudelka sice správně napsal, že, cituji, "zemský znak mohl změnit jen parlament zákonem, zemskou vlajku mohlo změnit Ministerstvo vnitra, ale žádná změna zemské vlajky se nekonala." Nekonala, protože žádná oficiální vlajka předtím Moravě udělena nebyla a tudíž o ní neexistoval ani žádný oficiální předpis.

Pokud se tedy má stát tradicí uctění svatých věrozvěstů vyvěšením vlajky historické země, kam soluňští bratři dorazili v r. 863, měla by to být historicky nezpochybnitelná a experty Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR doporučovaná modrá vlajka s červeno-bíle šachovanou orlicí se žlutou zbrojí, nikoliv výtvor občanského sdružení bez znalostí vexilologických zásad a historických souvislostí a bez konzultace s odborníky v oboru.

Mgr. Jindřich Žaludek

(autor článku je členem České vexilologické společnosti)

12. července 2013

Dopis redakci Slováckého deníku

Vážená redakce!

Reaguji na Váš článek z 13. července 2013 "Spor o vlajku Moravy. Která je správná?"

V obsahu článku mne zaujaly argumenty paní Holaňové z MNO, že pomocí vlajky se lidé mohou symbolicky přihlásit k tradici, historii a kultuře Moravy a že žádná politika v tom není. „Barvy byly v roce 1848 schváleny jako moravské zemské,“ sdělila paní Holaňová Slováckému deníku.

Z archivních materiálů je možné zjistit, že v zemských sněmech měli převahu tzv. „vyslanci“ německé národnosti, v říšské radě dokonce velmi výraznou. Barvy v srpnu r. 1848 byly sice odhlasovány, ale usnesení nikdy nevešlo v platnost, císař je neschválil. Navíc se jednalo o barvy heraldické figury na modrém štítu, nikoliv o prapor. Zajímavostí je, že v červnu stejného roku pochodovali zástupci moravské delegace na Slovanském sjezdu v Praze pod praporem bílo-červeno-modrým. Asi šedesátičlennou moravskou delegaci vedl MUDr. Jan Helcelet.

Pokud se týká zemských barev 19. století, tak Nový prostonárodní popis Čech, Moravy a Slezska podle posledního politického a soudního dělení s přídavkem o uherském Slovensku (Praha 1854, str. 193) uvádí, že „znakem je bíle a červeně kostkovaná vpravo hledící orlice v modrém poli, pročež zemské barvy jsou: modrá, bílá a červená“. Stejné údaje lze najít v malé encyklopedii nauk, díl VI. – zeměpis z r. 1846. Rovněž podle heraldika první poloviny 19. století Johanna Helblinga von Hirzenfeld Morava měla zemské barvy bílou, červenou a modrou. Reskript rakouského císaře Františka I. z 23. prosince 1807 sice připouští privilegium, které se stavové především německé národnosti snažili prosadit, zmiňuje však též modrou barvu moravského štítu, která takto patří i do moravského praporu.

Pokud se jednalo o prapory v 19. století, zajímavý pramen vypovídající, co se skutečně vyvěšovalo na Moravě, je ze zprávy o vyvěšení moravských praporů v Rajhradě a v Brně při návštěvě císaře 21. 9. 1862 v barvách bílé, červené a modré. Přelom nastal zřejmě až v roce 1896, kdy na národopisné výstavě v Praze chtěli vyvěsit moravské prapory v barvách bílé, červené a modré a vznesli dotaz, zemský výbor odpověděl, že otázka zemských barev není dosud vyřešena, ale že je povoleno užívat i barvy zlatou a červenou. Zřejmě se ale jednalo o barvy znaku, neboť zlatá patří na kovový štít.

Pozoruhodný je článek z Dačických listů právě z přelomového roku 1896. V rozsáhlém článku z 25. 7. je dosti podrobně popisována velká slavnost, která se uskutečnila 12. července toho roku. „Hned z rána, dříve ještě než hudba procházející městem probouzela z klidného spánku obyvatelstvo, viděti bylo mnohé, kteří procházeli městem a sledovali, kdy z kterého domu vyvěšen bude prapor, kde zavěšena bude jaká výzdoba aneb případné heslo. A bylo vskutku do 6. hodiny ranní celé město oděno v háv slavnostní. Skoro z každého domu vlál prapor, na více domech i po dvou, buď v barvách českých, neb v barvách zemských, které dnes pro Moravu stanoveny jsou na trikoloru žluto-červeno-modrou, jelikož původní barvy země bílo-červeno-modrá, úřady vykládány za nepřípustné a zakazovány proto, že prý značí barvy všeslovanské.“ Je zajímavé, že o žluto-červeném praporu není ani zmínka, ale že trikolóru bílo-červeno-modrou vystřídala trikolóra žluto-červeno-modrá. Z článku je též možno vyčíst, že žlutá barva byla Moravě vnucována z rakouské strany.

Kdyby nešlo Moravské národní obci o politiku, nebylo by v jejích řadách tolik členů politické strany Moravané a nenabízela by k vyvěšování právě vlajku této strany jako údajně moravskou a nabízela by k vyvěšování nekonfliktní a odborníky doporučovanou vlajku Moravy v tradičních barvách. Tvrdohlavé prosazování svého omylu a nehistorického a nevexilologického hybridu a osobní útoky v různých diskusích a komentářích svědčí o něčem jiném.

Mohu dosvědčit, že pouze uctění památky věrozvěstů ze strany MNO není pravým cílem. Jde o to prosadit barvy symbolizující odklon od slovanské vzájemnosti směrem k symbolice germánské nadvlády nad slovanskými národy. Podoba symbolu historické země Moravy je už asi šest let předmětem sporů i uvnitř samotných moravských organizací a navrch získávají právě nekompromisní zastánci a propagátoři té pochybné podoby, která se každoročně stává terčem kritiky denního tisku právě na podkladě výhrad odborných kruhů z řad historie a vexilologie. Propagátoři této dekorace podle habsburských představ o barvách Moravy šli dokonce tak daleko, že se nerozpakovali spílat odborníkovi z Moravského zemského archívu, který zveřejnil pravdivé informace o podobě moravských symbolů a barev v 19. století. MNO má k dispozici i vlajky, které doporučují odborníci včetně expertní komise Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR, tuto doporučovanou podobu vycházející z oficiálních krajských praporů a z platného státního znaku ČR však vědomě odmítají ve prospěch verze, kterou si odhlasovala politická strana Moravané na svém sněmu dne 22. 9. 2007 v Kojetíně. Byl jsem tam pozván jako host. Údajné uctění památky svatých věrozvěstů ve formě vyvěšování stranické vlajky strany Moravané a klubové vlajky MNO na radnicích je tedy ze strany MNO pouze zástěrka k prosazování svých politických cílů a ve skutečnosti se jedná o jakousi skrytou předčasnou politickou předvolební kampaň. Radnice jim nevědomky v této jejich aktivitě napomáhají.

Jako moravský patriot vítám každou propagaci rodné země, politické manipulace však nejsou vhodnou formou v souvislosti s uctíváním památky našich světců.

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti

14. července 2013

Dopis starostům a zastupitelům 2013 č. 6

Vážení starostové, vážení zastupitelé!

Není třeba studovat historii a jiné vědy. Porovnejte si barvy!

Je samozřejmé, že starosta má zcela jiné starosti, než studovat historii a ostatní relevantní vědy. Proto jednoduchá mnemotechnická pomůcka pro každého: Podívejte se na jakoukoliv tzv. moravskou vlajku a porovnejte si ji, prosím, s barvami (platné) moravské orlice (viz na historických vyobrazeních, především na státním znaku naší republiky – všude úředně visí; srovnejte s vlajkami krajů a s barvami státní vlajky.

Uvidíte-li rozdíl (bílá/stříbrná nahrazená žlutou/zlatou) – máte jistotu, že neužíváte platný symbol (znak či vlajku) Moravy (z její historie a tradice i současnosti), ale propagujete jen určité politické hnutí či organizace se záměrně odlišnou symboliku zdůrazňující jejich vlastní cíle.

Tuto otázku si musí zodpovědět především každý veřejný činitel, každá samospráva i úřad, který se rozhoduje a je odpovědný občanům této země!

Nelze se divit členům spolku Moravská národní obec, že starosty a ostatní veřejnost takto podvádějí šířením svých umělých výtvorů a polopravd. Dělají to totiž ve snaze propagovat své politické cíle a hlavně mediálně zvítězit nad svými kritiky. Ne, domluva s nimi možná není. Jde tu zajisté o daleko víc, než jen o “nějaké” barvy na vlajce.

Naše sdružení Za Moravu, o. s. přímo či nepřímo spolupracuje s odborníky relevantních oborů a snaží se provádět osvětu v této oblasti.

Pavel M. Josífek, Za Moravu o. s., jednatel

červenec 2013

Dopis od předsedy České vexilologické společnosti

Vašemu úsilí přeji upřímně zdar! S poděkováním za úctyhodnou osvětovou a vzdělávací činnost na úseku vexilologie.

Ing. Jaroslav Martykán, předseda České vexilologické společnosti

Přišlo 19. července 2013

Žádost o upřesnění informací ohledně vyvěšovaného symbolu Krajským úřadem ve Zlíně

Ing. Vladimír Kutý

ředitel Krajského úřadu ve Zlíně

tř. Tomáše Bati 21

Zlín

Věc: Žádost o upřesnění informací ohledně vyvěšovaného symbolu

Vážený pane řediteli!

Obdržel jsem odpověď Vaší kanceláře na můj dopis z 11. 7. 2013, ve které mi sdělujete, že kompetentní orgány Zlínského kraje rozhodly o vyvěšení žluto-červené tak zvané moravské vlajky na budově Krajského úřadu Zlín u příležitosti oslav výročí příchodu bratrů Věrozvěstů na Moravu.

Žádám tímto o laskavé upřesnění informace. Zajímá mě především, který kompetentní orgán v této věci rozhodl a na základě jakých informací. Popřípadě prosím o zaslání zápisu o tomto rozhodnutí.

Máme totiž vážný důvod se domnívat, že Krajský úřad Zlín spolu s mnoha městy a obcemi v tomto podlehl klamné kampani údajně apolitické Moravské národní obce o. s. K těmto domněnkám nás vedou především fakta známá z vyjádření expertů, jejichž souhrn přikládám k tomuto dopisu.

Za poněkud neobvyklý až nevkusný a nám nepochopitelný pokládáme také způsob, jakým byla tato vlajka MNO na budově vyvěšena. Symbol, ať už jakýkoliv, zasluhuje úctu. Rád bych se dozvěděl, zda tento kompetentní orgán schválil také to, aby byla vlajka pověšena na římsu vchodu do budovy, zatímco dva stožáry oficiální vlajkoslávy kraje údajně zely v té době prázdnotou.

S úctou a pozdravem na rodnou Moravu

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o. s., jednatel

Na vědomí panu hejtmanovi MVDr. Stanislavu Mišákovi

Bristol, Anglie, 22. 7. 2013

Žádost o ukončení vyvěšování nevhodného symbolu na radnici města Znojma

Bc. Olga Neulingerová

tajemnice MěÚ ve Znojmě

Městský úřad Znojmo Obroková 1/12

Znojmo 669 22

Věc: Žádost o ukončení vyvěšování nevhodného symbolu na radnici města Znojma

Vážená paní bakalářko!

Děkuji Vám a panu ing. Čepovi za odpověď, ve které mi sdělujete okolnosti, které Vás vedou k vyvěšování takzvané moravské vlajky. Vězte, prosím, že město Znojmo ale ve skutečnosti nevyvěšuje historickou vlajku Moravy, ale jakýsi nehistorický novotvar, jenž je jejími šiřiteli, Moravskou národní obcí, za moravskou vlajku jen účelově a chybně označován.

Zde se prosím nejedná o můj laický názor. Veškerá svá tvrzení pouze opírám o názory expertů, členů expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR, které máme k dispozici a kterých jakýsi souhrn přikládám k emailu. Při jejich bližším prozkoumání je snad patrné i Vám, že Moravská národní obec ve snaze uspět s touto jejich údajně striktně apolitickou aktivitou šíří dezinformace.

Žádám tímto radu města Znojma, aby tento kontroverzní symbol provázený tolika podvody na veřejnost jako údajný symbol Moravy jednohlasně zavrhla. Jak z přiložených expertíz patrně také velmi jasně vyplývá, pro oslavu svatých Věrozvěstů a k jiným příležitostem si připomínat důležitost moravské svébytnosti máme na Moravě prapor již od poloviny 13. století, navíc celkem čerstvě kodifikovaný v krajských praporech. Tato symbolika je mimoto součástí státního znaku, který Vám visí na budově úřadu a věřím, že i v kancelářích. Moc nevidím smysl v tom vedle tohoto symbolu nás všech Moravanů vyvěšovat něco barevně a kompozičně jiného (neplatného), co Vám někdo (nějaký politický spolek) podstrčil. A nejsem si jist, zda by v tom nějaký smysl viděli občané města Znojma a Vaši voliči, znajíce tyto souvislosti.

S úctou a pozdravem na rodnou Moravu

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o. s., jednatel

Bristol, Anglie, 22. 7. 2013

Žádost o vyvěšení historické vlajky Moravy na budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Mgr. Jan Schlossarek

pověřený vedením odboru kancelář hejtmana

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 Brno

Věc: Žádost o celoroční vyvěšení historické vlajky Moravy

Vážený pane magistře!

Vřelé díky za osvětlení situace a byl bych převelice šťasten, kdyby toto moje dotazování nebylo chápáno zle či dokonce jako výčitka. Jsem si zcela jist, že i pan hejtman jednal úplně stejně, jako mnozí starostové, z pouhé upřímné lásky k rodné Moravě. A za to je mu třeba poděkovat, ne cokoliv vyčítat. Rozhodně ne to, že letos znovu vyvěsili tuto z Moravské národní obce podstrčenou údajnou moravskou zemskou vlajku. Naletěl pseudoodborníkům na historii a to je celé.

Z mnou přiložených materiálů je snad i naprostému laikovi v oboru historie či jí podřízené vexilologii patrno nejen to, jak vypadá a vždy vypadala skutečná historická vlajka Moravy. Je možné se v nich také dovědět, jak v Moravské národní obci pracují s informacemi a jakým způsobem je šíří za účelem uspět ve své údajně striktně apolitické aktivitě.

Od poloviny 13. století máme na Moravě symbol, který hrdě nosila markrabata moravská. Tento symbol byl a má velkou šanci zase být symbolem hrdé Moravy. Majestátná orlice na modrém poli je stále zde, avšak tak trochu schoulena ve stínu zapomnění. Ukažme, prosím, všem okolo, že se orlice nemusí stydět za svoji původní a tradiční podobu!

Naše orlice na Vás denně hledí ze státního znaku a téměř desetiletí také z prvního a nejdůležitějšího pole znaku a praporu Vašeho kraje. Dodejme nám všem i jí samotné hrdost, kterou si zcela jistě zaslouží. A to tím, že ji nebudeme sundávat po odeznění svátku našich Věrozvěstů a ponecháme ji tam, kam už dávno patří jako symbol nás všech hrdých Moravanů.

S úctou a pozdravem na rodnou Moravu

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o. s., jednatel

Na vědomí panu hejtmanovi Michalu Haškovi

Bristol, Anglie, 24. 7. 2013

Výzva k vyvěšení historické moravské vlajky

Mgr. Naděžda Lorenčíková

tajemnice

Městský úřad Letovice

Masarykovo nám. 210/19

679 61 Letovice

Věc: Výzva k celoročnímu vyvěšení historické moravské vlajky

Vážená paní tajemnice!

Děkuji moc za informace Vámi zaslané v emailu 24. 7. 2013. Z jejich obsahu se mohu domnívat, že jste nic netušíc v Letovicích dali na doporučení pana docenta Koudelky a na den Věrozvěstů vyvěsili jednu z vlajek, které sám zcela mylně a nekompetentně nazývá moravskými. Z pohledu práva má doc. Koudelka jistě pravdu. Vyvěšování moravské vlajky žádný zákon nebrání. Otázka podoby symbolů však, bohužel, nepatří do jeho oboru. Pan doc. Koudelka, pokud vím, je právník, nikoli historik.

Na stanovisko údajného odborníka na moravskou symboliku docenta Koudelky Vás jistě odkázali samotní šiřitelé tohoto nehistorického novotvaru Moravská národní obec (MNO). A učinili tak zřejmě jen proto, že nikoho jiného, kdo by tuto jejich kontroverzní iniciativu podpořil, nemají.

Z mnou přiložených materiálů je snad i naprostému laikovi v oboru historie či jí podřízené vexilologii patrno nejen to, jak vypadá a vždy vypadala skutečná historická vlajka Moravy. Je možné se v nich také dovědět, jak v MNO pracují s informacemi a jakým způsobem je šíří za účelem uspět ve své údajně striktně apolitické aktivitě.

Od poloviny 13. století máme na Moravě symbol, který hrdě nosila markrabata moravská. Tento symbol byl a má velkou šanci zase být symbolem hrdé Moravy. Majestátná orlice na modrém poli je stále zde, avšak tak trochu schoulena ve stínu zapomnění. Ukažme, prosím, všem okolo, že se orlice nemusí stydět za svoji původní a tradiční podobu!

Naše orlice na Vás denně hledí ze státního znaku a téměř desetiletí také z prvního a nejdůležitějšího pole znaku a praporu Vašeho kraje. Dodejme nám všem i jí samotné hrdost, kterou si zcela jistě zaslouží. A to tím, že ji nebudeme sundávat po odeznění svátku našich Věrozvěstů a ponecháme ji tam, kam už dávno patří jako symbol nás všech hrdých Moravanů.

S úctou a pozdravem na rodnou Moravu

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o. s., jednatel

Bristol, Anglie, 25. 7. 2013

Zpráva od historika a heraldika

Vážený pane Josífku,

moje stanovisko právě vyšlo v časopisu Veřejná správa č. 10/2013 a reakce se dostavila okamžitě ze strany pana předsedy Moravské národní obce. Přeposílám pro Vaši orientaci. Na tento dopis však asi nebudu reagovat, protože je v podstatě defenzívně ublížený a zastírá to útočností vůči mně. Merita věci se však vůbec nedotýká, protože politicky uhýbá a obává se, že by se Moravská národní obec musela vyjádřit jasně k problematice separatismu, který z prosazování daného praporu lze odvodit. Redakci časopisu Veřejná správa navrhuji, aby odpověď pana předsedy klidně otiskla. Reagovat budu však až na případné příspěvky s historickou argumentací a polemikou. S tímto dopisem však polemizovat nemá význam.

Zdravím Vás

Vladimír Růžek

říjen 2013

Dopis předsedovi Sdružení umělců Moravy a Slezska

Vážený pan

Mgr. František Stehlík

předseda Sdružení umělců Moravy a Slezska

Starobrněnská 340/14, 602 00 Brno

Vážený Mistře!

Dostalo se mi informací, že vaše Sdružení umělců Moravy a Slezska (SUMS) plánuje spolupráci s občanským sdružením Moravská národní obec (MNO). Přesto že nevím, o jakou formu spolupráce by mělo jít, nebo jestli to je vůbec pravda, pokládám za nutné Vás oslovit jako předsedu SUMS tímto dopisem. Mám pro Vás totiž jisté informace, které přímo s touto Moravskou národní obcí souvisí a které Vám mohou být užitečné.

Jde především o spolupráci Moravské národní obce s politickou stranou Moravané a jinými politickými subjekty, které se snaží prosazovat ideu moravské samosprávy. V tom by rodilý Moravan nemusel vidět nic špatného, kdyby Moravská národní obec neprohlašovala sama sebe za ryze apolitický spolek, kdyby tak nečinila skrytě, nebo kdyby po Moravě nešířila už několik let vlajku, o které tvrdí, že je to vlajka historická, zemská, což je pustá lež. Historická fakta vypovídají totiž o něčem úplně jiném. Navíc tento symbol Moravská národní obec vnucuje prostým lidem, většinou neznalým historie, rozdává jej starostům měst a obcí, které nutí, aby ji na veřejných budovách vyvěšovali, a tak klame celou veřejnost.

Naše sdružení už druhým rokem úzce spolupracuje s mnohými předními moravskými i českými historiky. Jsou to vesměs současní i bývalí členové expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR. Ti se o této aktivitě Moravské národní obce a jejímu pojetí vlajky Moravy vyjadřují velmi negativně, zejména proto, že v ní zřetelně vidí nejen naprostý historický i vexikologický paskvil, ale hlavně snahy o deviaci od české státnosti. Tato snaha je jasně zřetelná z pouhého faktu, že tento symbol je odlišný od historického moravského symbolu z poloviny 13. století, jenž je součástí státního znaku i krajské symboliky. Bohužel, jeho odpůrci jsou za své názory členy Moravské národní obce uráženi, dokonce i samotným jejím předsedou ing. Krábkem.

Vážený pane předsedo! Já sám jsem velkým moravským patriotem. Nemohu se ale ztotožnit s činností Moravské národní obce, která učí děti ve školách malovat znak Moravy odlišný od toho, který dětem visí ve třídách na státním znaku. Byl jsem kdysi velmi krátce jejich členem, než jsem zjistil, jakým způsobem pracují a jak přemýšlí. Mnoho lidí, stejně jako já propagátorů Moravy, její kultury a svébytnosti, už dávno dalo od Moravské národní obce ruce pryč, jako například i zlínský spisovatel, člen Obce českých spisovatelů a Svazu moravských spisovatelů dr. J. F. Bobák, podepsaný se mnou pod tímto dopisem. Tímto bych chtěl na Vás apelovat, abyste učinili totéž.

Z činnosti Moravské národní obce je nanejvýš patrné, že jim nejde o podporu kultury Moravy, ale o politiku, která směřuje k budoucímu uchopení moci na Moravě a kterou zmínkami o kultuře jenom maskují. Máme důvod se domnívat, že vaše sdružení má být jen dalším subjektem zneužitým k propagaci jejich politických cílů.

Bude-li třeba, velmi rád Vám nabídnu vzájemnou spolupráci a vaši propagaci naším občanským sdružením Za Moravu o.s., které (na rozdíl od MNO) svojí činností žádné politické cíle nepodporuje. Vlastníme dnes několik hojně navštěvovaných webů a stránek na soc. síti Facebook, které jsou k tomuto účelu vhodné.

Z malé Moravy v Anglii

Pavel M. Josífek, Za Moravu o. s., jednatel

Bristol, Anglie

PaedDr. Jindřich František Bobák, spisovatel

Zlín, Morava

Za Moravu, o. s.

Odesláno 27. ledna 2014

Dopis pražskému výrobci vlajek 2014 č. 1

Vážený pane řediteli!

Snad se neurazíte, když si dovolím Vás upozornit na hrubé nedostatky ve Vašich popiscích ¨moravských¨ vlajek na stránkách Vlajky.

Na modrém listu bílo-červeně šachovaná orlice se žlutou zbrojí a korunou, to je historická vlajka Moravy. Poprvé je tento symbol jako vlajka písemně doložen v kronice Ottokara Štýrského (zemřel někdy mezi lety 1319 - 1321) v souvislosti s bitvou u Kressenbrunnu, tak zvanou první bitvou na Moravském poli. Ta se odehrála 12. července 1260. Jak můžete o této vlajce napsat, že je to novodobé provedení(!), prosím Vás pěkně?

Erbovní listinu, ono kontroverzní privilegium, kterým byla popletena hlava nejednoho Moravana ještě dnes(!), a na jejímž základě teprve vznikla (někdy v 19.století) ona (u Vás) druhá vlajka - podélně dělený list se dvěma stejně širokými pruhy, horním žlutým a spodním červeným - věnoval císař Fridrich III. moravským stavům až o celých 202 let později, a to 7. prosince 1462. Proč o této vlajce píšete, že je tradiční?

Shodnou vlajku má třeba hl.město Praha od roku 1891.

Vaše druhá ¨tradiční moravská vlajka¨ vznikla v září 2007 na sjezdu politické strany Moravané v Kojetíně. Tehdy si totiž naši milí ¨moravisté¨ uvědomili, že vypadají jako hlupáci, když na demonstraci proti ¨pragocentrismu¨ na Václavském náměstí v Praze mávají prapory hl. města Prahy, a přišili na tuto vlajku (taktéž vlajku moravských Němců v 19. století) onen ¨znak Moravy¨ pokažený privilegiem Fridricha III. Co Vás vede o této vlajce psát, že je tradiční, prosím? Chtěl bych věřit tomu, že to není pouze fakt, že se ji už půl dekády snaží po Moravě šířit podvodníci z Moravské národní obce hnáni touhou po nových korýtkách.

Ač naprostý laik Vám budu milerád k dispozici při nápravě těchto nedostatků. Popřípadě Vás rád nasměruji na odborníka. Za velké pomoci našich předních historiků a vexilologů naše o.s. pracuje na osvětě, která má tento žluto-červený politický mor na Moravě zastavit. Pevně věřím, že budete v mezích možností v mé snaze nápomocni tím, že ony jmenované nedostatky na svých stránkách laskavě opravíte. Za což Vám předem děkuji.

Pro začátek si dovolím přidat odkaz na naše stránky, kde jsou odkazy na články odborníků. Můžete si tam ověřit i historické souvislosti uvedené v emailu shora.Za Moravu

Hezký den do stověžaté Prahy

Z malé Moravy v Anglii zdraví Pavel Josífek

Odesláno 7. února 2014 ve 21:14:14

Dopis pražskému výrobci vlajek 2014 č. 2

Krásný den do Prahy, pane řediteli!

Protože se Vašim lidem nemohu z nějakého důvodu dovolat, zkouším to touto cestou.

Přeposílám email Vám odeslaný 7. února a připojuji několik odkazů na odborné texty s vírou, že mi bude v brzké době, byť jen velmi stručně odpovězeno, ale co hlavně, hrubé chyby na Vašich stránkách, na které upozorňuji opraveny.Historie, moravské barvy a moravská vlajka

Historické symboly

Kopii emailu posílám panu Mgr. Palátovi a panu dr. Růžkovi. Jsem si jistý, že jejich jména ve své profesi dobře znáte.

Hezký den!

Pavel M. Josífek

Odesláno 26. února 2014 v 9:29

Dopis pražskému výrobci vlajek 2014 č. 3

Vážený pane Šatníku. Nezlobte se prosím, že to tak musím napsat, ale patrně jste můj email nečetl. Nepíšu o nijakých rozepřích ale o tom, že vaše firma prostřednictvím svých stránek šíří nesmysly. Žádné "historické rozepře" neexistují. Existuje jen na Moravě jakási skupina diletantů a podvodníků se skrytými politickými cíli (o nich mluví ony články z předchozího emailu), ke kterým, jak alespoň pevně doufám, se řadit nechcete. Ani je podporovat.

Prokažte mi, moc Vás prosím laskavost. Spojte se s kterýmkoliv z expertů v oboru vexilologie či heraldiky, třeba z těch, kterým tento email posílám. Moc bych se divil, kdybyste sám nebo s jejich pomocí našel jakékoliv stopy po "historických rozepřích" či zásadních chybách v mém původním emailu.

Hezký den do Prahy

Pavel Josífek

Odesláno 26. února 2014 v 15:36

Dopis pražskému výrobci vlajek 2014 č. 4

Vážený pane Šatníku (popř. další adresáti)!

Jako externí konzultant pana Josífka, se kterým vedete níže uvedenou korespondenci, si Vám dovoluji k Vaší laskavé pozornosti zaslat odborné stanovisko České vexilologické společnosti k problematice moravské vlajky (blíže viz www.vexilologie.cz).České vexilologické stránky

Je mi jasné, že jako obchodník a výrobce vlajek vyhotovíte zákazníkovi jakoukoliv vlajku, jakou si u Vás objedná, stavovská čest by Vás však měla vést k tomu, abyste na svých webových stránkách neuváděl zkreslené a zavádějící informace, které jsou v rozporu s historickou skutečností. A rovněž tak by obchodní zájmy Vaší společnosti neměly převažovat nad tím, aby Vámi nabízené vexilologické zboží odpovídalo po formální i obsahové stránce aktuální právní úpravě platné v den objednávky. Toho jsou si vědomi jiní výrobci praporů a vlajek, kteří jsou členy naší společnosti, a ve snaze po akurátnosti své nabídky odebírají náš interní zpravodaj, popř. v případě nejistoty konzultují přední české vexilology v řadách ČVS.

Abyste i Vy mohl v tomto směru zvýšit prestiž Vašich výrobků, dovolil bych si Vám poté, co se blíže seznámíte s naší společností na výše uvedených webových stránkách, nabídnout členství Vaší firmy v řadách České vexilologické společnosti.

S přátelským pozdravem

Ing. Jaroslav Martykán,

předseda České vexilologické společnosti

Odesláno 26. února 2014 v 17:15:55

Odpověď starostky obce Morkůvky

Dobrý den,

na základě Vašeho požadavku Vám zasílám prohlášení za obec Morkůvky, zastoupenou starostkou Brigitou Petrášovou.

V době státních svátků 5. a 6. července umožní Obec Morkůvky zájemcům prohlídku Muzea genpor. Františka Peřiny zdarma. Protože z tohoto našeho záměru byly vyvozeny mylné závěry, ujišťuji Vás, že tato nabídka je čistě záležitostí propagace našeho muzea a rozšíření povědomí o něm a v žádném případě se tímto nehlásíme k aktivitám žádných sdružení či stran, např. Moravská národní obec apod.

S přáním pěkného dne

Brigita Petrášová

starostka obce Morkůvky

28. února 2014

Starostům a zastupitelům moravských měst a obcí 2014

Vážení zatupitelé!

Spolek zvaný Moravská národní obec (MNO) každým rokem uvádí na svých webových stránkách v "oficiální" statistice jistý počet měst a obcí, jež se (údajně) připojují k jejich tzv. vlajkové iniciativě. Protože i Vaše město či obec se letos objevilo na tomto seznamu, dovolujeme se v zájmu věci dotazovat, na základě čeho jsou tato data sestavena, jestli dle závazných (zaznamenaných) usnesení zastupitelstev nebo nezávazných telefonických či osobních rozhovorů MNO (etc.) s představiteli nebo zaměstnanci úřadů měst a obcí, atd. a pod. či jinak.

Rovněž žel není zřejmé (a ověřené), zda-li města a obce skutečně vlajku (prapor) Moravy vyvěšují, a pokud ano, v jaké podobě – modrý prapor, historicky korektní (správné a v souladu se státními a krajskými symboly - barvami ČR – viz obrázek níže) nebo v podobě žluto-červené, umělého novotvaru - "klubového" symbolu MNO, vytvořeného ad hoc k politickým cílům z neoficiálního reliktu národnostně politických střetů 19. století, doplněného neplatným "separatistickým" znakem Moravy.

Děkujeme Vám proto za laskavé vyjádření - cenné upřesnění.

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o.s., jednatel

květen 2014

Dopis Matici svatokopecké

Vážená paní doktorko, vážení členové Matice svatokopecké!

Dostalo se nám informací, že spolek Moravská národní obec (MNO) se s Vámi pokouší navázat spolupráci. Dovoluji si Vám takto psát abych Vás případně ušetřil zklamání či ujmy na jménu Vaší organizace. Činnost této Moravské národní obce totiž mnoho lidí na Moravě samotné odsuzuje. A právem.

Jsme s kolegy přesvědčeni, že byste měli vědět zejména to, že Moravská národní obec již 5. rokem doslova obelhávají starosty a představitele státní správy a samospráv o tom, jak kdy vypadala "moravská vlajka" za účelem skryté propagace politických cílů. I bez toho, že tu doslova zneužívají jména moravských světců, svatých bratrů Věrozvěstů, my sami, považujeme jejich aktivity za velmi nemravné. A to nemluvě o četných urážkách všech, kteří se pokouší poukazovat na nesprávnost jejich aktivit. Včetně vážených pánů historiků. Po bližším seznámení s jejich aktivitami zjistíte, že směřují k jedinému cíli. A to co nejvíce rozšířit žluto-červenou vlajku a chorou ideologii moravského šovinismu a separatismu.

Do této kauzy jsou dnes zapojeni přední historikové a politologové, se kterými jsme v poměrně častém kontaktu. Tento e-mail zasílám na vědomí historikovi panu dr. Kubíkovi do Moravského zemského archivu. Věřím, že Vám popřípadě velmi ochotně a především zasvěceně doplní informace, které přikládám níže.

Krásný den na rodnou Moravu

Pavel M. Josífek

Odesláno 29. května 2014 v 19:40

Dotaz starosty brněnské městské části Bohunic na kolegy z Jundrova: Vyvěsíte? A když ano, tak kterou?

Vážené kolegyně a kolegové.

Obracím se na Vás s doplněním mého příspěvku na posledním sněmu starostů, a to v souvislosti s iniciativou organizovanou spolkem Moravská národní obec, týkající se vyvěšování „moravské“ vlajky dne 5. července, tedy v den státního svátku „Slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“. Pominuli formální nevědomost, že se ve své výzvě MNO obrací na úřady a ne na obce, města, kraje tedy na územní samosprávné orgány, ale na úřady co by výkonné orgány státní správy, pak si dovoluji Vaši pozornost nasměrovat na skutečnost, že vlajka protěžovaná MNO, tedy žlutočervená bikolóra s NEPLATNOU žlutočervenou orlicí v modrém štítě, je klubová vlajka tohoto spolku. Spolku, který má nepochybně své politické cíle. Jedná se tedy o vlajkový novotvar, který nejenže vůbec neodpovídá relevantním historickým poznatkům o moravských zemských symbolech, ale je i v rozporu s grafickou podobou současného státního symbolu ČR – velkým státním znakem. Ten je právě složen z figur přináležejících historickým zemím našeho státu – Čech, Moravy a Slezska. Novotvar doporučovaný MNO rovněž zcela ignoruje skutečnost vyplývající z kodifikace „moravské“ vlajky z vlajek současných krajů. Ano, šest krajů, které zcela nebo částečně územně přináležely do hranic Moravy platných v roce 1949, si na své dnešní krajské vlajky „přišily“ historické zemské moravské symboly. Poznámka: výjimku tvoří Jihočeský kraj, kterému moravské území v rozloze ¼ okresu Jindřichův Hradec za to prý nestálo.

Vážení oslovení. Žádám Vás: nedopusťte zneužití našeho vztahu k „bohatým kulturním tradicím naší moravské země“ k propagaci politického subjektu MNO (potažmo politické Strany Moravané), jehož cíle a usilování (ne)jsou zcela zřejmé.

Pro podporu výše uvedené přidávám odkazy na odborné články a stanoviska zveřejněné časopisem Veřejná správa č. 8a9/2013 a dalšího.Historie, moravské barvy a moravská vlajka

Historické symboly

Historická vlajka Moravy – symbol svornosti

A dovolím si i trochu osobního komentáře k žlutočervené bikoloře, coby klubové vlajce MNO: Vlajka hlavního města Prahy je rovněž žlutočervená bikolóra používaná s doplněním (nebo bez) pražského městského znaku. Tedy Pražáci pak i oprávněně mohou mít pocit, že když příznivci a členové MNO mávají „svou moravskou vlajkou“ nad „svými“ hlavami, že se jedná o nějaké aktivisty moravské iniciativy organizované na území hlavního města. Pozn.: žlutočervená bikolóra nakonec přináleží i jihočeským Českým Budějovicím…

Prosím tedy všechny oslovené, aby dle svého uvážení, výše uvedené informace vzali v úvahu při rozhodování “vyvěsit-nevyvěsit a když ano, tak kterou“.

Jsem s pozdravem

Ing. Miloš Vrážel, starosta městské části Statutárního města Brna, Brno-Bohunice

Odesláno 9. června 2014 v 9:53

E-mail paní koordinátorce Moravské národní obce paní Lence Holaňové

Vážená paní místopředsedkyně, koordinátorko iniciativy MNO.

Dobrý den. Myslím, že jistě víte, že u nás v Brně-Bohunicích se připojujeme k iniciativě „Za vyvěšování moravské vlajky“. Ale jistě i víte, že vyvěšujeme vždy „modrou“. Prosím tedy o modrý „špendlík“ pro Bohunice do Vaší přehledové mapky, která znázorňuje zapojení jednotlivých měst, obcí a institucí. Pokud nedisponujete vlaječkou této barvy, žádám Vás o vymazání Bohunic z přehledů z let 2011-2013.

Důvody, které mne k tomu vedou nejsou pro Vás jistě neznámé, ale jistě i pochopíte, že není vhodné aby nad radnicemi a obecními úřady byly vyvěšovány symboly propagující jakýkoliv politický subjekt (respektive politickým subjektem vytvořené). V tomto případě tedy MNO (potažmo politickou Stranu Moravané), jehož cíle a usilování (ne)jsou zcela zřejmé.

Pro podporu výše uvedené přidávám odkazy na odborné články a stanoviska zveřejněné časopisem Veřejná správa č. 8a9/2013

Za pochopení předem děkuji.

Ing. Miloš Vrážel, starosta MČ Brno-BohuniceOdborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Moravský zemský archiv k zemským vlajkám a barvám

Moravský prapor a jeho historie

Moravský znak a jeho historie

Moravské zemské barvy

Historická vlajka Moravy – symbol svornosti

Odesláno 9. června 2014 ve 12:19

Odpověď paní koordinátorce Moravské národní obce paní Lence Holaňové

Paní Holaňová, přeji zdar Vašemu jednání na avizovaném plenárním zasedání Noravské národní obce, ale vzhledem k tomu, že mne není znám termín jeho konání a jeho výsledek mne také příliš nezajímá, žádám Vás o naplnění mého požadavku...

Rovněž s úctou Ing. Miloš Vrážel, starosta MČ Brno-Bohunice

Odesláno 9. června 2014

Odpověď zastupiteli Jeseníku

Vážený pane Chwistku!

Prosím za prominutí, ale vy jste se pod svůj vulgární výlev nepodepsal. Provokovat jsem Vás rozhodně emailem nechtěl. Ale trvám na tom, že jste osoba veřejná, a jako takové jsem také psal. Nemohu tedy souhlasit s Vaším tvrzením, že se tu jedná o spam. Email je bezpečný, v ČR tato forma odesílání asi není ještě tolik známa.

Jako osoba veřejná jste mi také psal a já jsem opravdu rozčarován Vaším chováním.

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o.s.

Odesláno 10. června 2014 ve 22:53

Odpověď na vyjádření Ondřeje Mlejnka v dikusi "Vlajka s žlutou či bílou?"

Ahoj Ondro,

nemusím být ani absolvent zmiňovaných věd, abych Ti lehce dokázal, že ta podoba vlajky, kterou prosazujete, je moderní výmysl (max. 50 let? - a to o ní polovinu té doby ani nikdo nevěděl), který nemůže soupeřit s žádnou jinou vlajkou, která kdy byla na Moravě oficiálně uznána. Na stránkách uvádíte, že je vám jedno, jaká vlajka bude věšena, a najednou na mě útočíš, že něco ničím. Ale co ničím? Vlajková iniciativa je fajn nápad, jsem všemi deseti pro. Proč ale nepoužít něco, co má tak úžasnou tradici až někam do 13. století? Proč si za každou cenu vymýšlet něco nového - sporného? Navíc užívání zlaté barvy v erbu je v rámci celé moravské historie dost okrajová záležitost, což dozajista víš, pokud se jen trošku šťouráš v pramenech- i její prosazení na zemském sněmu dost koresponduje s politickým vývojem a bojkotem vídeňských úřadů v r. 1848. Nejsi náhodou historik? Jestli ano, znáš celé to pozadí, proč lidem neříkáte pravdu celou? Samozřejmě netvrdím, že by se zlatá neužívala vůbec, aby nedošlo k desinterpretaci.

Když pominu užívání jednotlivých tinktur v historii (kde mi nebude dělat problém nasbírat mnohonásobně více bílých variant a z delšího časového období, než kolik najdeš žlutých), největším problémem je, že záměrně propagujete jiné barvy, než jaké máme přidělené ve znaku ČR jako historická země. Já moc dobře vím, že mnoho lidí z této iniciativy neopustily separatistické tendence a myslím si, že to není marginální problém, byť nedávné volby ukázaly, že se v blízké době něčeho podobného bát nemusíme.

Víš, co je nehorší, že celé to vaše sdružení nevede žádnou diskusi, ale hned útočí a označuje všechny ostatní za ničitele, záškodníky, šílence a závistivce. Já vím, že mě vůbec neznáš, takže se na Tebe ani nebudu zlobit, ale mohli byste se nad tím alespoň zamyslet. Kdykoliv se u nějakých odborníků zmíním o tomto problému, vidím, jak se jim ježí chlupy na zádech a jsou znechuceni z ignorance a útočnosti lidí, kteří je z MNO kontaktovali. Jedna citace kapacity z oboru hovořící za ostatní je dole. A není zdaleka ojedinělá!!!

Obraťme tu otázku jinak. Jsi členem strany Moravané, která tuto vlajku užívá. Chápu, proč zrovna vy užíváte zlatou variantu- váš program a směřování jsou mi známé už od 90. let. Můžeš mi ale vysvětlit, proč tuto svoji vlajku nutíte i ostatním obyvatelům Moravy, kteří jsou hrdí na svůj tradiční znak, který je kromě obrovské historické tradice zanesen na státním znaku? Proč ignorujete vyjádření odborníků z institucí, které by se k této otázce měly vyjádřit jako první, proč ignorujete státní znak, který uznávají všichni ostatní a který značí celistvost historických zemí koruny české či dnešním názvem České republiky? Říkáš, že je na lidech, kterou vlajku si vyberou- dáváte copak na výběr, nebo darujete svoji s komentářem, že to je ta pravá vlajka Moravy? Já si vybírám se stříbrnou a uvádím k tomu své důvody, které logicky navazují na můj vztah k Moravě, České republice, historii i na to nepřeberné množství hodin, které jsem nad těmito vědami strávil. Tobě to očividně vadí- tak jak je to s tím demokratickým výběrem, který jsi avizoval? A nejdůležitější otázka. Co vám vadí na vlajce, která je totožná se znakem historické země Morava na státním znaku- tedy stříbrno-červeně šachované orlici v modrém poli? Když obce vyvěsí tuto vlajku, vyjádří svůj vztah k Moravě, taktéž k celistvosti ČR a rozhodně se nedostanou do žádných vexilologických pří. Nebo ano?

Na závěr jeden malý postřeh- pokud si mám vybrat bohatou historii udatného národa z pera Hanky a Bočka, nebo o dost chudší verzi páně Masaryka, jsem radši pro tu pravdu...

Omlouvám se všem nechtěným zúčastněným této diskuse. Jsou samozřejmě důležitější věci na práci a zbytečné hašteření většinou moc dobra nepřinese. Nečekal jsem, že můj mail (psaný záměrně velmi polopaticky) určeným pro konkrétního člověka, někdo přepošle i dalším čtenářům, nicméně vždy je dobré znát obě strany mince.

Přeji pěkný večer všem

Richard Závada

Odesláno 11. června 2014 ve 23:48:25

Dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje Haškovi 2014 č. 1

Vážený pane hejtmane, vážení krajští zastupitelé!

Zástupci spolku Moravská národní obec se na Váš úřad v nedávné době obrátili s žádostí o podporu jejich činnosti vyvěšením tzv. moravské vlajky. I když její podoba v textu žádosti není jimi většinou specifikována, mají zástupci MNO na mysli výlučně vlajku v podobě horního žlutého a dolního červeného vodorovného pruhu uprostřed s neplatným znakem Moravy, tedy zcela v rozporu s doporučeními expertů a především platnou podobou moravské orlice ve velkém státním znaku ČR i krajů!

Například Magistrát města Brna tomuto "tlaku" již nepodléhá a na velký moravský i státní svátek Věrozvěstů proklamuje historický prapor/vlajku Moravy v podobě experty doporučované a nesporné, aby byl důstojnou připomínkou naší historie a kultury (v kontextu státoprávní identity a státních barev platných pro naše země od poloviny 13. století až dosud).

Vzhledem k tomu, že oficiální podoba moravské vlajky neexistuje, na základě stanoviska odborníků z Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si Vám dovolujeme doporučit vyvěsit vlajku v podobě odvozené od nejstarší doložené podoby znaku Moravy, a to bílo-červeně šachované orlice se žlutou korunou a zbrojí na modrém listu. Tímto bude sjednocena podoba vlajky s velkým státním znakem i symbolem krajů ležících na historickém území Moravy.

Prosím Vás, vážení krajští zastupitelé, abyste této problematice věnovali pár minut svého drahocenného času a zvážili, zda si přejete, aby byla na budově Krajského úřadu vyvěšena korektní vlajka Moravy nebo “spolková” vlajka Moravské národní obce, potažmo Politické Strany Moravané.

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o.s., jednatel

12. června 2014

Dopis senátorovi Škromachovi 2014 č. 1

Vážený pane senátore!

Obracím se na Vás s prosbou o malou laskavost. Chtěl bych se ujistit, že vážení pánové hejtmani v Brně a ve Zlíně mají k dispozici tyto informace. Mohl bych Vás poprosit o přeposlání? Zkoušel jsem samozřejmě oficiální cestu. Zde však není žádná jistota, že se jim informace na stůl opravdu dostanou.

Z hrdého Albionu do bazénku zdraví Pavel Josífek

Odesláno 12. června 2014 ve 12:23

Dopis redaktorovi deníku Rovnost 2014 č. 1

Vážený pane redaktore!

V příloze posílám odpovědi na vaše otázky. Omlouvám se, pokud je to příliš dlouhé, ale toto téma opravdu jednoduché není. Nejsem novinář, abych věděl jaké informace jsou pro Vás důležité a které ne. Kopii tohoto emailu posílám našemu kolegovi Petru Schnurovi do Hannoveru, který publicistou je. Třeba mě rád poopraví či doplní. Vloni a předloni publikoval na naše téma v deníku Právo.

Strašně nerad bych, aby moje slova vyzněla jako kritika novinářské práce, dokonce Vaší. Jak už jsem Vám ale naznačoval do telefonu, sám cítím, že už nadešel čas, aby se tato otázka "informovanosti veřejnosti" pohnula trochu dále z místa, na kterém byla vloni. A to zejména proto, že dnes máme vyjádření expertů (jedná se tu pouze o bývalé či současné členy expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR či neméně významné odborníky), které jsme vloni neměli. Ta bez výjimky ukazují nejen na to, jakou podobu jedině by měla mít "moravská historická vlajka" případně vyvěšovaná na úřadech státní správy a samospráv. Jednoznačně poukazují na naprostou nevhosnost této žluto-červené vlajky jako symbou Moravy, ale také na nekorektnost konání Moravské národní obce, hlavního šiřitele této žluto-červené vlajky. Ač členové vedení MNO působí velmi slušným a korektním dojmem, jejich konání korektní není. Nemůže být. To ale může vidět jen člověk do problému zasvěcený.

Na poli odborném není nejmenšího rozporu v tom, která vlajka je ta korektní. Pokud MNO nebo někdo jiný tvrdí, že ne, není to pravdivé tvrzení. To Vám nejlépe potvrdí kterýkoliv expert, třeba jmenovaný na tomto našem jakémsi přehledu.Moravský zemský archív k zemským barvám

Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Historie, moravské barvy a moravská vlajka

Historické symboly

Otázka by tedy po mém soudu neměla již dnes znít jaká vlajka je ta korektní, ale třeba, proč ona nekorektní žluto-červená. Čeho její šiřitelé chtějí docílit. Jednoznačnou odpověď na tuto otázku mají asi jen oni sami. Neměli bychom být ale, prosím tak naivní, abychom jim věřili to, co říkají, že sledují.

Dovolím si přeposlat email, který naše sdružení nedávno adresovalo kejtmanům a zastupitelům Krajů Zlínského a Jihomoravského. S dovolením také přikládám náš dopis pořadatelům Javořinských slavností.

Ještě jednou moc děkuji za prostor, který jste nám poskytl a věřím, že naše příspěvky Vám budou užitečné.

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o.s., jednatel

Odesláno 13. června 2014 v 1:06

Dopis koordinátrce iniciativy Za vyvěšování tzv. "moravské" vlajky.

Vážená paní Holaňová, obracím se na Vás co by koordinátorku iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky v roce 2014“. Chtěl bych Vás upozornit, že mi byl odstraněn příspěvek a zablokován přístup na FB stránku „Chcu, aby na mojí radnici vlála Moravská vlajka“ která informuje o aktivitách občanské iniciativy MNO "Za vyvěšování moravské vlajky" na radnicích, včetně používání moravských symbolů. Je to z důvodu toho, že vyvěšujeme „modrou“? Fotografii celoroční vlajkoslávy z mé kanceláře – kanceláře starosty MČ Brno-Bohunice přikládám.

Rovněž si dovoluji připomenout předcházející žádost spočívající buď ve vymazání naší městské části ze seznamu „vyvěšovatelů“ v letech 2012-2013 nebo přidělení nám špendlíku s modrou vlajkou do Vaší interaktivní mapy.

V očekávání nápravy

Ing. Miloš Vrážel, starosta MČ Brno-Bohunice

Odesláno 14. června 2014

Dopis senátorovi Škromachovi 2014 č. 2

Vážený pane senátore!

Velké díky za Vaše osobní prostřednictví ve věci vlajky Moravy a kontaktů na pana hejtmana Haška. Zatímco na Magistrátu Brna (u primátora Onderky) věc dopadla excelentně (a v duchu historie i práva - expertíz), Zlínské hejtmanství zaujalo neutrální a nekonfliktní stanovisko (neúčastnit se vlajkové iniciativy MNO), tak v případě pana hejtmana Haška zřejmě došlo k určité "taktické manipulaci"!

Dokonce dokument, který MNO obdrželo již před měsícem (viz v příloze) uveřejnilo až nyní! Obávám se tedy, že ať již jeho text formuloval pan hejtman sám, nebo "jen" sekretariát, neměl k dispozici relevantní informace (expertízy etc.) ani srovnání s postupem ve Zlíně či na Magistrátu Brna.

Na revokaci jeho slibu je již zřejmě pozdě - nevím. Rada ani zastupitelstvo kraje se otázkou (zatím?) zřejmě nezabývaly. Ovšem v duchu korektnosti, by rozhodně neměl na hejtmanství vlát spolkový (klubový) symbol MNO! Pokud historické zástavy Moravy, pak ovšem modrá vlajka s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou korunou a zbrojí a případně (i společně s ní) žlutočervená bikolóra. Ovšem důsledně bez neplatného znaku - užívaného MNO - viz vyjádření expertů níže. Věřím, že min. takový postup by pan hejtman mohl zaujmout. Nehledě k faktu, který si pan hejtman snadno z tisku ověří, MNO proti "modré" vlajce nic nenamítá(!) Dokonce radnice, které tyto "modré" vyvěšují, zahrnuje do svého "žluto-červeného" seznamu.

Pokud můžete být, pane senátore, ještě jednou prostředníkem ve výše uvedené věci, byl bych moc rád. Samotnému se mi tel. hovořit s panem hejtmanem nepodaří a nemám ani jistotu, že informace od nás (potažmo od expertů Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR) má vůbec možnost si přečíst.

S pozdravem a přáním krásnho léta Pavel Josífek

Odesláno 16. června 2014 v 10:49

Dopis starostovi Šumperka

Dobrý den, vážený pane starosto!

Po poradě s panem Vondruškou se na Vás obracím, abych Vás upozornil, že na Vaší vlajkoslávě, vedle modré moravské historické vlajky celoročně vyvěšujete vlajku politické Strany Moravané, nikoliv "další" symbol Moravy. Jedná se o vlajku v podobě podélně půleného listu s horním pruhem žlutým a spodním červeným, opatřeným neplatným znakem Moravy.

Pokud mi odpustíte, v této věci není třeba rozhodovat, experti a především historie mluví v této věci zcela jasně. Tato žluto-červená s neplatným znakem Moravy nemá s Moravou pranic společného. To ostatně před dvěma lety velmi zřetelně potvrdil například jeden z expertů Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR a ředitel Zemského archivu v Opavě pan dr. Müller.

Mnoho moravských měst včetně města Brna již od letoška na oslavu bratrů Věrozvěstů vyvěšuje (pouze) moravskou historickou vlajku kodifikovanou navíc v praporech krajských.

Prosím zvažte, zda je třeba, aby se město Šumperk i nadále hlásilo k cílům Strany Moravané vyvěšováním jejich zástavy.

Srdečně do Šumperku Pavel M. Josífek

Odesláno 26. června 2014 v 10:57

Poznámka k diskusím o moravské vlajce moravským aktivistům

Zaráží mne hloupost Moravské národní obce, která umíněně lpí na barvách, které jsou pro odbornou veřejnost a stále větší část laické veřejnosti nepřijatelné. Místo toho, aby nabízeli korektní a nezpochybnitelnou historickou vlajku Moravy a úspěšně rozvíjeli aktivity směřující k úctě k naší historii, dělají zbytečnou práci, ba co víc, ostudu Moravě. Pravda stejně jednou vyjde na povrch a diletanti z MNO nakonec dosáhnou toho, že zbabranou akcí otráví lidi na Moravě natolik, že ztratí chuť si jakoukoliv historii připomínat. Zaráží mne také hloupost těch, co pořád omílají nesmysly o nějaké sabotáži promoravských snah. Vyvěšujte skutečnou moravskou, což je promoravská snaha a nevyvěšujte stranickou vlajku strany Moravané a klubovou vlajku Moravské národní obce, což jsou partikulární a stranické zájmy. Nebo čekáte, až se před veřejností shodíte úplně a nikdo už od vás nevezme ani tu moravskou? Vy nejste schopni sjednotit se kolem logických a nezpochybnitelných symbolů, vy musíte trvat na nesmyslech až do té doby, než se podaří prosadit vážné jednání o obnovení zemského zřízení a pak se teprve vrátit k logice? A to proč? To chcete donekonečna vyvolávat diskuse? nebo to děláte schválně, abyste znemožili moravské hnutí? Zatím se vám to daří dokonale. Nepřítel Moravy by to nezvládl lépe. Proto děkuji Pavlu Josífkovi, že jako jeden z mála neztratil zdravý selský rozum a úplně nezblbnul, jako někteří, kteří ztrácejí kontakt s realitou, a alespoň částečně napravuje pošramocenou reputaci promoravských aktivit. Kdy konečně pochopíte, že odbornou veřejnost budeme potřebovat? Kdy ty odborníky konečně přestanete napadat jen proto, že mají jiný, než váš scestný názor?

S pozdravem Rozumné Moravě zdar

Jindřich Žaludek

Odesláno 26. června 2014 v 18:35

Dopis zastupitelům městské části Brno-Líšeň

Vážení veřejní činitelé!

Z webu "iRegiony" jsem vyčetl, že místo korektní historické vlajky Moravy chcete vyvěsit klubovou vlajku MNO a zároveň stranickou vlajku politické strany Moravané, jejímž výtvorem žluto-červená vlajka s modrým štítem a neplatným znakem vlajka je a z jejichž stranického sjezdu v září 2007 v Kojetíně tato jejich vlajka pochází. Nemůže být považována za vlajku moravskou. Tuto situaci dost přesně vystihuje názor politologa: “Obecní ani krajští zastupitelé nejsou nějakým spolkem na úrovni „občanských sdružení“, takže na budovách radnic, obecních a krajských úřadů nemohou být vyvěšovány symboly, které směřují proti ústavnímu pořádku. Podivuji se proto, že příslušné státní orgány, v první fázi zřejmě policie České republiky, nekonají tak, aby hájily principy stávajícího ústavního pořádku.”

Moravská národní obec a politická strana Moravané, jejíž mnozí členové jsou zároveň i členy MNO, totiž nemají mandát ani od obyvatel Moravy ani od orgánů k tomu určených k tomu, aby rozhodovaly na svých sjezdech o symbolech Moravy. Ty jsou dány historií.

Věřím, že chcete uctít památku slovanských věrozvěstů vyvěšením modré moravské vlajky s červeno-bíle šachovanou orlicí a nikoliv podporovat volební kampaň jedné politické strany.

S pozdravem Moravě zdar

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 26. června 2014 ve 22:56

Dopis redaktorovi Přerovského deníku

Pane redaktore!

Doufal jsem, že byste mohl trochu lépe dát na názor odborné veřejnosti před názorem lidí okolo paní Holaňové, než Vaši kolegové v Přerově. Už třeba jen protože vím, že Vás fakta zajímají.

Pan dr. Štarha je současným členem expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR a stále činným historikem a archivářem. Bylo mi řečeno, že jste mu sám do Mor. zemského archivu telefonoval. Srovnávat jeho odbornost v rovině historie s názory právníků, ač patrně velmi dobrých, promiňte, je opravdu nevhodné.

Podstatné je, že Morava má svůj symbol od pol. 13. stol. a "my" jej nebudeme měnit jen kvůli skupině (separatistů) okolo paní Holaňové, jež má, kdoví proč, zapotřebí se odlišovat. Budeme kvůli nim měnit státní znak? Nechť o jeho změnu žádají namísto těchto každoročních ostud po Moravě. Mimochodem, pan ing. Krábek, její přímý nadřízený, se před nedávnem pro Vás samotného nechal slyšet, že jim "modrá" vlajka nevadí. Tak proč tedy tento cirkus? Proč se tolik brání tomuto korektnímu symbolu a mají vůbec zapotřebí tolik znevažovat jakýkoliv názor, dokonce odborný, jej bránící?

Moravské zemské barvy jsou od pol. 13. století dodnes bílá, červená a modrá. V roce 1915 (oficiálně do r. 1920) byly změněny na žlutou, červenou a modrou . Samostatně červená a žlutá barvami Moravy nejsou a nikdy nebyly (to Vám potvrdí skutečný historik, třeba pan dr. Štarha.

V článku paní Holaňové je mnoho dalších nepravd. Tím Vás ale teď nehodlám zdržovat. Vím, že jste velmi zaměstnaný člověk. Doufal jsem ale, že byste se tématem mohl ještě zaujmout. Připojuji naši čerstvou tisovou zprávu. Třeba bude k užitku.

Srdečně Pavel M. Josífek

1. července 2014

Dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje Haškovi 2014 č. 2

Vážený pane hejtmane!

Zdravíme Vás a dovolujeme si touto veřejnou cestou reagovat na Vaše stanovisko ze dne 13. 6. 2014 (dopis, který má redakce Rovnosti k dispozici - [viz obr.]) k problematice "moravské" vlajky a především její podoby (z dílny Moravské národní obce) vyvěšované s Vaším souhlasem na budově Jihomoravského krajského úřadu.

Zásadní je pak především závěrečný odstavec Vašeho dopisu, který je v podstatě "jádrem" celého současného "problému", na němž Moravská národní obec staví svou tzv. vlajkovou iniciativu.

V podstatě je tedy nyní jediné možné (správné?) řešení a to iniciovat, z pozice Vás hejtmana (hejtmanů?) z Moravy a dalších našich politiků (veřejných činitelů), opravu "chybné" (prvorepublikové a porevoluční) podoby našeho současného velkého státního znaku (a odtud i znaků "moravských" krajů), protože nerespektuje provedení zlato-červeně šachované moravské orlice (a zemských barev), tak, jak moravská politická reprezentace od roku 1848 požadovala (a jak toho v letech 1915-1918 dosáhla), což ve svém dopise uvádíte. Ostatně nejen Moravská národní obec ve svých textech upozorňuje na tuto "chybnou" podobu moravské orlice (po roce 1918 a 1989) v našem státním znaku. To pak "brání" současnému nekoliznímu užívání "zemských" barev (vlajky) a vyvolává nekonečné spory a diskuze, na něž jsou lidé na Moravě citliví.

Vážený pane hejtmane, jste ochoten být iniciátorem této legislativní změny zákona o státních symbolech? Nic tomu nebrání. Odborně Vám může být garantem např. pan doc. JUDr. Bíly a další právní historici, kteří se tématu věnovali a mají je zpracované (připravené). Poslední slovo tak budou mít naši volení reprezentanti - zákonodárci (z Čech, Moravy a Slezska) a všichni přizvaní experti, což přispěje k definitivnímu a jednoznačnému řešení (rozuzlení).

Děkujeme Vám

S pozdravem Za Moravu, o. s.

3. července 2014

Dopis redaktorovi deníku Rovnost 2014 č. 2

Vážený pane redaktore!

Chtěl bych Vás upozornit na některé nepřesnosti v článku o moravské vlajce v deníku Rovnost ze dne 4. 7. 2014.

Organizátoři sice napočítali přes 900 radnic, tato čísla jsou však velmi nadsazena. Podle mého zjištění bude skutečnost zhruba poloviční. Ve své interaktivní mapce mají organizátoři započítány i obce, které nikdy žádnou vlajku nevyvěsily, i obce, které pravidelně vyvěšují skutečnou moravskou vlajku modrou. Rovněž nevím, komu měly vyjít vstříc kulturní instituce, které umožňují vstup za zvýhodněné vstupné. Určitě ne organizátorům iniciativy, protože tyto instituce tak činí bez ohledu na akce MNO. Dále žlutočervená vlajka se štítem uprostřed není žádnou občanskou vlajkou a její autor není neznámý. Vznikla na stranickém sjezdu politické strany Moravané v Kojetíně v září 2007. Byl jsem na tom sjezdu přítomen jako host. Je také šířena a propagována výhradně členy této strany, kteří jsou zároveň členy údajně nepolitického sdružení Moravské národní obce. Skutečností dále zůstává, že ani jeden ze spolků moravských iniciativ nemá mandát ani od obyvatel Moravy ani od orgánů k tomu určených rozhodovat o podobě zemských symbolů. Přes všechna líbivá prohlášení mluvčích moravských iniciativ jsem byl svědkem, jak se chovali organizátoři akcí MNO k nositelům jiných moravských symbolů, než zrovna té jimi vymyšlené dvoubarevné vlajky se štítem. Vykazovali je někam do pozadí. Činili tak v minulosti a činí tak dodnes bez ohledu na to, že byli upozorněni na stanoviska odborníků z oboru historie, heraldiky a vexilologie.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

4. července 2014

Dopis redaktorovi Blanenského deníku

Vážený pane redaktore!

Nesmíte se na mě prosím zlobit, ale musím se ohradit proti dezinterpretaci mých slov ve Vašem článku.

Nepsal jsem Vám "mnoha oslovených odborníků" ale (všech)odborníků. A dodal jsem, že odborník, zastupující názor Moravské národní obce není k dispozici! Pevně věřím tomu, že k této nesrovnalosti došlo pouhým omylem. V každém případě bych rád, aby toto bylo uvedeno na pravou míru, prosím. Jedna věc je totiž uveřejnit protikladný názor, ale věc druhá je desinterpretovat něčí slova. Nezlobte se.

Kopíruji z e-mailu Vám zaslaného 3. července: "Váš druhý dotaz velmi rád zodpovím také. Byl bych ale velmi rád, kdyby se ve Vašem článku neobjevilo, že to já tvrdím. Protože zde já pouze opakuji slova odborníků, těch, kteří jsou těmi nejpovolanějšími u nás, do tohoto mluvit. Nikoliv však právníků, jak rádi tvrdí v Moravské národní obci, protože historika, který by je podepřel jednoduše nemají."

Nadále ve svém článku nazýváte žluto-červenou vlajku "moravskou", a to i přesto, že jsem Vám dodal soupis stanovisek expertů, členů expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR k tomuto tématu. Myslím, že Vám nic nebrání v tom jedinému z těchto pánů zatelefonovat a ověřit si nejen pravost jejich slov, ale také třeba to, kým oni vlastně jsou. Možná byste pak i zjistil, že ani jednomu z nich, paní Holaňová s celou Moravskou národní obcí a Stranou Moravané dohromady nesahá, nejen odborností, po kotníky. Je to jistě Vaše právo tak neučinit, třeba z nedostatku času. Ale přiznám se, že moc nerozumím tomu, proč takto přebíráte terminologii od spolku pěstitelů kedluben a nedržíte se názoru těchto odborníků alespoň v tomto. Když už mi, jak se zdá, nevěříte v těch ostatních věcech, co jsem Vám psal, a to ani natolik, abyste si je zkusil ověřit sám. Třeba jen některé z nich.

Kdybyste měl chuť, pane redaktore se mnou komunikovat, moc rád bych se Vás zeptal, proč si myslíte, že toto všechno dělám.

Hezký den do Blanska

Srdečně Pavel M. Josífek

4. července 2014

Dopis starostovi Zelené Hory

Vážený pane starosto!

Ve Vyškovském deníku jsem se dočetl, že máte jasno v tom, jakou vlajku vyvěsíte na svátek slovanských věrozvěstů, jak vyplývá z věty: "Ani heraldikové netuší, která z nich je správná, a už mnoho let mezi sebou vedou spory. V Zelené Hoře však mají jasno. „U nás bude žlutočervená. Zabýval jsem se jejich historií a tato varianta je blíž mému přesvědčení," vysvětlil Grmela."Vyvěšování moravské vlajky? Starostu Zelené Hory inspirovalo Švýcarsko

Předně nejde o spory heraldiků, natož dlouholeté. Jde pouze o rozdílné názory dvou moravských sdružení, z nichž jedno respektuje názory odborníků a historická fakta a druhé historická fakta překrucuje a názory odborníků vědomě ignoruje.

Odborníci, ať už historici nebo heraldici v tom mají jasno. Sdružením Moravskou národní obcí často citované "polepšení" v podobě změny tinktury není totiž žádným polepšením. Tinktury jsou si z hlediska heraldiky naprosto rovnocenné. Navíc při změně tinktury by bylo porušeno pravidlo o zvýraznění zbroje, která se kreslí jinou tinkturou, než figura. Za polepšení lze v tomto případě považovat pouze rozhojnění nad štítem. Co je však důležité, moravští stavové zřejmě habsburské privilegium odmítli, neboť je ani nepředložili k potvrzení Jiřímu z Kunštátu a Poděbrad, který byl suverénem nad Moravou, a to zřejmě proto, že královský maršálek a moravský zemský hejtman Jindřich z Lipé jednal na vlastní pěst. Znak, který se snažil Ferdinand III. Habsburský změnit, je tedy nejen špatný, ale i neplatný, a to od samého počátku. A dnes už teprve. Není mi známo, že by někdo z členů občanského sdružení Moravské národní obce byl heraldik nebo vexilolog. Jde tedy o umíněnost politiků, kteří ignorují názory heraldiků a vexilologů.

Žlutočervená vlajka (kde chybí pruh v barvě štítu) se štítem uprostřed (což je vexilologický nonsens, barva štítu se u pruhovaných vlajek převádí do pruhu, na list vlajky se správně umísťuje pouze figura, nikoliv celý štít) vznikla na stranickém sjezdu politické strany Moravané v Kojetíně v září 2007. Byl jsem na tom sjezdu přítomen jako host. Skutečností dále zůstává, že ani jeden ze spolků moravských iniciativ nemá mandát ani od obyvatel Moravy ani od orgánů k tomu určených rozhodovat o podobě zemských symbolů. Ty jsou dány historií.

Dále by mne zajímalo, z kterých pramenů jste čerpal, protože historií moravské vlajky jsem se zabýval také a dospěl jsem k opačnému přesvědčení, než Vy. Barvy žlutá a červená jsou výsledkem mylné interpretace usnesení zemského sněmu z roku 1848, které se však týkalo barev heraldické figury na modrém štítu, nikoliv praporu. Jak už jsem zmínil výše, usnesení nevešlo v platnost. Zprávy z 19. století zmiňují používání praporů v barvách bílé, červenéné a modré. Jak vyplývá i z císařského reskriptu z počátku 19. stol., barva štítu patří do praporu. Modrá barva štítu však vynálezcům praporu z Moravské národní obce a strany Moravané někam zmizela. Zřejmě špatně četli článek A. V. Šembery, který zmiňuje zemské barvy tři (byť uvádí tu žlutou, která se však nikdy neujala), nikoliv dvě.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti.

6. července 2014

Dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje Haškovi 2014 č. 3

Vážený pane hejtmane!

Dne 27. 6. 2014 jste se vyjádřil, že vyvěsíte moravskou občanskou vlajku v zemských barvách žluté a červené, které schválil v návrhu zemský sněm v roce 1848. Předně bych chtěl upozornit, že žluto-červená vlajka není vlajkou občanskou, protože o ní nerozhodli občané, ale vlajkou stranickou, o které rozhodli členové jedné politické strany na svém sjezdu v září 2007 v Kojetíně, samozřejmě bez pověření občany (byl sem přítomen jako host). Dále bych chtěl upozornit, že sněm jednal o barvách figury na modrém štítu, nikoliv o praporu. Modrá totiž byla brána jako samozřejmost coby barva štítu, která podle císařského reskriptu z počátku 19. stol. (1807) "takto patří do praporu". Proto ji na počátku svého článku nezmiňoval ani A. V. Šembera, ale na konci svého článku jmenoval (byť se žlutou) všechny tři barvy.

Dále bych chtěl upozornit, že návrh zemského sněmu nikdy nevešel v platnost. Nový prostonárodní popis Čech, Moravy a Slezska podle posledního politického a soudního dělení s přídavkem o uherském Slovensku (Praha 1854, str. 193) uvádí, že "znakem je bíle a červeně kostkovaná vpravo hledící orlice v modrém poli, pročež zemské barvy jsou: modrá, bílá a červená". Pokud se vyvěšovaly moravské prapory, existují zprávy o vyvěšování těchto praporů v barvch slovanských, tedy bílé, červené a modré (např. v r. 1862 v Brně a v Rajhradě při návštěvě císaře). Rovněž článek z Dačických listů z r. 1896 (v příloze) nezmiňuje v minulosti žádné žluto-červené prapory, ale fakt, že dřívější bílo-červeno-modré prapory byly od tohoto r. zakazovány a povolovány monarchií žluto-červeno-modré. Rovněž od svého dědy narozeného r. 1903 vím, že Morava měla barvy tři. A dokonce slovanské. Dvojbarevné tzv. moravské prapory v dílčích barvách podle habsburských představ tedy nejsou zřejmě ničím jiným, než výsledkem mylné interpretace neplatného návrhu z r. 1848. Cítím se tedy zavázán více mým přímým slovanským předkům, než monarchii loyálním někdejším poslancům.

Dále bych chtěl upozornit, že dnes již neplatí zákony Rakouska-Uherska (ty přestaly platit záhy po zániku monarchie - v příloze), ale úplně jiné.

Ptám se tedy, jestli je velkým problémem vyvěšovat vlajku tradiční a historickou, která není výsledkem sjezdového hlasování politické strany, která je v souladu se současně platným symbolem Moravy na státním znaku, která by neměla nikomu vadit a která nebude příčinou neustálých polemik a sporů. Je to velký problém?

Předem děkuji za případnou odpověď.

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

7. července 2014

Dopis redakci Svitavského deníku 2014

Vážená redakce!

Z webových stránek Pardubického kraje jsem vyčetl, že místo korektní historické vlajky Moravy některé obce Svitavska vyvěsily klubovou vlajku Moravské národní obce a zároveň stranickou vlajku politické strany Moravané, jejímž výtvorem žluto-červená vlajka s modrým štítem a neplatným znakem vlajka je a z jejichž stranického sjezdu v září 2007 v Kojetíně tato jejich vlajka pochází. Již jsem Moravskou národní obec několikrát upozorňoval, že tato vlajka nemůže být považována za vlajku moravskou. Moravská národní obec však argumenty a fakta nerespektuje a nadále propaguje stranickou vlajku. Starostové mají zřejmě plno jiných starostí a zřejmě si sami nemají čas zjistit, jak má vypadat symbol historické země. Nevědí, na koho se obrátit s žádostí o informaci a nechají se oklamat diletanty z občanského sdružení, kteří o nějaké heraldice nebo vexilologii slyšeli pouze to, že existuje. Tuto situaci dost přesně vystihuje názor politologa: “Obecní ani krajští zastupitelé nejsou nějakým spolkem na úrovni „občanských sdružení“, takže na budovách radnic, obecních a krajských úřadů nemohou být vyvěšovány symboly, které směřují proti ústavnímu pořádku. Podivuji se proto, že příslušné státní orgány, v první fázi zřejmě policie České republiky, nekonají tak, aby hájily principy stávajícího ústavního pořádku.”

Moravská národní obec a politická strana Moravané, jejíž mnozí členové jsou zároveň i členy Moravské národní obce, totiž nemají mandát ani od obyvatel Moravy ani od orgánů k tomu určených k tomu, aby rozhodovaly na svých sjezdech o symbolech Moravy. Ty jsou dány historií. Věřím, že starostové, kdyby měli seriózní informace, by chtěli uctít památku slovanských věrozvěstů vyvěšením modré moravské vlajky s červeno-bíle šachovanou orlicí a nikoliv podporovat volební kampaň jedné politické strany. Proto bych byl rád, kdybyste pomohli starostům sehnat informace od správného pramene Vy.Moravská vlajka

Moravský zemský archiv k moravským barvám

Experti k zemské vlajce

S pozdravem Moravě zdar

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

10. července 2014

Dopis Krajskému úřadu a voleným orgánům Zlínského kraje

Vážený pane hejtmane, vážení krajští zastupitelé!

Zástupci spolku Moravská národní obec se na Váš úřad v nedávné době obrátili s žádostí o podporu jejich činnosti vyvěšením tzv. moravské vlajky. I když její podoba v textu žádosti není jimi většinou specifikována, mají zástupci MNO na mysli výlučně vlajku v podobě horního žlutého a dolního červeného vodorovného pruhu uprostřed s neplatným znakem Moravy, tedy zcela v rozporu s doporučeními expertů a především platnou podobou moravské orlice ve velkém státním znaku ČR i krajů!

Například Magistrát města Brna tomuto "tlaku" již nepodléhá a na velký moravský i státní svátek Věrozvěstů proklamuje historický prapor/vlajku Moravy v podobě experty doporučované a nesporné, aby byl důstojnou připomínkou naší historie a kultury (v kontextu státoprávní identity a státních barev platných pro naše země od poloviny 13. století až dosud).

Vzhledem k tomu, že oficiální podoba moravské vlajky neexistuje, na základě stanoviska odborníků z Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si Vám dovolujeme doporučit vyvěsit vlajku v podobě odvozené od nejstarší doložené podoby znaku Moravy, a to bílo-červeně šachované orlice se žlutou korunou a zbrojí na modrém listu. Tímto bude sjednocena podoba vlajky s velkým státním znakem i symbolem krajů ležících na historickém území Moravy.

Prosím Vás, vážení krajští zastupitelé, abyste této problematice věnovali pár minut svého drahocenného času a zvážili, zda si přejete, aby byla na budově Krajského úřadu vyvěšena korektní vlajka Moravy nebo “spolková” vlajka Moravské národní obce, potažmo Politické Strany Moravané.

Pavel M. Josífek, Za Moravu, o. s., jednatel

13. července 2014

Dopis zastupiteli obce Habrůvka

Vážený pane Formánku!

Zajisté i někdejší spoluobčané, kteří chtěli zničit tehdejší Československo, měli právo na svůj názor. Mne nyní zajímá spíše názor mých současných spoluobčanů a hlavně mne zajímají fakta a názory odborníků, nikoliv scestné názory a manipulace různých občanských sdružení, jejichž členové o heraldice a vexilologii vědí pouze to, že existuje. Domnívám se, že není tak složité pro veřejného činitele zjistit si fakta. Proto bych byl rád, kdyby si tito činitelé zjistili informace od správného pramene.

Píšete, že pro Vás je záležitost uzavřena a co jste vyvěsil, budete chtít vyvěsit i příště. V tom případě bych se chtěl zeptat, jestli jako zastupitel občanů byste vyvěsil i černou vlajku s lebkou a překříženými kostmi jenom proto, že byste ji měli k dispozici. Tuto situaci dost přesně vystihuje názor politologa: “Obecní ani krajští zastupitelé nejsou nějakým spolkem na úrovni „občanských sdružení“, takže na budovách radnic, obecních a krajských úřadů nemohou být vyvěšovány symboly, které směřují proti ústavnímu pořádku. Podivuji se proto, že příslušné státní orgány, v první fázi zřejmě Policie České republiky, nekonají tak, aby hájily principy stávajícího ústavního pořádku.”

S pozdravem rozumné Moravě zdar

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

14. července 2014

Dopis hejtmanovi Jihomoravského kraje Haškovi 2014 č. 4

Vážený pane hejtmane!

Obdržel jsem odpověď na můj dopis Vám i ostatním zastupitelům Jihomoravského kraje, kde upozorňuji na fakt, že usnesení zemského sněmu Moravy z roku 1848 se netýkalo praporu, ale tinktur heraldické figury, a rovněž na fakt, že usnesení tohoto sněmu nikdy nevešlo v platnost. Ptal jsem se, jestli je velkým problémem vyvěšovat nekonfliktní symboly v souladu s ústavním pořádkem České republiky namísto symbolů dle představ sto let starých úřadů dnes již neexistující monarchie. Podle odpovědi, která mi přišla, jste zřejmě můj dopis vůbec nečetl, neboť text odpovědi neodpovídá na moje otázky a moje připomínky nebere v úvahu. Text pouze opakuje Vaše dřívější vyjádření a nezabývá se meritem věci. Domníval jsem se, že jako veřejný činitel více přihlédnete k názoru odborné i laické veřejnosti a méně k názoru ultravlasteneckých skupin neznalých skutečného stavu věci. Doposud jsem totiž nepochopil, když už se chcete přihlásit k moravskému patriotismu, proč je pro Vás nutné vyvěšovat nehistorický a nevexilologický novotvar vymyšlený politickou stranou Moravané plný heraldických a vexilologických chyb a nikoliv symbol, který byl po staletí používán jako prapor Moravy. Jestliže tedy podle Vás záleží pouze na uživateli, jaký symbol vyvěsí, ptám se, jestli byste také vyvěsil na budově státní správy a místních samospráv např. černou vlajku s bílou lebkou a zkříženými kostmi jen proto, že Vám ji nabídne nějaká skupina aktivistů a bude tvrdit, že se jedná o vlajku moravskou?

S pozdravem zůstává

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti.

Odesláno 8. srpna 2014 ve 12:09

Upozornění oddílu kanoistiky v Ostrožské Nové Vsi 2017

Dobrý den, vážení přátelé z oddíli kanoistiky v Ostrožské Nové Vsi!

Všiml jsem si při letošních i loňských prázdninách vlajkoslávy ve Vašem sportovním areálu. Jako bývalý člen české vexilologické společnosti (vexilologie je věda o praporech) považuji za nutné upozornit Vás na to, že jste vyvěsili ve Vašem sportovním areálu žluto-červený prapor se znakem uprostřed. Zřejmě vám byl nabídnut jako prapor Moravy pravděpodobně Moravskou národní obcí. Jedná se však nikoliv o prapor Moravy, ale ve skutečnosti o prapor politické strany Moravané, kterýžto si její členové odhlasovali asi před deseti lety na svém stranickém sněmu v Kojetíně. Tato strana nemá od nikoho, ani od občanů ani od orgánů k tomu zmocněných oprávnění rozhodovat o symbolech historických zemí našeho státu. Přikládám odkazy mj. na stanoviska Moravského zemského archívu a expertů Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu České republiky. Žluto-červená vlajka (údajně moravská) vychází zřejmě z chybné interpretace závěru moravského zemského sněmu (tzv. selského) z r. 1848, kdy zemský sněm schválil erb (zlatočerveně šachovanou orlici se zlatou zbrojí) a zemské barvy červenou a žlutou, tedy zemských barvách, týkajících se barvy figury na modrém štítu, nikoliv praporu, jak ostatně vyplývá z dobového sněmovního listu. Kromě toho tzv. „moravská ústava“ z roku 1848 byla zrušena hned v roce následujícím a nevešla nikdy v platnost, protože císař ji nepodepsal. Moravané v druhé polovině 19. století vyvěšovali moravské prapory v barvách bílé, červené a modré. Vám nabídnutý prapor obsahuje kromě nesprávných barev i neplatný znak, barvy figury podle habsburských představ neplatí u nás již téměř sto let. Experti doporučují jako symbol Moravy vyvěšovat modrý prapor s červenobíle kostkovanou orlicí a žlutou zbrojí, jak je částačně kodifikován jako čtvrtinová část na krajských praporech. Moravská národní obec, popřípadě jiný spolek, vědomě mystifikuje obecní úřady nebo kulturní či sportovní organizace. Vřele tedy doporučuji, abyste se nenechali oklamat a příště v případě zájmu vyvěšování moravského praporu při různých sportovních akcích nebo i jiných akcích vyžadovali od propagátorů vyvěšovací iniciativy nezpochybnitelný symbol Moravy.Moravský prapor a jeho historie

Moravské zemské barvy

Moravský znak a jeho historie

Odpověď Moravského zemského archívu

Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 5. září 2017 ve 23:25

Odpověď řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje Heinzovi

Vážený pane řediteli!

Děkuji za odpověď, která mne sice neurazila, ale v každém případě udivila. Domníval jsem se, že všechny odkazy k této problematice, které jsem Vám poslal, hovoří zcela jasnou řečí.

Vyvěšování oficiální vlajky kraje nezpochybňuji. Jestli ale Rada schválila vyvěšování vlajky žluté a červené každoročně 5. července, určitě pochybila, neboť moravské barvy jsou bílá, červená a modrá.

Oficiální podoba sice neexistuje, ale existuje neoficiální, ale původní a v historii hojně používaná podoba modré vlajky s červeno-bíle šachovanou orlicí.

Z historických skutečností vychází více variant, nejen dvě, ale ta podoba se znakem, co vyvěšujete, mezi nimi rozhodně není. Ta totiž nikdy před rokem 2007 neexistovala.

Zemský sněm se v roce 1848 sice nějak usnesl, ale to je jen jedno z mnoha usnesení v historii, navíc neplatné a slovanskými Moravany jednoznačně odmítnuté a v průběhu 2. poloviny 19. století nadále odmítané.

Vyvěšování vlajky v jakékoliv podobě je sice vlajkou symbolickou, ale o to právě jde, co symbolizuje nejstarší, historická, nezpochybnitelná a identifikovatelná podoba a co symbolizuje neustále měněný vexilologicky nepodařený novotvar nějakého spolku, který nemá žádnou historickou ani vexilologickou hodnotu. Účast moravského kontingentu ve vojsku Jiřího z Kunštátu a Poděbrad symbolizuje pouze vojenskou povinnost Moravanů vůči českému králi, proto nemusel vděčný Habsburk kazit tradiční symbol Moravy, tím spíš, že překročil svou pravomoc. Možná proto již v tu dobu moravští stavové pochybnou úpravu znaku odmítli. A to určitě ani český král a ani Moravané netušili, že si tou pomocí Habsburkovi do budoucna podřezali větev.

Nemusíte být sudím, koneckonců ani to po Vás nechci. Těmi sudími jsou relevantní odborníci z České vexilologické společnosti a experti při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR a také Ministerstvo vnitra, které souzní s výše uvedenými institucemi, které do toho mají co říci. Proto se divím, že na budově úřadu veřejné správy bez skrupulí vlaje každoročně nějaká spolková vlajka.

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 17. května 2019 ve 13:57

Upozornění oddílu kanoistiky v Ostrožské Nové Vsi 2019

Vážení sportovní přátelé!

Minulý týden bylo vidět v areálu vodních sportů Kunovská tabule v Ostrožské Nové Vsi vlajku politické strany Moravané, kterou Moravská národní obec podvodným způsobem vydává za vlajku moravskou. Protože Moravská národní obec byla dokonce na její vlastní žádost informována o skutečné podobě moravské vlajky od Moravského zemského archívu a zprostředkovaně od České vexilologické společnosti i Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu České republiky, její jednání nelze vyhodnotit jinak, než vědomý podvod. Pokud tedy politická strana Moravané nesponzoruje sportovní podniky klubu v Ostrožské Nové Vsi, doporučuji požádat MNO o výměnu této politické vlajky za vlajku moravskou s vysvětlením, že politická strana si na své stranické schůzi může rozhodnout pouze o vnitrostranických věcech a nemůže sama bez mandátu obyvatel Moravy a orgánů k tomu pověřených rozhodovat o zemských symbolech, o kterých rozhodla již sama historie.

O moravských symbolech je možné dočíst se jednak ve velmi obsáhkých článcích na wikipedii, stručněji a přehledněji na stránkách Morava pod rubrikou SYMBOLY:MORAVA SYMBOLY

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti a člen o. s. Za Moravu

Odesláno 20. června 2019 ve 2:42

Starostům a zastupitelům 2019

Vážení starostové, členové obecních rad a obecních zastupitelstev!

V roce 2010 přišla nepolitická organizace Moravská národní obec s iniciativou „vyvěšování moravských vlajek“ vždy v den svátku Cyrila a Metoděje 5. července každého roku. Jako moravský patriot podobné akce obvykle vítám. Každá akce, která hledá kořeny, je chvályhodná. Pouze neprozíraví se snaží osekat historické kořeny. Historická země Morava sice není v současné době zařazena do systému veřejné správy, jako subjekt historie však stále zůstává součástí našeho státu, jak je uvedeno i v preambuli Ústavy ČR. Historické vlajky Moravy mající charakter historického zemského symbolu, historické vlajky Moravy je tedy možno vyvěšovat, neodporuje to žádnému předpisu ani mezinárodním vexilologickým (vexilologie – nauka o vlajkách) zvyklostem. Patří mezi tzv. „ostatní, resp. jiné vlajky“, jimž jsou všechny oficiální vlajky nadřazeny. Vyvěšení moravské vlajky lze do jisté míry přirovnat k situaci ve Francii, kde státoprávní uspořádání se současnými departementy již neodpovídá bývalému historickému členění, kde se však poměrně často používají vlajky historických, dnes už neexistujících provincií. Lze také říci, že historická vlajka Moravy i Čech a Slezska je do jisté míry kodifikována přítomností na jedné čtvrtině oficiálních krajských praporů. V případě Moravy se jedná o červeno-bílou orlici na modrém poli, v případě Čech o bílého lva na červeném poli a v případě Slezska o černou orlici na žlutém poli. Pokud tedy obecní úřady vyvěšují prapor Moravy odpovídající symbolům obsaženým ve státním znaku ČR a na praporech krajů, nic proti tomu.

Akce Moravské národní obce má však jednu vadu na kráse. A tou jsou některé exempláře nabízené jako údajně moravská vlajka či prapor. Přestože MNO zná skutečné zemské symboly a mohla by je nabízet k vyvěšení, tak je zamlčuje a za zemský symbol podvodně vydává výtvor politické skupiny aktivistů z roku 2007, který nemá žádnou historickou ani vexilologickou hodnotu. MNO byla informována ze strany relevantních odborníků o podobě a historii zemských symbolů, ale jejich skutečnou podobu tají. Obcím nabízí k vyvěšování soukromý výtvor v neplatných moravských barvách a s neplatným znakem. V interaktivní mapce na svých stránkách navíc MNO záměrně mylně uvádí jiný, než skutečný stav vyvěšování vlajek, jejich činnost je tedy možno považovat za podvodné jednání. Vzhledem k tomu, že moravské barvy jsou odvozeny od zemského znaku, jehož podobu si každý může ověřit na státním znaku ČR, a jsou tedy tradičně bílá, červená a modrá již od 13. stol., odbornou veřejností je žluto-červený prapor s celým znakem, na němž je nikoli červeno-bílá, ale červeno-žlutá orlice, považován za nehistorický vexilologický paskvil. V případě červeno-žlutého praporu se tedy jedná nikoliv o prapor Moravy, ale ve skutečnosti o prapor politické strany Moravané, kterýžto si její členové odhlasovali 22. 9. 2007 na svém stranickém sněmu v Kojetíně. Tato strana si ovšem může na svém sněmu rozhodovat o symbolech svých a nemá od nikoho, ani od občanů ani od orgánů k tomu zmocněných mandát rozhodovat o symbolech historických zemí našeho státu. Moravská národní obec vědomě mystifikuje nejen obecní úřady, ale i kulturní nebo sportovní organizace. Stalo se tedy, že politická vlajka vlála nějaký čas, než došlo k nápravě, dokonce na historických objektech, jako jsou hrady, zámky apod. Na hradě vlál nikoliv prapor moravských markrabat, ale výtvor z roku 2007! Podobně na svátek slovanských věrozvěstů má podle MNO také vlát protislovanský symbol podle habsburských představ z doby těsně před 1. světovou válkou, propagovaný především moravskými a rakouskými Němci!

Expertní skupina pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR a další odborníci a zejména Česká vexilologická společnost a Moravský zemský archiv doporučují vyvěšovat jako moravský prapor modrý a na něm červeno-bíle šachovanou orlici se žlutou zbrojí, určitě ne soukromý výtvor v historii v této podobě nikdy nepoužívaný, tedy žluto-červený prapor s nepatřičným, navíc neplatným znakem uprostřed.

Přikládám odkazy mj. na stanoviska Moravského zemského archivu a expertů Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu České republiky. Žluto-červená vlajka (údajně moravská) vychází zřejmě z chybné interpretace závěru moravského zemského sněmu (tzv. selského) z r. 1848, kdy zemský sněm schválil erb (zlatočerveně šachovanou orlici se zlatou zbrojí) a zemské barvy červenou a žlutou, tedy zemských barvách, týkajících se barvy figury na modrém štítu, nikoliv praporu, jak ostatně vyplývá z dobového sněmovního listu. Kromě toho tzv. „moravská ústava“ z roku 1848 byla zrušena hned v roce následujícím a nevešla nikdy v platnost, protože císař ji nepodepsal. Moravané v druhé polovině 19. století vyvěšovali moravské prapory v barvách bílé, červené a modré. Pokud Vám nabídnutý prapor obsahuje kromě nesprávných barev i neplatný znak, barvy figury podle habsburských představ, který neplatí u nás již téměř sto let, vřele doporučuji, abyste se nenechávali oklamat a v případě zájmu vyvěšování moravského praporu požádali ty, od nichž falešný prapor máte, aby vám politický prapor vyměnili za skutečný moravský.Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Moravský zemský archiv k zemským vlajkám a barvám

Nenaleťte těmto aktivistům na jejich manipulaci a nepodporujte je v jejich předvolební kampani pro politickou stranu. Stačí, když má z ostudy kabát MNO. Kromě toho politickou vlajku si oblíbili anarchisté jako skinhedi a fotbaloví chuligáni.Moravský prapor a jeho historie

Moravský znak a jeho historie

Moravské zemské barvy

Obecní ani krajští zastupitelé nejsou nějakým spolkem na úrovni „občanských sdružení“, takže je nevhodné, aby na budovách radnic, obecních a krajských úřadů byly vyvěšovány symboly, které směřují proti ústavnímu pořádku ČR.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Upozornění oddílu kanoistiky v Ostrožské Nové Vsi a zastupitelstvu v Ostrožské Nové Vsi 2019

Případ chybného vyvěšování vlajek v Ostrožské Nové Vsi

Na případ chybného vyvěšování vlajek v Ostrožské Nové Vsi upozornil člen Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu České republiky. O tom, že ve sportovním vodáckém areálu v Ostrožské Nové Vsi je vyvěšována vlajka politické strany Moravané, kterou Moravská národní obec podvodně vydává za moravskou, jste již byli informováni. Dokonce i ve zpravodaji České vexilologické společnosti je možné se dočíst o mezinárodní ostudě v Ostrožské Nové Vsi. V roce 2014 na mezinárodním mistrovství Moravy v rychlostní kanoistice byla žluto-červená vlajka s neplatným znakem vyvěšena mezi vlajkami jiných samostatných států. I kdyby byla vyvěšena správná vlajka Moravy, takový případ by byl možný jen za předpokladu, že by Morava měla samostatné zastoupení v příslušné mezinárodní sportovní federaci. Takový případ ve světovém sportu je např. v Mezinárodní federaci fotbalových asociací (FIFA), kde není zastoupena Velká Británie, ale Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko, jejichž vlajky se vyvěšují mezi vlajkami suverénních států.

Kromě toho se pořadatelé dopustili velkého faux pas, když vyvěšovali dvě státní vlajky na jeden stožár. Mezinárodní vexilologické zvyklosti stanovují, že vlajky samostatných států musí být vyvěšeny na samostatných stožárech, ve stejné výšce a ve stejné velikosti. Nebyla to ale náhoda. O rok později byla situace ještě horší. Na jednom ze stožárů byla na společném stožáru vyvěšena žluto-červená vlajka politické strany Moravané nad vlajkou Polska a teprve pod touto byla opět na společném stožáru umístěna státní vlajka České republiky. V roce 2017 byly na jednom stožáru vztyčeny až čtyři státní vlajky. Mezi nimi opět vlajka politické strany Moravané, pod ní vlajka Ostrožské Nové Vsi a pod ní vlajka Gruzie. Takové zacházení se státními symboly pořadateli oficiální mezinárodní sportovní akce je možno považovat za projev hrubé neúcty k účastnickým zemím.

Jen pro úplnost. Za nesprávné vyvěšení státní vlajky může být podle zákona o užívání státních symbolů udělena ve správním řízení pokuta ve výši až 10 000 Kč.

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti

Odesláno 12. září 2019 v 0:09

Odpověď členovi Moravské národní obce

Dopis tzv. "moravskému patriotovi", který kvůli tomu, že zákazník měl jiný názor žlutočervenou část nabízeného sortimentu, zrušil zákazníkovi zakázku
Pro značnou délku kráceno, ponechána jen část týkající se podstaty věci

Blahopřeji, pane patriote Máco!

Komunikace a vstřícnost k zákazníkům je jistě vaše silná stránka, proto nepochybuji, že jste jistě uspěl i u výběrového řízení na vaši "novou životní šanci", jak jste v telefonu nadějně nazval vaše možné budoucí zaměstnání.

Pokud jde o vaši poznámku "o Němcích a žluté barvě", nemůžu jinak, než vás odkázat na jakékoli chronologické záznamy historických událostí (zapsané či vydané kýmkoli), které jsou staršího data, než datum zrušení Země moravskoslezské k 1. 1. 1949 a v nichž je řeč o zřejmě vámi preferované žluto-červené bikolóře či žluto-červené šachované orlici jako symbolu příslušnosti k zemi Moravě. Dosud jsem neslyšel ani nečetl, že by ti, kdo naši moravskou zemi v dávnější minulosti vnímali zároveň jako svoji vlast - slovanští Moravané - jaktěživ vzali do ruky to, co si snad i vy dovolujete nazývat moravskou vlajkou. Naopak příkladů užívání žluto-červené bikolóry Moravany germánskými, nelíbí-li se vám výraz Němci, kteří vnímali za svou vlast Rakousko či Velkoněmeckou říši a symboliku Moravy měli "jen" za symboliku rodné země, nikoli vlasti, je, bude-li vás to vůbec zajímat, v historii Moravy víc než dost - od zasedání stavovského sněmu s takřka stoprocentní německou účastí, přes německé kulturně - společenské události různých úrovní, až po pochody Němců Brnem v čase gradující germanizace brněnského obyvatelstva před a po okupaci hitlerovskou Třetí říší. Moravané (Slované) tzv. " císařské polepšení" barvy orlice ze stříbrné (bílé) na zlatou (žlutou) nikdy nepřijali. Pokud jde o vlajku - užívaných jich bylo v minulosti víc, prakticky co století, to jiná vlajka (žádná však nebyla zákonem ustanovena)- zásadou Moravanů (Slovanů) vždy bylo, aby na naší vlajce nikdy nechyběla ať už vůči ostatním dominantně či s ostatními barvami rovnocenně zastoupená modrá barva. Bez toho nikdy nebyla ani nebude moravská vlajka moravskou! Není mým cílem dělat vám ale odbornou přednášku z oboru historie, ba ani na téma znaku či vlajky Moravy, kde se taktéž všichni mně známí historici i genealogové se zaměřením na heraldiku či vexilologii vzácně shodují. Diskuze se konec konců nedá vést s někým, kdo není schopen komunikace proto, že odmítá jakékoli odborné či historické prameny a argumenty a nechá se unášet, či spíše omezit, jen úzkým okruhem podobně "založených" jedinců. I když je z výše uvedených hledisek a nadto i z hlediska prostého estetického cítění takřka nemožné přijmout za symbol své vlasti Moravy, pro kterou člověk vnímá, že se narodil a celý život žije, něco tak nevkusného, disharmonického a nanejvýš odpudivého, jako je žluto-červeně šachovaná orlice (s červeným jazykem!) na modrém štítu a to celé "na druhou" na žluto-červené bikolóře, pochopení - ne však uznání -pro zastánce tohoto vlajkového - promiňte mi - hybridu přece jen mám. Samého mě totiž občas "napadne" myšlenka, udělat něco naschvál jinak, než jak nám "přikazuje" Praha. Hlásají-li odborníci, sídlící (nejenom, ale mimo jiné - v Opavě, ale zejména v Brně) v Praze naprosté odmítnutí červeno-žlutého šachování či bikolóry, nemám pak zbytí, než byt pro. Pudy jsou však sviňa. Argument je to trochu plochý, ale jeho zastánce chápu.. Snahu sa od Čechů odlišit či sa vůči nim vymezit přebíráním cizích vzorů ale nemáme my Moravané zapotřebí. Kvůli potřebě vlastní unikátnosti není třeba měnit odvěké moravské symboly a barvy. Stačí použít stejně odvěkou barvu modrou, kterou české symboly nemají a hlavně která na moravskou vlajku patří. Nás je všade dosť. Nemosí nás byt slyšet, je za nama naša práca. A díky ní raz dosáhneme toho, že už Prahu nebudeme potřebovat. Je třeba se ale poučit a z historie si vzít na cestu to lepší. Nevyzobávat jednu chybu za druhou a netvrdit, že je to to nejlepší jenom proto, že jsou všichni ostatní proti.

Ušetřil jsem, zdravím, a Moravě sláva!

Bc. Jiří Zvoníček

12. listopad 2019

Reakce na výrok starosty Ostrova u Macochy Hudce v denním tisku

Pane starosto!

Po přečtení článku "Připomínka příchodu Cyrila a Metoděje? Moravskou vlajku vyvěsí o sto obcí víc" z 30. 6. 2016 mi to nedá, abych nekomentoval váš výrok.

Že nevyvěšujete vlajku, kterou radnicím nabízejí podvodníci z Moravské národní obce, kteří soukromý výtvor politické strany Moravané z roku 2007 vydávají za moravskou vlajku, mi nevadí. Že ale uctění památky našich svatých patronů Moravy a spolupatronů Evropy spojujete s podporou nacionalismu, to je poněkud mimo. Koneckonců nemusíte cítit ani potřebu připomínat světce, kteří na našem území zavedli písemnictví, čímž položili základ vzdělanosti, což zařadilo Moravany mezi kulturní národy světa. Nechápu ani, co máte proti moravskému nacionalismu za situace, kdy Morava jako historická země byla bez souhlasu obyvatel vymazána totalitním režimem z mapy Evropy. Jako starosta moravské obce byste měl být mezi prvními, kteří odsoudí tento nespravedlivý stav. Federálního shromáždění ČSFR a ČNR v květnu 1990, se usneslo, že "zrušení Země moravskoslezské bylo aktem nespravedlivým a poplatným totalitní byrokraticko-centralistické praxi, krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy".

Mgr. Jindřich Žaludek

člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 2. července 2020

Odpověď starostce obce Lukovany

Dobrý den, vážená paní starostko!

Předpokládám, že Moravská národní obec Vám nabídla jejich žlutočervenou vlajku se znakem uprostřed, nikoliv moravskou vlajku s bílo-červeně šachovanou orlicí na modrém poli. Bohužel klamat odběratele asi není trestné. Kdybych já byl starostou, tak bych jim to jejich zboží vrátil a požadoval vlajku moravskou. Moravská národní obec dobře ví, jaká je skutečnost, ale pro ně propaganda je propaganda a kšeft je kšeft. Zjistil jsem, že výrobce stranických vlajek nějaký pan Máca alias "moravský patriot" je členem Moravské národní obce, která mu dohazuje zákazníky. Podle mne moravský patriot může být pouze ten, který nestaví svou činnost na klamání veřejnosti a podvodech.

Některé obce, když zjistily, co jim nabízí Moravská národní obec, tak raději nevyvěsily žádnou. Záleží, jak se samy rozhodnou. Moravská národní obec zneužívá všeobecné neznalosti o Moravě a jejích symbolech. Chápu, že každý nemůže znát všechno, starostové mají jiné starosti, než studovat vexilologii (nauku o praporech) a heraldiku (nauku o znacích). Proto jako člen České vexilologické společnosti a člen Osvětového spolku Za Moravu upozorňuji na skutečný stav věci. Podrobnosti můžete najít na stránkách Morava nebo na stránkách našeho Osvětového spolku Za Moravu.Morava

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 3. července 2020

Odpověď regionálnímu šéfredaktorovi Znojemského deníku

Dobrý den, vážený pane šéfredaktore!

Předem Vám musím sdělit, že ode mne se v této otázce pochopení nedočkáte. O správnosti vlajky Moravy nemůže být sporu, alespoň ne mezi logicky uvažujícími lidmi. Na jedné straně je názor relevantních odborníků z oblasti vexilologie (vědy o vlajkách a praporech a jejich vyvěšování), historie, heraldiky a pracovníků Moravského zemského archivu, na druhé straně je zmatečný názor obskurního spolku aktivistů, kteří toho o historii Moravy vůbec, natož jejích symbolů, ví velmi málo. Zcela logicky nemůže být moravskou vlajkou něco, co si vymysleli v roce 2007 členové jedné politické strany, aniž by takto v oné jimi vymyšlené podobě kdykoliv předtím existovala. Je to stejné, jako kdyby spolek pěstitelů kedluben v Brně na schůzi svého výboru vymyslel vlajku a tvrdil, že je to vlajka města Brna. Nebo ještě za společného státu Svaz československých spisovatelů si vymyslel vlajku a vydával ji za československou.

Netvrdím, že vy, novináři, jste soudci. Těmi jsou oni odborníci z České vexilologické společnosti a experti při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky a ti se vyjádřili zcela jednoznačně. Že to nějaká skupina pomatených aktivistů nerespektuje, neznamená, že by vyjádření odborníků na danou problematiku mělo být předmětem sporu nebo že by se mělo stavět na roveň zcestným názorům neználků.Odpověď Moravského zemského archívu

Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Zůstávám s přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti

Odesláno 3. července 2020

Dopis zastupitelům Starého Města

Vážený pane starosto, členové městské rady a městského zastupitelstva!

Jako moravský patriot vítám akce připomínající naše kořeny. Podobnou akcí by mohla být též iniciativa vyvěšování moravské vlajky. Akce Moravské národní obce má však jednu vážnou vadu.

Jako člen České vexilologické společnosti a současně člen Osvětového spolku Za Moravu považuji za povinnost upozornit Vás, že Moravská národní obec nabízí obcím a městům k vyvěšování nikoliv moravskou vlajku, ale soukromý novodobý výtvor politické strany Moravané v neplatných moravských barvách a s neplatným moravským znakem, jejíž delegáti si jej odhlasovali na svém stranickém sjezdu 22. září 2007 v Kojetíně. Tato podoba vlajky, která nikdy v historii Moravy neexistovala, nemůže být vlajkou Moravy. Neprošla nikdy žádným schvalovacím procesem a je v přímém rozporu se stanoviskem relevantních dborníků. Je to stejné, jako kdyby nějaký spolek pěstitelů kedluben ze Starého Města na schůzi výboru odhlasoval svoji vlajku (třeba se zelenými a oranžovými pruhy) a veřejně ji prezentoval jako vlajku Starého Města.

Obec Staré Město byla v minulosti o skutečných moravských symbolech již informována.Moravský prapor a jeho historie

Moravské zemské barvy

Moravský znak a jeho historie

Moravský zemský archiv k zemským vlajkám a barvám

Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Možná proto také před rokem vlál na budově staroměstské radnice historický moravský prapor jako důstojná připomínka učených věrozvěstů z Byzance (snímky v příloze) a nikoliv novodobý politický a vexilologický paskvil.

Proto je spolek Za Moravu překvapen pozoruhodným a jinde zatím námi nezaregistrovaným návratem k vyvěšení vlajky politické strany Moravané.

Podle zákona mohou státní vlajku užívat všechny právnické a fyzické osoby, ovšem musí se tak dít vhodným a důstojným způsobem. Krajně nevhodné je společné vyvěšování vlajek politických stran s vlajkami státními, stejně tak i s vlajkami krajskými a obecními, protože jejich společným vyvěšením by se veřejně prezentoval jejich vzájemný vztah, který v demokratickém státě nemůže být pro jednu politickou stranu exkluzivní. Vlajky politických stran lze vyvěšovat samostatně např. na budově se sídlem politické strany, popř. jinde, stejně tak lze na budově se sídlem politické strany, popř. jinde, vyvěšovat samostatně o státních svátcích státní vlajku. Určitě ale vlajka politické strany nepatří na budovy veřejné správy.

Protože je tento přechod od správného k chybnému skutečně unikátní, ze zvědavosti by náš spolek Za Moravu zajímalo, proč se tak stalo.

Děkujeme předem za brzké vysvětlení.

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 7. července 2020

Odpověď starostovi Starého Města

Dobrý den!

Děkuji za odpověď, byť nic nového neříkající. Naše zvědavost očekávala spíš vysvětlení, kterého se nám ovšem nedostalo, a proto nám také není jasné, proč děkujete za pochopení, neboť zatím není co pochopit.

Že vyvěšování moravské vlajky je akt dobrovolný, to není žádné tajemství, to všichni víme. Nechápeme nadále ovšem to, proč jste přešli od vyvěšení moravské vlajky k vyvěšení vlajky politické strany Moravané, když tato strana staroměstskou radnici, jak doufáme, ani neovládá ani nesponzoruje. A že se nemůže jednat o vlajku moravskou a že se jedná o vlajku politické strany, jsme dostatečně vysvětlili. Politická strana na svém vnitřním sjezdu totiž o jiných, než svých symbolech rozhodovat nemůže. Pokud je mi známo, žádná politická strana nemá od nikoho mandát rozhodovat o zemských symbolech. To se možná praktikovalo za vlády jedné strany, která si ovšem na rozdíl od politické strany Moravané vše stejně musela nechat schválit Národním shromážděním Československé socialistické republiky, byť opět plným členů převážně jedné strany. Politická strana Moravané už v totalitních praktikách zřejmě pokročila ještě dále, když svoje hlasování na svém sjezdu považuje za závazné pro celý zbytek světa. Svoje stranické vlajky posílá jako moravské dokonce i do zahraničí. Moravskou vlajkou se ale žádná vlajka nestane tím, že si ji na svém sjezdu odhlasuje některá politická strana nebo na své vnitřní schůzi nějaký obskurní spolek aktivistů, jak jinak, plný členů politické strany Moravané. Jaká to podobnost!

Náš osvětový spolek Za Moravu sdružuje zájemce o zachování kulturního dědictví Moravy a vnímá rovněž odkaz moravských kořenů, nevnímá ovšem odkazy různých politických stran, proto ten náš údiv.

Píšete, že jste v minulosti několikát zkoumali, která vlajka je správná a nedošli jste k uspokojivému závěru. To ale nevysvětluje doporučení vyvěsit žlutočervenou (nikoliv žlutou, jak píšete), tedy proč jste přešli od vlajky moravské k vlajce politické strany Moravané. Je to sice s podivem, že jste nedošli k uspokojivému závěru, neboť informace byly staroměstské radnici poskytnuty. Pokud jste je nevnímali Vy, nevadí, došli totiž k uspokojivém závěru relevantní odborníci z oblasti příslušných odvětví, tedy historikové, archiváři, muzejníci, archeologové, heraldici, vexilologové, sfragistici, numismatici, spisovatelé a další, jejichž vyjádření jsme Vám poslali v odkazech.

Proto bychom přivítali spíš ono vysvětlení, než pouhé konstatování, že jste se nějak rozhodli a z té Vaší odpovědi plyne, že zřejmě ani nevíte, proč.

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 8. července 2020

Odpověď starostovi obce Habrůvka Martinu Šimkovi

Dobrý den, pane starosto!

Neděkujte, zatím není za co. Jestliže čtete tyto dohady několik let, tak laskavě odpovězte, proč jste několik let vyvěšovali prapor politické strany, který na budově veřejné správy nemá co dělat. Kromě toho jste zástupce obce a občanů, tak na taková arogantní slova, aby vás někdo neobtěžoval informacemi, které byste měl s poděkováním přijmout, obzvláště když jste se znalostmi v této oblasti na štíru, byste vůbec neměl ani pomyslet, natož je napsat. Co na to říkají občané obce Habrůvky, že na radnici jejich obce vlaje vlajka pouze jedné politické strany? Copak ta strana ovládá nebo sponzoruje radnici? Doufáme, že to snad ne!

Mgr. Jindřich Žaludek

osvětový spolek Za Moravu

Odesláno 8. července 2020

Odpověď zastupitelům obce Rakvice

Dobrý večer, vážení zastupitelé!

Děkujeme Vám za Vaši reakci a zájem o tuto problematiku.

Náš osvětový spolek informuje zastupitele, kteří jsou zaměstnáni jinými starostmi, než podporováním aktivity politických aktivistů. Chápeme rovněž, že starostové mají jiné starosti, než studovat vexilologii, případně historii. Toho zneužívá spolek navenek vystupujcí jako nepolitický, je však plný politiků, členů jedné politické strany a jednoho politického hnutí, proto také ta jejich iniciativa není korektní. Kdyby byla korektní, nabízeli by k vyvěšování historický, jednoznačně identifikovatelný a nezpochybnitelný moravský prapor vhodný k uctění našich svatých patronů Moravy, nikoliv novodobý výtvor vymyšlený politickou stranou k prosazování svých politických cílů. Jako moravští patrioti chápeme naši Moravu jako subjekt historie, který se jako přirozený a historickým vývojem vzniklý region dodnes nazývá historickou zemí a jistě si zaslouží též svoji oficiální existenci svévolně zrušenou bez souhlasu obyvatel bývalým totalitním režimem. V případě aktivity Moravské národní obce se jedná nepochybně o skrytou politickou propagandu, byť z historického hlediska zcela oprávněnou. Propagace legitimních historických práv však musí stát na pravdivých historických faktech, nikoliv na podvodech, překrucování a výmyslech. Tak jako moravská kultura a tradice, tak i symboly Moravy jsou dědictvím po našich předcích a proto nesouhlasíme s tím, aby každý, kdo si vzpomene, je svévolně měnil k svému obrazu a obehával moravskou veřejnost a vlajky politické strany nebo spolku vydával za vlajky moravské.

Společné vyvěšování vlajek politických stran s vlajkami státními je krajně nevhodné, stejně tak i s vlajkami krajskými a obecními, protože jejich společným vyvěšením by se veřejně prezentoval jejich vzájemný vztah, který v demokratickém státě nemůže být pro jednu politickou stranu exkluzivní. Vlajky politických stran lze vyvěšovat samostatně např. na budově se sídlem politické strany, popř. jinde, stejně tak lze na budově se sídlem politické strany, popř. jinde, vyvěšovat samostatně o státních svátcích státní vlajku. Určitě ale vlajka politické strany nepatří na budovy veřejné správy. Proto doporučujeme, abyste v případě podpory akce k uctění slovanských věrozvěstů požadovali po organizátorech skutečné moravské prapory a nenechali se opít rohlíkem.

O našem spolku se můžete dovědět více na našich stránkách, přesto v případě Vašeho zájmu odpovíme na každý Váš dotaz.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Za osvětový spolek Za Moravu

Odesláno 8. července 2020

Otevřený dopis redakcím

Velká blamáž Moravské národní obce, o jejímž zdánlivém „úspěchu“ informují některé moravské deníky

Žlutočervený debakl na východě Moravy

Podobu zemských symbolů je možné vidět na velkém státním znaku a oficiálních krajských znacích a praporech, kde v prvním poli je symbol historické země, k níž náleží většina kraje. Nemělo by tedy být pochyb o tom, jak vypadají. Znakem Moravy je stříbrno-červeně šachovaná orlice na modrém štítu, z toho odvozený prapor je bílo-červeně šachovaná orlice na modrém praporu. Naši předkové v 19. stol. hojně používali i zjednodušené prapory v moravských barvách bílé, červené a modré, než do toho vnesli zmatek revizionisté neznalí historie moravských symbolů. Přesto i dnes existuje skupina aktivistů, která má potřebu přepisovat dějiny a v této souvislosti i svévolně měnit symboly, které jsme zdědili po našich předcích. Dokonce se podařilo některým politikům propašovat do symboliky Jihomoravského kraje vedle moravské orlice i jeden takový změněný politicky motivovaný symbol.

Od roku 2009 údajně nepolitický spolek Moravská národní obec obelhává moravské radnice a u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů je nabádá k vyvěšování vlajky nepravdivě vydávané za moravskou. Upravená vlajka v podobě žlutého a červeného pruhu a se znakem s žlutočerveně šachovanou orlicí uprostřed vznikla v roce 2007 a 22. 9. 2007 si ji odhlasovala na svém stranickém sněmu politická strana Moravané.

Moravské národní obci je sice od relevantních odborníků známa skutečná podoba zemských symbolů, přesto, kdovíproč, pokračuje v šíření falešných vlajek a zneužívá nevědomosti starostů a zastupitelů, kteří mají určitě jiné starosti, než studovat vexilologii, čili vědu o vlajkách a praporech, jejich historii a vyvěšování.

Vlajka vymyšlená moravskými aktivisty vycházející z chybného a neplatného usnesení z poloviny 19. století nemůže být vlajkou moravskou, protože v této podobě nikdy v historii na Moravě neexistovala. Nemá žádnou historickou ani vexilologickou hodnotu a je na ní špatně snad úplně všechno od nepatřičného štítu na praporu přes neplatné barvy až po neplatný znak.

Politickou stranou Moravané nově vytvořená vlajka neprošla nikdy žádným schvalovacím procesem a je v přímém rozporu se stanoviskem relevantních odborníků. Je to stejné, jako kdyby nějaký spolek pěstitelů kedluben např. z Brna na schůzi výboru odhlasoval svoji vlajku (třeba se žlutým a zeleným vodorovným pruhem a znakem Brna uprostřed) a veřejně ji prezentoval jako vlajku města Brna.

U popletených aktivistů celkem nepřekvapuje, že se domnívají, že oni sami mohou rozhodovat o něčem, co jim nepřísluší a co je již dávno rozhodnuto. Bohužel jim věří i někteří důvěřiví novináři, které mnohdy ani nenapadne, že by se je někdo snažil takhle oblafnout. Aktivisté mají jinou představu o znaku Moravy, než vyplývá ze zákona, a někteří neinformovaní autoři článku o vyvěšovacích aktivitách si toho ani nevšimnou. U praporu je to ještě těžší. Prapor Moravy je mnohem méně známý, než znak Moravy. Redaktoři často jako ilustrační foto nad článek umístí místo snímku moravského praporu snímek onoho žlutočerveného vexilologického paskvilu, který jim nejspíš podstrčí sami aktivisté. Jestli si jej straníci odhlasovali na svém sjezdu jako svůj symbol, to je jejich vnitřní věc. Jak mohou ale vůbec říci nebo napsat, že se jedná o moravskou vlajku? Domnívají se snad, že každý, kdo si vzpomene, si může svůj soukromý výtvor prohlásit za zemský symbol Moravy? Na sjezdu normální strany se zpravidla hlasuje o svých vlastních a žádných jiných symbolech. Ne tak u strany s volebními preferencemi kolem půl procenta, která se považuje za mluvčí celé Moravy. A novináři často skočí aktivistům na špek, jako mnohdy voliči politikům. Ale to není nikterak překvapivé. Moravská národní obec je totiž plná členů politické strany Moravané nebo Moravského zemského hnutí. Mnohé moravské deníky o tomto manipulativním jednání Moravské národní obce informují jako o úspěšné činnosti a publikují Moravskou národní obcí poskytnutá čísla, jak města a obce na Moravě masově podporují jejich aktivitu, a nanejvýš v rámci novinářské "pseudokorektnosti" postaví vedle sebe či nejlépe proti sobě (to čtenáře táhne!) dvě skupiny, dva názory, dva problémy. Na upozornění ze strany osvětového spolku Za Moravu, co to vlastně vyzdvihují za aktivity, některé deníky reagují tak, že novináři nejsou soudci ve sporu o moravskou vlajku. Bludy a pseudoargumenty obskurního spolku aktivistů jsou tak často stavěny na roveň fundovaným stanoviskům relevantních odborníků nebo jsou dokonce těmto odborným stanoviskům nadřazeny a tak se čtenáři moravských deníků každoročně mohou počátkem prázdnin dočíst o záplavě údajně „slavnostních“ a údajně „moravských“ vlajek na radnicích.

Stejně tak se vychvaluje Moravská národní obec na svých webových stránkách, kde však informace o této aktivitě nejsou pravdivé. Na interaktivní mapce webových stránek Moravské národní obce je uváděn počet obcí údajně vyvěšující žlutočervenou vlajku. Tento fiktivní počet ovšem zdaleka neodpovídá skutečnosti. Moravská národní obec připisuje žlutočervenou ikonku i těm obcím, které prapor politické strany Moravané nevyvěšují, dokonce jej nevyvěsili nikdy. Žlutočervená ikonka straší i u těch obcí, které skrytý podvod Moravské národní obce prohlédly a vyvěšují skutečnou moravskou vlajku, modrou s červenobíle šachovanou orlicí. Moravská národní obec dokonce ignoruje oficiální požadavek starosty městské části Brno-Bohunice z r. 2013, aby u ikonky této části Brna Moravská národní obec žlutočervenou ikonku nahradila ikonkou modrou nebo aby ji odstranila úplně. Již tato skutečnost o něčem svědčí. Stanovisko odborníků na vexilologii bylo zveřejněno v časopise Veřejná správa v roce 2013 v č. 9 str. 8-9 a v č. 10 str. 20-22. Možná proto a možná i na základě upozornění Osvětového spolku Za Moravu stále více starostů a zastupitelů přechází na vyvěšování skutečné moravské vlajky, tedy modré s bílo-červeně šachovanou orlicí, nebo se od této podvodné aktivity Moravské národní obce distancují úplně. Mnohdy teprve po oznamující informaci od Osvětového spolku Za Moravu se začnou zajímat o to, jak vypadají symboly Moravy, někdo neodpoví a příští rok vyvěsí modrou, někdo neodpoví a příští rok nevyvěsí nic, někdo odpoví, že děkuje za informaci, kterou dříve nevěděl a najdou se pochopitelně i tací, kteří se staví k užitečným informacím buď opovržlivě (starosta Habrůvky Šimek) nebo podrážděně (zastupitel Kysilka z Napajedel vloni, ale zřejmě byl přebit většinou, která se neozvala, ale jednala tak, že za rok město vyvěsilo modrou). To všechno však Moravská národní obec tají a prostřednictvím moravských deníků nadále obelhává čtenáře a národ.

A protože výsledky této „skvělé“ aktivity kolem svátku věrozvěstů nebylo nikdy příliš vidět, přistoupil Osvětový spolek Za Moravu k zmapování situace v části Moravy. Během tří dnů pracovního volna, kdy byly vyvěšeny prapory, byly podniknuty jízdy po obcích, které jsou v seznamu Moravské národní obce i na interaktivní mapce na jejich webových stránkách vedeny jako vyvěšovatelé té jejich spolkové vlajky převzaté od politické strany Moravané.

Z 37 obcí, které má Moravská národní obec označené na jejich mapce žlutočervenou, bylo pravdivých pouze 7 údajů (18,9 %): Ratíškovice, Ostrožská Nová Ves, Staré Město, Velký Ořechov, Kelníky a Zlámanec vyvěsily prapor politické strany Moravané.

Modré moravské prapory vyvěsili ve 4 obcích (10,9 %): Napajedla, Bzenec, Veselí nad Moravou a Lípa (nad Dřevnicí).

Žádný z obou praporů nevyvěsili v 26 městech a obcích (70,3 %): Otrokovice, Vracov, Vacenovice, Lužice, Mikulčice, Kunovice, Bílovice, Šarovy, Bohuslavice u Zlína, Březnice, Svárov, Částkov, Nedachlebice, Topolná, Kněžpole, Karlovice (u Malenovic), Oldřichovice, Pohořelice (u Napajedel), Veselá, Ostrata, Hrobice, Březová, Neubuz, Všemina, Liptál a Lhota u Vsetína.

Celková bilance zmapování jedenáctileté aktivity Moravské národní obce na východě Moravy vyzněla jako velký žlutočervený debakl. Číselné údaje uváděné Moravskou národní obcí jsou přinejmenším ve zkoumané oblasti nadsazené přibližně pětinásobně a dá se předpokládat, že jinde tomu nebude jinak. Ze zjištění Osvětového spolku Za Moravu přímo v terénu je naprosto jasné, že virtuální čísla prezentovaná Moravskou národní obcí jsou jen nafouknutou mediální demagogickou a propagandistickou bublinou.

V Jasenné, kde po léta vyvěšovali modrý moravský prapor, letos vyvěsili prapory pouze státní a obecní. V Lípě, kde před několika lety měli na stožáru před budovou stále vyvěšenu žlutočervenou vlajku politické strany Moravané, měli letos modrý moravský prapor nad vchodem. Pozoruhodná situace nastala ve Starém Městě. V roce 2018 vyvěsili prapor politické strany Moravané, o rok později již modrý prapor moravský a v roce 2020 se paradoxně vrátili k praporu politické strany Moravané, aniž by na dotaz byli schopni vysvětlit tuto kuriozitu. Někdo to prostě neřeší. Kdyby jim někdo podstrčil k vyvěšení rudý prapor se srpem a kladivem s tím, že je to prapor moravský, tak by ho také vyvěsili? Vždyť se před několika málo desítkami let na Moravě hojně vyvěšoval! A dokonce daleko více, než ten stranický výmysl.

Podobná situace, jako na východní Moravě, byla v okolí Křtin, kde na rozdíl od seznamu Moravské národní obce nebylo zaznamenáno vyvěšení žlutočervených spolkových vlajek u obcí Řícmanice, Krasová, Habrůvka a dalších. Obec Habrůvka (okr. Blansko) delší dobu vyvěšovala spolkovou žlutočervenou vlajku, ale již v roce 2016 dostala darem modrou vlajku Moravy (1x1,5 m). Už tehdy tam byl starostou pan Šimek. Že by ji dříve či letos někdo vyvěsil, toho si nikdo nevšiml. To leží někde v šuplíku nebo ji někdo někam zašantročil? Vzhledem k tomu, že existují určité vazby na zastupitele sousední obce, který je aktivistou z Moravské národní obce, není se ani proč divit.

Další zajímavá situace byla i v Kroměříži. Rada města schválila vyvěšení moravské vlajky, zřejmě na žádost Moravské národní obce o vyvěšení té jejich spolkové. Na svátek patronů Moravy však na radnici vlál prapor nikoliv dle přání Moravské národní obce, ale státní a městský. Rada města od vyvěšení pravděpodobně ustoupila, nejspíš na základě upozornění člena Osvětového spolku Za Moravu, co to vlastně Moravská obec k vyvěšení nabízí.

Kdyby iniciativa Moravské národní obce probíhala férově, dalo by se vyvěšování modré vlajky s právoplatnou moravskou orlicí chápat jako podpora hrdé Moravě a úcta k patronům Moravy, svatým věrozvěstům z Byzance bez nějakého politikaření. Jestliže iniciativa Moravské národní obce probíhá formou zneužívání radnic pomocí lží, pak je možno chápat vyvěšení výtvoru regulérních politiků a s nimi spřažených moravských zpolitizovaných spolků pouze jako podpora jejich politických cílů. Nic jiného za aktivitami Moravské národní obce nebude. Moravská národní obec vystupuje navenek jako nepolitická organizace a vyvěšování politické vlajky vydává za nepolitickou aktivitu, ale historickou moravskou vlajku nenabízí, trvá na vyvěšování vlajky politické. Když někde místo vlajky politické vyvěsí modrou moravskou, jsou členové Moravské národní obce vzteky bez sebe, přestože vedení organizace se navenek nechá slyšet, že modrá jí nevadí. Tu ale nikdy nenabízí, přestože jí v tom vůbec nic nebrání. Nikdy nevysvětlila, proč. Každý totiž může udělat chybu, ale jen hlupák u ní zůstává a podvodník na ní trvá.

Kdyby Moravská národní obec nelhala a publikovala ověřitelná fakta, datované snímky a usnesení zastupitelstev s popisem oné vlajky, pak by to bylo (demokraticky) v pořádku. Jenže to Moravská národní obec nedělá a nikdy neudělala. Jejich stránky nejsou nic jiného, než propagandistické „lžistránky“.

Mgr. Jindřich Žaludek

Za osvětový spolek Za Moravu

Odesláno 13. července 2020

Dopis na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Českou unii sportu a Český svaz kanoistů

Skandál: Vlajka politické strany na nejčestnějším místě vlajkoslávy při mezinárodních závodechZákon o užívání státních symbolů České republiky

Zákon č. 352/2001 Sb.Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

§ 8 (1) Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt

a) vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek,

b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek,

c) v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek,

d) první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení většího počtu vlajek než 5.

(2) Obdobně se použijí pravidla stanovená v odstavci 1 při vyvěšení státní vlajky s jinými vlajkami.

§ 13 Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

f) vyvěsí státní vlajku v rozporu s § 8 nebo 9.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo f) lze uložit pokutu do 10000 Kč.

Státní vlajka České republiky by při vyvěšení tří vlajek měla být vyvěšena na prostředním stožáru. Při vyvěšení tří vlajek má být vlaka Slovenské republiky vlevo, tam nebylo pochybení. To je jedna věc. Druhá věc je skandální vyvěšení vlajky politické strany na nejčestnějším místě vlajkoslávy. Vlajka politické strany tam nemá vůbec co dělat. Pořadatelé byli několikrát upozorněni na ostudné vyvěšení státních vlajek v minulých ročnících, kdy bylo vyvěšeno několik státních vlajek na jednom stožáru a v nejméně jednom případě na nejvyšším místě byla opět vlajka politické strany. I na tuto skutečnost byli pořadatelé několikrát upozorněni. Postrádají snad pořadatelé logické myšlení natolik, že se domnívají, že vlajka se stane zemským symbolem, když si ji na svém separátním stranickém sjezdu odhlasuje jedna nevýznamná politická strana? To si neumějí zjistit, jak vypadá vlajka Moravy? Je modrá s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí. I kdyby byla vyvěšena správná vlajka Moravy, takový případ by byl možný jen za předpokladu, že by Morava měla samostatné zastoupení v příslušné mezinárodní sportovní federaci. Takový případ ve světovém sportu je např. v Mezinárodní federaci fotbalových asociací (FIFA), kde není zastoupena Velká Británie, ale Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko, jejichž vlajky se vyvěšují mezi vlajkami suverénních států.

Na případ chybného vyvěšování vlajek ve sportovním vodáckém areálu v Ostrožské Nové Vsi upozornil člen expertní skupiny pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii přo Parlamentu České republiky. O tom, že ve sportovním vodáckém areálu v Ostrožské Nové Vsi je vyvěšována vlajka politické strany Moravané, kterou spolek Moravská národní obec podvodně vydává za moravskou, již byli pořadatelé několikrát informováni členem České vexilologické společnosti a členem osvětového spolku Za Moravu. Dokonce i ve zpravodaji České vexilologické společnosti je možné se dočíst o mezinárodní ostudě v Ostrožské Nové Vsi. V roce 2014 na mezinárodním mistrovství Moravy v rychlostní kanoistice byla žluto-červená vlajka s neplatným znakem vyvěšena mezi vlajkami jiných samostatných států.

Kromě toho se pořadatelé dopustili velkého faux pas, když vyvěšovali dvě státní vlajky na jeden stožár. Mezinárodní vexilologické zvyklosti stanovují, že vlajky samostatných států musí být vyvěšeny na samostatných stožárech, ve stejné výšce a ve stejné velikosti. Nebyla to ale náhoda. O rok později byla situace ještě horší. Na jednom ze stožárů byla na společném stožáru vyvěšena žluto-červená vlajka politické strany Moravané nad vlajkou Polska a teprve pod touto byla opět na společném stožáru umístěna státní vlajka České republiky. V roce 2017 byly na jednom stožáru vztyčeny až čtyři státní vlajky. Mezi nimi opět vlajka politické strany Moravané, pod ní vlajka Ostrožské Nové Vsi a pod ní vlajka Gruzie. Takové zacházení se státními symboly pořadateli oficiální mezinárodní sportovní akce je možno považovat za projev hrubé neúcty k účastnickým zemím.

Když pořadatelé ignorují několikeré upozornění během několika let v minulosti, vysvětlí pořadatelům pravidla slušného zacházení se státními symboly někdo na vyšších místech?

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti a člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 21. srpna 2020

Dopis organizátorům Liptálských slavností 2020

Dobrý den, vážení přátelé, organizátoři Liptálských slavností!

24. září 2019 jsem upozorňoval na chyby při vyvěšování vlajek na Liptálských slavnostech, které se ve větší či menší míře vyskytují každý rok a o nichž je dobré přinejmenším vědět. Letos tomu nebylo jinak, byť v poněkud menší míře. Především je dobře, že zmizela zcela nepatřičná vlajka politické strany Moravané, ostudný to soukromý výtvor skupiny politiků, ale stále je možné slavnosti vylepšit i správností vlajkoslávy. Proto opět přicházím s osvětou, neboť povědomí o správnosti vyvěšování vlajek je nevelké.

Za a) Není respektována hierarchie vlajek. Vlajky státní mají přednost před ostatními a oficiální vlajky mají přednost před jinými. Na prvním místě zleva (z pohledu diváků na pódium) má být vyvěšena vlajka České republiky, za ní další státní vlajky v abecedním pořadí, následovat má vlajka kraje, vlajka obce a pak vlajky spolků, kdy mezinárodní organizace mají přednost před vnitrostátními.

Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, § 8, odst. (1): Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka ČR vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt dle písm. d) první zleva (případně stejná i jako poslední v řadě vlajek) při vyvěšení většího počtu vlajek než pět (při velkém počtu vlajek tedy mohou být státní vlajky ČR i dvě, tzn. první a poslední zleva, není však nutné).

Odst. 2) Obdobně se použijí pravidla stanovená v odstavci 1 při vyvěšení státní vlajky s jinými vlajkami.

Letos tedy pořadí mělo být následující: vlajka České republiky, vlajka Slovenské republiky, vlajka Jihomoravského kraje, vlajka obce Liptál a dále vlajky spolků. Pokud by na akci nějakým způsobem participovala Evropská unie, např. finanční podporou, pak by následovala za poslední státní vlajkou dle abecedy, v tomto případě za vlajkou Slovenska, a před vlajkou kraje. V opačném případě nemá smysl ji vyvěšovat jen proto, že je k dispozici, když tento konglomerát států nezastupuje žádný folklorní soubor. Obzvláště nevhodné je vyvěšovat vlajku EU, jestliže se akce zůčastnily soubory států, které nejsou členy EU (to se týká hlavně minulých let).

Za b) Až na vlajku spolku Lipta a dvou bílých svislých vývěsek (třetí zamotaná byla nečitelná) byly všechny vlajky stranově převráceny. U vlajek vyvěšených ve svislé poloze platí, že nejsou vyvěšeny tak, že je prostě jen otočíme o 90° ve směru hodinových ručiček, ale musíme je navíc stranově otočit, jako bychom se dívali na jejich rub. To znamená, že např. u vlajky České republiky, kde je modrý klín vlevo a červený vodorovný pruh dole, při svislém vyvěšení má být modrý klín nahoře, ale červený pruh nikoliv vlevo, ale vpravo.

Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, § 9, odst. (1): Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla: a) při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře. b) při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů.

Pro úplnost: Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, § 13, Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob odst. (1): Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že f) vyvěsí státní vlajku v rozporu s § 8 nebo 9. odst. (2): Za přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo f) lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého Vám i Liptálským slavnostem

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti

Odesláno 23. srpna 2020Zákon o užívání státních symbolů České republiky

Odpověď manažerovi Českého svazu kanoistů Stanislavu Ježkovi

Dobrý den, pane Ježku.

Místo toho, abyste poděkoval za upozornění, rozhodl jste se arogantně uštědřovat mi lekci. Předně pokud chcete uštědřovat lekce, jak se co píše, tak se naučte pátý pád. Píše se: "pane Žaludku", nikoliv "pane Žaludek".

Nemusíte mne poučovat, koho sdružuje spolek kanoistů a co pořádá a na čem se podílí jeho členové. Kromě toho vám uniklo, že jsem nepsal dopis, jako když jsem v minulosti pořadatele několikrát upozorňoval na skandální způsob vyvěšování státních vlajek. Nyní jsem psal již otevřené upozornění na porušení zákona České republiky. Neznalost zákona neomlouvá ani dobrovolníka vyvěšujícího cokoliv v dobré víře a pokud někdo není ochoten zákony respektovat ani na několikeré upozornění, tak raději ať nevyvěšuje nic. Mnohde zákony znají nebo jsou schopni si je zjistit i bez upozornění a nepotřebují k tomu dobrovolníky v podobě poradců.

Další vaše arogantní vyjádření se týká nabídnutí pomocné ruky. Tu jsem již nabídl tím, že jsem několikrát pořadatele upozorňoval na ostudné zacházení se státními symboly. Doufám, že to není podmíněno sečením trávy a podobnými činnostmi. Takové dělám jinde. Rovněž sečení trávy ze strany členů kanoistického spolku neomlouvá porušování zákona.

Nevymlouvejte se na nedostatek stožárů. Je možné si je opatřit nebo vyvěsit vlajky svisle na vodorovné lano, avšak v příslušném pořadí a správně stranově obrácené.

Příště se na mne raději obraťte s nějakým dotazem, nikoliv s nějakou "lekcí". Bude to užitečnější nejen pro vás, ale pro všechny.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 25. srpna 2020

2. odpověď manažerovi Českého svazu kanoistů Stanislavu Ježkovi

Vážený pane Ježku!

Nemusíte souhlasit se způsobem, kterým bylo psáno upozornění, já zase nesouhlasím se způsobem, s jakým se pořadatelé vypořádali s několikaletým upozorňováním na jejich chyby. Nevím, co konkrétně se vám nelíbilo. Odpověděl jste totiž způsobem, jako by se jednalo přinejmenším o trestní oznámení. Vstřícné dopisy po dobu několika let pořadatelům akce zůstaly bez odezvy. První osobní upozornění dostali asi před 7 lety, tedy v roce 2013. Bylo to hození hrachu na zeď. K první ostudě, na kterou již upozorńoval jeden z členů expertní skupiny při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky v časopise Vexilologie, došlo v roce 2014, další se opakovaly každý rok v různých obměnách. Další písemné upozornění nebo informace o nevhodnosti vyvěšování vlajky politické strany na sportovní akci dostali pořadatelé písemně 5. 9. 2017, 6. 9. 2017, 15. 9. 2017, 20. 6. 2019, 17. 7. 2019, další informace včetně upozornění na chybné vyvěšování státních vlajek a porušování zákona o užívání státních symbolů České republiky dostali pořadatelé 12. 9. 2019 a 25. 4. 2020. Opět bez odezvy. Po tom všem se nedivte, že už jsem nepsal další upozornění v dřívějším stylu: "Dobrý den, vážení sportovní přátelé!".

S pozdravem

Jindřich Žaludek

Odesláno 25. srpna 2020

3. odpověď manažerovi Českého svazu kanoistů Stanislavu Ježkovi

Dobrý den, vážený pane Ježku!

Nejde ani tak o to, co trápí mne, jde o to, co je špatně a co vidí všichni účastníci. Jde především o to, aby byla pokud možno bez chyb samotná akce. Jako člen České vexilologické společnosti považuji za nutné upozorňovat na chyby v rozporu se zákonem o užívání státních symbolů České republiky a jako mluvčí Osvětového spolku Za Moravu považuji za nutné šířit osvětu, nikoliv pouze kritizovat. K problému samotnému sdělím, že první problém se týká vyvěšování státní vlajky. Zákon o užívání státních symbolů České republiky řeší vyvěšování státní vlajky ať už samostatně nebo současně s jinými státními vlajkami, ale také vyvěšování státní vlajky s vlajkami jinými.

Podle § 9 odd. f) Zákona č. 352/2001 Sb. vlajková žerď nesmí být opatřena žádnými ozdobami a kromě státní vlajky na ni nesmí být upevněna žádná jiná vlajka.

Podle § 8 osdst. (1) Zákona č. 352/2001 Sb. vyvěšují-li se se státní vlajkou ČR současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka ČR vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt. (V případě tří stožárů prostřed). Při větším počtu, než 5, první zleva. To platí i o případném vyvěšení na vodorovném laně (nouzové řešení při chybějícím počtu vlajkových stožárů) ve svislé poloze, zde je ovšem potřeba dát pozor na to, že svisle se vlajka nevyvěšuje pouhým otočením o 90°, ale musí se ještě stranově převrátit, jako bychom se dívali na rub vlajky. To znamená, že např. vlajka ČR s červeným pruhem dole má ve svislé poloze červený pruh nikoliv vlevo, ale vpravo.

Pokud jde o vlajku politické strany Moravané, nelze ji vyvěšovat ani na společný stožár se státní vlajkou ČR ani umísťovat na čestnější místo, než státní vlajku ČR.

Krajně nevhodné je i samotné vyvěšování vlajky politické strany na mezinárodní sportovní akci, pokud tato strana na akci neparticipuje, např. finančně. To by tam pak mohly být vlajky všech možných plitických stran a už by to vypadalo, že se nejedná o sportovní akci, ale o akci politickou. Pokud akci některá strana financuje, lze ji eventuelně vyvěsit na některém z posledních míst vlajkoslávy za vlajkami státními a jinými oficiálními, jako např. kraje nebo obce, případně svazovými a oddílovými, ale na solidních akcích se vyvěšují většinou vlajky oficiální, někde přidají např. oddílové (např. při malém počtu zúčastněných států a velkém počtu volných stožárů).

Pokud už někdo nutně potřebuje vyvěsit historickou vlajku zemskou na mezinárodní sportovní akci, neměly by logicky chybět ani vlajky jiných historických zemí zúčastněných oddílů.

Pokud se jedná o ten žlutočervený soukromý výtvor z roku 2007 s nepatřičným a neplatným znakem na pruzích v neplatných barvách, který aktivisté z Moravské národní obce podvodně vydávají za moravský a na svém stranickém sjezdu 22. 9. 2007 si jej odhlasovali delegáti politické strany Moravané, tak ten nemůže být vlajkou moravskou, jak se možná pořadatelé domnívají, neboť v před rokem 2007 v historii Moravy nikdy neexistoval. Nemůže být logicky moravskou vlajkou také něco, o čem rozhodli delegáti jedné politické strany na svém vlastním sjezdu. Tento konglomerát všech možných historických, heraldických a vexilologických chyb neprošel žádným schvalovacím procesem. Je to stejné, jako kdyby nějaký sportovní svaz prohlašoval svoji vlajku, pokud ji má, za vlajku České republiky bez toho, že by ji schválily a udělily orgány k tomu určené. Také o obecních vlajkách a praporech svévolně nerozhoduje např. úzké vedení spolku pěstitelů kedluben v příslušné obci na své schůzi výboru.

Právě pro krajní kontroverznost vyvěšování vlajky politické strany všude možně, kde to jen jde bez ohledu na vhodnost, tento nešvar bedlivě sleduje stále více politických aktivistů s více či méně vhodnými emotivními komentáři na jejich fb stránkách.

S pozdravem Sportu zdar

Jindřich Žaludek

Odesláno 25. srpna 2020

4. odpověď manažerovi Českého svazu kanoistů Stanislavu Ježkovi

Vážený pane!

Překvapuje mne, že vám víc leží na srdci, co vadí mně, než to, co vrhá špatné světlo na pořadatele sportovní akce. Nevím, k čemu to potřebujete vědět. Domnívám se, že byste měl mít zájem, aby se pořadatelé sportovní akce vyvarovali jakékoliv ostudné činnosti.

Pokud vás to ale tak zajímá, prozradím, co vadí mně. Trápí mne vše, co vrhá ostudu na náš stát. K tomu patří i neúcta k státním symbolům České republiky i jiných států světa. Trápí mne také vše, co vrhá špatné světlo na moji užší vlast, Moravu. Tím je například kontroverzní, podvodná a jinak odsouzeníhodná činnost spolků poškozujících dobré jméno Moravy. To je také důvod vzniku Osvětového spolku Za Moravu, jehož jsem rovněž členem.

Co se týká vyvěšování vlajek v areálu vodních sportů v Ostrožské Nové Vsi, obě tyto ostudné chyby považuji za naprosto rovnocenné.

S pozdravem

Jindřich Žaludek

Odesláno 25. srpna 2020

5. odpověď manažerovi Českého svazu kanoistů Stanislavu Ježkovi

Dobrý den, pane Ježku!

Nejde jen o neúctu k státním symbolům. Jde také o vizitku pořadatele a úroveň akce. Co si řeknou účastníci, ať už zahraniční nebo domácí, když jsou svědky takového zacházení s jejich symboly? Ne všude ve světě totiž panuje taková neznalost, jako u nás. Proto jsem také pořadatele nejprve přátelsky upzornil. Co je vedlo k tomu, že dobře míněné rady ignorovali, mi není známo.

Co se týká patriotismu, nejsme na tom u nás také nijak vynikající, tedy kromě mistrovství světa v hokeji, ale pouze do první porážky.

Co se týká vyvěšení dvou státních vlajek a vlajky jiné, je to celkem jednoduché. Při vyvěšení tří vlajek je nejčestnější místo uprostřed. Další vlajky se vyvěšují v pořadí dle hierarchie střídavě vlevo a vpravo od čestného místa. Druhé v pořadí je tedy v případě tří stožárů první zleva, v případě pěti stožárů druhé zleva hned vedle stožáru prostředního. Pokud se vyvěšují jiné státní vlajky, kromě vlajky domácí se postupuje v abecedním pořádku. Pokud se jedná o vlajky jiné, než státní, postupuje se dle hierarchie: státní vlajka ČR, ostatní státní vlajky, vlajka EU, vlajka krajská, vlajka městská či obecní, vlajka městské části, vlajka organizace mezinárodní, vlajka organizace národní, vlajka kongresu či jiné akce.

Konkrétní případ, na který jste se dotazoval, se řeší dle zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky tak, že uprostřed je vlajka státní, vlevo od ní další vlajka státní a vpravo vlajka jiná, než státní, např. obecní, oddílová, atd.

Pokud by pořadatelé chtěli do vlajkoslávy zakomponovat historickou zemi Moravu, neměl by být problém ji vyvěsit. Předpokládá se ovšem povědomí o podobě historických symbolů. Jak vypadají symboly Moravy, je možné vidět na velkém státním znaku ČR a na oficiálních krajských praporech, kde v první (levé horní) čtvrtině krajských praporů je symbol historické země, na jejímž území kraj většinově leží. Určitě nedoporučuji podílet se na podvodu Moravské národní obce nebo tento podvod podporovat. V jejich případě se jedná o zneužití sportovní akce k předvolební kampani politické strany Moravané.

S pozdravem

Jindřich Žaludek

Odesláno 26. srpna 2020

Otevřený dopis občanům a zastupitelům obce Vrchoslavice

Prapor politické strany vlaje trvale na budově obecního úřadu

Vážení občané a zastupitelé obce Vrchoslavice!

Dostalo se nám upozornění od moravských občanů projíždějících Vaší obcí, že na budově obecního úřadu trvale vlaje vlajka se znakem s žlutočerveně šachovanou orlicí na modrém štítu umístěném na dvou vodorovných pruzích žluté a červené barvy, kterou v roce 2007 vymyslela skupina moravských aktivistů a kterou si v září téhož roku odhlasovali delegáti sjezdu politické strany Moravané v Kojetíně. Je pravděpodobné, že prapor Vám byl nabídnut jako údajně moravský některými z aktivistů z Moravské národní obce. Tato organizace podobným způsobem obelhává starosty a zastupitele měst a obcí již od roku 2010. Její členové buď nechápou nebo spíš nechtějí chápat, že kterákoliv politická strana si na svém separátním stranickém sjezdu může rozhodnout pouze o svých stranických symbolech, nikoliv o symbolech historické země, o kterých již rozhodla sama historie. K tomu nemají mandát ani od obyvatel Moravy ani k tomu nejsou pověřeni orgány k tomu kompetentními. Tento soukromý novodobý výtvor, který nikdy dříve v historii existence Moravy neexistoval, neprošel žádným schvalovacím procesem a nemůže být praporem Moravy, může být pouze praporem stranickým či spolkovým. Je to stejné, jako by např. na schůzi výboru nějakého zahrádkářského spolku pěstitelů rajčat v obci Vrchoslavice si spolkový výbor odhlasoval prapor např. se třemi vodorovnými pruhy bílým, žlutým a modrým a doprostřed umístil dělený červeno-zelený znak se žlutými parohy, hvězdami a třeba s dubovými nebo javorovými listy a netopýrem, kterýžto prapor by pak byl veřejně prezentován coby prapor obce Vrchoslavice.

Neví-li někdo, jak vypadají zemské symboly, stačí se podívat na velký státní znak a na oficiální krajské prapory, kde v prvním poli čtvrceného praporu je symbol historické země, na jejímž území kraj většinově leží. V případě Moravy se jedná o červeno-bílou orlici na modrém poli, v případě Čech o bílého lva na červeném poli a v případě Slezska o černou orlici na žlutém poli. Určitě tam nejsou žádné vodorovné pruhy v neplatných zemských barvách a s nepatřičným, navíc neplatným znakem na nich umístěným.

Jako moravský patriot vítám důstojné uctění památky našich svatých slovanských věrozvěstů a patronů Moravy vyvěšením historických moravských praporů na svátek učených Byzantinců, kteří na Moravu přinesli písemnictví, čímž položili základ vzdělanosti na Moravě. Co ale nevítám, to je zneužívání budov veřejné správy k polické propagandě nebo volební kampani ve prospěch jedné politické strany v tomto ohledu s nedostatečně vzdělanou členskou základnou.

Společné vyvěšování vlajek politických stran s vlajkami státními je krajně nevhodné, stejně tak i s vlajkami krajskými a obecními, protože jejich společným vyvěšením se veřejně prezentuje jejich vzájemný vztah, který v demokratickém státě nemůže být pro jednu politickou stranu exkluzivní. Vlajky politických stran lze vyvěšovat samostatně např. na budově se sídlem politické strany. Určitě ale vlajka politické strany nepatří na budovy veřejné správy. Proto doporučujeme, abyste v případě podpory akce k uctění slovanských věrozvěstů požadovali po organizátorech skutečné moravské prapory a nenechali se obelhat jejich pseudoargumenty zatajujícími nebo překrucujícími skutečný stav věci.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti (vexilologie je nauka o vlajkách, praporech, jejich historii a jejich vyvěšování) a člen osvětového spolku Za Moravu.

Odesláno 1. září 2020 v 15:00

Dopis šéfredaktorovi Slováckého deníku

Dobrý den, vážený pane šéfredaktore!

V článku o skandálním způsobu vyvěšení vlajek na mezinárodních závodech kanoistů nebyla zmíněna další důležitá věc, totiž že způsob vyvěšení vlajek v areálu vodních sportů v Ostrožské Nové Vsi porušuje Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky.Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky

Výmluvu šéfa kanoistů v Ostrožské Nové Vsi pana Víta Pjačíka bych bral pouze v případě, pokud by všichni nebyli několikrát informováni o podobě vlajek a okolnostech jejich vzniku. Jestliže pan Pjačík tvrdí, že jim nešlo o propagaci politické strany, proč tedy pořadatelé i po několikerém upozornění opakovaně vyvěšovali jejich vlajku a nevyvěsili vlaku moravskou, která sice nebyla oficiálně udělena, ale byla v historii používána a je též součástí dnešních oficiálních symbolů? Jestli má šéf kanoistů Vít Pjačík jiné starosti, než řešit správnost vlajky, ať raději pořadatelé prostě nevyvěšují nic. Jiné starosti neznalost zákona neomlouvají. Spíš to vypadá, že oddíl ideově ovládají nějací členové oddílu z okruhu žlutočervených popletů, kteří jsou nanejvýš schopni oddíl přivést do problémů. Tak lze alespoň dle vjádření pana Pjačíka o nepublikovatelnosti reakce členů oddílu usuzovat. Podobnost s chováním ultramoravských aktivistů není určitě náhodná. Není problém si relevantní informace zjistit a v případě zájmu vyvěsit nekonfliktní skutečnou historickou zemskou vlajku, ovšem v souladu se zákonem o užívání státních symbolů a s mezinárodními zvyklostmi. Oddíl se tak jednoduše vyhne mezinárodní ostudě a v případě porušení zákona též možné sankci a to je snad dobře.

Upozornění na chyby a vysvětlující text, kterak vyvěšovat vlajky, a text vysvětlující historii moravské vlajky nejen pana Mácu a jeho spolkové soukmenovce, ale jak to vypadá, tak i členy oddílu silně rozčiluje. Místo toho, aby poděkovali a doplnili znalosti, reagují přesně naopak, než by měli. Zvláště trucgesto majitele „propagandistického obchůdku“ už ani není překvapivé. Jde o typickou reakci žlutočervených ultramoravských aktivistů. Pan Máca asi nemá dostatek předmětů se skutečnou moravskou orlicí, proto stahuje z nabídky bezchybnou moravskou vlajku, zatímco propagandistického politického materiálu spolku, jehož je členem, má zřejmě plný sklad. K pobavení je rovněž Mácova hodnotící věta, samozřejmě, že nekonkrétní, o údajných stále propracovaných lžích a údajných výhrůžkách radnicím ze strany vexilologa spolupracujícího s renomovanými odborníky. Informace, které radnice obdržely od Osvětového spolku Za Moravu, je možné vidět na spolkových stránkách v oddíle ČINNOST - Korespondence.Osvětový spolek Za Moravu - Korespondence

Opravdoví kadeti na „propracovanější lži“ jsou totiž žlutočervení popletové, nikoliv Česká vexilologická společnost nebo dokonce expertní skupina pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR.

Existenci středověkého privilegia nikdo nezpochybňuje, ba ani potvrzování různých výsad a privilegií dalšími panovníky. Ovšem dřívější privilegia byla tehdejšími panovníky zpravidla v souvislosti s holdováním a korunovací potvrzována paušálně (en bloc) bez bližší konkrétní specifikace, tzn. nikoliv explicitně. Nelze tedy z potvrzování privilegií vyvozovat, že by bylo zřejmé, že mezi ně patří i neuplatněné a nepoužívané privilegium. O důvodu odmítnutí privilegia moravskými stavy se můžeme jen domnívat, mohly být politické, estetické, heraldické (pozměněný znak porušoval pravidlo o zvýraznění zbroje) nebo konzervativní. Jisté je, že privilegium nevešlo v platnost a nemělo na zemský znak žádný účinek, což dokazují všechny vydané sněmovní artikuly do roku 1838 a nebo tištěné zemské řády z let 1545, 1562, 1604 a 1628. V letech 1766, 1804 a 1806 byly vydány císařské dekrety o znacích, které by v podstatě rušily privlegium v případě, že by bylo užíváno. Privilegium platilo oficiálně pouhých 5 let od r. 1915 do roku 1920.

Pan Máca a jemu podobní nevědí, že privilegium není rozkaz, ale dobrodiní, a záleží na nositeli, jestli privilegium přijme a uplatní nebo odmítne. Priviegium bylo odmítnuto již v době udělení, bylo odmítáno slovanskými Moravany po celou dobu druhé poloviny 19. století, bylo odmítnuto po vzniku republiky, podle ankety je odmítáno i teď a pan Máca odmítá pochopit, že zákony monarchie již přes 100 let neplatí. Existence odmítnutého privilegia také neopravňuje pana Mácu a jemu podobné soukmenovce, aby si svévolně upravovali jednu z mnoha variant zemských barev používaných ke konci 19. století a prohlašovali jimi upravený výtvor za platný zemský prapor. Je to stejné, jako by spolek zahrádkářů v Uherském Hradišti na schůzi výboru odhlasoval svoji vlajku např. v barvách žluté a modré s červeným štítem uprostřed a veřejně ji vydával za vlajku Uherského Hradiště. Podobně nelze, aby kdokoliv, kdo si vzpomene, prohlašoval svůj soukromý výtvor za státní vlajku republiky.

Historie moravských symbolů je zpracována na stránkách Morava v oddíle SYMBOLYMORAVA - SYMBOLY

kde je čerpáno z dokumentů poskytnutých Moravským zemským archivem. Pan Máca si ovšem myslí, že archivy jsou plné falzifikátů a celý vědecký svět lže, jen on a jeho spolek má pravdu. Pro něj a podobné anarchisty neplatí zákony, mezinárodní zvyklosti ani další pravidla, o úctě k dědictví po předcích ani nemluvě. Tento spolek zaměřuje svou činnost na propagaci politické vlajky tak, aby z tradičních a původních zemských barev nezůstal na kameni kámen. Proč jeho členové tak fanaticky prosazují tento vexilologický paskvil bez historické hodnoty s neplatným znakem na pruzích v neplatných barvách, na to nedokázali nikdy rozumně odpovědět. Ale tak jako v 19. století, tak i nyní jde o vymezení se proti všemu českému, všemu slovanskému a o příklon k všemu německému. Tehdy to bylo celkem pochopitelné, neboť ve sněmech v 19. století zpravidla rozhodovala německy mluvící většina. Dnešní žlutá symbolika je tedy v podstatě protistátní. Stačí se podívat na velký státní znak a oficiální krajské prapory. Nejsem příznivcem současného krajského zřízení, ale krajské prapory respektují v první části čtvrceného listu praporu symboly historických zemí, na jejichž území kraj většinově leží. Žádné žluté a červené pruhy s štítem uprostřed tam nikde nevidím.

Stanoviska Osvětového spolku Za Moravu k pseudoargumentům Moravské národní obce jsou na stránkách spolku v oddíle STANOVISKA v článku Stanoviska k argumentaci a terminologii Moravské národní obce.Stanoviska k argumentaci a terminologii Moravské národní obce

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti a člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 4. září 2020 v 1:47

Upozornění Krajskému úřadu Zlínského kraje

Vážení přátelé!

V rámci osvěty si dovoluji upozornit na chybné vyvěšení vlajek na střeše 21. budovy Baťova areálu ve Zlíně, tedy budovy Krajského úřadu Zlínského kraje. Vlevo vlála vlajka EU, vpravo státní vlajka ČR. Chybné vyvěšení bylo zaregistrováno dne 12. září 2020.

Podle Zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky § 8 má být státní vlajka při vyvěšení dvou vlajek vždy vlevo z hlediska čelního pohledu na budovu, ať již jde o odst. (1) písmeno a) nebo odst. (2) zmíněného paragrafu.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách či praporech, jejich tvorbě, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování) a člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 12. září 2020 ve 23:09

Dopis pražskému výrobci vlajek 2020

Dobrý den, vážení výrobci vlajek!

Jako člen České vexilologické společnosti a člen Osvětového spolku Za Moravu si v rámci osvěty dovoluji upozornit na nesprávné a zavádějící pojmenování nabízených výrobků v oddílu Moravské symboly. Moravská vlajka (modrá) je pojmenována správně, ovšem nejde o novodobé provedení, ale naopak nejstarší.

Tzv. Moravská vlajka (žlutočervená) nemůže být moravskou vlajkou, neboť v této podobě nikdy před rokem 2007 neexistovala a tím spíš se nemůže jednat o provedení tradiční. Jde o soukromý výtvor politické strany Moravané, který neprošel žádným schvalovacím procesem. Je to stejné, jako kdyby výbor nějakého pražského spolku zahrádkářů si na schůzi výboru vymyslel vlajku, např. se dvěma pruhy, bílým a červeným, a se žlutým jablkem na modrém štítu uprostřed a vydával ji za vlajku Prahy. Určitě chápete, že tak jako domovní schůze nájemníků nerozhoduje o podobě státní vlajky České republiky, stejně tak Moravská národní obec ani politická strana Moravané nemají legální mandát k utváření symbolů subjektů jsoucích součástí České republiky a nemají rovněž právní subjektivitu orgánu oprávněného tyto symboly utvářet. Na oficiálních krajských praporech, kde v prvním poli je symbol historické země, na jejímž území kraj většinově leží, nikde žádné vodorovné pruhy žlutý a červený s modrým znakem uprostřed nevidím.

Rovněž v případě tzv. Moravské vlajky (moravské barvy) se nejedná o žádné tradiční provedení. Chybné zemské barvy bez barvy štítu, jedny z několika používaných, mimochodem velmi krátce používaných a to především moravskými Němci, byly jednoznačně odmítány slovanskými Moravany a už alespoň sto let neplatí.

Další poznámka se týká vlajky Brna, kde je vyobrazen horní bílý pruh stejně široký, jako třetí shora. Správně má mít poloviční šířku, než ostatní pruhy.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 20. září 2020 v 0:22

Upozornění vedoucím pracovníkům firmy Synot

Vážení přátelé!

V rámci osvěty si dovoluji upozornit na dlouhodobé chybné vyvěšení vlajek před budovou Synot. Podle Zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky § 8 má být státní vlajka při vyvěšení pěti vlajek vždy na nejčestnějším místě uprostřed z hlediska čelního pohledu na budovu, ať již jde o odst. (1) písmeno a) nebo odst. (2) zmíněného paragrafu. Na území České republiky má přednost mezi vlajkami na stejné hierarchické úrovni vždy vlajka domácí bez ohledu na zahraniční majetkovou účast nebo spoluúčast, ostatní státní vlajky se řadí v domácím abecedním pořadí střídavě vlevo a vpravo. Další vlajky se řadí dle hierarchie. To platí do počtu pěti vlajek, respektive stožárů. Při větším počtu vlajek, respektive stožárů, než 5, se vlajky řadí zleva doprava, což není Váš případ.

Uprostřed tedy má vlát státní vlajka České republiky, vlevo od ní státní vlajka Monaka. Pokud se týká další hierarchie, měla by obvykle následovat vlajka Evropské unie, avšak při vyvěšení státní vlajky, která není členem Evropské unie, což je případ Monaka, je vyvěšení vlajky Evropské unie nevhodné. Není třeba ji vyvěšovat jen proto, že je k dispozici. Aby nezůstal jeden stožár prázdný (což není příliš vhodné), místo ní je možné vyvěsit např. oficiální vlajku kraje nebo města, popř. vyvěsit druhou vlajku firemní, jednu úplně vlevo a druhou úplně vpravo (podobně jako předpisové vyvěšení praporů na startu a v cíli starého Masarykova okruhu v Bosonohách k 90. výročí otevření okruhu). Modrá historická vlajka Moravy má správnou podobu, v hierarchii následuje za vlajkami státními a dalšími oficiálními. V případě, že nejsou obsazeny všechny stožáry, hierarchie zůstává, jako by obsazeny byly. Estetičtější a vhodnější však je stožáry obsadit.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách či praporech, jejich tvorbě, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování) a člen Osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 22. září 2020 ve 12:02

Upozornění vedoucím pracovníkům firmy Měřicí technika Morava

Dobrý den, vážení přátelé!

Protože se našemu Osvětovému spolku Za Moravu od našich moravských přátel z Brna dostalo informace, že údajně přispíváte na tzv. učebnice pro moravské žáky, jako moravský patriot, kterému jde o to, aby se o Moravě mluvilo vždy v dobrém, považuji za povinnost Vás informovat o pochybných aktivitách Moravské národní obce. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Osvětového spolku Za Moravu, včetně stanoviska k tzv. "učebnici". Pokud Moravská národní obec nemá na to, aby objektivně informovala veřejnost, měla by tuto činnost přenechat někomu jinému, který tyto diletanty odborně i morálně převyšuje.Za Moravu

Stanovisko k tzv. učebnici Morava - dějiny země uprostřed Evropy

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 29. září 2020 ve 23:20

Odpověď jednateli firmy Měřicí technika Morava

Dobrý den, vážený pane Novotný!

Děkuji za brzkou odpověď. Jako moravského patriota, který se již 30 let zabývá dějinami Moravy a který ctí tradice a hodnoty mé moravské vlasti, mne také těší, když někdo přijde s iniciativou, která připomíná dějiny tohoto požehnaného i v minulosto těžce zkoušeného kousku pevniny. Čeho si ale nevážím, to je překrucování historie a klamání veřejnosti. Co se týká činnosti Moravské národní obce, tak jejich vlajková iniciativa je právě tento případ a na ten upozorňujeme veřejnost již skoro 8 let bez toho, že by Moravská národní obec změnila charakter činnosti. Ne každý totiž prohlédne pravý charakter této činnosti a ne každý má čas studovat dějiny Moravy a jejich symbolů nebo vexilologii, nauku o vlajkách a praporech a způsobu jejich vyvěšování. Pokud se týká oné učebnice, tak je to něco mezi. A na to jsme chtěli upozornit Vás jako přispěvatele, abyste věděli, na co přispíváte, když už přispíváte, a na co byste si měli dát příště pozor, protože jsme správně předpokládali, že rovněž nemáte čas pátrat po obsahu oné učebnice. Možná by bylo lepší, kdbyste podpořili daleko bohulibější činnost moravských spolků třeba v oblasti folkloru a tradic, neboť to je ta pravá Morava, kterou nám nikdo nevezme, nikoliv pochody se soukromými prapory, jimi vymyšlenými a podvodně vydávanými za moravské, před liduprázdnými ulicemi. Nebo finanční prostředky investovali do rozvoje Vaší firmy, neboť folklor, řemesla a tradice již často podporují místní nebo oblastní samosprávy. Ale to už pochopitelně záleží na Vás.

Domnívám se, že snaha o rehabilitaci odvěkých práv Moravy musí stát na pravdivých argumentech, tak jak to svého času činil doc. MUDr. Boleslav Bárta, předseda Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnosti pro Moravu a Slezsko, nikoliv na lžích, překrucování a podvodech, jak činí Moravská národní obec v případě její vlajkové iniciativy. Z těchto důvodů si já práce pana Hýska a dalších aktivistů z řad moravských politických organizací vážit nemohu. Chybí jim především sebekritika a objektivní náhled. K jejich činnosti jsme se vyjádřili na našich stránkách Osvětového spolku Za Moravu.

Co se týká mé možnosti takovou učebnici vytvořit, tak tu jsem zatím neměl jednak z časových důvodů a také proto, že jsem neměl možnost čerpat dotace, jako čerpala Moravská národní obec, ale určitě jsem o tom uvažoval. Snad během důchodových let. Publikoval jsem ale na některých webových stránkách, kde jsou určitě solidnější informace, než v oné kontroverzní učebnici, s jejímž obsahem jsem měl možnost se obeznámit. K napsání učebnice je totiž také potřeba o Moravě něco vědět a znát, tedy určitě víc, než zná onen obskurní spolek. Měl jsem možnost tento spolek alespoň upozornit na chyby, tedy do té doby, než se z jejich strany přerušily korektní vztahy. Moudrý člověk upozorněný na chybu poděkuje a chybu opraví. Ne tak ultramoravští aktivisté. Následovaly sprosté nadávky a urážky, vyhrožování fyzickým násilím a na základě jejich iniciativy mé vyloučení z Moravského národního kongresu za údajné narušování nerozborné moravské jednoty a to jen proto, že ctím púvodní odvěké starobylé symboly Moravy. Podobné výpady směřovaly i na adresu relevantních odborníků, když jejich stanovisko bylo jiné, než si představovali pomýlení aktivisté. Aktivity takových lidí, jejichž činnost Moravě víc škodí, než prospívá, tedy podporovat nehodlám, přestože Vy máte na jejich činnost, jak vidím, odlišný názor. Spolupráce, o níž jste psal, že bych měl zvolit, Moravská národní obec odmítla. Tito lidé nemají zájem něco vědět. Mají zájem propagovat své skryté politické cíle. Proto zaměřuji svoji činnost jiným směrem, a to napravovat všechno špatné, co Moravská národní obec způsobila, a to bez ohledu na to, zdali se s Vámi dostaneme do konfliktu. Ten případný konflikt je pouze vaše volba. My ale tolerovat ostudu, kterou ať už záměrně nebo z hlouposti Moravě dělají takové spolky, jako je Moravská národní obec, nehodláme. Možná si neuvědomujete, že podporou podobných iniciativ děláte Moravě medvědí službu. Na rozdíl od manipulativní politické propagandy Moravské národní obce stavějící na zneužívání důvěry je činnost našeho spolku Za Moravu studijní, dokumentační, vlastivědná, vzdělávací a osvětová. Neobelháváme veřejnost, jako Moravská národní obec, ale zúčastňujeme se seminářů, konferencí, kongresů, přednášek, sbíráme archivní dokumenty. Možná byste si měl udělat čas na to, abyste porovnal činnosti obou těchto spolků, než se odhodláte k předčasným soudům. Na údajnou "dobrou věc" máme totiž zatím odlišný názor a za to, že jste finančně podpořili spolek, o jehož činnosti toho mnoho nevíte, nemůžeme my, není to naše chyba.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 30. září 2020 ve 14:12

Upozornění přepravní firmě Jambor Trans

Dobrý den, vážení přátelé!

Našemu osvětovému spolku Za Moravu se dostalo informace, že jste ve Vašem areálu Jambor Trans v Měníně vyvěsili klubovou vlajku MNO, která je zároveň stranickou vlajkou politické strany Moravané. V rámci osvěty pokládáme za povinnost Vás upozornit, že tato stranická vlajka není vlajkou Moravy, jak se možná domníváte nebo jak Vám možná bylo někým řečeno. Ona žluto-červená vlajka v neplatných barvách a s modrým štítem a neplatným znakem, kde je špatně snad úpně všechno od barev až po nepatřičný štít, byla odhlasována na stranickém sjezdu politické strany Moravané v září 2007 v Kojetíně. Moravská národní obec a politická strana Moravané, jejíž mnozí členové jsou zároveň i členy MNO, totiž nemají mandát ani od obyvatel Moravy ani od orgánů k tomu určených k tomu, aby rozhodovaly na svých sjezdech o symbolech Moravy. Ty jsou dány historií.

Žlutočervená vlajka, která je mimochodem oficiální vlajku hlavního města Prahy, na niž je svévolně přidán znak podle představ aktivistů, nemůže být považována za vlajku moravskou. Je to stejné, jako kdyby nějaký spolek nájemníků si na schůzi domovního výboru odhlasoval nějakou svoji vlajku a vydával ji za vlajku městskou nebo státní. Tak to opravdu nefunguje. Kromě toho není vhodné, aby kdekoliv na území této republiky byly vyvěšovány symboly, které směřují proti jejímu ústavnímu pořádku. Věříme, že pokud chcete vyjádřit moravský patriotismus, učiníte tak vyvěšením skutečné moravské vlajky, tedy modré s červeno-bíle šachovanou orlicí, a nebudete skákat na špek jedné politické strany, která si takto dělá propagační nebo volební kampaň.

S pozdravem Moravě zdar

Mgr. Jindřich Žaludek

člen osvětového spolku Za Moravu a člen České vexilologické společnosti

Odesláno 5. listopadu 2020 ve 21:46

Upozornění provozovatelům hotelu

Dobrý den, vážení přátelé!

V rámci osvěty si dovoluji upozornit na chybné vyvěšení vlajek nad vchodem do hotelu Grand. Podle Zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky § 8 má být státní vlajka při vyvěšení více státních vlajek vždy na nejčestnějším místě uprostřed z hlediska čelního pohledu na budovu, ať již jde o odst. (1) písmeno a) nebo odst. (2) zmíněného paragrafu. Na území České republiky má přednost mezi vlajkami na stejné hierarchické úrovni vždy vlajka domácí bez ohledu na zahraniční majetkovou účast nebo spoluúčast, ostatní státní vlajky se řadí v domácím abecedním pořadí střídavě vlevo a vpravo od středu. Další vlajky se řadí dle hierarchie.

Při lichém počtu prostřed, při sudém počtu vlevo uprostřed, tedy má vlát státní vlajka České republiky bez ohledu na majetkovou účast nebo spoluúčast, uprostřed vpravo od ní další státní vlajka dle majetkové účasti nebo dle abecedního pořadí. Pokud se týká další hierarchie, měla by za státními vlajkami obvykle následovat vlajka Evropské unie, která je na nižším stupni hierarchie, než státní vlajky, avšak při vyvěšení státní vlajky, která není členem Evropské unie, což je případ ve vlajkové výzdobě nad vchodem, je vyvěšení vlajky Evropské unie nevhodné. Není třeba ji vyvěšovat jen proto, že je k dispozici. Aby nezůstal jeden stožár prázdný (což není příliš vhodné), místo ní je možné vyvěsit např. oficiální vlajku kraje nebo města, popř. vyvěsit vlajku firemní.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách či praporech, jejich tvorbě, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 11. listopadu 2020 ve 17:30

Autorovi hudební publikace

Dobrý den, vážený pane!

Pokud jste to Vy, kdo máte vzdělání a studoval jste na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity Brno a Konzervatoři Brno, divím se, že jste svolil k tomu, aby Moravské národní písně a koledy byly "ozdobeny" vlaječkou politické strany Moravané. I kdyby tato strana sponzorovala vydání hudební publikace, domnívám se, že politické symboly na publikace podobného typu nepatří.

S pozdravem Rozumné Moravě zdar a přáním pevného zdraví

Mgr. Jindřich Žaludek, osvětový spolek Za Moravu

Odesláno 30. listopadu 2020 ve 12:32

Dopis redakci Svitavského deníku 2020

Dobrý den, vážená redakce!

Náhodou jsem narazil na článek, kde je ilustrační zobrazení vlajky politické strany Moravané a kterou nabízí Moravská národní obec k vyvěšování pod lživým trvzením, že se jedná o vlajku Moravy. Samotná existence člnku naznačuje skutečnost, že podvody Moravské národní obce sahají až do Pardubického kraje, nejvíce zřejmě na jeho moravskou část.

Posílám nějaké odkazy, které Vám pomohou osvětlit situaci.Místo vlajky Moravy vyvěsila radnice omylem prapor politické strany

Jindřich Žaludek: Velká blamáž Moravské národní obce

Pavědecké názory obskurního spolku Moravská národní obec jsou podrobně rozebrány všude na stránkách Osvětového spolku Za Moravu.

Pokud byste potřebovali nějaké informace, můžete se kdykoliv obrátit e-mailem neb na mobil.

S přátelským pozdravem a přáním příjemných svátků, pevného zdraví a všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 20. prosince 2020 ve 2:07

Dopis redaktorkám Blanenského deníku

Vážené paní redaktorky!

Poměrně značnou část svého života jsem zasvětil snaze o to, vysvětlit veřejnosti, tedy hlavně novinářům, jak vypadá moravská orlice, pokud tedy nejsou sami schopni se podívat na velký státní znak a porovnat si barvičky na něm s barvičkami na slepičce, kterou už více než dekádu parta jakýchsi poblouzněnců vydávajících se za zástupce 'svobodné Moravy' šíří nejen po Moravě, a to ať už v podobě falešné moravské vlajky podstrkované samosprávám a radnicím nebo právě v podobě ničení cedulí označujících památky a přírodní poklady, které popisuje váš článek.

Když jsem tehdy začínal, o moravské orlici toho moc psáno nebylo, a mohu se pochválit, dnes již je a to také díky mému dlouholetému úsilí a dopisování s univerzitami, historiky, investigativními novináři a třeba i starosty. Na toto téma vzniklo několik odborných článků rozebírajících nejen bohatou a zajímavou historii vzniku moravské orlice a českého lva, ale i nebezpečí, které s sebou takovéto aktivity nesou. V Praze jsem se v létě u kávy sešel s jedním nejmenovaným renomovaným historikem, kterého jsem tehdy v začátku svého bádání našel přes Univerzitu Karlovu. K mému velkému zděšení prohlásil, že dnes už je pozdě, že to tihle moravisté mají velmi dobře rozehráno. A to hlavně proto, vážené paní redaktorky, že namísto faktů, které odborníci předkládají, se veřejnost v takovýchto článcích pro články, který jeden jsem si právě přečetl, akorát tak dozvídá, že moravská orlice je vlastně žluto-červeně kostkovaná, že je položena na vlajku tehdejších odpůrců Masaryka a pak ještě to, že po lesích kolem Brna řádí fantom na motorce.

Především tedy starostům jsme se s kolegy snažili vysvětlit, že je opravdu rozdíl mezi tím, zda má orlice kostečky bílé nebo žluté. A taky to, že zde zdaleka nejde jen o barvičky, jak se někteří další pisatelé takových paskvilů snaží naši dlouholetou snahu zesměšnit.

Poslední akce těchto pomatenců, ona kauza čar přes silnice a cedulí u nich, vyšla mediálně velmi dobře, však pouze napůl. Nebyli totiž schopni na ony hnědé cedule u silnic prosadit ten svůj vyžloutlý paskvil vydávající za jediný právoplatný symbol Moravy.

Lidé jako Vy, vážené paní redaktorky, svou prací jim v obelhávání veřejnosti a propagování 'svobodné Moravy' pomáháte velmi dobře. A zároveň kazíte dlouholetou a nezištnou práci těch, kterým záleží jen na pravdě a nápravě, a za kterou získávají leda tak urážky a výhrůžky. Děláte přesně to, co oni potřebují. A protože je znám za ta léta velmi dobře, dal bych ruku do ohně za to, že jsou s dotyčným pánem na motorce potajmu domluvení na kompenzaci případné finanční pokuty či financování právní pomoci v případě jeho dopadení. Tak jako jistě byli domluveni s těmi, co malovali čáry na silnice.

S pozdravem Pavel Josífek, Osvětový spolek Za Moravu

Odesláno 2. ledna 2021

Dopis redaktorce Blanenského deníku

Vážená paní redaktorko, narazil jsem na Váš článek. Děkuji za informování o tom, co se nám v Moravském krasu děje za nepříjemnosti. Chtěl jsem Vás jen upozornit na nepřesnost, které jste se s paní Kosíkovou ve článku dopustily. Vlaječka, kterou jsou cedule přelepovány nejsou moravské. Přesnější by asi bylo moravistické. Propaguje je hnutí Moravská národní obec, strana Moravané atd. Moravská orlice je od 13. století šachovaná stříbrnočerveně a používalo se to tak celou historii až po současnost, kdy máme tento znak zakotven v Ústavě ve Velkém státním znaku. Zlatočervená orlice je takový vzdoroznak, kterým si chtějí místní moravisté dokázat, že nejsou závislí na rozhodnutí z Prahy a že si zde umí vládnout sami. To vede i k těmto vandalským činům. Mimochodem zmapování jejich činnosti by možná stálo za nějaký obsáhlejší článek, neb tento vandalismus je jen malý střípek jejich konání.

Přeji Vám vše nejlepší do nového roku a jsem s pozdravem

Mgr. Richard Závada

Odesláno 3. ledna 2021 ve 12:17

Odpověď redaktorce Blanenského deníku

Vážená paní redaktorko, vy ale o "znaku Moravy" pojednáváte! Nevím jak vás, ale mě v češtině na základní škole učili si prostudovat fakta, než se pustím do psaní slohové práce. Navíc, vaše odpověď sama mi vyznívá tak, že máte vše zcela na salámu! Tak hluboko novinařina klesla k 21. století?! Opravdu, čekal bych mnohé, ale toto je nad očekávání, co jste mi odepsala. Sakra, že bych zahodil šroubovák, kleště a kladiva a šel psát do novin?

Pavel Josífek, blbý elektrikář bez maturity

Odesláno 3. ledna 2021 ve 14:07

Dopis šéfredaktorovi a redaktorům Blanenského deníku

Vážená redakce!

Byl jsem upozorněn na článek v Blanenském deníku o vandalovi, který ničí smaltované cedule s označením rezervace. Odhlédnu-li od hlavní podstaty věci o nevhodnosti tohoto způsobu prosazování politických cílů, dovolím si upozornit na zdánlivou drobnost. V nadpisu článku bylo uvedeno doslova, že zmíněný vandal „lepí vlajku Moravy“ a v úvodním odstavci, že „lepí vlaječku Moravy“.

V samotném textu se pak píše, že pachatel „na střed cedule umístil malé samolepky se znakem Moravy“. Upozorňuji tedy, že to, co lepil ničitel na smaltovanou posprejovanou ceduli, nebyla vlajka Moravy, ale vlajka politické strany Moravané, kterou si v této podobě tato strana odhlasovala 22. 9. 2007 na své stranickém sjezdu v Kojetíně. Je tedy logické, že vlajka se nestane moravskou tím, že ji odhlasují delegáti jedné malé straničky, byť má slovo „Moravané“ v názvu. Případně by mohla být vlajkou spolku s názvem Moravská národní obec, kterýžto spolek tento amatérský soukromý výtvor bez historické a vexilologické hodnoty podvodným způsobem vydává za moravskou vlajku. Symboly historických zemí jsou vyobrazeny na oficiálních krajských praporech, kde v prvním čestném poli je symbol historické země, na jejímž území kraj většinově leží. Tam nikde vodorovné pruhy se štítem uprostřed nevidím. Rovněž to, co je umístěno uprostřed miniaturní samolepky na dvou vodorovných pruzích v pražských barvách, není znakem Moravy. Znakem Moravy je od 13. století stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou zbrojí na modrém štítu, v tisku a na praporu tedy bílo-červeně šachovaná orlice se žlutou zbrojí na modrém poli. Takto je blasonovaná ve všech známých erbovních knihách světa, takto je ostatně vyobrazena i na velkém státním znaku ČR a nic odlišného (ani barevně) nemůže být nazváno moravskou orlicí. Má-li orlice odlišné tinktury od moravské, je třeba ji popisovat, jako orlice zlato- či žluto-červeně šachovanou. Tolik praví odborné stanovisko, které mi přišlo od heraldika.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je nauka o vlajkách a praporech, jejich historii a o způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 3. ledna 2021 v 18:40

Odpověď redakci Blanenského deníku

Vážená paní redaktorko, děkuji za Váš zájem o tuto problematiku. Povědomí o ní je totiž všeobecně nevalné.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 3. ledna 2021 v 19:26

Zpráva redakci Blanenského deníku

Vážená Redakce!

V příloze posílám kopii stránky č. 3326 z obrazové části čísla 169 zpravodaje Vexilologie vydaného Českou vexilologickou společností v září 2013.

Zůstávám s pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 4. ledna 2021 ve 4:30

Odpověď redaktorovi Diváckého centra České televize

Dobrý den, vážený pane Bílý!

Děkuji za odpověď i předání mého podnětu do redakce zpravodajství.

V příloze posílám kopii stránky č. 3326 z obrazové části čísla 169 zpravodaje Vexilologie vydaného Českou vexilologickou společností v září 2013.

Zůstávám s pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je nauka o vlajkách, praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 4. ledna 2021 v 10:23

Dopis vedoucímu Informační a strážní služby CHKO Moravský kras

Dobrý den, vážený pane doktore!

Těm fanouškům vandalismu jste to vysvětlil zcela perfektně. Obávám se však, že toto vysvětlení nemá naději, že padne na úrodnou půdu. Ostatně už jejich reakce, kdy argumentují, že i v době vzniku samostatného Československa docházelo k vandalismu, svědčí o tom, že se zhlédli jen a pouze v tomto pochybném způsobu projevu tzv. "vlastenectví". Sundávání symbolů neoblíbené habsburské monarchie, v které se mimo jiné na druhou stranu tito ultramoravané zhlédli a propagují její představu o moravských symbolech, přece mohlo probíhat civilizovaným způsobem a úředním postupem. Proč však v době již evidentního zániku monarchie neprojevit své nízké vandalské pudy, že? Mám s těmito ultramoravskými aktivisty podobné zkušenosti. Uznávají pouze svůj názor a přes ten nejede vlak. Jim ani tak nejde o moravské symboly, jak o tom svědčí případ, kdy byl přelepen dokonce velký státní znak obsahující též moravskou orlici. Nebyl však přelepen moravskou orlicí, nýbrž orlicí žlutočervenou, tedy ve své symbolice v podstatě protislovanskou, protičeskou a tradičně protimoravskou. Jde jim o vymezení se proti všemu českému. Má s nimi stejné zkušenosti i moravská vědecká obec. Prostě s nimi nemá smysl diskutovat, jiný názor, než jejich, prostě ze zásady nepřijmou. Jsou uzavřeni ve své vnitřní uzavřené bublině, ve které se navzájem podporují, a názor zbytku Moravy je nezajímá. Projevy vandalismu jsou pouze reakcí na jejich vlastní neúspěch, jak ukazují volební výsledky tzv. moravských stran a hnutí, pohybující se v řádu desetin procenta. Je zcela evidentní, že normální lidé na Moravě tento způsob "propagace" Moravy odsuzují a dávají to při volbách najevo. To ale nebrání ultramoravským aktivistům, aby příčinu svých volebních neúspěchů hledali všude jinde, než u sebe, a setrvávají v představě, že jejich kontroverzní způsob propagace Moravy bude automaticky přebírat celý zbytek světa. Jsou natolik hloupí, že si ani neuvědomují, jak svou činností Moravě pouze škodí. Každý normální člověk, který sleduje jejich "vlasteneckou" činnost, byť by byl sebevětší moravský patriot, si musí říci: "Než taková Morava, tak to raději žádná."

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, osvětový spolek Za Moravu

Odesláno 7. ledna 2021 ve 12:45

Dopis redakci deníku N

Dobrý den, vážení přátelé!

Na stránce Deníku N jsem si všiml poznámky, že pokud najdeme chybu, máme se ozvat.

Jednu chybu bych našel. Jedná se zdánlivou drobnost v podobě nesprávného názvosloví. Tuto chybu však dělají takřka všechny deníky, neboť ji prostě automaticky přebírají ze zprávy ČTK. V deníku N se to týká pojmenování moravské orlice.

Přicházím tedy s upozorněním a zároveň s takovou malou osvětou, neboť všeobecné povědomí o symbolice historických zemí není mezi laickou veřejností valné. Podobně jako český lev, kdy se jedná o dvouocasého stříbrného (v tisku a na praporech bílého) lva v červeném poli, je i moravská orlice heraldický terminus technicus pro stříbrno-červeně (v tisku a na praporech bílo-červeně) šachovanou orlici se zlatou (žlutou) zbrojí v modrém poli. Takto je blasonovaná ve všech světových erbovních knihách, takto je vyobrazená ve velkém státním znaku České republiky a nic jiného, ani barevně, nemůže být nazváno moravskou orlicí. Pokud je tedy na samolepkách vandalů, u nichž nevědomost nikterak nepřekvapuje, vyobrazena žluto-červeně šachovaná orlice, je chybou ji nazvat moravskou a popisuje se prostě jako žluto-červeně šachovaná.

Podobný případ se týká i tzv. moravské vlajky či praporu. Byť současný zákon tuto podobu výslovně nezmiňuje, neboť Morava není součástí dnešního územně správního členění, je Morava vnímána jako země historická, zmíněná v Preambuli Ústavy České republiky. Za moravskou vlajku či prapor lze považovat tu podobu, která v historii dlouhodobě figurovala jako symbol Markrabství moravského či Země moravské. Jde o bílo-červeně šachovanou orlici na modrém praporu. V této podobě je ostatně do jisté míry kodifikována svou přítomností ve čtvrtinovém poli oficiálních krajských praporů, kde v prvním čestném poli je vyobrazen symbol té historické země, na jejímž území kraj většinově leží.

Moravskou vlajkou logicky nemůže být něco, co si v roce 2007 soukromě vymyslela skupina politických aktivistů a 22. září téhož roku odhlasovali delegáti poltické strany Moravané na svém stranickém sjezdu. Tento soukromý výtvor bez historické a vexilologické hodnoty neprošel žádným procesem, který by jej umožňoval nazývat moravskou vlajkou. Může být pouze klubovou či stranickou vlajkou těch, kteří si ji vytvořili a odhlasovali.

Přivítal bych jménem osvětového spolku Za Moravu, kdybyste i Vy do budoucna v rámci možností přispěli správným pojmenováním k osvětě mezi čtenáři Vašeho deníku.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách, praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 8. ledna 2021 v 16:55

Upozornění České tiskové kanceláři

Dobrý den, vážení přátelé!

V prvních lednových dnech roku 2021 otiskly některé deníky zprávu o poškozování smaltovaných cedulí s označením rezervace v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Vesměs všechny deníky se dopustily chyby v podobě nesprávné terminologie. Vycházely zřejmě z vyjádření vedoucího Informační a strážní služby CHKO Moravský kras doktora Antonína Tůmy, který se rovněž vyjádřil nepřesně. Tato chybná terminologie se týkala symbolu, který vandal umístil na černou barvou poškozenou plochu smaltované cedule. Pachatel na střed cedule přilepil malou samolepku se dvěma vodorovnými pruhy žlutým a červeným s malým modrým znakem se žluto-červeně šachovanou orlicí uprostřed. Tento symbol byl nazván moravskou vlajkou (k prakticky stejné chybě dochází každoročně začátkem července v souvislosti s aktivitou Moravské národní obce v podobě vyvěšování tzv. moravské vlajky u příležitosti oslav státního svátku na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje). Heraldická figura ve znaku byla nazvána moravskou orlicí.

Podobně jako český lev, kdy se jedná o dvouocasého stříbrného (v tisku a na praporech bílého) lva v červeném poli, je i moravská orlice heraldický terminus technicus pro stříbrno-červeně (v tisku a na praporech bílo-červeně) šachovanou orlici se zlatou (žlutou) zbrojí v modrém poli. Takto je blasonovaná ve všech světových erbovních knihách, takto je vyobrazená ve velkém státním znaku České republiky a nic jiného, ani barevně, nemůže být nazváno moravskou orlicí. Pokud je tedy na samolepkách vandalů, u nichž nevědomost nikterak nepřekvapuje, vyobrazena žluto-červeně šachovaná orlice, je chybou ji nazvat moravskou a popisuje se prostě jako žluto-červeně šachovaná.

Podobný případ se týká i tzv. moravské vlajky či praporu. Byť současný zákon tuto podobu výslovně nezmiňuje, neboť Morava není součástí dnešního územně správního členění, je Morava vnímána jako země historická, zmíněná v Preambuli Ústavy České republiky. Za moravskou vlajku či prapor lze považovat tu podobu, která v historii dlouhodobě figurovala jako symbol Markrabství moravského či Země moravské. Jde o bílo-červeně šachovanou orlici na modrém praporu. V této podobě je ostatně do jisté míry kodifikována svou přítomností ve čtvrtinovém poli oficiálních krajských praporů, kde v prvním čestném poli je vyobrazen symbol té historické země, na jejímž území kraj většinově leží.

Tak jako nemůže jakákoliv zájmová organizace sama o své vůli rozhodnout o státních symbolech, tak moravskou vlajkou logicky nemůže být něco, co si v roce 2007 soukromě vymyslela skupina politických aktivistů a 22. září téhož roku si odhlasovali delegáti poltické strany Moravané na svém stranickém sjezdu. Tento soukromý výtvor bez historické a vexilologické hodnoty neprošel žádným procesem, který by jej umožňoval nazývat moravskou vlajkou. Může být pouze klubovou či stranickou vlajkou těch, kteří si ji vytvořili a odhlasovali.

K těmto zavádějícím nepřesnostem dochází vinou kontroverzní činnosti Moravské národní obce propagující vlajky, aniž by je dokázala správně pojmenovat, rovněž vinou malého povědomí o historii symbolů Moravy a jejich podobě a v neposlední řadě i vinou nedostatečné osvěty v oblasti vexilologie jakožto pomocné vědy historické o vlajkách, praporech, jejich historii, pravidlech jejich tvorby a způsobu jejich vyvěšování.

Považoval bych proto za prospěšné, kdyby i Česká tisková kancelář příležitostně přispěla správným pojmenováním k osvětě mezi širokou čtenářskou veřejností.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 8. ledna 2021 ve 23:55

Dopis redakci Olomouckého deníku

Dobrý den, vážená redakce Olomouckého deníku!

Vzhledem k tomu, že dodnes neustává šíření zavádějících informací o tzv. moravské vlajce, reaguji poněkud opožděně na článek redaktora Petra Jeřábka "Žlutočervená nebo modrá? Zuří spor o vlajku Moravy z 30. června 2014.

V článku je sice dobře popsáno, kdo se jak k podobě vlajky vyjadřuje. Co se však opravdu nepovedlo, tak to je umístění videa z youtube, kde nějaký samozvaný "vexilolog" bez jakýchkoliv znalostí šíří bludy o historii tzv. moravské vlajky. Sněmovní list str. 213 § 5 ze září 1848 se totiž o žádné vlajce nezmiňuje. Považuji za nešťastné, že deníky všeobecně měly před šesti lety problém ověřit si údaje.

Ten spor, o kterém se píše, je totiž úplně zbytečný. Stačí si uvědomit, což aktivisté zásadně nečiní, že vlajka v podobě se znakem vymyšlená moravskými aktivisty a 22. 9. 2007 odhlasovaná delegáty poitické strany Moravané na jejich stranickém sjezdu v Kojetíně se nestane vlajkou Moravy jen proto, že si ji odhlasuje jedna maličká politická strana, byť v jejím názvu Morava v určité obměně figuruje. Odhlédnu-li od naprosté neznalosti historie Moravy a historie moravkých symbolů ze strany aktivistů, opravdu to nefunguje tak, že by si třeba nějaký spolek zahrádkářů nebo chovatelů králíků v Olomouci na schůzi výboru odhlasoval vlajku a veřejně ji prezentoval jako vlajku města Olomouce. Obdobně o státních symbolech nerozhoduje např. schůze uličního výboru.

Proto se přimlouvám, aby především sdělovací prostředky nazývaly věci pravými názvy, v opačném případě totiž přispívají k nepřehledu a mizivému povědomí o podobě zemské symboliky historických zemí na území našeho státu.

Solidní informace o Moravě a jejích symbolech lze najít na stránkách Morava v části označené jako SYMBOLY.Morava - symboly

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti a osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 10. ledna 2021 ve 23:45

Upozornění Městskému úřadu Jevišovice

Dobrý den!

V rámci osvěty upozorňujeme na vyvěšení vlajky politické strany Moravané na budově radnice, jak bylo televizními diváky zaregistrováno v pořadu Události v regionech (Brno) dne 15. ledna 2021 v 18:00 v čase 8:03.

Krajně nevhodné je společné vyvěšování vlajek politických stran s vlajkami státními, stejně tak i s vlajkami krajskými a obecními, protože jejich společným vyvěšením by se veřejně prezentoval jejich vzájemný vztah, který v demokratickém státě nemůže být pro jednu politickou stranu exkluzivní. Vlajky politických stran lze vyvěšovat samostatně např. na budově se sídlem politické strany, popř. jinde, stejně tak lze na budově se sídlem politické strany, popř. jinde, vyvěšovat samostatně o státních svátcích státní vlajku. Určitě ale vlajka politické strany nepatří na budovy veřejné správy.

V rámci mapování situace kolem vyvěšování vlajek na budovách veřejné správy nás zajímá, odkud tuto vlajku máte a proč je vyvěšena na budově radnice.

Děkujeme za brzké vysvětlení a na jakékoliv dotazy ohledně vlajky rádi odpovíme.

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách a praporech, o jejich historii, tvorbě a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 15. ledna 2021 v 19:45

Upozornění obecnímu úřadu obce Rohle

Dobrý den!

Náš osvětový spolek Za Moravu byl upozorněn na vyvěšení vlajky politické strany Moravané na budově Vašeho obecního úřadu. V rámci osvěty Vám sdělujeme, že je krajně nevhodné společné vyvěšování vlajek politických stran s vlajkami státními, stejně tak i s vlajkami krajskými a obecními, protože jejich společným vyvěšením by se veřejně prezentoval jejich vzájemný vztah, který v demokratickém státě nemůže být pro jednu politickou stranu exkluzivní. Vlajky politických stran lze vyvěšovat samostatně např. na budově se sídlem politické strany, popř. jinde, stejně tak lze na budově se sídlem politické strany, popř. jinde, vyvěšovat samostatně o státních svátcích státní vlajku. Určitě ale vlajka politické strany nepatří na budovy veřejné správy.

V rámci mapování situace kolem vyvěšování vlajek na budovách veřejné správy nás zajímá, odkud tuto vlajku máte a proč je vyvěšena na budově radnice.

Děkujeme za brzké vysvětlení a na jakékoliv dotazy ohledně vlajky rádi odpovíme.

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách a praporech, o jejich historii, tvorbě a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 22. ledna 2021 ve 3:12

Odpověď starostce obce Rohle

Dobrý den, vážená paní starostko!

Děkuji moc za rychlou a vysvětlující odpověď. Jsme rádi, že náš dotaz byl bezpředmětný. Vaše odpověď v podstatě potvrzuje podvodné jednání Moravské národní obce, která nabízí radnicím k vyvěšení prapor či vlajku politické strany Moravané s falešnou informací, že se údajně jedná o vlajku Moravy. Logicky se nemůže stát moravskou vlajkou soukromý výtvor aktivistů, který si odhlasovala nějaká politická strana na jejím sjezdu. Co je dále závažné, tak to jsou falešné údaje, které Moravská národní obec zveřejňuje na svých webových stránkách. Konkrétně Vaše obec je na stránkách propagátorů falešné vlajky v seznamu obcí uvedena jako každoroční vyvěšovatel jimi vymyšlené vlajky nepřetržitě od roku 2010 až do roku 2020. Ten snímek, který jsem Vám poslal v příloze, byl vložen na facebook Moravské národní obce dne 23. listopadu 2020, snad proto, aby vypadal jako aktuální a stal se tak důkazem údajného úspěchu jejich pochybné vlajkové aktivity. Tento obskurní spolek místo toho, aby se zabýval např. studijní a vzdělávací činností, kterou by potřeboval jako sůl, se v podstatě zabývá fotografováním se s tou jejich vlajkou v různých více či méně vhodných situacích a tapetuje si jimi fotogalerii na stránkách Moravské národní obce.

Vážená paní starostko, nejste zdaleka jedinou obětí jejich lživé propagandy. Moravská národní obec zhruba pětinásobně přeceňuje výsledek jejich více než desetileté podvodné činnosti, kterýžto výsledek následně prezentuje pomocí neinformovaných médií jako jejich veliký úspěch.

Jako moravští patrioti samozřejmě nemáme nic proti uctění památky našich slovanských věrozvěstů, patronů Moravy. Pokud Vás tedy neodradila pochybná škodlivá aktivita Moravské národní obce, doporučujeme k případnému uctění památky světců, kteří na Moravu dorazili z daleké Konstantinopole a pomohli svou činností zařadit Moravany mezi kulturní národy světa, vyvěsit na svátek Cyrila a Metoděje relevantními odborníky i námi doporučovaný historický prapor Moravy, tedy modrý s bílo-červeně šachovanou orlicí.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, osvětový spolek Za Moravu

Odesláno 22. ledna 2021 ve 12:26

Dotaz na obecní úřad obce Střeň

Dobrý den!

Na přiloženém snímku je vyvěšena vlajka politické strany Moravané na budově obecního úřadu. Podle všeho se jedná o budovu Vašeho obecního úřadu.

V rámci mapování situace kolem vyvěšování vlajek na budovách veřejné správy nás zajímá, zda je tento snímek aktuální a pokud jste tuto vlajku vyvěsili, tak kdy to bylo a rovněž nás zajímá, odkud tuto vlajku máte a proč je vyvěšena na budově obecního úřadu.

Děkujeme za brzké vysvětlení a na jakékoliv dotazy ohledně vlajky rádi odpovíme.

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách a praporech, o jejich historii, tvorbě a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 22. ledna 2021 v 19:45

Dopis zastupitelům Jihomoravského kraje a redakcím deníků Jihomoravského kraje

Vážení noví, někteří staronoví zastupitelé Jihomoravského kraje!

Nevím sice, kdo jak hlasoval, ale jak vyplývá ze zápisu ze 152. schůze bývalé Rady Jihomoravského kraje konané dne 15. června 2020, bývalá Rada Jihomoravského kraje ve složení

JUDr. Bohumil Šimek

Bc. Roman Hanák

Ing. Petr Hýbler

Mgr. Marek Šlapal

Ing. Jan Vitula

Mgr. Martin Maleček

JUDr. Jana Pejchalová

Vít Rajtšlégr

Mgr. Ing. Taťána Malá

Ing. Tomáš Soukal

Milan Vojta, M.A., MBA

uložila odboru kancelář ředitele zabezpečit vyvěšení údajné moravské zemské vlajky v podobě vodorovné bikolóry v zemských barvách žluté a červené se znakem uprostřed na budově sídla Jihomoravského kraje dne 5. 7. 2020.

Již více než deset let spolek Moravská národní obec obelhává zastupitelstva měst a obcí a také vedení Jihomoravského kraje, v posledním případě za vydatné podpory minulých rad tohoto kraje, když jim k vyvěšení na svátek našich svatých věrozvěstů a patronů Moravy nabízí místo vlajky Moravy vlajku, kterou v roce 2007 vytvořila z nesprávných barev část moravských aktivistů přidáním neplatného znaku a kterou si 22. září 2007 na stranickém sjezdu odhlasovali delegáti politické strany Moravané. Žlutočervení popletové již přes deset let nechápou, že tak jako spolek chovatelů králíků v Brně si na schůzi výboru nemůže odhlasovat podobu vlajky Brna a obyvatelé paneláku na domovní schůzi nemohou rozhodovat o státních symbolech, tak ani oni na svém stranickém sjezdu nemohou rozhodnout o ničem jiném, než o symbolech své vlastní strany. U spolku, který v oblasti heraldiky nanejvýš rozpozná lva od orlice a v oblasti vexilologie není schopen pochopit rozdíl mezi vlajkou a praporem, to nikterak nepřekvapuje. Že však někdejší hejtman Michal Hašek nadřazoval bludy Moravské národní obce nad stanoviska relevantních a renomovaných odborníků z oblasti historie a pomocných věd historických, to bylo skutečně překvapivé. Z odpovědí Michala Haška jsme se tak mohli dovědět převratné "objevy", jako že: " Žlutočervenou vlajku se znakem orlice schválil Moravský zemský sněm v roce 1848.", a to i přes to, že byl na skutečnou podobu v historii používaných symbolů Moravy upozorněn a jeho od Moravské národní obce evidentně převzaté pseudoargumenty vyvráceny 12. června 2014, 3. července 2014, 7. července 2014 a 8. srpna 2014. Pan hejtman Hašek však použil v odpovědi 24. července 2014 argumentu opět evidentně převzatého od doc. JUDr. Zdeňka Koudelky, Ph.D., znalého sice zákona o užívání státních symbolů České republiky, neznalého ovšem všech pravidel vexilologie, že záleží pouze na vyvěšovateli, jakou vlajku použije. Že mu jde pouze o myšlenku, ne o formu. Je to podobné, jako kdyby někdo na sportovních závodech vyvěsil místo vlajky Spolkové republiky Německa např. vlajku bývalé Německé demokratické republiky nebo dokonce vlajku nacistického Německa s argumentem, že je jedno, jaká německá vlajka se vyvěsí. V podobném duchu odpovídal i ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje kraje JUDr. Roman Heinz v roce 2019. Dalo by se očekávat, že doktor práv by měl vědět, jak vypadá symbol Moravy na velkém státním znaku a jak vypadají čestná první pole oficiálních krajských praporů, kde vlevo nahoře je vždy ten symbol historické země, na jejímž území kraj většinově leží. Žádné žlutočervené pruhy s nepatřičným štítem s neplatným znakem uprostřed tam nikde nevidím. Že však v Jihomoravském kraji je všechno možné, neplatný znak byl politiky prosazen alespoň do čtvrtého pole. Ještě štěstí, že není na pruzích v pražských barvách žlutém a červeném.

A tak se ptám, jestli pro volené orgány Jihomoravského kraje je opravdu nepřekonatelným problémem uctít památku učených Byzantinců, kteří zavedením písemnictví zahájili proces vzdělanosti na Moravě, vyvěšením nekonfliktního, po všech stránkách správného historického symbolu Moravy bez protistátní, protičeské a protislovanské symboliky.

Proto Vám, vážení zastupitelé, píši s předstihem, abyste se měli na pozoru, až Vás zase za půl roku bude mystifikovat Moravská národní obec s tím, jaký skvělý úspěch dosáhla jejich vlajková aktivita. Náš osvětový spolek Za Moravu však zjistil, že počet obcí, které údajně vyvěšují ten jejich soukromý výtvor bez historické a vexilologické hodnoty, je několikanásobně nadsazený. Stranickou a spolkovou žlutočervenou vlajku vyvěšuje přibližně jedna pětina obcí z počtu, které Moravská národní obec nepravdivě zveřejňuje. V jejich seznamu údajných každoročních vyvěšovatelů figurují též obce, které během deseti let vyvěsily onu pavlajku pouze jednou nebo ji dokonce nevyvěsily nikdy. Některým obcím trvalo delší dobu, než přišly na to, že skočily aktivistům na špek.Místo vlajky Moravy vyvěsila radnice omylem prapor politické strany

Solidní informace o symbolech Moravy lze najít naMorava - symboly

Moravská orlice

Bludy Moravské národní obce jsou okomentovány naZa Moravu - stanoviska

S přátelským pozdravem

za osvětový spolek Za Moravu Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách a praporech, o jejich historii, tvorbě a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 25. ledna 2021

Dotaz na obecní úřad Příkazy

Dobrý den, vážený pane starosto, vážený pane místostarosto!

V příloze posílám snímek, který byl dne 9. 12. 2020 vložen na facebook jednoho nedůvěryhodného spolku, snad proto, aby vypadal jako aktuální. Je na něm vpravo od praporu České republiky vyvěšen prapor politické strany Moravané. V rámci mapování situace kolem vyvěšovací aktivity nás zajímá, zda je tento snímek aktuální, jestli tento prapor vyvěšujete a při jakých příležitostech nebo jestli vyvěšujete historický prapor Moravy. Děkujeme za brzkou odpověď.

S pozdravem

Za osvětový spolek Za Moravu Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 25. ledna 2021 v 18:06

Dotaz na obecní úřad Dlouhá Loučka

Dobrý den pane starosto a pane místostarosto!

Mám dotaz, proč v obci Dlouhá Loučka jsou vyvěšovány prapory politické strany Moravané na budově obecního úřadu a budově požární zbrojnice, jak je vidět na přiložených snímcích. Proč nejsou vyvěšovány prapory Moravy? Jsou data uvedená u snímků významnými dny Moravy nebo jen politické strany Moravané nebo spolku, který tento symbol propaguje?

Děkuji předem za brzkou odpověď.

Za osvětový spolek Za Moravu Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 25. ledna 2021 ve 22:31

Odpověď starostovi obce Příkazy č. 1

Dobrý den, vážený pane starosto!

Děkuji za brzkou odpověď. Jako moravský vlastenec vítám, že u příležitosti významných dnů pro Moravu zejména ve vztahu k Velké Moravě, jak nazval království Moravanů (Regnum Marauorum) v polovině 10. století byzantský císař Konstantin VII. Porfyrogennétos, chcete vyjádřit úctu moravským dějinám, tu slavným, tu zase pohnutým. Jako člen osvětového spolku Za Moravu však cítím povinnost Vás upozornit, že pokud vyvěšujete onu vlajku, která je na snímku, tak určitě se nejedná o moravskou zemskou vlajku, neboť v této upravené podobě, kdy na pruhy v barvě žluté a červené, které jsou oficiálními pražskými barvami (na rozdíl od moravských barev bílé, červené a modré vycházejících z historického a dodnes platného znaku Moravy), byl položen nepatřičný, navíc neplatný znak. Tato vlajka se znakem uprostřed vznikla v roce 2007 skupinou neinformovaných či velmi nedostatečně informovaných aktivistů na základě upozornění, že v Praze protestují proti pragocentrismu s pražskými vlajkami v rukou. Aktivisté si totiž vybrali tu nejhorší možnou barevnou variantu, kterou samozřejmě slovanský moravský národ vždy odmítal jakožto barvy německé části obyvatel Moravy. Dne 22. září 2007 si tuto vlajku odhlasovali na svém stranickém sjezdu v Kojetíně v restauraci Morava delegáti politické strany Moravané. Byl jsem přítomen osobně jako pozvaný host. Relevantní odborníci zcela správně poukazují, že barevné pruhy žlutý a červený vycházejí z chybného návrhu zemského sněmu z roku 1848, kterýžto návrh nikdy nevstoupil v platnost, navíc byl jednoznačně odmítán slovanskou částí obyvatel Moravy. Návrh zemského sněmu vycházel z Šemberovy mylné domněnky, že privilegium z roku 1462 bylo zohledněno. Podobně jako z historického hlediska, tak i z heraldického a vexilologického hlediska je na soukromém výtvoru aktivistů z roku 2007 špatně snad úplně všechno. Relevantní odborníci z oblasti historie a pomocných věd historických doporučují jako důstojný symbol nezpochybnitelnou, nekonfliktní, historickou, bezproblémově identifikovatelnou a po všech stránkách správnou podobu moravské vlajky či praporu, kde na modré ploše vlajky či praporu je bílo-červeně šachovaná orlice se žlutou zbrojí. Tato podoba je v podstatě do jisté míry kodifikována svou přítomností na oficiálních krajských praporech, kde v prvním čestném čtvrtinovém poli je umístěn symbol té historické země, na jejímž území kraj většinově leží. V dalším poli může být umístěn symbol té historické země, na jejíž území kraj menším dílem zasahuje.

Solidní informace o symbolech Moravy můžete najít na stránkáchMorava - symboly

Tolik na vysvětlenou a zůstávám s pozdravem a přáním všeho dobrého.

Za osvětový spolek Za Moravu Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách a praporech, o jejich historii, tvorbě a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 26. ledna 2021 v 15:48

Odpověď starostovi obce Dlouhá Loučka

Dobrý den, vážený pane starosto!

Děkuji za brzkou, byť stručnou odpověď. Že neexistuje jednotný názor mezi odborníky a neinformovanými či nedostatečně informovanými laiky, to je nám známo také. Náš světový spolek Za Moravu však jednoznačně dá na stanoviska odborná a nestaví na jejich roveň názor té části aktivistů, která, ač v této oblasti zcela nevzdělaná, si nenechá od nikoho poradit. Chápu, že každý nemůže být odborníkem na vlajky, proto také náš spolek spolupracuje s relevantními a mnohdy i renomovanými odborníky z oblasti historie a pomocných věd historických a také já sám jsem členem České vexilologické společnosti, kde se pohybuji mezi odborníky právě na vlajky a prapory, jejich historii a způsob jejich vyvěšování. Silně proto pochybuji, že právě pan Stanislav Blažek jakožto člen Moravské národní obce je tou správnou osobou, která by zasvěceně vysvětlila, který symbol je vhodný pro uctění významných dnů pro Moravu. To ostatně vysvětluje, proč některé obce oslovené tímto spolkem s poněkud pavědeckými názory a argumenty ještě nepřišly na to, že po léta vyvěšovaly nesprávné prapory.

Protože jsme spolek osvětový, který se zaměřuje na studium historie a kulturního dědictví ve vztahu k Moravě, na spolupráci s odborníky příslušných odvětví, osvětu veřejnosti, spolupráci s veřejností a jinými subjekty odborného zaměření, přicházíme s osvětou i v tomto případě.

Tak jako na schůzi obyvatel panelového domu si plénum nájemníků nemůže rozhodovat o podobě státních symbolů, tak ani Moravská národní obec nebo politická strana Moravané, jejíž delegáti si Vámi vyvěšovaný prapor odhlasovali na svém stranickém sjezdu 22. září 2007 v Kojetíně v restauraci Morava, nemohou bez legálního mandátu a právní subjektivity k utváření symbolů historických zemí zmíněných v preambuli Ústavy České republiky sami svévolně rozhodovat o jejich podobě nebo je svévolně upravovat a inovovat. Je to stejné, jako kdyby si např. nějaký spolek pěstitelů zeleniny v obci Dlouhá Loučka na schůzi výboru odhlasoval podobu vlajky, např. dva vodorovné pruhy žlutý a červený s černým štítem uprostřed a v něm třeba červenou mrkev s bílým nožem, a vydával ji veřejně za vlajku obce. Mohu Vás ubezpečit, že tak to opravdu nefunguje.

Pokud Vás snad Moravská národní obec informovala, že jimi propagovaný prapor je právě ten vhodný k vyvěšování ve významné dny, tak odborná veřejnost i většina laické veřejnosti jsou zcela opačného názoru. Moravská národní obec dodnes nepochopila, že symbol se nestane zemským tím, že si jej na sjezdu odhlasuje jedna malá politická strana, protože strana si může odhlasovat pouze své vlastní symboly. Že si strana při tvorbě svého symbolu vybrala tu nejhorší možnou barevnou variantu, kterou samozřejmě slovanský moravský národ vždy odmítal jakožto barvy německé části obyvatel Moravy, je věc té které strany, podobně jako někdejší Moravská národní strana vycházela z určitě správnějších hlavních moravských barev bílé a modré, tedy hlavní bílé (stříbrné) coby jedné z barev dvojbarevné bílo-červené (stříbrno-červené) figury a neopominutelné modré barvy štítu. V 19. století však moravský národ považoval a považuje dodnes za své barvy bílou, červenou a modrou, kteréžto barvy vycházejí z odvěkého, tradičního a dodnes platného znaku Moravy. Proto také chybný návrh moravského zemského sněmu z roku 1848, který navíc nevstoupil v platnost, odsoudil a nikdy nepřijal.

Návrh zemského sněmu vycházel z Šemberovy mylné domněnky, že privilegium z roku 1462 bylo zohledněno. Podobně jako z historického hlediska, tak i z heraldického a vexilologického hlediska je na soukromém výtvoru aktivistů z roku 2007 špatně snad úplně všechno. Relevantní odborníci z oblasti historie a pomocných věd historických doporučují jako důstojný symbol nezpochybnitelnou, nekonfliktní, historickou, bezproblémově identifikovatelnou a po všech stránkách správnou podobu moravské vlajky či praporu, kde na modré ploše vlajky či praporu je bílo-červeně šachovaná orlice se žlutou zbrojí. Tato podoba je v podstatě do jisté míry kodifikována svou přítomností na oficiálních krajských praporech, kde v prvním čestném čtvrtinovém poli je umístěn symbol té historické země, na jejímž území kraj většinově leží. V dalším poli může být umístěn symbol té historické země, na jejíž území kraj menším dílem zasahuje.

Solidní informace o symbolech Moravy můžete najít na stránkáchMorava - symboly

Tolik na vysvětlenou a zůstávám s pozdravem a nabídkou odpovědět na jakékoliv dotazy.

Za osvětový spolek Za Moravu Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 26. ledna 2021 v 18:25

Odpověď starostovi obce Příkazy č. 2

Dobrý den, vážený pane starosto!

Děkuji za Vaši reakci.

Činnost Moravské národní obce je názornou ukázkou, jak může dopadnout akce, kterou organizuje skupina politicky indoktrinovaných aktivistů s poněkud pavědeckými názory, která má značné mezery ve znalostech historie Moravy, o jejích symbolech raději nemluvě. Z toho si ale nic nedělejte, že jste netušil, jak se má situace kolem vyvěšování takzvaného "zemského" praporu propagovaného Moravskou národní obcí. Nám je jasné, že ne každý může být odborníkem v oblasti pomocných věd historických a starostové mají jiné starosti, než tyto vědní obory studovat. Mělo by to však platit především pro ty, kteří zboží k slavnostnímu vyvěšení nabízejí. To se však v jejich případě nestalo, je to tedy především jejich chyba. Oni sami také dosud nevysvětlili, proč nemohou nabízet všeobecně známé symboly Moravy, o kterých není pochyb, že symbolizují právě Moravu. Vždyť smysl symbolů spočívá v tom, že jsou identifikovatelné . Proto také přichází náš osvětový spolek Za Moravu s osvětou, neboť se lze v souvislosti s vyvěšováním moravské vlajky občas setkat i s chybami při vyvěšování státní vlajky, které upravuje Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, konkrétně paragrafy 7 až 9. Tento zákon však řeší pouze státní symboly. Právo používat vlastní vlajku je přiznáno § 34a zákona 128/2000 Sb. o obcích také obcím. Při naší osvětové činnosti registrujeme pochopitelně i následky aktivity Moravské národní obce, která nabízením nesprávného zboží s nekorektní symbolikou dělá Moravě medvědí službu, neboť kontroverzní symbolika nebudí u odborné veřejnosti ten správný dojem a na naši Moravu se pak nahlíží všelijak.

Přeji tedy Vám i Vašim kolegům vše dobré a předem děkuji za správný způsob zviditelnění naší země s více než tisíciletou historií, kterou je dobré připomínat nám všem i našim potomkům.

Za osvětový spolek Za Moravu Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 27. ledna 2021 ve 14:58

Odpověď místostarostovi obce Dlouhá Loučka č. 1

Vážený pane místostarosto!

Děkuji za Váš zájem o tuto problematiku, nicméně musím reagovat na některé Vaše nesprávné domněnky. Nevím, jestli píšete za sebe nebo za celou obec, ale podepsal jste se jménem jako místostarosta obce. Proto Vám odpovím pouze jako místostarostovi s tím, že odpověď dám na vědomí ostatním dostupným kontaktům.

Moje snaha o co nejvěrnější podobu moravské vlajky vyplývá z jednoduché pohnutky, kterou jsem už naznačil v minulém vysvětlení, proto si tedy nejsem jistý, zda jste moje vysvětlení četl pozorně nebo zda jste je vůbec četl.

Smysl symbolu spočívá v tom, že je identifikovatelný, jinak by totiž ani nebyl symbolem. Jaký smysl má symbol, na který musíte umístit znak, mimochodem, kdoví proč, s orlicí jinou, než moravskou, aby bylo vůbec možné uvažovat o tom, co má tento symbol symbolizovat nebo koho má ten symbol reprezentovat?

Že oficiální vlajka Moravy neexistuje, to je nám známo také, tím netřeba obhajovat nahrazení historického, byť neoficiálního praporu praporem politické strany. Že Morava nemá zatím vlajku oficiální, to prostě a jednoduše vyplývá z toho, že oficiálně se vlajky přidělovaly až v pozdější době a dnes historická země Morava není součástí územního a správního členění České republiky, tudíž její oficiální přidělení není na pořadu dne. Důležité je, že se jako symbol Moravy používala a jako taková měla jakési zvykové právo, neboť symboly se dědily z panovníka na jeho nástupce a postupně se staly symbolem země a národa. Považuji za nesmyslné, aby kvůli tomuto „argumentu“, že Moravě vlajka oficiálně udělena nebyla, se vydával za moravskou vlajku kdejaký soukromý svévolně upravený výtvor, který v této podobě odporující vexilologickému vkusu se znakem na pruzích v barvách připomínajících cokoliv jiného, než Moravu, a vycházejících z kontroverzní symboliky, bývá vyvěšen na budově obecního úřadu. Jestliže je i Vám srdci nejbližší varianta naprosto ideální po všech stránkách, které jsem vyjmenoval minule, tak proč je pro Vaši obec takový problém vyvěsit ideální vlajku a vyvěšujete místo ní něco nepovedeného, kde je špatně úplně všechno? Nezlobte se, ale toto nemohu pochopit zase já. To se ještě nerozepisuji o tom, jaké špatné světlo na celou Moravu vrhá pochybná činnost Moravské národní obce. Někteří odborníci se o vlajce propagované Moravskou národní obcí zcela oprávněně vyjadřují jako o laickém propagandistickém předmětu bez jakékoliv historické a vexilologické hodnoty.

Jestli píšete, že zlatá a červená jsou barvy užívané panovníky Velké Moravy, tak to se mýlíte. Důkazy moravské symboliky z doby Velkomoravské říše se nezachovaly. O její barevnosti se lze domnívat pouze na základě nepřímých indicií. Někteří badatelé se domnívali, že barvy z doby velkomoravské byly červená a bílá, což lze odvozovat z nepřímých skutečností. Jednou je interpretace maleb ze znojemské rotundy podle dr. Jaroslava Zástěry, podle něhož červenobílé štíty měly patřit nikoliv českým, ale moravským panovníkům, poněkud hmatatelnější se jeví hypotéza, že většina okolních historických zemí dříve sousedících s Velkomoravskou říší, které jsou dnes zpravidla samostatné státy, má přes různost příběhů o původu vždy dvě barvy totožné, totiž červenou a bílou (Rakousko, Čechy, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, případně vzdálenější Bulharsko hlásící se k odkazu Velké Moravy). Není vyloučeno, že je tím u některých států prezentována jistá kontinuita nástupnických práv ke „starobylé koruně“ Velkomoravské říše a jejím možným bílo-červeným symbolům. Menší část z nich odvozuje v různé míře svůj domnělý protektorát či nástupnictví (územní, politické či kulturní) dodnes od tzv. "translatio regni", tedy přenesení královského důstojenství (koruny Moravského království).

A už vůbec je pochybné odkazovat se na fresku v římském kostele sv. Klimenta, zobrazující příjezd sv. Cyrila a Metoděje do Říma. Na fresce je třikrát vyobrazen tzv. gonfalon, což je jednak raně feudální typ praporu některých knížat nebo států (například středověkých republik Itálie), ale také náboženská korouhev s příčným ráhnem nošená v církevních procesích, což je evidentně tento případ. Pokud je možné se také blíže podívat na onu fresku, tak žádný důkaz o barvách panovníků Velké Moravy na ní není. Zpráva o příchodu obou světců do Říma uvádí, že přišli za doprovodu nepřehledného množství římského lidu do kostela svatého Klimenta. Na fresce je tedy onen nepřehledný dav římského lidu.

A jestli narážíte na pavědecký nesmysl Vladimíra Merty zveřejněný v Moravském historickém sborníku, že na těch gonfalonech, co je údajně nesou Moravané, je zlatočervené šachování, tak to jste úplně vedle. Ty malé světlé, spíš bílé flíčky, snad hvězdičky na těch červených gonfalonech, to je cokoliv jiného, než zlato-červené šachování (v příloze).

Je chvályhodné, že pro Vás je důležitá příslušnost k Moravě, ale již není chvályhodné, že je pro Vás nepodstatný způsob vyjádření k oné příslušnosti. To je jedno možná Vám, nikoliv lidem. Na jakákoliv historická práva Moravy je potřeba upozorňovat způsobem inteligentním. Za ten ovšem nepovažuji vnucování svých soukromých nepovedených symbolů celé Moravě, jak to dělají někteří moravští aktivisté, kteří se sami pasují do role mluvčích Moravy. Tak nějak postupovali pouze nacisté, a to ještě až když se dostali k moci a jejich symbol se pak stal symbolem celého Německa. Volební preference moravské politické „reprezentace“ v řádu desetin procenta ji zatím neopravňují k podobnému tvůrčímu symbolismu. Však to také vypadá, že příčinou jejího volebního „úspěchu“ je právě ta jejich žlutočervená šaráda. Proto je mi divné, že je Vám jedno, co se tady po Moravě prostřednictvím Moravské národní obce šíří. Když by teoreticky Vaše obec pořádala nějakou mezinárodní akci, také byste vyvěsil místo vlajky Spolkové republiky Německo například vlajku bývalé Německé demokratické republiky nebo dokonce vlajku nacistickou s argumentem, že je možné vyvěsit jakoukoliv německou vlajku a že to je lidem jedno, jaká německá vlajka se vyvěsí? Pro Vás se možná jedná o malicherný spor, ale logicky uvažující člověk smysl symbolu chápe. Nevěřím Vám tedy, že lidem je jedno, co jim připomíná Moravu, obzvláště když si žlutou barvu spojují spíš se Slezskem, než s Moravou, jak ukázaly výsledky ankety již v roce 2012. Vlajka i znak totiž není nějaká náhodná dekorace, ale symboly, které vypovídají o dějinách a kultuře země, kterou reprezentují, o jejím státním a společenském zřízení, o národním i estetickém cítění jejich tvůrců.

Nevadí Vám náhodou, respektive Moravské národní obci, kterou se zde pokoušíte dosti neobratně obhajovat, že odvěké a tradiční moravské symboly vycházejí ze symboliky Přemysla II. Otakara, tedy jednoho z Přemyslovců? Nevadí Vám náhodou, respektive Moravské národní obci, že moravská, tedy stříbrno-červená orlice je součástí státního znaku České republiky? Nejde tedy o nějaké vykukující nabubřelé ego, ale o symboliku, která, pokud má mít smysl, by měla oslovit obyvatele Moravy, nikoliv pouze uzavřenou skupinu žlutočervených popletů, kteří z oblasti heraldiky jsou schopni rozeznat nanejvýš orlici od lva a v oblasti vexilologie nejsou schopni pochopit rozdíl mezi vlajkou a praporem.

Na to, proč se Moravská národní obec nechce domluvit na jiné, než protičeské, protislovanské a protistátní symbolice, se tedy ptejte jejich členů, ale nechtějte po nás, abychom se s Moravskou národní obcí shodovali na nesmyslu obhajovaném pseudoargumenty. Moravu a její historii lze přece v pohodě připomínat přijatelným způsobem, nikoliv zamlčováním faktů, nikoliv překrucováním historie, nikoliv podvodnou činností.

Vy jste ale poukázáním na neschopnost domluvit se, lépe řečeno neschopnost naprosto neznalých laiků nechat si poradit od odborníků, odbočil od podstaty věci, totiž vyvěšování nepatřičného praporu na budově veřejné správy. Takovou reakci, jaká se nám od Vás dostala, bych čekal spíše od onoho obskurního spolku, o němž tu byla řeč a který máte uvedený v odkazu na oficiálních stránkách obce, což vysvětluje mnohé. Když tak čtu Váš komentář, tak jako by vypadl z webových stránek Moravské národní obce. Neovládá náhodou tento spolek obecní úřad nebo dokonce celou obec, když je o něj taková péče na oficiálních stránkách obce a těší se skryté obhajobě ze strany místostarosty? Nejste náhodou dokonce jeho členem? My se ale domníváme, že volené orgány samospráv nejsou nebo alespoň by být neměly na úrovni nějakého občanského sdružení a měly by ctít symboliku, která není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Nechápu totiž, proč chcete ten vexilologický paskvil vyměnit až v době, kdy bude moravská vlajka oficiálně kodifikována. To Vám nestačí, že je v podstatě kodifikována v čestném poli oficiálních krajských praporů na Moravě? V jejich prvním ani žádném dalším poli žádné vodorovné pruhy žlutý a červený s modrým štítem nevidím. To si opravdu myslíte, že je vhodné vyvěsit třeba pirátskou vlajku do doby, než bude oficiálně přidělena s pravděpodobností hraničící s jistotou ta, která byla používána po staletí? Nebo vážně věříte, že když si kdokoliv vzpomene, stane se z čehokoliv vlajka moravská podle libovůle kdejaké skupiny popletených aktivistů? Nebo věříte všemu, co Vám kdo nakuká? Když Vám někdo nabídne k vyvěšení červenou vlajku se žlutým srpem a kladivem jako moravskou, také ji také vyvěsíte? Vždyť se přece na Moravě jednu dobu také vyvěšovala, dokonce hojně. A jestli se domníváte, že je pouze věcí obce, co vlaje na budově veřejné správy, tím bych si nebyl tak jistý. Věcí obce je pouze ostuda, že obec není schopna si zjistit, jak vypadají symboly historických zemí zmíněných v preambuli Ústavy ČR. Jako by nestačila ostuda, kterou dělá Moravě přes deset let Moravská národní obec. Jako by nestačilo, že obec Dlouhá Loučka ovlivněná zvrácenou terminologií tohoto obcí zřejmě protěžovaného spolku diletantů v oblasti pomocných věd historických nadřazuje bludy Moravské národní obce nad stanoviska relevantních odborníků. Jako by nestačilo, že obec Dlouhá Loučka vyvěsila v roce 2013 prapor České republiky ostudně na posledním místě, čímž porušila Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, konkrétně § 8 odst. (2). Jen pro úplnost, podle § 13 téhož zákona za přestupek podle odstavce 1 písm. f) lze uložit pokutu do výše 10000 Kč.

Že vyvěšujete prapor politické strany Moravané, to jsem, doufám, že pro logicky uvažujícího člověka zcela srozumitelně, vysvětlil minule. Zbývá pouze připomenout, že je krajně nevhodné vyvěšovat vlajku politické strany s vlajkami státními, krajskými i obecními, protože jejich společným vyvěšením se veřejně prezentuje jejich vzájemný vztah, který samozřejmě nemůže být v demokratickém státě pro jednu politickou stranu exkluzivní. Nelze nic namítat proti vyvěšení praporu na budově sídla politické strany, ovšem na budově veřejné správy nemá co dělat. Navíc s protistátní separatistickou symbolikou. Tak ji aspoň žlutočervení fanatici zdůvodňují v komentářích na facebooku. Já se vůbec divím, že ještě nezasáhla např. Policie ČR. Co na to říkají obyvatelé Vaší obce, že na budově obecního úřadu a hasičské zbrojnice v jejich obci visí prapory jedné politické strany? Nebo jsou také obelháni informací, že se jedná o vlajku „moravskou“, „zemskou“ apod.? Ještě štěstí, že někdo nepřemaloval šachování moravské orlice ve státním znaku na budově obecního úřadu nebo ve znaku hasičů na fasádě hasičské zbrojnice na žluto. Ani bych se tomu příliš nedivil. U Moravské národní obce je totiž všechno možné.

Proto závěrem pevně věřím, že pseudonázor pana místostarosty je mezi zastupiteli ojedinělý a na obecním úřadě v Dlouhé Loučce po letech převáží zdravý rozum ve vztahu k vyvěšované symbolice, kterého se Moravské národní obci nedostává.

Zůstávám s pozdravem a ochotou poradit a odpovědět na jakýkoliv dotaz.

Za osvětový spolek Za Moravu Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 27. ledna 2021 ve 21:21

Dopis zastupitelům obce Paseka

Dobrý den, vážená paní starostko, vážená paní místostarostko, vážení radní, vážení zastupitelé!

Na přiloženém snímku, který Vám posílám, je vidět vlajková výzdoba před budovou obecního úřadu ve Vaší obci. Na dvou stožárech jsou vyvěšeny dvě vlajky na způsob korouhve, tedy na příčném ráhně. Z třetího prázdného stožáru je vidět jen kladka. Snímek je údajně z 28. října 2020.

Jako člen osvětového spolku Za Moravu a jako člen České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická zabývající se vlajkami, prapory, jejich historií a způsobem jejich vyvěšování) považuji za užitečné upozornit Vás na několik chyb při vyvěšování vlajek.

S touto osvětou přichází náš osvětový spolek proto, že povědomost o pravidlech a mezinárodních zvyklostech při vyvěšování vlajek a praporu není nijak valná.

Vyvěšování státní vlajky upravuje Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, konkrétně paragrafy 7 až 9. Pokud jsou vyvěšeny dvě vlajky, státní vlajka České republiky se vyvěšuje vlevo při čelním pohledu na objekt. V případě vyvěšení tří vlajek se vyvěšuje státní vlajka České republiky uprostřed. V každém případě na snímku je vlajka České republiky vyvěšena chybně.

Druhou chybou je vyvěšení vlajky politické strany Moravané zároveň se státní vlajkou ČR. Je totiž krajně nevhodné vyvěšovat vlajku politické strany s vlajkami státními, krajskými i obecními, protože jejich společným vyvěšením se veřejně prezentuje jejich vzájemný vztah, který samozřejmě nemůže být v demokratickém státě pro jednu politickou stranu exkluzivní.

V případě oné vlajky se dvěma pruhy žlutým a červeným totiž nejde o vlajku moravskou, jak se možná mylně domníváte. Není obtížné uhodnout, že s největší pravděpodobností Vám byla coby údajně moravská nabídnuta k vyvěšení Moravskou národní obcí u příležitosti pro Moravu významných dnů. Tento spolek i přes upozornění na pravý stav věci již několik let odmítá pochopit, že vlajka se nestane moravskou tím, že si její podobu odhlasuje na stranickém sjezdu jedna malá politická strana, byť má slovní vztah k Moravě v názvu. Tak jako obyvatelé paneláku na schůzi nájemníků nemohou hlasovat o podobě státní vlajky, ale např. o tom, jestli nechá opravit balkóny, tak jako výbor spolku pěstitelů zeleniny nemůže rozhodnout o podobě vlajky obce Paseka, ale třeba o druhu zeleniny, kterou bude spolek pěstovat, tak i politická strana může hlasovat pouze o svých vnitřních záležitostech. Tato podoba vlajky s modrým štítem na pruzích v pražských barvách tedy nemůže být logicky ničím jiným, než symbolem té strany, jejíž delegáti si ji 22. září roku 2007 odhlasovali na svém interním sjezdu.

Pokud máte zájem připomenout pro Moravu významné dny vyvěšením vhodného a důstojného symbolu, odborníci z oboru historických věd jednoznačně doporučují nahradit soukromý, popletenými aktivisty vymyšlený nepovedený výtvor bez historické a vexilologické hodnoty po všech stránkách ideálním jednoznačně identifikovatelným tradičním historickým moravským modrým praporem s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí (v příloze).

Solidní informace o moravských symbolech a jejich historii můžete najít na stránkáchMorava - symboly

S přátelským pozdravem a nabídkou odpovědět na jakékoliv dotazy týkající se tohoto tématu

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 28. ledna 2021 ve 2:19

Odpověď místostarostovi obce Dlouhá Loučka č. 2

Dobrý den, vážený pane místostarosto!

Děkuji za odpověď i za Vaši snahu seznámit sebe i zastupitelstvo s tímto tématem. Určitě je to lepší, než když rozhoduje neinformovaná úzká skupina či jednotlivec. Však o to také jde. Jinak si nedovedu vysvětlit, že chyby ve vyvěšování vlajek a praporů a vnímání symboliky dosud přetrvávají. Je nám jasné, že každý nemůže být fundovaný ve všech oborech, máte jistě dost své důležité a užitečné práce ve Vašem oboru a ve Vaší práci ve funkci místostarosty. Jen je mi líto, že nedokážete zaujmout konečné stanovisko. To by přece mělo vycházet z logiky. Ta varianta, která odpovídá jak historické skutečnosti, tak cítění většiny občanů, přece existuje. Že přesto dochází ke sporům, to je vina pouze umíněné členské základny Moravské národní obce a dalších, kteří prostě odmítají akceptovat fakta. To s trpkým pocitem konstatuji i já. Pokud existuje spor, tak je to spor mezi stanovisky odborné veřejnosti, fundovaných a často renomovaných expertů i celkovým vnímáním většiny obyvatel Moravy na jedné straně a za vlasy přitaženými pseudoargumenty politicky indoktrinované skupiny moravských aktivistů. Domnívám se, že by nemělo být těžké umět to rozlišit.

Jestli se cítíte neprávem osočen ze spolupráce s Moravskou národní obcí, tak to je mi líto a za to se omlouvám, měl jsem jen dotaz, zda nejste náhodou jejím členem, protože Vaše argumenty opravdu jako by vypadly z jejich stránek, jako by byly převzaty. To mi neuniklo, na to znám způsob argumentace Moravské národní obce velmi dobře. Musíte se ale na mne nezlobit, protože tyto odkazy o jakémsi způsobu spolupráce opravdu svědčí.Dlouhá Loučka-Moravská národní obec

Moravská národní obec-Dlouhá Loučka

Kdyby byl odkaz na Moravskou národní obec v okýnku ŽIVOT V OBCI, tak by se to dalo pochopit. Pokud je ale odkaz na tento spolek v okýnku OBEC, to opravdu považuji za nestandardní. Samozřejmě že nepovažuji za problém být členem nějakého spolku, nicméně bych odkaz na něj rozhodně neumísťoval do okýnka obce.

Kromě toho jsem nenapsal, že máte kontakty s politickou stranou. Napsal jsem jen, že ten prapor může být pouze praporem politické strany, která si jej na sjezdu svých delegátů odhlasovala. Byl jsem totiž přítomen jako host. Jak jej politická strana Moravané nazvala, to už je jiná věc. Tento prapor by případně mohl být praporem Moravské národní obce, která jej propaguje pod falešným názvem. Je to paradox, ale zrovna Moravská národní obec má na svých stránkách poněkud jinou orlici, než je na onom praporu.

Nenapsal jsem ani, že Moravská národní obec je politickou stranou. Tento spolek navenek vystupuje jako nepolitický, avšak politická návaznost na politickou stranu a dnes už i na nové Moravské zemské hnutí je zřetelná. Stačí si zjistit, kolik členů politických stran a hnutí je zároveň členy Moravské národní obce.

Domnívám se tedy, že se nemusíte cítit nijak osočen ani uražen tím spíš, že se oba jako moravští patrioti shodujeme v zájmu o historii a tradice Moravy. Proto nechápu, když můj způsob jednání považujete za ortodoxní a urážlivý, když prostě jen upozorním na problém a některé nesrovnalosti a předložím jiné argumenty, než které slyšíte z jiné strany.

Byli to právě žlutočervení fanatici, které nijak jinak nazvat nelze, s nimiž nebylo možné diskutovat. Mně, moravského vlastence, nazval někdejší předseda politické strany Moravané Jiří Svatopluk Novotný čechistickým kriplem za to, že ctím odvěkou a tradiční moravskou symboliku bez nějakých svévolných inovací. Cituji i s chybami doslova: „Ty čechistický kriple, nezajímá mě, co ti podepsali čechistické svině v praze, a nezajímá mě vůbec nic z tvých blitků, poslední varování!!! ještě jeden mail z tvých pracek a jde to na policajty, ignorante zasrané!" O něco dříve Jiří Svatopluk Novotný odepsal také velmi zdvořile: "Ne, to budeš mět ty, idiote, až mi dojde trpělivosť. Zatims hřešil na to, že su dobrák, ale to se brzo změni, esi mě budeš dál nasirat dopisama, co NECHCU!!! Kapiš to, idiote?" "můžeš si dál pištět v přívalu svého ega". Sprostě nadávali dokonce i oněm expertům z oblasti vexilologie, když se na požádání vydali stanovisko k moravské vlajce, které se neshodovalo s jejich představou. Podobně člen Moravské národní obce Tomáš Skoumal mi napsal: „…ale stále je to lepší než být na hlavu. Jste nemocný chudák, který si to odmítá připustit. Začínáte být známý, bohužel jako největší šašek moravského hnutí." Další diplomatický dopis poslal mně a mému kolegovi další z moravských aktivistů Bernard Franta: „Vy jste oba dva opravdu nebezpeční psychopati, patříte do blázince. Řečeno po moravsky, jste strašná telata, vidly do řiti a běžte si bučet na louku do lesa, ani ty moravské stromy to nevydrží a spadnou na vás, aby zničili to vaše bučení. Jestli budete na Javořině, vezmu tu největší olšovou hůl a budu vás mlátit po těch vašich tupých makovicích, až se v nich konečně rozbřeskne. Kdyby byl nyní sjezd a na něm třeba 102 delegátů z celé Moravy a vy tam byli, nechal bych postavit dragounskou uličku, na každé straně po 50 delegátech s tím, že kdo chce, tak si může bouchnout, ale pouze jednou. Jsem přesvědčen, že by jste ji neproběhli, tak je na vás většina slušných a poctivých Moravanů nasraná. Dva roky si nedáte říci, výtky vůči vám mají logiku a racionálnost a vy jste doslova hysterizování jakousi mystickou drogou. Jste hulváti a blázni, kteří škodí Moravě. Na vás oba platí na 1000 % rčení, největší katastrofou je srážka s blbcem a vy jste dva, takže to je doslova tornádo. Běžte tedy tornádovat někam jinam.“ Tolik citace rovněž s chybami. A tak bych mohl pokračovat. Když jsem dalšímu členu Moravské národní obce Jiřímu Mácovi na jeho facebooku citoval z dokumentů Moravského zemského archivu, tak cenné informace prostě vymazal a přístup mi zablokoval, podobně jak to dělala politická strana Moravané na svém diskusním fóru. Jak byste nazval tento způsob komunikace? S kým se tedy dá diskutovat a s kým nedá? Že mne podobní lidé neberou jako partnera, to mne tedy opravdu nemrzí a to opravdu ani nechci, aby mne takoví lidé za partnera brali.

Jak vidíte, já diskutuji s každým, kdo se tomu nebrání, tedy i s Vámi. Je to dokonce na doporučení dalšího člena Moravské národní obce Vladimíra Novotného, který mi řekl, ať si diskutuji s někým, koho to zajímá, že oni o diskusi se mnou a o mé názory nemají zájem. Proč se tedy domníváte, že se mnou se diskutovat nedá, tomu dost dobře nerozumím. Protože jsem napsal, co se Vám zrovna moc nelíbí? Jen jsem reagoval na Vaše nepřesnosti a nechápal Váš benevolentní přístup k překrouceným informacím. Opět mám v tomto případě pocit, že mi odpovídáte ve stylu, jakým mi odpovídali členové Moravské národní obce: „to se nám nelíbí, nemá cenu diskutovat.“

Co se týká vašeho podivu, že někoho obviňuji ze žlutočerveného fanatismu, jak jinak nazvat odmítání faktů, že žlutočervené barvy byly v 19. století Moravany odmítány? Stačí se podívat, čím se Moravská národní obec ponejvíce chlubí na svých stránkách. Je to přehlídka fotografií s jejich žlutočervenou vlajkou, s nimiž se fotografují v různých více či méně vhodných pozicích a na všech možných i nemožných místech a těmito snímky si tapetují fotogalerii a facebookové stránky.

Jak tedy správně předpokládáte, jde mi opravdu o správnou věc. Jde mi o to, aby někteří ultramoravští aktivisté nedělali Moravě ostudu, jde mi o to, aby lidé na Moravu nenahlíželi s despektem, jde mi o to, aby se o Moravě mluvilo vždy v dobrém.

Pokud se tedy domníváte, aniž bych se tím cítil uražen, že je zbytečné se mnou diskutovat, tak se loučím. Pokud si myslíte, že jste se ve svém hodnocení přece jen poněkud unáhlil, jsem nadále ochoten odpovědět na jakýkoliv dotaz týkající se této problematiky, prosil bych ale, aby se jednalo o problematiku věcnou.

Zůstávám s pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 28. ledna 2021 v 15:38

Dopis zastupitelům obce Postřelmov

Dobrý den, vážený pane starosto, vážený pane místostarosto, vážení radní, vážení zastupitelé!

Na přiloženém snímku, který Vám posílám, je vidět vlajková výzdoba na budově obecního úřadu ve Vaší obci. Na balkóně budovy jsou vyvěšeny čtyři prapory. Snímek je, jak lze usuzovat i z části viditelného data na světelném panelu, z 28. října 2020.

Jako člen osvětového spolku Za Moravu a jako člen České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická zabývající se vlajkami, prapory, jejich historií a způsobem jejich vyvěšování) považuji za užitečné upozornit Vás na chybu při vyvěšování vlajek.

S touto osvětou přichází náš osvětový spolek proto, že povědomost o pravidlech a mezinárodních zvyklostech při vyvěšování vlajek a praporu není nijak valná.

Poměrně zanedbatelné je prohození praporů EU a Vašeho obecního praporu, mimochodem po vexilologické stránce velmi zdařilého.

Podstatně závažnější chybou je vyvěšení praporu politické strany Moravané zároveň s praporem České republiky. Je totiž krajně nevhodné vyvěšovat prapor politické strany s praporem státním, krajským i obecním, protože jejich společným vyvěšením se veřejně prezentuje jejich vzájemný vztah, který samozřejmě nemůže být v demokratickém státě pro jednu politickou stranu exkluzivní.

V případě onoho praporu se dvěma pruhy žlutým a červeným a modrým štítem na těchto pruzích totiž nejde o prapor moravský, jak se možná mylně domníváte. Není obtížné uhodnout, že s největší pravděpodobností Vám byl coby údajně moravský doporučen Moravskou národní obcí k vyvěšení u příležitosti pro Moravu významných dnů. Tento spolek i přes upozornění na pravý stav věci již několik let odmítá pochopit, že symboly jako vlajka nebo prapor se nestanou moravskými tím, že si jejich podobu odhlasuje na stranickém sjezdu jedna malá politická strana, byť má slovní vztah k Moravě v názvu. Neuvědomuje si, že nemá legální mandát k utváření symbolů země ani právní subjektivitu orgánu oprávněného symboly historických zemí utvářet či inovovat. Tak jako obyvatelé paneláku na schůzi nájemníků nemohou hlasovat o podobě státní vlajky, ale např. o tom, jestli si ze svého fondu oprav zaplatí opravu balkónů, tak i politická strana může hlasovat pouze o svých vnitřních záležitostech a svých vlastních symbolech. Tato podoba praporu s modrým štítem na pruzích v pražských barvách tedy nemůže být logicky ničím jiným, než symbolem té strany, jejíž delegáti si ji 22. září roku 2007 odhlasovali na svém interním sjezdu. Rovněž např. schůze nějakého spolku pěstitelů zeleniny v obci Postřelmov může rozhodnout o druhu zeleniny, kterou bude spolek pěstovat, výbor spolku si dokonce může odhlasovat i svůj prapor, třeba se zkříženými hráběmi a motykou a svazkem mrkve, ale nemůže jej vydávat za prapor obce. Tak to opravdu nefunguje a Vy to jistě dobře víte. Ale neví nebo nechce to vědět Moravská národní obec a propaguje mezi neinformovanou veřejností nehodnotný laický výtvor se štítem na pruzích v pražských barvách.

Pokud máte zájem připomenout pro Moravu významné dny vyvěšením vhodného a důstojného symbolu, odborníci z oboru historických věd jednoznačně doporučují vyměnit soukromý a popletenými aktivisty vymyšlený nepovedený výtvor bez historické a vexilologické hodnoty za po všech stránkách ideální a jednoznačně identifikovatelný tradiční historický moravský modrý prapor s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí (v příloze).

Solidní informace o moravských symbolech a jejich historii můžete najít na stránkáchMorava - symboly

S přátelským pozdravem a nabídkou odpovědět na jakékoliv dotazy týkající se tohoto tématu

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 29. ledna 2021 v 0:46

Upozornění pracovníkům Městského úřadu Ivančice

Vážený pane starosto, vážení radní, vážení pracovníci městského úřadu města Ivančic.

Na přiložených snímcích, které Vám posílám, je vidět výzdoba na budově Městského úřadu Ivančice k státnímu svátku a další snímky kolem vyvěšování. Na budově jsou vyvěšeny čtyři prapory. Prapor se liší od vlajky tím, že je pevně připevněn k žerdi, která se zasouvá do držáku (tuleje) na fasádě domu, zatímco vlajka se vytahuje na stožár pomocí lanka. Snímek je pravděpodobně z 5. července 2020.

Jako člen osvětového spolku Za Moravu a jako člen České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická zabývající se vlajkami, prapory, jejich historií a způsobem jejich vyvěšování) považuji za užitečné upozornit Vás na nezanedbatelné chyby při vyvěšování praporů na budově Vašeho úřadu.

S touto osvětou přichází náš osvětový spolek proto, že povědomost o pravidlech a mezinárodních zvyklostech při vyvěšování vlajek a praporů není nijak valná, někde je dokonce dost tristní.

Na prvním snímku jsou vidět čtyři prapory včetně praporu České republiky. Vyvěšování státní vlajky (praporu, korouhve) upravuje Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, konkrétně paragrafy 7 až 9. Pořadí umístění vlajky (praporu) ČR určuje § 8. Vyvěšování ostatních vlajek se řídí vexilologickými pravidly a mezinárodními zvyklostmi včetně hierarchie vlajek a praporů. Podle zákona přísluší symbolu České republiky nejčestnější místo. Kdyby byly prapory vyvěšeny z jednoho čtyřdílného držáku, měl by být prapor České republiky druhý z leva, další pořadí praporů se vyvěšuje dle hierarchie, tak jak jsou vzorně vyvěšeny na radnici v Hodoníně (v příloze na obr. 5), kde jsou vyvěšeny prapory v pořadí Hodonín, Česká republika, EU a Morava, kde čestné místo je vlevo uprostřed. Vzorové je i vyvěšení pěti praporů v městské části Brno-Bosonohy (v příloze obr. 6)., kde mají pořadí zleva: Bosonohy, Jihomoravský kraj, Česká republika, Brno, Morava, neboť čestné místo při lichém počtu praporů do pěti kusů je uprostřed. Je-li však sudý počet rozdělen do dvou skupin, pohlíží se na ně jako na dvě dvojice, z nichž v každé se uplatňuje pravidlo čestného místa a hierarchie, tedy při počtu dvou praporů vlevo. V Holešově není správně pořadí ve druhé dvojici, kde jsou chybně prohozeny prapory města Holešova a Moravy (v příloze obr. 7).

Ve Vašem případě tedy mělo být pořadí: Česká republika, EU, Ivančice, Morava (prapor Moravy je v hierarchii za prapory oficiálními, neboť v současnosti, byť je to z historického hlediska skandální, není součástí územního a správního členění).

Podstatně závažnější a hrubou chybou je vyvěšení praporu politické strany Moravané zároveň s praporem České republiky. Je totiž krajně nevhodné vyvěšovat prapor politické strany s praporem státním, krajským i obecním, protože jejich společným vyvěšením se veřejně prezentuje jejich vzájemný vztah, který samozřejmě nemůže být v demokratickém státě pro jednu politickou stranu exkluzivní. Dokonce se nám dostalo zpráv, že toto faux pas údajně natáčela ČTK.

V případě onoho praporu se dvěma pruhy žlutým a červeným a modrým štítem na těchto pruzích totiž nejde o prapor moravský, jak se možná mylně domníváte. Není obtížné uhodnout, že s největší pravděpodobností Vám byl coby údajně moravský doporučen Moravskou národní obcí k vyvěšení u příležitosti pro Moravu významných dnů. Tento spolek i přes upozornění na pravý stav věci již několik let odmítá pochopit, že symboly jako vlajka nebo prapor se nestanou moravskými tím, že si jejich podobu odhlasuje na stranickém sjezdu jedna malá politická strana, byť má slovní vztah k Moravě v názvu. Moravská národní obec nechápe, že nemá legální mandát k utváření symbolů země ani právní subjektivitu orgánu oprávněného symboly historických zemí utvářet či inovovat. Tak jako obyvatelé paneláku na schůzi nájemníků nemohou hlasovat o podobě státní vlajky, ale např. o tom, jestli si ze svého fondu oprav zaplatí opravu balkónů, tak i politická strana může hlasovat pouze o svých vnitřních záležitostech a svých vlastních symbolech. Tato podoba praporu s modrým štítem na pruzích v pražských barvách tedy nemůže být logicky ničím jiným, než symbolem té strany, jejíž delegáti si ji 22. září roku 2007 odhlasovali na svém interním sjezdu. Rovněž např. schůze nějakého spolku pěstitelů zeleniny v Ivančicích může rozhodnout o druhu zeleniny, kterou bude spolek pěstovat, výbor spolku si dokonce může odhlasovat i svůj prapor, pokud to schválí i plénum, třeba se dvěma vodorovnými pruhy žlutým a modrým a na nich uprostřed se svazkem mrkve v bílém poháru na modrém štítu, ale nemůže jej vydávat za prapor obce. Tak to opravdu nefunguje a Vy to jistě dobře víte. Ale neví nebo nechce to vědět Moravská národní obec a propaguje mezi neinformovanou veřejností nehodnotný laický výtvor se štítem na pruzích v pražských barvách.

Pokud máte zájem připomenout pro Moravu významné dny vyvěšením vhodného a důstojného symbolu, odborníci z oboru historických věd jednoznačně doporučují vyměnit soukromý a popletenými aktivisty vymyšlený nepovedený výtvor bez historické a vexilologické hodnoty za po všech stránkách ideální a jednoznačně identifikovatelný tradiční historický moravský modrý prapor s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí, jak je vidět na snímcích v těch městech, kde už mystifikaci ze strany Moravské národní obce prohlédli.

Solidní informace o moravských symbolech a jejich historii můžete najít na stránkáchMorava - symboly

S přátelským pozdravem a nabídkou odpovědět na jakékoliv dotazy týkající se tohoto tématu

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 29. ledna 2021 v 19:34

Upozornění zastupitelům Boskovic

Vážený pane starosto, vážení radní, vážení zastupitelé města Boskovic!

Na přiloženém snímku ze dne 5. července 2020 je vidět na balkóně Vašeho městského úřadu výzdoba ke státnímu svátku, dni slovanských věrozvěstů, svatých patronů Moravy, kteří zde zavedli písemnictví a tím položili základ vzdělanosti a pomohli tím Moravany zařadit mezi kulturní národy světa.

Jako člen osvětového spolku Za Moravu a jako člen České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická zabývající se vlajkami, prapory, jejich historií a způsobem jejich vyvěšování) považuji za užitečné upozornit Vás na jednu zásadní chybu při vyvěšování praporů na budově Vašeho úřadu.

V případě onoho praporu vpravo se dvěma pruhy žlutým a červeným a modrým štítem na těchto pruzích totiž nejde o prapor moravský, jak se možná mylně domníváte. Není obtížné uhodnout, že s největší pravděpodobností Vám byl coby údajně moravský doporučen Moravskou národní obcí k vyvěšení u příležitosti pro Moravu významných dnů. Tento spolek i přes upozornění na pravý stav věci již několik let odmítá pochopit, že symboly jako vlajka nebo prapor se nestanou moravskými tím, že si jejich podobu odhlasuje na stranickém sjezdu jedna malá politická strana, totiž strana Moravané, byť má slovní vztah k Moravě v názvu. Údajně nepolitický spolek Moravská národní obec propagující tento prapor nechápe, že ani on ani zmíněná strana nemají legální mandát k utváření symbolů země ani právní subjektivitu orgánu oprávněného symboly historických zemí utvářet či inovovat. Tak jako obyvatelé paneláku na schůzi nájemníků nemohou hlasovat o podobě státní vlajky, ale např. o tom, jestli si ze svého fondu oprav zaplatí opravu balkónů, tak i politická strana může hlasovat pouze o svých vnitřních záležitostech a svých vlastních symbolech. Tato podoba praporu s modrým štítem na pruzích v pražských barvách tedy nemůže být logicky ničím jiným, než symbolem té strany, jejíž delegáti si ji 22. září roku 2007 odhlasovali na svém interním sjezdu. Rovněž např. schůze nějakého spolku chovatelů králíků v Boskovicích může rozhodnout o tom, jestli uspořádá výstavu králíků či soutěž Králičí hop, výbor spolku si dokonce může odhlasovat i svůj prapor, pokud to schválí i plénum, třeba se dvěma vodorovnými pruhy žlutým a červeným a na nich uprostřed angorského králíka se žlutým sedmihrotým hřebenem na červeném štítu, ale nemůže jej vydávat za prapor Boskovic. Tak to opravdu nefunguje a Vy to jistě dobře víte. Ale neví nebo nechce to vědět Moravská národní obec a propaguje mezi neinformovanou veřejností nehodnotný laický výtvor se štítem na pruzích v pražských barvách.

V podstatě protistátní symbolika žlutočerveného praporu s neplatným znakem, vymyšleného částí moravských aktivistů, vychází z mylné interpretace právně nezávazného usnesení moravského zemského sněmu z roku 1848, které nevešlo v platnost, a ti aktivisté se dokonce domnívají, že platí neplatné středověké a již od počátku nepřijaté privilegium z roku 1462 a nadřazují jej nad zákony suverénního státu.

Pokud máte zájem připomenout pro Moravu významné dny vyvěšením vhodného a důstojného symbolu, odborníci z oboru historických věd jednoznačně doporučují vyměnit soukromý a popletenými aktivisty vymyšlený nepovedený výtvor bez historické a vexilologické hodnoty za po všech stránkách ideální a jednoznačně identifikovatelný tradiční historický moravský modrý prapor s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí (v příloze).Morava - symboly

S přátelským pozdravem a nabídkou odpovědět na jakékoliv dotazy týkající se tohoto tématu

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 31. ledna 2021 v 1:13

Upozornění zastupitelům Březiny

Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto, vážení zastupitelé, vážení pracovníci Obecního úřadu Březina!

Na přiloženém snímku je vidět na stožárech před budovou Vašeho obecního úřadu vlajková výzdoba, nejspíš ke státnímu svátku, dni slovanských věrozvěstů, svatých patronů Moravy, kteří zde zavedli písemnictví a tím položili základ vzdělanosti a pomohli tím Moravany zařadit mezi kulturní národy světa.

Jako člen osvětového spolku Za Moravu a jako člen České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická zabývající se vlajkami, prapory, jejich historií a způsobem jejich vyvěšování) považuji za užitečné upozornit Vás na některé chyby při vyvěšování vlajek a praporů.

S touto osvětou přichází náš osvětový spolek proto, že povědomost o pravidlech a mezinárodních zvyklostech při vyvěšování vlajek a praporu není nijak valná.

Vlajka obce, mimochodem z vexilologického hlediska velmi zdařilá, by měla být z pohledu na čelní stranu objektu vyvěšena vlevo od státní vlajky, která je zcela správně vyvěšena na nejčestnějším místě uprostřed. Pořadí ostatních vlajek se totiž řídí hierarchií vlajek, kde oficiální vlajky územně správních celků jsou nadřazeny vlajkám služebním, historickým nebo vlajkám organizací.

Závažnější a hrubou chybou je vyvěšení státní, krajské nebo obecní vlajky s vlajkou politické strany. Je totiž krajně nevhodné vyvěšovat prapor politické strany s praporem státním, krajským i obecním, protože jejich společným vyvěšením se veřejně prezentuje jejich vzájemný vztah, který samozřejmě nemůže být v demokratickém státě pro jednu politickou stranu exkluzivní. A právě taková vlajka politické strany je vyvěšena vlevo od státní vlajky.

V případě onoho praporu vpravo se dvěma pruhy žlutým a červeným a modrým štítem na těchto pruzích totiž nejde o prapor moravský, jak se možná mylně domníváte. Není obtížné uhodnout, že s největší pravděpodobností Vám byl coby údajně moravský doporučen Moravskou národní obcí k vyvěšení u příležitosti pro Moravu významných dnů. Tento spolek i přes upozornění na pravý stav věci již několik let odmítá pochopit, že symboly jako vlajka nebo prapor se nestanou moravskými tím, že si jejich podobu odhlasuje na stranickém sjezdu jedna malá politická strana, totiž strana Moravané, byť má slovní vztah k Moravě v názvu. Údajně nepolitický spolek Moravská národní obec propagující tento prapor nechápe, že ani on ani zmíněná strana nemají legální mandát k utváření symbolů země ani právní subjektivitu orgánu oprávněného symboly historických zemí utvářet či inovovat. Tak jako obyvatelé paneláku na schůzi nájemníků nemohou hlasovat o podobě státní vlajky, ale např. o tom, jestli si ze svého fondu oprav zaplatí opravu balkónů, tak i politická strana může hlasovat pouze o svých vnitřních záležitostech a svých vlastních symbolech. Tato podoba praporu s modrým štítem na pruzích v pražských barvách tedy nemůže být logicky ničím jiným, než symbolem té strany, jejíž delegáti si ji 22. září roku 2007 odhlasovali na svém interním sjezdu. Rovněž např. schůze nějakého spolku chovatelů králíků v obci Březina může rozhodnout o tom, jestli uspořádá výstavu králíků či soutěž Králičí hop, výbor spolku si dokonce může odhlasovat i svůj prapor, pokud to schválí i plénum, třeba se dvěma vodorovnými pruhy žlutým a zeleným a na nich uprostřed bílý štít s břízou a čtyřmi králíky, ale nemůže jej vydávat za prapor Březiny. Tak to opravdu nefunguje a Vy to jistě dobře víte. Ale neví nebo nechce to vědět Moravská národní obec a propaguje mezi neinformovanou veřejností nehodnotný laický výtvor se štítem na pruzích v pražských barvách.

V podstatě protistátní symbolika žlutočerveného praporu s neplatným znakem, vymyšleného částí moravských aktivistů, vychází z mylné interpretace právně nezávazného usnesení moravského zemského sněmu z roku 1848, které nevešlo v platnost, a ti aktivisté se dokonce domnívají, že platí neplatné středověké a již od počátku nepřijaté privilegium z roku 1462 a nadřazují jej nad zákony suverénního státu.

Pokud máte zájem připomenout pro Moravu významné dny vyvěšením vhodného a důstojného symbolu, odborníci z oboru historických věd jednoznačně doporučují vyměnit soukromý a popletenými aktivisty vymyšlený nepovedený výtvor bez historické a vexilologické hodnoty za po všech stránkách ideální a jednoznačně identifikovatelný tradiční historický moravský modrý prapor s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí, jak je vidět na snímku magistrátu města Přerova. (v příloze).

Solidní informace o moravských symbolech a jejich historii můžete najít na stránkáchMorava - symboly

S přátelským pozdravem a nabídkou odpovědět na jakékoliv dotazy týkající se tohoto tématu

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 3. února 2021 v 1:44

Upozornění starostovi Valdíkova

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé!

Na přiloženém snímku je vidět na budově Vašeho obecního úřadu tři prapory, vyvěšeny nejspíš ke státnímu svátku, dni slovanských věrozvěstů, svatých patronů Moravy, kteří zde zavedli písemnictví a tím položili základ vzdělanosti a pomohli tím Moravany zařadit mezi kulturní národy světa.

Jako člen osvětového spolku Za Moravu a jako člen České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická zabývající se vlajkami, prapory, jejich historií a způsobem jejich vyvěšování) považuji za užitečné upozornit Vás na některé chyby při vyvěšování vlajek a praporů.

S touto osvětou přichází náš osvětový spolek proto, že povědomost o pravidlech a mezinárodních zvyklostech při vyvěšování vlajek a praporu není nijak valná, někde je dokonce poměrně tristní.

Především prapor České republiky by měl být podle Zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, konkrétně paragrafu 8 odst. (2), na nejčestnějším místě uprostřed.

Vlajka obce by měla být z pohledu na čelní stranu objektu vyvěšena vlevo od státní vlajky. Pořadí ostatních vlajek se totiž řídí hierarchií vlajek, kde oficiální vlajky územně správních celků jsou nadřazeny vlajkám služebním, historickým nebo vlajkám organizací.

Další hrubou chybou je vyvěšení státní, krajské nebo obecní vlajky s vlajkou politické strany. Je totiž krajně nevhodné vyvěšovat prapor politické strany s praporem státním, krajským i obecním, protože jejich společným vyvěšením se veřejně prezentuje jejich vzájemný vztah, který samozřejmě nemůže být v demokratickém státě pro jednu politickou stranu exkluzivní. A právě taková vlajka politické strany je na snímku vyvěšena dokonce na nejčestnějším místě namísto státní vlajky.

V případě onoho praporu na snímku vyvěšeného uprostřed se dvěma pruhy žlutým a červeným a modrým štítem na těchto pruzích totiž nejde o prapor moravský, jak se možná mylně domníváte. Není obtížné uhodnout, že s největší pravděpodobností Vám byl coby údajně moravský doporučen Moravskou národní obcí k vyvěšení u příležitosti pro Moravu významných dnů. Tento spolek i přes upozornění na pravý stav věci již několik let odmítá pochopit, že symboly jako vlajka nebo prapor se nestanou moravskými tím, že si jejich podobu odhlasuje na stranickém sjezdu jedna malá politická strana, totiž strana Moravané, byť má slovní vztah k Moravě v názvu. Údajně nepolitický spolek Moravská národní obec propagující tento prapor nechápe, že ani on ani zmíněná strana nemají legální mandát k utváření symbolů země ani právní subjektivitu orgánu oprávněného symboly historických zemí utvářet či inovovat. Tak jako obyvatelé paneláku na schůzi nájemníků nemohou hlasovat o podobě státní vlajky, ale např. o tom, jestli si ze svého fondu oprav zaplatí opravu balkónů, tak i politická strana může hlasovat pouze o svých vnitřních záležitostech a svých vlastních symbolech. Tato podoba praporu s modrým štítem na pruzích v pražských barvách tedy nemůže být logicky ničím jiným, než symbolem té strany, jejíž delegáti si ji 22. září roku 2007 odhlasovali na svém interním sjezdu. Rovněž např. schůze nějakého spolku zahrádkářů v obci Valdíkov může rozhodnout o tom, jakou plodinu budou pěstovat, výbor spolku si dokonce může odhlasovat i svůj prapor, pokud to schválí i plénum, třeba se dvěma vodorovnými pruhy žlutým a červeným a na nich uprostřed červený štít se žlutou kosou a radlicí, ale nemůže jej vydávat za prapor Valdíkova. Tak to opravdu nefunguje a Vy to jistě dobře víte. Ale neví nebo nechce to vědět Moravská národní obec a propaguje mezi neinformovanou veřejností nehodnotný laický výtvor se štítem na pruzích v pražských barvách.

V podstatě protistátní symbolika žlutočerveného praporu s neplatným znakem, vymyšleného částí moravských aktivistů, vychází z mylné interpretace právně nezávazného usnesení moravského zemského sněmu z roku 1848, které nevešlo v platnost, a ti aktivisté se dokonce domnívají, že platí neplatné středověké a již od počátku nepřijaté privilegium z roku 1462 a nadřazují jej nad zákony suverénního státu.

Pokud máte zájem připomenout pro Moravu významné dny vyvěšením vhodného a důstojného symbolu, odborníci z oboru historických věd jednoznačně doporučují vyměnit soukromý a popletenými aktivisty vymyšlený nepovedený výtvor bez historické a vexilologické hodnoty za po všech stránkách ideální a jednoznačně identifikovatelný tradiční historický moravský modrý prapor s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí, jak je vidět na snímku magistrátu města Přerova (v příloze).

Solidní informace o moravských symbolech a jejich historii můžete najít na stránkáchMorava - symboly

S přátelským pozdravem a nabídkou odpovědět na jakékoliv dotazy týkající se tohoto tématu

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 3. února 2021 ve 13:18

Upozornění redakci Českého rozhlasu Brno

Dobrý den, vážení přátelé!

Byli jsme upozorněni posluchači rozhlasu, že v některých pořadech Českého rozhlasu Brno zaznamenali informaci o vyvěšení údajné moravské vlajky v den státního svátku 5. července. O vyvěšovacích aktivitách dle informací, kterých se nám dostalo, v minulosti informovali redaktoři František Uher, Miloš Šenkýř a Martin Horálek. Zároveň nám byly sděleny údaje svědčící o nepřesnostech v informacích o aktivitách v oblasti vyvěšování takzvané moravské vlajky, kteréžto aktivity každoročně již několik let vyvíjí Moravská národní obec v období před tímto svátkem.

V případě onoho praporu se dvěma pruhy žlutým a červeným a modrým štítem na těchto pruzích, o němž byla řeč v rozhlasových pořadech, totiž nejde o prapor moravský, jak se možná mylně domníváte. Tento spolek i přes upozornění na pravý stav věci již několik let odmítá pochopit, že symboly jako vlajka nebo prapor se nestanou moravskými tím, že si jejich podobu odhlasuje na stranickém sjezdu jedna malá politická strana, totiž strana Moravané, byť má slovní vztah k Moravě v názvu. Údajně nepolitický spolek Moravská národní obec propagující tento prapor nechápe, že ani on ani zmíněná strana nemají legální mandát k utváření symbolů země ani právní subjektivitu orgánu oprávněného symboly historických zemí utvářet či inovovat. Tak jako obyvatelé paneláku na schůzi nájemníků nemohou hlasovat o podobě státní vlajky, ale např. o tom, jestli si ze svého fondu oprav zaplatí opravu balkónů, tak i politická strana může hlasovat pouze o svých vnitřních záležitostech a svých vlastních symbolech. Tato podoba praporu s modrým štítem na pruzích v pražských barvách tedy nemůže být logicky ničím jiným, než symbolem té strany, jejíž delegáti si ji 22. září roku 2007 odhlasovali na svém interním sjezdu v Kojetíně v restauraci Morava. Rovněž např. schůze nějakého spolku zahrádkářů v Brně může rozhodnout o tom, jakou plodinu budou pěstovat, výbor spolku si dokonce může odhlasovat i svůj prapor, pokud to schválí i plénum, třeba se čtyřmi vodorovnými pruhy žlutými a červenými a na nich uprostřed zelený štít se žlutou kosou a radlicí, ale nemůže jej vydávat za prapor Brna. Tak to opravdu nefunguje a Vy to jistě dobře víte. Ale neví nebo nechce to vědět Moravská národní obec a propaguje mezi neinformovanou veřejností nehodnotný laický výtvor se štítem na pruzích v pražských barvách. V podstatě protistátní symbolika žlutočerveného praporu s neplatným znakem, vymyšleného částí moravských aktivistů, vychází z mylné interpretace právně nezávazného usnesení moravského zemského sněmu z roku 1848, které nevešlo v platnost, a ti aktivisté se dokonce domnívají, že platí neplatné středověké a již od počátku nepřijaté privilegium z roku 1462 a nadřazují jej nad zákony suverénního státu. Odborníci z oboru historických věd jednoznačně doporučují vyvěšovat v dnech významných pro Moravu po všech stránkách ideální a jednoznačně identifikovatelný tradiční historický moravský modrý prapor s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí.

Další nepřesnost se objevuje v uvádění počtu obcí, které údajně vyvěšují onu ve skutečnosti falešnou vlajku. Při zjišťováni skutečného stavu zjistil osvětový spolek Za Moravu, že v kontrolovaných lokalitách je počet obcí vyvěšujících vlajku podstrčenou nebo doporučenou Moravskou národní obcí pětinásobně menší, než se Moravská národní obec lživě chlubí. Někde uctí památku věrozvěstů tak, že vyvěšují skutečnou moravskou vlajku, tedy modrou, většinou však po zjištění, že zastupitelé byli oklamáni, nevyvěšují obce žádnou, která by připomínala Moravu, pouze vlajku státní.

Věřím, že tyto informace Vám budou k užitku.

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 25. února 2021 ve 21:35

Dopis zastupitelům obce Hamry nad Sázavou

Dobrý den, vážení zastupitelé!

Dostalo se nám informací, že hnědé dopravní značky upozorňující na historickou zemskou hranici byly vyměněny za oválné smaltované cedule vítající v Království českém a v Markrabství moravském. Z tohoto hlediska se mi jeví oválné nebo spíš eliptické barevné cedule jako bezproblémové. Vzhledem k tomu, že na zemskou hranici upozorňuje i hraniční budka se závorou jako turistická atrakce, z tohoto pohledu tam klidně mohly zůstat i ty hnědé cedule, tak jak byly, kde by s předstihem upozorňovaly na blížící se hranici s onou turistickou atrakcí, a na vlastní hraniční čáře bylo vhodné je doplnit těmi barevnými oválnými, vítajícími v historických zemích.

Hnědá dopravní značka IS 23 informuje o významném kulturním nebo turistickém cíli nebo oblasti v blízkém okolí. Na značce lze užít vhodný symbol nebo siluetu konkrétního cíle. Za turistický cíl lze považovat onu hraniční budku a závoru, která znázorňuje zemskou hranici. V tomto případě má i ta hnědá dopravní značka IS 23 smysl, protože lze klidně rozumět tomu, že si lidé přijedou prohlédnout i tu budku nebo závoru. Správnější by však bylo upozornění na historickou hranici Čech a Moravy, ne pouze na hranici Moravy. Hnědá značka by postrádala smysl pouze v případě, že by ona turistická atrakce znázorňující hranici chyběla. Za té situace už by byla logičtější dopravní značka IS 14, která je modrá a označuje hranici příslušného katastrálního území, územního celku, například kraje, okresu. Modrá značka však nesmí být doplněna dalším textem nebo znakem městské části, obce, okresu nebo kraje. Problém je pouze v tom, že země nejsou součástí současného územního členění státu. Závěrem tedy shrnuji, že hnědé dopravní značky se vůbec nemusely odstraňovat a těmi eliptickými zaměňovat, ale mohly klidně zůstat tam, kde byly a těmi krásnými barevnými eliptickými pouze doplnit přímo na hraniční čáře.

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich žaludek

Odesláno 3. března 2021 v 0:59

Dopis autorům webových stránek Region Valašsko č. 1

Než něco uděláš, poraď se s rozumem (lidová moudrost). Na stránkách Region Valašsko je opět zmatečná symbolika. Podobně jako na schůzi domovního výboru si nemůžeme rozhodnout o státních symbolech, tak ani vlajka, kterou si odhlasovala 22. 9. 2007 politická strana Moravané, nemůže být vlajkou moravskou, neboť tato strana, byť s moravským přídomkem v názvu, nemá mandát k vytváření, svévolné úpravě nebo inovaci zemských historických symbolů. Naproti tomu regulérní vlajku s platnou symbolikou kdovíproč nazývá standartou. Původce informací na těchto stránkách má mezery nejen v oblasti historie zemské symboliky, ale i ve vexilologickém názvosloví.

Solidní informace o moravské symbolice naleznete na stránkáchMorava - symboly

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti a osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 21. března 2021 ve 13:32

Dotaz předsedovi Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky

Dobrý den, vážený pane předsedo!

Na videu z poslanecké sněmovny jsem vyslechl Váš návrh volebních obvodů, který přivítali zejména moravští aktivisté. Dva volební obvody český a moravskoslezský by byly méně rozdílné, než některé krajské, např. Středočeský je asi 4,7x větší, než Karlovarský. Ve Vašem projevu jsem slyšel informaci o dvou moravských vlajkách na předsednickém stolku, které ovšem nebyly na videu vidět. Jako člena České vexilologické společnosti (vexilologie se zabývá vlajkami a prapory, jejich historií a způsobem jejich vyvěšování) mne zajímá popis těchto vlajek. Vlajka by totiž měla být jedna, ne několik, a větší logiku by měla přítomnost vlajky každé ze historickch zemí, aby to nevypadalo, že případné zemské zřízení je pouze záležitost Moravy. Zemské zřízení totiž v podstatě zrušil moravský rodák Gottwald a zrušil nejen Moravu, ale i Čechy a jižní Slezsko. Kromě toho se zajímám o územní členění a 30 let sleduji, co za mnohdy nelogické výtvory vzniklo v podobě krajů. Však také několik desítek obcí brzy žádalo o změnu krajské příslušnosti. Nejvíc jich tehdy bylo západně od Brna. Stačí se i dnes podívat na spádovost např. Jaroměřic u Jevíčka v Pardubickém kraji, Dačic a Kostelního Vydří v Jihočeském kraji nebo Kojetína v okrese Přerov. Jihočeská politická reprezentace je si toho pravděpodobně vědoma, proto na rozdíl od ostatních krajů nemá moravská část Jihočeského kraje zastoupení na oficiálních symbolech Jihočeského kraje, jako by ta politická reprezentace do budoucna počítala s možnou změnou.

Správně jste připomněl někdejší volby na zemském principu. To je další kladné hledisko Vašeho návrhu, že se trochu připomněla poněkud pozapomanutá historie, přestože samotný návrh volebního obvodu pochoptelně samotné územní a správní členění neřeší.

Předem děkuji za brzkou odpověď na můj dotaz ohledně podoby dvou moravských (?) vlajek.

S pozdravem a přáním především pevného zdraví

Mgr. Jindřich Žaludek

Morava

Odesláno 27. března 2021 v 0:22

K článku v Kulturních novinách

Vážená redakce!

Děkuji za zajímavý článek "Přihlašuji se k národnosti moravské. Má to smysl?"

V této nelehké době je užitečné vrátit se ke kořenům. Někdejší samozřejmá moravská národnost začala v 70. letech 19. století ustupovat pod vlivem rakousko-uherského vyrovnání, když korunní země monarchie, dříve pouze Koruny české, byly z tohoto procesu odsunuty a z politické ho hlediska, jak se lidově říká, ostrouhaly. V roce 1971 noviny Moravská orlice vyzývaly ke sjednocení pod jednu národnost českou za účelem posílení politiky západních Slovanů v Rakousku-Uhersku. Další úpadek povědomí o národnosti našich předků nastal v době propagace politického čechoslovakismu za situace přítomnosti početných národnostních menšin v nově vzniklém Československu. Na národnost moravskou si vzpomněli politici někdejšího Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnosti pro Moravu a Slezsko, když selhala jejich snaha o územní členění na principu zemském, když politici tehdejší vládnoucí garnitury trvali na údajně tradičním (podle nich) principu národnostním. Na rozdíl od politického v podstatě uměle sloučeného národa československého jde v případě národa moravského o snahu vzkřísit zapomenutou příslušnost, což vidím jako splacený dluh všem našim předkům, kteří byli jednoznačně od 9. až do druhé poloviny 19. století nazýváni Moravany, mnohdy dokonce ještě do roku 1947. Pouze jsem chtěl upozornit na poněkud chybné barvy na pozadí znaku s moravskou orlicí coby ilustračního obrázku. Moravské barvy jsou odvozeny od zemského znaku Moravy a tudíž jsou bílá, červená a modrá, nikoliv žlutá a červená, jak se mylně domnívají mnozí moravští aktivisté, kteří barvy používané v jejich spolcích odvodili od chybného a navíc neplatného usnesení někdejšího zemského sněmu v roce 1848, kdy se mnozí poslanci nechal inspirovat mylným názorem Aloise Vojtěcha Šembery v novinovém článku zveřejněného nedlouho před zasedáním sněmu.

Informace o symbolech Moravy můžete najít a stránkách Morava v oddíle SYMBOLYMorava - symboly

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda zabývající se vlajkami a prapory, jejich historií a způsoben jejich vyvěšování.)

Odesláno 31. března 2021 ve 2:42

Dopis autorům webových stránek Region Valašsko č. 2

Vážení přátelé, skvělé!

Na stránkáchRegion Valašsko - Tabu Moravy?

se objevila naše moravská orlice, tradiční a odvěký, nikým neupravovaný a nikým svévolně neinovovaný symbol, dědictví po našich předcích. Díky za správnou osvětu.

S přáním všeho dobrého a pozdravem, který často používal moravský a valašský filozof, regionální historik JUDr. PhDr. ThDr. Josef Maria Mana z Lipiny: Vivat celé Valašsko. A za mne parafrází z fotbalového prostředí: Moravě zdar a Valašsku zvlášť.

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 7. dubna 2021 ve 20:20

Upozornění informačnímu webu Naše Valašsko

Dobrý den!

Na stránkách Naše Valašsko info

jsem našel zprávu o sčítání lidu. Jako moravský patriot vítám osvětu, neboť všeobecná povědomost o národnosti našich předků, která byla zcela běžná do roku 1871, kdy pod vlivem neúspěchu české politiky po rakousko-uherském vyrovnání noviny Moravská orlice začaly nabádat Moravany aby se vzdávali své tisícileté moravské národnosti ve prospěch české v zájmu posílení vzájemnosti západních Slovanů v habsburské monarchii. To se ukázalo z hlediska budoucího vývoje jako neprozřetelné. V době prosazování politického čechoslovakismu Moravané na národnost svých předků pozapomněli ještě více, přesto povědomí o moravské národnosti přežívalo až do roku 1947. V článku se objevilo několik historiografických nepřesností, což lze s přimhouřením očí tolerovat. Co však bylo zcela špatně, to byly symboly Moravy a konci článku, kde byly použity vyložené bludy až lži a historické dezinterpretace obskurního spolku Moravská národní obec, který zneužívá situace, kdy též povědomí o historických moravských symbolech je nedostatečné až chabé. Solidní informace o symbolech Moravy je možno najít na stránkách Morava, konkrétně v oddíle SYMBOLY:Morava - symboly

O symbolech prezentovaných Moravskou národní obcí není v žádném případě možno hovořit jako o moravských, neboť tyto symboly si odhlasovala na svém sjezdu 22. září 2007 politická strana Moravané. Tyto symboly tedy mohou být pouze jejich vlastními symboly, podobně jako vlajka odhlasovaná na schůzi spolku pěstitelů ovoce a zeleniny může být vlajkou místních ovocnářů a zelinářů a nemůže být vlajkou státní. Že politická strana s moravským přívlastkem vychází z neplatné symboliky, je sice její věc, ale určitě nemá mandát rozhodovat o zemských symbolech naší moravské vlasti a své symboly vydávat za moravské. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně této problematiky se na mne s důvěrou obraťte.

S pozdravem Moravě zdar a Valašsku zvlášť

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti a osvětového spolku Za Moravu

(vexilologie je věda zabývající se vlajkami a prapory, jejich historií a způsoben jejich vyvěšování.)

Odesláno 7. dubna 2021 ve 22:09

Odpověď správci webových stránek

Dobrý den, vážený pane Vajčnere!

Děkuji za brzkou odpověď a vysvětlení. V tom případě Vás ale musím upozornit, že ten žlutočervený symbol není moravská vlajka. Je to vlajka, která byla odhlasována delegáty politické strany Moravané na jejich sjezdu strany 22. září 2007 v Kojetíně. A tak jako na schůzi spolku chovatelů králíků nemohou rozhodovat o vlajce města nebo obce, ale pouze o vlajce spolku, tak jako na schůzi nájemníků bytového družstva nemůžeme rozhodovat o státní vlajce, nemůže ani politická strana, byť má moravský aspekt v názvu, rozhodovat o vlajce historické země, o které už rozhodla sama historie. Je tedy docela logické, že to, co si straníci odhlasovali, může být pouze vlajka jejich, nikoliv však vlajka historické země Moravy. Že tato politická strana vychází z určité politické symboliky, že vychází z pražských barev a že si umístila na vlajku nepatřičný znak, na němž ani není moravská orlice, to je jejich věc. Bývalá Moravská národní strana vycházela alespoň z moravských barev, byť tam měla pouze barvy bílou a modrou.

Nemělo by být problémem zjistit si, jak vypadají symboly naší moravské vlasti. Informace o podobě moravských symbolů je možné najít buď na wikipedii, kde jsou ovšem zbytečně podrobné a obsáhlé, solidní informace ve čtivější podobě je možné najít a stránkách Morava v oddíle SYMBOLY.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 23. dubna 2021 ve 22:32

Upozornění Radě města Zlína

Dobrý den, vážení přátelé!

Všiml jsem si, že v obřadní síni zlínské radnice jsou ve stojanu umístěny tři prapory v pořadí zleva: prapor České republiky, prapor EU a prapor města Zlína. Jako člen České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování) přicházím v rámci osvěty s upozorněním na chybné pořadí praporů, kdy správně umístěn je pouze prapor města Zlína, prapory České republiky a EU jsou prohozené.

Pořadí vlajek a praporů řeší § 8 odst. (1) a (2) Zákona č. 352/2001 Sb. o užívání symbolů České republiky, v tomto případě odst. (2), kde pravidla pro vyvěšování státních vlajek a praporů s jinými vlajkami a prapory jsou obdobná, jako v případě odst. (1). (Rozdíl mezi vlajkou a praporem je ten, že vlajka se vytahuje na stožár pomocí lanka, kdežto prapor je pevně spojen s žerdí).

Prapor České republiky má být při vystavení počtu tří praporů umístěn na nejčestnějším místě uprostřed. Správné pořadí zleva tedy má být: prapor EU, prapor České republiky a prapor města Zlína.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 1. května 2021 v 1:26

Odpověď referentovi odborné agendy organizačního oddělení Odboru kanceláře primátora města Zlína

Dobrý den, vážený pane!

Děkuji za odpověď i Vaši pomoc týkající se osvěty v oblasti vexilologické etikety.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 3. května 2021 v 10:51

Dotaz redakci Českého rozhlasu Plus

Dobrý den, vážení přátelé!

Na webové stránce Českého rozhlasu Plus z 27. dubna 2021 (autor: Pavel Hlavatý, foto Lucie Hochmanová) je k článku Boj za větší autonomii Moravy se postupně vytratil, mrtvý ale není, je připojeno ilustrační foto Lucie Hochmanové.

Jako člena České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách, praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování) mne zajímá, proč na ilustračním snímku je snímek praporu politické strany, která v 90. letech minulého století ještě neexistovala a neexistoval ani prapor v této podobě.

Děkuji předem za brzkou odpověď.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 8. května 2021 v 1:37

Dotaz na Radu obce Boršice

Obecní úřad Boršice

Boršice 7

687 09 Boršice

Dobrý den, vážení členové Rady obce Boršice!

Na facebooku jednoho obskurního spolku byly zveřejněny snímky Vašeho obecního úřadu, údajně z 2. května 2021. Zajímá mne, jestli tento spolek zveřejnil pravdivou informaci a jestli situace na snímku s vyvěšenými třemi prapory opravdu odpovídá situaci z neděle 2. května tohoto roku. Dále mne jako člena České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování) zajímá, jakým způsobem došlo k vytvoření vlajky či praporu obce Boršice a kdo je autorem vlajky či praporu obce Boršice.

Předem děkuji za brzkou odpověď.

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 9. května 2021 ve 2:05

Dotaz starostovi obce Oskava

Dobrý den, vážený pane starosto!

Na facebooku jednoho obskurního spolku byly zveřejněny snímky Vašeho obecního úřadu, údajně z 10. února 2021. Zajímá mne, jestli tento spolek zveřejnil pravdivou informaci a jestli situace na snímku s vyvěšenými třemi prapory opravdu odpovídá situaci z 10. 2. 2021 tohoto roku. Onen spolek zveřejnil ještě snímek údajně z 25. 2. 2021, který však je evidentně výřezem ze snímku ze dne 10. 2. 2021.

Předem děkuji za brzkou odpověď.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 9. května 2021 ve 22:47

Dotaz redakci Znojemských listů

Vážená redakce!

Ve Vašem článku Moravská národnost ve sčítání lidu: nejčastěji na jihu Moravy, skoro každý druhý - Znojemský deník 25. 3. 2021, autor Michal Hrabal, je ilustrační foto s chybným popisem.

Na popisu ilustračního snímku je uvedeno, že se jedná o vlajku České republiky a vlajku Moravy. Můžete mi, prosím, napsat, odkud máte informaci, že se jedná o vlajku Moravy? Ta vlajka, o níž píšete, že se jedná o vlajku Moravy, nemůže být touto vlajkou z mnoha důvodů. V této podobě vznikla v roce 2007, nikdy v historii existence Moravy tedy neexistovala. Neobsahuje ani moravské barvy, neboť barvy Moravy jsou bílá, červená a modrá. Neobsahuje dokonce ani moravskou orlici, neboť moravská orlice je stříbrno-červeně šachovaná, na praporu nebo vlajce bílo-červeně šachovaná. Ve znaku uprostřed je však orlice žluto-červeně šachovaná.

Děkuji za brzkou odpověď a hlavně vysvětlení tohoto hrubého pochybení.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách, praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 9. května 2021 ve 23:19

Dotaz starostovi a místostarostovi obce Dlouhá Loučka

Pánové starosto a místostarosto!

Jistý obskurní spolek zveřejnil na svém facebooku snímky budovy obecního úřadu v obci Dlouhá Loučka s vyvěšeným praporem politické strany Moravané, údajně z 5. 3. 2021, 27. 3. 2021 a 1. 5. 2021. Zajímalo by mne, jestli tyto snímky odpovídají zveřejněnému datu, neboť nejméně dva snímky jsou evidentně výřezem ze snímku jiného data.

Předem děkuji za brzkou odpověď.

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 10. května 2021 v 0:47

Dotaz Obecnímu úřadu Lednice č. 1

Obecní úřad Lednice

Zámecké náměstí 70

691 44 Lednice

Dobrý den!

Na facebooku jednoho obskurního spolku byly zveřejněny snímky Vašeho obecního úřadu, údajně z 2. května 2021. Zajímá mne, jestli tento spolek zveřejnil pravdivou informaci a jestli situace na snímku s vyvěšenými dvěma prapory opravdu odpovídá situaci z 2. 5. 2021 tohoto roku.

Předem děkuji za brzkou odpověď.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 10. května 2021 ve 3:42

Dotaz Městskému úřadu města Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany

Náměstí 900

768 33 Morkovice

Dobrý den, vážený pane starosto, pane místostarosto a pane tajemníku!

Na facebooku jednoho obskurního spolku byl zveřejněn snímek Vašeho obecního úřadu, údajně z 1. května 2021. Zajímá mne, jestli tento spolek zveřejnil pravdivou informaci a jestli situace na snímku s vyvěšenými třemi prapory opravdu odpovídá situaci z 1. 5. 2021 tohoto roku.

Předem děkuji za brzkou odpověď.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 10. května 2021 ve 4:04

Odpověď starostovi Boršic

Dobrý den, vážený pane starosto!

Děkuji za rychlou a vysvětlující odpověď.

Co se týká symbolů obce Boršice, spíše než znak mne více zajímal prapor. Zatímco znak považuji za velmi zdařilý, nějak mi nesedí podoba praporu. Autora praporu jste neuvedl, tipuji, že autorem je někdo jiný, než je autor znaku. Pokud se mýlím, tak mne opravte. Nevím, do jaké míry se líbí občanům Boršic, ale prapor mi připadá spíš jako nosič emblému, než prapor. Pokud byste jako zastupitelstvo nebyli proti, byl bych ochoten Vám zdarma nabídnou návrhy praporu, které byste mohli předložit občanům Boršic k vyjádření. Jestli je pro Vás můj návrh zajímavý, to už ale záleží na Vás.

Pokud se týká Vaší odpovědi ohledně vyvěšení praporů, vyvozuji z toho také, že vyvěšení odpovídá víkendovým datům 1. a 2. května 2021. Jen pro přesnost uvádím, že se nejedná o vlajky, ale o prapory. Vlajka se od praporu liší tím, že se vytahuje na stožár pomocí lanka, k němuž je uchycena karabinkou či poutkem, kdežto prapor je pevně spojen s žerdí, na niž je navlečen pomocí tunýlku a zpravidla připevněn hřeby.

Dále pokládám za povinnost Vás v rámci vexilologické osvěty upozornit na chybný způsob vyvěšení praporů. Vyvěšování státních symbolů upravuje Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů. Vlajek (respektive praporů, korouhví aj.) se týkají paragrafy 7, 8 a 9. Způsob vyvěšování řeší § 8. Vzhledem k počtu a umístění praporových držáků na budově mělo být dle § 8, odst. 2, pořadí praporů následující: úplně vlevo měl být umístěn prapor České republiky, vedle něj prapor obce Boršice. V pravé dvojici držáků pak mohly být vyvěšeny prapory jiné dle hierarchie praporů a vlajek.

Co se týká onoho třetího praporu, o kterém se domníváte, že se jedná o prapor moravský, zde Vás musím upozornit, že tomu tak není. Tato podoba vznikla v roce 2007 mezi moravskými aktivisty a byla odhlasována 22. září 2007 na stranickém sjezdu politické strany Moravané v sále restaurace Morava v Kojetíně. V této podobě tedy v historii Moravy před tímto datem nikdy neexistovala. A tak jako na schůzi spolku zahrádkářů nemohou rozhodovat o symbolu obce, tam si mohou odhlasovat pouze vlajku spolku, tak jako na schůzi nájemníků bytového domu nemůžeme rozhodovat o státní vlajce, tak rovněž delegáti politické strany nemohou rozhodovat o symbolech země. Omylem jste tedy vyvěsili prapor politické strany Moravané. Pokud Vám byl nabídnut k vyvěšení spolkem Moravská národní obec s tím, že se jedná o prapor Moravy, byli jste podvedeni. Jejich stranický prapor obsahuje oficiální barvy Prahy (moravské barvy jsou bílá, červená a modrá) a dokonce ani orlice ve znaku uprostřed není moravská, ale žluto-červeně šachovaná. Jejich stranická symbolika vychází z chybné interpretace historických událostí a z neplatného pozdně středověkého privilegia. Za prapor Moravy lze považovat prapor modrý s bílo-červeně šachovanou orlicí (v příloze).

Kdybyste potřebovali odpověď na jakýkoliv dotaz, jsem Vám k dispozici.

Solidní informace o historii symbolů Moravy můžete najít na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY.Morava - symboly

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 10. května 2021 ve 13:15

Odpověď místostarostovi dvojměstí Morkovice-Slížany

Dobrý den, vážený pane místostarosto!

Děkuji za rychlou odpověď.

Pochybuji, že heraldici a vexilologové mají různý výklad o barvách a jejich významech. Jsem členem České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách, praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování) a v této oblasti mám obstojný přehled. Různý výklad nepřekvapuje pouze u obskurních spolků, které v oblasti heraldiky nanejvýš rozpoznají lva od orlice a v oblasti vexilologie nejsou schopny pochopit rozdíl mezi vlajkou a praporem. Máte pravdu, že je důležité, že žijeme na Moravě. Napsal jste, že podle Vás není nutné se přít o to, jestli je ta barva červená se stříbrnou nebo červená se zlatou důležitá je ta symbolika. Ano, symbolika je důležitá, proto se divím, že místo symboliky moravské jste použil symboliku jinou. Použili jste prapor politické strany Moravané, která vychází z mylné interpretace historických událostí a z neplatného pozdně středověkého privilegia. Tato podoba vznikla v roce 2007 mezi moravskými aktivisty a byla odhlasována na stranickém sjezdu politické strany Moravané 22. září 2007 v sále restaurace Morava v Kojetíně. Před rokem 2007 tedy tato podoba neexistovala. A tak jako na schůzi spolku zahrádkářů nemůžeme rozhodovat o vlajce či praporu obce, ale pouze o vlajce či praporu spolku zahrádkářů, tak jako na schůzi nájemníků bytového domu nemůžeme rozhodovat o podobě státní vlajky, ani vlajka odhlasována delegáty politické strany nemůže být jiná, než stranická a jako taková je na rozdíl od budov stranických sekretariátů na budovách veřejné správy naprosto nepatřičná. Podstatně závažnější chybou je vyvěšení praporu politické strany Moravané zároveň s praporem České republiky. Je totiž krajně nevhodné vyvěšovat prapor politické strany s praporem státním, krajským i obecním, protože jejich společným vyvěšením se veřejně prezentuje jejich vzájemný vztah, který samozřejmě nemůže být v demokratickém státě pro jednu politickou stranu exkluzivní.

Solidní informace o moravských symbolech můžete najít na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY.Morava - symboly

Jsem ochoten Vám být k dispozici ohledně jakéhokoliv dotazu z oblasti moravské symboliky.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 10. května 2021 ve 14:03

Odpověď starostovi Oskavy č. 1

Dobrý den, vážený pane starosto!

Děkuji za upřesňující informaci. To je tomuto spolku podobné. Jako moravský patriot a člen osvětového spolku Za Moravu pochopitelně vítám, když se ve významné dny pro Moravu vyvěšují moravské vlajky nebo moravské prapory. Jako člen České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách, praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování) Vás však musí informovat, že pokud Vás Moravská národní obec vyzývala k vyvěšení tohoto praporu s uvedením, že se jedná o prapor Moravy, pak jste byli podvedeni. Tento spolek, který v oblasti heraldiky nanejvýš rozpozná lva od orlice a v oblasti vexilologie není schopen pochopit rozdíl mezi vlajkou a praporem, propaguje podobu vlajky, která před rokem 2007 neexistovala, nemůže tedy být historickou zemskou moravskou vlajkou. Tato podoba vznikla v roce 2007 mezi moravskými aktivisty a byla odhlasována na stranickém sjezdu politické strany Moravané 22. září 2007 v sále restaurace Morava v Kojetíně. A tak jako na schůzi spolku zahrádkářů nemůžeme rozhodovat o vlajce či praporu obce, ale pouze o vlajce či praporu spolku zahrádkářů, tak jako na schůzi nájemníků bytového domu nemůžeme rozhodovat o podobě státní vlajky, ani vlajka odhlasována delegáty politické strany nemůže být jiná, než stranická a jako taková je na rozdíl od budov stranických sekretariátů na budovách veřejné správy naprosto nepatřičná. Podstatně závažnější chybou je vyvěšení praporu politické strany Moravané zároveň s praporem České republiky. Je totiž krajně nevhodné vyvěšovat prapor politické strany s praporem státním, krajským i obecním, protože jejich společným vyvěšením se veřejně prezentuje jejich vzájemný vztah, který samozřejmě nemůže být v demokratickém státě pro jednu politickou stranu exkluzivní.

Dále pokládám za povinnost Vás v rámci vexilologické osvěty upozornit na chybný způsob vyvěšení praporů. Vyvěšování státních symbolů upravuje Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů. Vlajek (respektive praporů, korouhví aj.) se týkají paragrafy 7, 8 a 9. Způsob vyvěšování řeší § 8. Prapor České republiky tedy měl být vyvěšen vlevo z pohledu na objekt a vpravo vyvěšen prapor Moravy, kterým ovšem není žlutočervený v oficiálních pražských barvách s neplatným znakem uprostřed, ale je jím modrý prapor s bílo-červeně šachovanou orlicí.

Solidní informace o moravských symbolech můžete najít na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY.Morava - symboly

Jsem ochoten Vám být k dispozici ohledně jakéhokoliv dotazu z oblasti moravské symboliky.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 10. května 2021 ve 14:49

Odpověď starostovi Oskavy č. 2

Dobrý den, vážený pane starosto!

Děkuji za Vaši odpověď. Moje odpověď nebyla zdaleka vyčerpávající, proto kdybyste potřeboval cokoliv vědět z oblasti vlajek a praporů, jejich historie či způsobu jejich vyvěšování, klidně a beze všeho se s důvěrou obraťte s jakýmkoliv dotazem. Od toho také Česká vexilologická společnost je. Je nám známo, že vexilologie je zatím převážně záležitostí odborníků a povědomí o pravidlech vyvěšování vlajek a praporů je mezi širokou laickou veřejností nevalné. Některé zaznamenané případy, obzvláště při vyvěšování většího počtu vlajek, jsou někdy odstrašující. Proto také Česká vexilologická společnost, která je mimochodem na vysoké úrovni, přichází s osvětou, aby i u nás byly vlajky a prapory vyvěšovány v souladu s vexilologickou etiketou.

Obdobně malé povědomí je mezi veřejností o historii Moravy, neboť ve škole jsme se učili prakticky dějiny Čech, Morava nebyla v našem dějepisectví samostatným subjektem historie. Do toho ještě občas přicházejí historicky zkreslené informace ze strany různých samozvaných "internetových odborníků", které poznáte podle oné nemoravské žlutočervené symboliky. Solidní informace a méně známé zajímavosti o Moravě můžete najít na již zmíněných stránkách Morava v jiných oddílech.Morava

Zůstávám s přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 10. května 2021 ve 20:50

Odpověď ombudsmanovi Českého rozhlasu č. 1

Dobrý den, vážený pane doktore!

Děkuji za odpověď i Váš zájem o vysvětlení, které jako člen České vexilologické společnosti a zároveň jako ctitel historie Moravy velmi rád poskytnu.

Ona vlajka, kterou spolek ne příliš v historii honěných aktivistů Moravská národní obec zneužívající chabého povědomí laické veřejnosti historii o Moravy a jejích symbolech i přes upozornění na skutečný stav věci vydává za moravskou, nemůže být vlajkou moravskou, neboť neobsahuje moravské barvy, dokonce ani z vexilologického hlediska nepatřičný znak neobsahuje orlici moravskou, ale žluto-červeně šachovanou. Tato žluto-červená vlajka se znakem uprostřed vznikla mezi moravskými aktivisty v roce 2007 a 22. září téhož roku byla odhlasována na stranickém sjezdu politické strany Moravané. Neprošla žádným schvalovacím procesem a tudíž nemůže být jinou vlajkou, než vlajkou stranickou. Podobně jako na schůzi chovatelů králíků nemohou rozhodovat o vlajce obce nebo města, ale pouze o vlajce svého spolku, podobně jako na schůzi nájemníků bytového domu nemůžeme rozhodnout o podobě státní vlajky, stejně tak žádná politická strana, třebaže má moravský prvek v názvu, nemůže svévolně rozhodovat o symbolech, o kterých už dávno rozhodla sama historie.

Podoba soukromé, stranické nebo spolkové vlajky je jejich vnitřní věcí a že z vycházejí z pochybné symboliky pro Moravu neplatných barev s neplatným znakem, je jejich problém. Morava přes všechny snahy zvenčí zasahovat do její symboliky má barvy bílou, červenou a modrou, kteréžto barvy vycházejí z platného znaku Moravy, kterým je moravská orlice. Moravská orlice je terminus technicus (podobně jako český lev) a je jí stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou zbrojí v modrém poli (v tisku a na praporech stříbrnou a zlatou tinkturu kovu nahrazuje bílá a žlutá) a nic jiného, ani barevně, nemůže být nazváno moravskou orlicí.

Za moravskou vlajku lze považovat modrou vlajku s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí (v příloze), tak jak ji doporučují relevantní odborníci z oblasti historie a pomocných věd historických a tak jak ji již delší dobu vyvěšují znalí nebo informovaní vyvěšovatelé.

Solidní informace o moravských symbolech a jejich historii můžete najít na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY.Morava - symboly

Kdybyste potřebovali další doplňující informace, klidně se s důvěrou obraťte s jakýmkoliv dotazem.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti a člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 17. května 2021 ve 12:52

Odpověď ombudsmanovi Českého rozhlasu č. 2

Ještě jednou dobrý den, vážený pane doktore!

Děkuji za Vaši okamžitou reakci. Máte pravdu, že snímek popisuje praxi některých starostů vyvěšovat nepatřičnou vlajku v dny významné pro Moravu. Problém je v tom, že v některých sdělovacích prostředcích je vlajka nazvaná chybně po vzoru matoucího názvosloví dle Moravské národní obce, jak zněl popisek snímku: "Radní Dačic Vít Svoboda s moravskou zemskou vlajkou, kterou město pravidelně vyvěšuje na svátek Cyrila a Metoděje." Nezpochybňuji tedy samotné vyvěšování, zpochybňuji, že se jedná o moravskou zemskou vlajku. Moravské symboly a jejich názvosloví nemohou být soukromou záležitostí nějakého spolku nebo politické strany aby si je pojmenovávaly podle své libovůle. Moravské symboly jsou dlouhodobě existujícím dědictvím po našich předcích a nemohou podléhat změně podle rozmaru toho, kdo si momentálně vzpomene, že je potřeba je změnit. Někde si již uvědomili, že si nezjistili relevantní informace:

Přitom to není až tak obtížné. Stačí se podívat na velký státní znak České republiky obsahující symboly historických zemí uvedených v Preambuli Ústavy České republiky. Vlajky historických zemí jsou do jisté míry odsouhlaseny i ve čtvrtinové části oficiálních krajských praporů, kde v čestném poli jsou symboly historických zemí, na jejichž území kraj většinově leží. A nic takového, jako vodorovné pruhy žlutý a červený se znakem uprostřed, jak si představují popletové z Moravské národní obce, tam samozřejmě není.Místo vlajky Moravy vyvěsila radnice omylem prapor politické strany

Vyvěšování vlajky politické strany na radnicích naráží ještě na další problém, než je v podstatě protistátní symbolika žlutočerveného praporu s neplatným znakem, vymyšlená částí moravských aktivistů, která vychází z mylné interpretace právně nezávazného usnesení moravského zemského sněmu z roku 1848, které nevešlo v platnost, přičemž se ti aktivisté dokonce domnívají, že dodnes platí neplatné středověké a již od počátku nepřijaté privilegium z roku 1462, a nadřazují je nad zákony suverénního státu. Je totiž krajně nevhodné vyvěšovat prapor politické strany s praporem státním, krajským i obecním, protože jejich společným vyvěšením se veřejně prezentuje jejich vzájemný vztah, který samozřejmě nemůže být v demokratickém státě pro jednu politickou stranu exkluzivní. A právě taková vlajka politické strany bývá často vyvěšována spolu s jinými vlajkami včetně státní, a to dokonce v chybném pořadí, které je určeno Zákonem č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, konkrétně paragrafu 8, odst. (1) a (2), případně mezinárodními vexilologickými zvyklostmi a vexilologickou etiketou. Jak je vidět na mnohých zdaleka ne ojedinělých chybných příkladech, někdy doslova odstrašujících, osvěty není nikdy dost. Proto jsem ochoten být Vám k dispozici při případné spolupráci a Vašem případném zájmu věnovat se této problematice.

Zůstávám s přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 17. května 2021 v 16:07

Upozornění Obecnímu úřadu obce Podhradí

Dobrý den vážení přátelé!

Dne 20. května 2021 jsem si všiml chybného vyvěšení praporu České republiky na budově Vašeho úřadu. Proto jako člen České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování) přicházím s osvětou, neboť povědomost o pravidlech při vyvěšování vlajek a praporu všeobecně vzato není nijak valná.

Vyvěšování státní vlajky (praporu, korouhve) upravuje Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, konkrétně paragrafy 7 až 9. Pořadí umístění vlajky (praporu) ČR určuje § 8. Vyvěšování ostatních vlajek se řídí vexilologickými pravidly a mezinárodními zvyklostmi a vexilologickou etiketou včetně hierarchie vlajek a praporů. Podle zákona přísluší symbolu České republiky nejčestnější místo. V případě vyvěšení tří vlajek, ve Vašem případě praporů (vlajka se vytahuje na stožár pomocí lanka, prapor je pevně spojen s žerdí), se vyvěšuje prapor České republiky uprostřed. Vlevo od něj z pohledu na objekt se vyvěšuje prapor na nižším stupni hierarchie, pokud jste vyvěsili ve Vašem případě prapor EU, je to tento. Tyto prapory tedy byly prohozeny. Vpravo od praporu České republiky z pohledu na objekt se vyvěšuje prapor na dalším stupni hierarchie. Ve Vašem případě to byl prapor obce, který byl umístěn správně.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 20. května 2021 v 23:52

Upozornění Obecnímu úřadu Krumvíř

Dobrý den, vážení zastupitelé!

Byli jsme upozorněni na snímek zobrazující vyvěšení praporů na budově vašeho úřadu. Jako člen České vexilologické společnosti (vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách, praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování) mám dotaz, zda je Vám známo, že jste na budově obecního úřadu vyvěsili vlajku politické strany.

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 23. května 2021 v 22:29

Dopis radě a zastupitelům města Znojma č. 1

Dobrý den, vážená rado, vážení zastupitelé!

Na stránkách Pro Znojmo jsem narazil na článek:Nástin vývoje podoby znaku města Znojma

Autorem je PhDr. Jiří Kacetl.

Autor v textu předjímá, co je správné a co je nesprávné. Ať už jeho nástin vychází ze všech dostupných informací nebo si z historie po vzoru některých moravských aktivistů, kteří chtějí změnit tradiční znak Moravy, vyzobává jen to, co se mu hodí, nemohu objektivně posoudit, neboť historií tohoto městského znaku jsem se nezabýval až tak zevrubně. Zabýval jsem se však velmi podrobně historií znaku a praporu Moravy, z kterých údajně symboly Znojma vycházejí, a zde narážím u moravských aktivistů na dezinformace ohledně moravských symbolů a dezinterpretace historických událostí ve snaze tyto symboly změnit podle svého přání.

V této souvislosti považuji za povinnost Vás upozornit, že napojen na tuto skupinu aktivistů je i tento "žlutočervený" politik Jiří Kacetl. Podobný politik JUDr. Jiří Bílý se už v minulosti angažoval v protlačení zlato(žluto)červené orlice do symbolů Jihomoravského kraje. Jsou součástí jakéhosi hnutí za inovaci tradičních moravských barev všude, kde to jen jde, podle neplatného privilegia Fridricha III. Kromě neplatného privilegia vycházejí tito aktivisté z rovněž neplatného usnesení moravského zemského sněmu v roce 1848, kdy poslanci sněmu se nechali inspirovat článkem Aloise Vojtěcha Šembery, v němž na základě jeho mylné domněnky, že neplatné privilegium platí, popsal zemské barvy, ovšem Šembera na rozdíl od poslanců zmínil barvy tři, nikoliv dvě. Na jednu poslanci sněmu prostě zapomněli.

Na stránkách Zprávy z MoravyNová znojemská koalice funguje sto dní. Co se podařilo změnit?

jsem se zase dočetl, že: "Dojde také k upřesnění městského znaku, jehož historický vývoj sahá hluboko do středověku. “Znak města bude heraldicky vyspraven a zapsán do Registru komunálních symbolů ČR, kde kupodivu dosud není. Spolupracujeme na tom s profesionálním heraldikem,” přiblížil na závěr Kacetl.

Zdá se, že ve Znojmě se po předchozích výzvách ke sjednocení znaku a vlajky věci nakonec ujmou. Dojde-li na návrh autora, udělají to ovšem přesně opačně, než jak byli vyzýváni, totiž, aby tak jako znak města i jeho vlajka odpovídala barvám moravské orlice.

Na stránce Ministerstva vnitra České republiky je v části Historické symboly zveřejněn text Vladimíra Růžka otištěný předtím v časopise Veřejná správa číslo 10/2013Historické symboly

kde se popisují i proměny/změny znojemského znaku v běhu historie, a to takto: "Je příznačné, že Znojmo změnilo po roce 1462, tedy po polepšení erbu, také barvy moravské orlice ve svém znaku, jak ukazuje nejstarší barevný doklad z roku 1525, aby se však poté vrátilo k tradičnímu stříbrno-červenému šachování, které bylo užíváno až do poloviny devatenáctého století, kdy znovu bylo zavedeno bez jakéhokoliv právního aktu zlato-červené šachování. To bylo změněno po vzniku republiky v roce 1918 návratem ke stříbrno-červenému šachování, které zase bylo příznačně změněno německou nacistickou okupační správou na zlato-červené šachování. Po osvobození 1945 se barvy samozřejmě správně vrátily do tradiční klasické varianty."

Co udělá město Znojmo se svými symboly, je samozřejmě věcí města. Bylo by ovšem dobré vědět, jak to s těmi symboly opravdu je. Proto kromě názoru takzvaných internetových „odborníků“ a žlutočervených aktivistů by bylo dobré znát včas názory relevantních odborníků. Solidní informace o moravských symbolech a jejich historii lze najít kromě obsáhlé wikipedie i na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY.Morava - symboly

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, ctitel moravské historie v její nezkreslené podobě

Odesláno 30. května 2021 v 1:27

Dopis radě a zastupitelům města Znojma č. 2

Vážená rado, vážení zastupitelé města Znojma!

Jako reakci na činnost jakéhosi hnutí za zažlucení Moravy Vám posílám stanovisko osvětového spolku Za Moravu k neplatnému privilegiu:Stanovisko k neplatnému privilegiu

Kromě snahy o změnu znaku toto hnutí v podobě spolku Moravská národní obec před více než 10 lety přišlo s iniciativou vyvěšování vlajek Moravy na svátek svatých věrozvěstů, patronů Moravy. Starosty a zastupitele směruje nikoliv na výrobce vlajek Moravy, ale na svého člena, který nabízí místo modrých vlajek Moravy s bílo-červeně šachovanou orlicí vlajku politické strany Moravané se dvěma vodorovnými pruhy a znakem uprostřed s orlicí, která ani není moravská, nýbrž žluto-červená. Moravská orlice je totiž terminus technicus a je blasonovaná jednoznačně a nic jiného ani barevně nemůže být nazváno moravskou orlicí. Toto vlajku si vytvořili aktivisté v roce 2007 a 22. září téhož roku si ji na svém sjezdu v Kojetíně odhlasovali delegáti politické strany Moravané. Podobně jako např. na schůzi spolku včelařů ve Znojmě si členové mohou odhlasovat prapor spolku, ale nemohou ho vydávat za městský, podobně jako na schůzi domovního výboru nemůžeme rozhodovat o státní vlajce, ani na svém sjezdu si strana nemůže odhlasovat nic jiného, než pouze své symboly a nemůže rozhodovat o historických zemských, o kterých už dávno rozhodla sama historie. Pokud i Vám nabídla Moravská národní obec k vyvěšení jejich prapor, byli jste prostě podvedeni. Jak vypadá moravská vlajka, můžete vidět zde:Fotogalerie k vyvěšování moravské vlajky

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 2. června 2021 v 1:30

Dotaz Obecnímu úřadu Lednice č. 2

Vážený pane starosto, vážení pracovníci Obecního úřadu Lednice!

Dne 10. května 2021 ve 3:49 jsem poslal na kancelář starosty e-mailem dotaz, zda snímky praporů vyvěšených na budově Obecního úřadu Lednice odpovídají situaci ze dně 2. května 2021. Odpovědi jsem se z mně neznámého důvodu nedočkal. Mezitím se nám dostalo zprávy, že v tu dobu či den před tímto datem údajně tyto prapory vyvěšeny byly. V tom případě by nás zajímalo, proč ve státní svátek Obecní úřad Lednice místo státního praporu České republiky vyvěsil prapor politické strany Moravané a dokonce na čestném místě, které vždy náleží oficiálnímu praporu, který má přednost před praporem jiným.

Dále je krajně nevhodné společné vyvěšování vlajek či praporů politických stran s vlajkami či prapory státními, krajskými nebo obecními, protože jejich společným vyvěšením se veřejně prezentuje jejich vzájemný vztah, který v demokratickém státě nemůže být pro jednu politickou stranu exkluzivní. Vlajky či prapory politických stran lze vyvěšovat samostatně např. na budově se sídlem politické strany, popř. jinde, stejně tak lze na budově se sídlem politické strany, popř. jinde, vyvěšovat samostatně o státních svátcích státní vlajku či prapor. Určitě ale vlajka nebo prapor politické strany nepatří na budovy veřejné správy.

Předem děkuji za brzkou odpověď alespoň na tento dotaz.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je pomocná věda historická zabývající se vlajkami a prapory, jejich historií a způsobem jejich vyvěšování)

Odesláno 13. června 2021 ve 2:57

Odpověď Obecnímu úřadu Lednice

Dobrý den, vážená paní Vaníčková!

Děkuji za brzkou odpověď na druhý dotaz, čímž jste mi zároveň odpověděla na ten první. Z Vaší odpovědi vyplývá, že snímek budovy Obecního úřadu Lednice zveřejněný na facebooku jistého obskurního spolku není pravdivě okomentován a datum pořízení snímku neodpovídá datu uvedenému na onom facebooku.

Na snímcích, které jsem Vám poslal v příloze, ovšem není vyvěšena moravská vlajka, ale prapor politické strany Moravané a prapor obce Lednice.

Vlajka se vytahuje na stožár nebo vlajkovou žerďovou tyč pomocí lanka, ke kterému je vlajka připevněna karabinkami nebo poutky, prapor je pevně spojen s žerdí, na kterou je navlečen pomocí tunýlku (rukávu) a zajištěn hřeby.

Co se týká domnělého praporu Moravy, předpokládám, že Vám byl k vyvěšení doporučen či nabídnut Moravskou národní obcí. Pokud Vám bylo sděleno, že se jedná o "vlajku Moravy", byli jste podvedeni. Tuto podobu se znakem na dvou vodorovných pruzích v pražských barvách v roce 2007 vymysleli diletantští moravští aktivisté, kteří z oblasti heraldiky rozpoznají nanejvýš lva od orlice. O pochopení rozdílu mezi vlajkou, praporem, korouhví, standartou či jiným vexilem ani nemluvě. 22. září stejného roku si tuto soukromou verzi odhlasovali delegáti politické strany Moravané na svém sjezdu strany v Kojetíně v sále restaurace Morava. Problém je v tom, že strana si na svém sjezdu může rozhodnout pouze o svých symbolech, nikoliv o symbolech země, o kterých rozhodla již sama historie. Je to stejné, jako kdyby nějaký spolek zahrádkářů v Lednici si vymyslel vlajku a vydával ji veřejně za vlajku obecní, nebo jako kdyby schůze domovního výboru odhlasovala státní vlajku. Mohu Vás ujistit, že tak to opravdu nefunguje.

Kromě toho oficiální prapor obce Lednice měl být dle hierarchie vyvěšen vlevo z pohledu na objekt. Historický prapor Moravy, ovšem ten správný, není zatím mezi oficiálními symboly, měl být vyvěšen vpravo. V případě vyvěšení praporu České republiky by měl být na čestném místě vlevo (při vyvěšení dvou praporů) umístěn tento, jak ukládá Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky, konkrétně § 8 odst. (1)a, resp. odst. (2).

Pokud chcete uctít památku našich svatých věrozvěstů a patronů Moravy, není vhodné vyvěšovat soukromé, spolkové nebo stranické symboly, ale prapor Moravy, který vyvěšují městské a obecní úřady, které jsou informovány o podobě symbolů historických zemí zmíněných v Preambuli Ústavy České republiky a které jsou čtvrtinovou součástí oficiálních krajských symbolů, kde v prvním čestném poli je umístěn symbol historické země, na jejímž území kraj většinově leží. Prapor Moravy je modrý s bílo-červeně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí (v příloze).

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně této problematiky jsem Vám k dispozici.

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti a člen osvětového spolku Za Moravu.

Odesláno 14. června 2021 v 11:58

Dopis redakcím Znojemského deníku a Znojemského týdne

Zastupitelstvo města Znojma dne 14. června 2021 27 hlasy z 28 (jeden nehlasoval) schválilo návrh na změnu znaku. Starosta o den později požádal předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o zápis do Registru komunálních symbolů. Ve Znojmě se tedy po předchozích výzvách ke sjednocení znaku a vlajky věci nakonec ujali. Na návrh autora to ovšem udělali přesně opačně, než jak byli vyzýváni, totiž aby tak jako znak města i jeho vlajka odpovídala barvám moravské orlice.

Znak města se vyvinul z erbu moravských markrabat. Moravská orlice přes všechny inovační snahy v minulosti i současnosti je stříbrno-červená (na praporu bílo-červená) v modrém poli, tady v původních a tradičních barvách. Zastupitelstvo města Znojma se tak schválením návrhu PhDr. Jiřího Kacetla a znojemského místostarosty Lukáše Davida distancuje od tradičního znaku Moravy, který na rozdíl od nového návrhu znaku města Znojma a orlice upravené dle neplatného privilegia Fridricha III. respektuje heraldické pravidlo o zvýraznění zbroje. Milan Buben v publikaci Heraldika na str. 52 píše: „Všechna zvířata se kreslí podle povahy a přirozenosti se zdůrazněním síly, odvahy, bojovnosti a mužnosti. To proto, že původně měla tato znamení sloužit svým zjevem k zastrašení nepřítele, později k demonstraci síly a moci. Proto je také při jejich kresbě kladen důraz na zbroj, což jsou ty části zvířecích těl, kterých mohly použít jako zbraně v boji: kopyta, rohy, parohy, kly, zuby, tesáky, zobák, spáry, drápy, ale také jazyk, ploutve, hříva. Tato zbroj se kreslí odlišnou tinkturou, a to tak, že je-li figura zlatá, má zbroj stříbrnou, je-li stříbrná, pak zbroj je zlatá, ve zlatém poli a stříbrném poli je zbroj červená.“ Nový znak města Znojma se zlatým šachováním odhlasovaný zastupitelstvem má však zbroj také zlatou. Co na to říkají obyvatelé města Znojma?

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 16. června 2021 ve 2:10

Odpověď redaktorce Znojemského týdne č. 1

Dobrý den, vážená paní redaktorko!

U městského znaku platí, že má vypadat tak, jak ho schválí městské zastupitelstvo a potvrdí prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Výbor pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky na podkladě připomínek expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu České republiky. Pokud není jednoznačně předložen požadavek, jak by měl znak města vypadat nebo z čeho by měl vycházet, nelze na tuto otázku také jednoznačně odpovědět. Záleží na tom, jestli znak Znojma má nadále vycházet ze znaku Moravy nebo jestli se má od něj odklonit a to je věcí města. Problém je v tom, že zastupitelstvo rozhodlo na podkladě návrhu jednoho občanského sdružení, aniž by se zajímalo o mínění jiných občanských sdružení nebo občanů města. Není mi známo, že by na toto téma proběhlo nějaké městské referendum nebo nějaká anketa. Z historie městského znaku vyplývá, že je odvozen ze znaku Moravy a ten je blasonován jednoznačně jako stříbrno-červeně (na praporu bílo-červeně) šachovaná orlice se zlatou (na praporu žlutou) zbrojí v modrém poli. Město Znojmo bylo založeno r. 1226. Šachování orlice je doloženo na pečeti města Znojma z 1. 9. 1272. Jedná se o znak pána města, kterým byl český král Přemysl II. Otakar, který byl zároveň moravský markrabě. Ten již používal jako vyjádření teritoriální moci v Čechách stříbrného dvouocasého lva a jako vyjádření teritoriální moci na Moravě stříbrno-červeně šachovanou orlici v modrém štítu. Ze stejné doby totiž pochází i nejstarší barevné vyobrazení zemských znaků Čech a Moravy na freskové výzdobě erbovního sálu v kremžském Gozzoburgu. Další doložený rok, kdy město užívalo pečeti s šachovanou orlicí, je rok 1328.

Znojmo používalo šachované moravské orlice i ve znaku města. V roce 1401 se objevují na každé straně orlice ještě tři lilie nad sebou, malované později zlatou barvou. Lilie byly pokládány za doklad, že se již nejedná o znamení erbu vrchnosti, nýbrž skutečný znak města. Lilií se však nepožívalo důsledně, ale sporadicky. Brzy byly lilie coby rozlišovací znamení od znaku země nahrazeny malým štítkem s písmenem Z na prsou orlice. Tato změna je kladena do doby krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad. Tento znak potvrdil i císař Ferdinand II. roku 1628. Tinktury šachování orlice se řídily zemským znakem, respektive se jím měly řídit. Zatímco na znak Moravy zůstal beze změny i po privilegiu Fridricha III. z roku 1462, kterým se mělo změnit šachování, u znojemské orlice se změna objevila, aby se však Znojmo vrátilo k původnímu šachování ve shodě s šachováním moravské orlice (např. na malbě 18. století v Cerroniho sbírce). Znovu se červeno-zlaté šachování začalo u znojemské orlice používat coby protičeské symboliky v 19. století a pak znovu za německé okupace. Tehdy se užívaly znovu také po každé straně orlice již tři zmíněné zlaté lilie nad sebou. Po osvobození od nacistické okupace se město Znojmo ihned vrátilo k původní podobě s červeno-stříbrným šachováním, přičemž si ponechalo štítek se zlatým písmenem Z na prsou orlice.

Otázka tedy nezní, který znak Znojma je správný a který nesprávný, ale jestli se město Znojmo vrátí nebo nevrátí k proněmecké a protičeské symbolice a jestli se šachování bude nebo nebude shodovat s orlicí moravskou. . Jestli si město zvolilo symboliku z doby rakousko-uherského absolutismu a nacistické okupace a změna bude potvrzena předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, bude správný ten změněný znak.

Otázkou může být, jestli zlatá zbroj používaná u stříbrných figur nemá být u zlaté figury neměla být tím pádem zastupitelstvem změněna na stříbrnou dle heraldického pravidla o zdůraznění zbroje, jak napsal heraldik Milan Buben v publikaci Heraldika a další heraldik Karel Scharzenberg v jeho díle Heraldika.

Podezřelé mi je, že návrh zastupitele Jiřího Kacetla byl zdůvodněn pouze sjednocením symboliky znaku a praporu, což šlo ovšem i tak, aby se symbolika na praporu přizpůsobila symbolice znaku. Proč návrh nepočítal s touto variantou, nebylo vůbec zdůvodněno. Rovněž rychlost, s jakou starosta požádal o změnu znaku směrem k proněmecké a protičeské symbolice, je pozoruhodná.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

P. S. U moravské orlice je to poněkud jnak, než u znojemské, kde městský znak je záležitostí města Znojma. O podobě zemského znaku Moravy v podstatě rozhodla sama historie. V příloze Vám posílám platný znak historické země Moravy (1), znak podle neplatného privilegia (2) a jak by měl hypoteticky vypadat znak změněný dle privilegia, kdyby respektoval pravidlo o zvýraznění zbroje (4).

Odesláno 16. června 2021 ve 22:51

Odpověď redaktorce Znojemského týdne č. 2

Dobrý den, vážená paní redaktorko!

Posílám ještě tři podoby znaku města Znojma.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 16. června 2021 ve 23:45

Redaktorům deníku Blesk

Zastupitelstvo města Znojma dne 14. června 2021 27 hlasy z 28 (jeden nehlasoval) schválilo návrh na změnu znaku. Starosta o den později požádal předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o zápis do Registru komunálních symbolů. Ve Znojmě se tedy po předchozích výzvách ke sjednocení znaku a vlajky věci nakonec ujali. Na návrh autora to ovšem udělali přesně opačně, než jak byli vyzýváni, totiž aby tak jako znak města i jeho vlajka odpovídala barvám moravské orlice.

Město Znojmo bylo založeno r. 1226. Šachování orlice je doloženo na pečeti města Znojma z 1. 9. 1272. Jedná se o znak pána města, kterým byl český král Přemysl II. Otakar, který byl zároveň moravský markrabě. Ten již používal jako vyjádření teritoriální moci v Čechách stříbrného dvouocasého lva a jako vyjádření teritoriální moci na Moravě stříbrno-červeně šachovanou orlici v modrém štítu. Ze stejné doby totiž pochází i nejstarší barevné vyobrazení zemských znaků Čech a Moravy na freskové výzdobě erbovního sálu v kremžském Gozzoburgu. Další doložený rok, kdy město užívalo pečeti s šachovanou orlicí, je rok 1328. Znojmo používalo šachované moravské orlice i ve znaku města. V roce 1401 se objevují na každé straně orlice ještě tři lilie nad sebou, malované později zlatou barvou. Lilie byly pokládány za doklad, že se již nejedná o znamení erbu vrchnosti, nýbrž skutečný znak města. Lilií se však nepožívalo důsledně, ale sporadicky. Brzy byly lilie coby rozlišovací znamení od znaku země nahrazeny malým štítkem s písmenem Z na prsou orlice. Tato změna je kladena do doby krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad. Tento znak potvrdil i císař Ferdinand II. roku 1628. Tinktury šachování orlice se řídily zemským znakem, respektive se jím měly řídit. Zatímco na znak Moravy zůstal beze změny i po privilegiu Fridricha III. z roku 1462, kterým se mělo změnit šachování, u znojemské orlice se změna objevila, aby se však Znojmo vrátilo k původnímu šachování ve shodě s šachováním moravské orlice (např. na malbě 18. století v Cerroniho sbírce). Znovu se červeno-zlaté šachování začalo u znojemské orlice používat coby prorakouské a protičeské symboliky v 19. století a pak znovu za německé okupace. Tehdy se užívaly znovu také po každé straně orlice již tři zmíněné zlaté lilie nad sebou. Po osvobození od nacistické okupace se město Znojmo ihned vrátilo k původní podobě s červeno-stříbrným šachováním, přičemž si ponechalo štítek se zlatým písmenem Z na prsou orlice.

Znak města se vyvinul z erbu moravských markrabat. Moravská orlice přes všechny inovační snahy v minulosti i současnosti je stříbrno-červená (na praporu bílo-červená) v modrém poli, tady v původních a tradičních barvách. Zastupitelstvo města Znojma se tak schválením návrhu PhDr. Jiřího Kacetla a znojemského místostarosty Lukáše Davida distancuje od tradičního znaku Moravy, který na rozdíl od nového návrhu znaku města Znojma a orlice upravené dle neplatného privilegia Fridricha III. respektuje heraldické pravidlo o zvýraznění zbroje. Milan Buben v publikaci Heraldika na str. 52 píše: „Všechna zvířata se kreslí podle povahy a přirozenosti se zdůrazněním síly, odvahy, bojovnosti a mužnosti. To proto, že původně měla tato znamení sloužit svým zjevem k zastrašení nepřítele, později k demonstraci síly a moci. Proto je také při jejich kresbě kladen důraz na zbroj, což jsou ty části zvířecích těl, kterých mohly použít jako zbraně v boji: kopyta, rohy, parohy, kly, zuby, tesáky, zobák, spáry, drápy, ale také jazyk, ploutve, hříva. Tato zbroj se kreslí odlišnou tinkturou, a to tak, že je-li figura zlatá, má zbroj stříbrnou, je-li stříbrná, pak zbroj je zlatá, ve zlatém poli a stříbrném poli je zbroj červená.“ Nový znak města Znojma se zlatým šachováním odhlasovaný zastupitelstvem má však zbroj také zlatou.

Není mi známo, že by proběhlo nějaké referendum nebo anketa o změně znaku mezi obyvateli města. Podezřelé mi je, že návrh místostarosty Lukáše Davida a zastupitele Jiřího Kacetla byl zdůvodněn pouze sjednocením symboliky znaku a praporu, což šlo ovšem i tak, aby se symbolika na praporu přizpůsobila symbolice znaku. Proč návrh nepočítal s touto variantou, nebylo vůbec zdůvodněno. Rovněž rychlost, s jakou starosta požádal o změnu znaku směrem k proněmecké a protičeské symbolice, je pozoruhodná. Co říkají obyvatelé města Znojma na to, že se změnil barevně vyvážený znak Znojma, z něhož zcela zmizela stříbrná tinktura? Co říkají obyvatelé města Znojma na to, že šachování znojemské orlice pocházející ze znaku Moravy se nebude shodovat s orlicí moravskou? Co říkají obyvatelé města Znojma na to, že zastupitelé města zvolili symboliku z doby rakousko-uherského absolutismu a nacistické okupace?

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je pomocná věda historická zabývající se vlajkami a prapory, jejich historií a způsobem jejich vyvěšování)

Odesláno 17. června 2021 ve 3:21

Dopis radě a zastupitelům města Znojma č. 3

Rektifikace znamená něco jako transformaci všech obrazových prvků z jednoho souřadnicového systému do jiného nebo také přivedení do správného vztahu. Pod tímto krycím názvem, snad aby zastupitelstvo nepostřehlo opak, chystal zastupitel města Znojma Jiří Kacetl spolu s místostarostou Lukášem Davidem změnu znaku.

Když je přednesen návrh, o kterém většina zastupitelstva toho mnoho neví, dá se zastupitelstvo lehce oblbnout. Návrh byl nazván "rektifikací" možná záměrně, aby zastupitelé nevěděli, že se jedná o změnu znaku. Rovněž jsem nezaznamenal žádnou diskusi, jak je to obvyklé. Chápu, že každý nemůže být odborník na historii městských, případně zemských symbolů. Ale tady šlo o záměr zažlutit znak Znojma, když už se to nedaří "žlutým" politikům u moravské orlice, tak jak byl v době poroby národa během německé okupace nebo před touto dobou v době, kdy německý živel v rakouské monarchii prosazoval barvy říšské a císařské úřady zakazovaly tradiční moravské barvy s odůvodněním, že to jsou barvy všeslovanské a tudíž nepřípustné, v době 1. světové války dokonce vlastizrádné. Všeslovanské barvy ovšem měly jiné pořadí pruhů, než barvy moravské. Přesto císařské úřady zakazovaly barvu bílou a povolovaly místo bílé barvy žlutou.

Z historie městského znaku vyplývá, že je odvozen ze znaku Moravy a ten je blasonován jednoznačně jako stříbrno-červeně (na praporu bílo-červeně) šachovaná orlice se zlatou (na praporu žlutou) zbrojí v modrém poli.

Město Znojmo bylo založeno r. 1226. Šachování orlice je doloženo na pečeti města Znojma z 1. 9. 1272. Jedná se o znak pána města, kterým byl český král Přemysl II. Otakar, který byl zároveň moravský markrabě. Ten již používal jako vyjádření teritoriální moci v Čechách stříbrného dvouocasého lva a jako vyjádření teritoriální moci na Moravě stříbrno-červeně šachovanou orlici v modrém štítu. Ze stejné doby totiž pochází i nejstarší barevné vyobrazení zemských znaků Čech a Moravy na freskové výzdobě erbovního sálu v kremžském Gozzoburgu. Další doložený rok, kdy město užívalo pečeti s šachovanou orlicí, je rok 1328.

Znojmo používalo šachované moravské orlice i ve znaku města. V roce 1401 se objevují na každé straně orlice ještě tři lilie nad sebou, malované později zlatou barvou. Lilie byly pokládány za doklad, že se již nejedná o znamení erbu vrchnosti, nýbrž skutečný znak města. Lilií se však nepožívalo důsledně, ale sporadicky. Brzy byly lilie coby rozlišovací znamení od znaku země nahrazeny malým štítkem s písmenem Z na prsou orlice. Tato změna je kladena do doby krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad. Tento znak potvrdil i císař Ferdinand II. roku 1628. Tinktury šachování orlice se řídily zemským znakem, respektive se jím měly řídit. Zatímco na znak Moravy zůstal beze změny i po privilegiu Fridricha III. z roku 1462, kterým se mělo změnit šachování, u znojemské orlice se změna objevila, aby se však Znojmo vrátilo k původnímu šachování ve shodě s šachováním moravské orlice (např. na malbě 18. století v Cerroniho sbírce). Znovu se červeno-zlaté šachování začalo u znojemské orlice používat coby protičeské symboliky v 19. století a pak znovu za německé okupace. Tehdy se užívaly znovu také po každé straně orlice již tři zmíněné zlaté lilie nad sebou. Po osvobození od nacistické okupace se město Znojmo ihned vrátilo k původní podobě s červeno-stříbrným šachováním, přičemž si ponechalo štítek se zlatým písmenem Z na prsou orlice.

Problém je v tom, že zastupitelstvo rozhodlo na podkladě návrhu jednoho občanského sdružení, aniž by se zajímalo o mínění jiných občanských sdružení nebo občanů města. Není mi známo, že by na toto téma proběhlo nějaké městské referendum nebo nějaká anketa. Např. když vznikal symbol města Zlína v podobě praporu, protože znak už město mělo, byla o tomto záměru informována veřejnost a byla vypsána soutěž na nejlepší návrh, rovněž obyvatelé Zlína i jiní byli v okresním tisku vyzváni, aby předkládali své návrhy. Tyto návrhy byly vystaveny za výlohou obchodu na hlavním zlínském náměstí. Návrhy byly přetřásány v tisku, padaly připomínky a komise diskutovala a vybírala, až vybrala ten nejlepší. Schvalování praporu města sledovalo určitě přes dvě stě přihlížejících.

Podezřelé je, že návrh zastupitele Jiřího Kacetla byl zdůvodněn pouze sjednocením symboliky znaku a praporu, což šlo ovšem i tak, aby se symbolika na praporu přizpůsobila symbolice znaku.

Proč návrh nepočítal s touto variantou, nebylo vůbec zdůvodněno. Rovněž rychlost, s jakou starosta požádal o změnu znaku směrem k proněmecké a protičeské symbolice a o zápis do Registru komunálních symbolů, je pozoruhodná. Proč předtím několik desetiletí znak města Znojma v Registru komunálních symbolů chyběl? No přece proto, že barvy šachování znojemské orlice byly shodné s orlicí moravskou. Zato vlajka města Znojma, kde v modrém karé je orlice žluto-červená, je v Registru komunálních symbolů od 15. května 1994!

Pokud žádost projde, město Znojmo se vrátí k proněmecké a protičeské symbolice a šachování orlice ve znaku Znojma se nebude shodovat s orlicí moravskou. Zastupitelé města Znojma zvolili symboliku z doby rakousko-uherského absolutismu a nacistické okupace.

Odesláno 18. června 2021 v 1:36

Odpověď místostarostovi města Znojma

Vážený pane místostarosto!

Jste na omylu, že podoba městských symbolů není věcí názoru obyvatelstva. Městský znak je dědictví po předcích a jako k takovému by se s k němu mělo přistupovat. Někteří politici si ovšem myslí, že městský znak je nějaká dekorace, s kterou si politik může dělat, co se mu zachce bez ohledu na názor obyvatel. Někdejší zastupitelstvo města Zlína mělo tolik pochopení a slušnosti, že obyvatele Zlína do tvorby vlajky města zapojilo. Zřejmě si bylo vědomo, že občany města zastupuje. Ve Vašem případě alespoň já vidím pouze akci dvou lidí v čele jednoho občanského sdružení a zřejmě je Vaším zvykem občany města a jejich názor ignorovat. A že Váš kolega Kacetl připravil k předkládanému bodu obsáhlou rešerši, to je mi pochopitelně známo včetně obsahu této rešerše. Stejně tak je mi známo, jaké z ní vyplývají závěry. Ony v podstatě nejsou jiné. Jiná je pouze interpretace faktů. Samozřejmě, že tato věc je vyřízena pro Vás, otázkou je, jestli je vyřízena pro obyvatele města a jak bude vyřízena pro budoucí zastupitelstvo.

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 18. června 2021 ve 21:45

Upozornění Alianci kulatého stolu

Dobrý den!

Jako vlastenec jsem od známých dostal odkaz na Vaše stránky. Jako hrdému Moravanovi mně však nemůže uniknout, že vedle českého lva a slezské orlice je v logu Vašeho spolku místo moravské orlice umístěna orlice žluto-červeně šachovaná. Tímto pro mne Váš spolek působí naprosto nedůvěryhodně, neboť zjistit si, jak vypadá moravská orlice, nemůže být tak složité. Je soiučástí velkého státního znaku a také součástí znaků krajských praporů, v jejichž prvním čestném poli je vždy umístěn symbol historické země, v níž kraj většinově leží.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, ctitel moravské historie bez překrucování a ctitel neinovovaných a nepřebarvovaných tradičních symbolů.

Historický zemský symbol není nějaká pouhá dekorace, s kterou si každý může dělat, co se mu zamane.

Odesláno 25. června 2021 ve 22:43

Upozornění redakci iDNES

Dobrý den!

V článku "Internet zaujala panenka ve Sněmovně. Jde o Vondráčkova maskota charity" jsem si všiml snímku se dvěma praporky a chyby popisující praporky na obrázku. V článku je psáno: "Za ní jsou umístěné ještě dvě vlajky: česká a moravská."

Předně upozorňuji na to, že se nejedná o vlajky, ale o praporky. Rozdíl mezi vlajkou a praporem je ten, že vlajka se vytahuje na stožár pomocí lanka, ke kterému je připevněna karabinkou nebo poutkem. Prapor je pevně spojen s žerdí, na kterou je navlečen pomocí návleku neboli tunýlku a zpravidla připevněn ozdobnými hřeby.

Další věcí je problematické pojmenování "česká vlajka". U přídavného jména "český" je problém v tom, že není jasné, zda patří celé České republice nebo pouze Čechám. Správné pojmenování tedy mělo být: praporek České republiky.

Třetí chybou je pojmenování "moravská vlajka". Zde se nejedná o vlajku moravskou, ale o praporek hlavního města Prahy. Za moravskou vlajku či prapor lze považovat pouze tzv. heraldickou variantu, která je jednoznačně identifikovatelná jako moravská, kdy na modrém obdélníku je bílo-červeně šachovaná orlice se žlutou zbrojí a korunou. Z toho také vyplývaly moravské barvy, které se používaly např. v 19. století v podobě takzvaných zjednodušených praporů, jejichž barvy odvozené ze znaku byly bílá, modrá a červená.

Jak vidno, osvěty není nikdy dost ani pokud se týká sdělovacích prostředků nebo ústavních činitelů.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(Vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 29. června 2021 v 0:28

Starostům a zastupitelům 2021 č. 1

Vážení starostové, členové obecních rad a obecních zastupitelstev!

Dostalo se nám zpráv, že se chystáte podpořit iniciativu „vyvěšování moravských vlajek“ v den svátku sv. Cyrila a Metoděje 5. července. Jako moravský patriot podobné akce, které připomínají naše kořeny, obvykle vítám. Historické vlajky Moravy mající charakter historického zemského symbolu, historické vlajky Moravy je tedy možno vyvěšovat, neodporuje to žádnému předpisu ani mezinárodním vexilologickým zvyklostem. Patří mezi tzv. „ostatní, resp. jiné vlajky“, jimž jsou všechny oficiální vlajky nadřazeny. Vyvěšení moravské vlajky lze do jisté míry přirovnat k situaci ve Francii, kde státoprávní uspořádání se současnými departementy již neodpovídá bývalému historickému členění, kde se však poměrně často používají vlajky historických, dnes už neexistujících provincií. Lze také říci, že historická vlajka Moravy i Čech a Slezska je do jisté míry kodifikována přítomností na jedné čtvrtině oficiálních krajských praporů. V případě Moravy se jedná o bílo-červeně šachovanou orlici se žlutou zbrojí a korunou v modrém poli, v případě Čech o bílého lva se žlutou zbrojí a korunou v červeném poli a v případě Slezska o černou orlici s bílým perisoniem na prsou a s červenou zbrojí ve žlutém poli. Pokud tedy obecní úřady vyvěšují prapor Moravy odpovídající symbolům obsaženým ve státním znaku ČR a na praporech krajů, je to úplně v pořádku.

V této souvislosti cítím povinnost upozornit Vás na kontroverzní až podvodné aktivity Moravské národní obce v podobě nabízení některých exemplářů k vyvěšování, které nepravdivě interpretuje jako údajně moravské vlajky či prapory. Přestože Moravská národní obec zná skutečné zemské symboly a mohla by je nabízet k vyvěšení, tak je zamlčuje a za zemský symbol podvodně vydává výtvor politické skupiny aktivistů z roku 2007, který nemá žádnou historickou ani vexilologickou hodnotu. Moravská národní obec byla informována ze strany relevantních odborníků o podobě a historii zemských symbolů, ale jejich skutečnou podobu tají. Obcím nabízí k vyvěšování soukromý výtvor v neplatných moravských barvách a s neplatným znakem. V seznamu na svých stránkách navíc Moravská národní obec záměrně mylně uvádí jiný, než skutečný stav vyvěšování vlajek, jimi zveřejňované údaje je tedy možno považovat za dezinformační. Vzhledem k tomu, že moravské barvy jsou odvozeny od zemského znaku, jehož podobu si každý může ověřit na státním znaku ČR, a jsou tedy tradičně bílá, červená a modrá již od 13. stol., odbornou veřejností je prapor s vodorovnými pruhy žlutým a červeným s celým znakem uprostřed, na němž je nikoli moravská, ale žluto-červeně šachovaná orlice, považován za nehistorický vexilologický paskvil. V případě praporu se dvěma vodorovnými pruhy žlutým a červeným se tedy jedná nikoliv o prapor Moravy, ale ve skutečnosti o prapor politické strany Moravané, kterýžto si její členové odhlasovali 22. září 2007 na svém stranickém sjezdu v Kojetíně. Tato strana si pochopitelně může na svém sněmu rozhodovat o svých symbolech, nemá však od nikoho, ani od občanů ani od orgánů k tomu zmocněných mandát rozhodovat o symbolech historických zemí. Je to stejné, jako kdyby výbor spolku zahrádkářů ve Vaší obci si odhlasoval jakoukoliv vlajku např. s jablkem ve znaku uprostřed a veřejně ji prezentoval jako vlajku Vaší obce. Tak to opravdu nefunguje. Stejně jako na schůzi nájemníků nerozhodujeme o státní vlajce, tak ani vlajka se nestane moravskou tím, že si ji odhlasuje na svém vnitřním sjezdu nějaká politická strana nebo že ji takto lživě nazývá nějaký spolek.

Expertní skupina pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR a další odborníci a zejména Česká vexilologická společnost a Moravský zemský archiv doporučují vyvěšovat jako moravský prapor modrý obdélník a na něm bílo-červeně šachovanou orlici se žlutou zbrojí, určitě ne soukromý výtvor v historii v této podobě nikdy nepoužívaný, tedy žluto-červený prapor s nepatřičným, navíc neplatným znakem uprostřed.

Přikládám odkazy mj. na stanoviska Moravského zemského archivu a expertů při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu České republiky.Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Moravský zemský archiv k zemským barvám

Žluto-červená vlajka (Moravskou národní obcí nepravdivě uváděna jako moravská) vychází evidentně z chybné interpretace usnesení moravského zemského sněmu (tzv. selského) z r. 1848, kdy tento zemský sněm se právně nezávazně usnesl na erbu se zlato-červeně šachovanou orlici se zlatou zbrojí a zemských barvách červené a zlaté, tedy barvách týkajících se barvy figury na modrém štítu, nikoliv na praporu, jak ostatně vyplývá z dobového sněmovního listu. Kromě toho tzv. „moravská ústava“ z roku 1848 byla zrušena hned v roce následujícím a nevešla nikdy v platnost a císař ji nepodepsal. Moravané v druhé polovině 19. století vyvěšovali zjednodušené prapory v moravských barvách bílé, červené a modré. Pokud Vám nabídnutý prapor obsahuje kromě nesprávných barev i znak podle habsburských představ z let 1915-1918, který do té doby neplatil a neplatí u nás již více než sto let, vřele doporučuji, abyste se nenechávali oklamat a v případě zájmu vyvěšování moravského praporu požádali ty, od nichž falešný prapor máte, aby vám politický prapor vyměnili za skutečný moravský. Jak vypadá, můžete vidět ve fotogalerii osvětového spolku Za Moravu.Fotogalerie - vyvěšování moravské vlajky

Nenaleťte těmto aktivistům na jejich manipulaci a nevyvěšujte na budovách veřejné správy symboly, které směřují proti ústavnímu pořádku ČR nebo exkluzivně preferují jednu politickou stranu.Moravský znak a jeho historie

Moravský prapor a jeho historie

Moravské zemské barvy

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 30. června 2021

Dotaz šéfredaktorce Třebíčských listů

Dobrý den, vážená paní šéfredaktorko!

U článku "Historické poprvé: na radnici v Třebíči zavlaje moravská vlajka", z nějž není jednoznačně patrná podoba vlajky, kterou údajně vyvěsila třebíčská radnice, tím spíš, že ve výzvě Moravské národní obce jsou uvedeny nepravdivé údaje, je u Vašeho článku několik snímků, kde kromě moravských praporů několikrát figurují vlajky a prapor politické strany Moravané. Zajímá mne, proč jsou tyto nepatřičné ilustrační snímky přiřazeny k článku.

Předem děkuji za brzkou odpověď.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(Vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 2. července 2021 ve 23:41

Starostům a zastupitelům 2021 č. 2

Vážení starostové, vážení místostarostové, vážení členové rady a zastupitelstva obce!

V den svátku sv. Cyrila a Metoděje 5. července jste se připojili k iniciativě „vyvěšování moravských vlajek“ Jako moravský patriot podobné akce, které připomínají naše kořeny, obvykle vítám. Historické vlajky Moravy mající charakter historického zemského symbolu, historické vlajky Moravy je tedy možno vyvěšovat, neodporuje to žádnému předpisu ani mezinárodním vexilologickým zvyklostem. Patří mezi tzv. „ostatní, resp. jiné vlajky“, jimž jsou všechny oficiální vlajky nadřazeny. Vyvěšení moravské vlajky lze do jisté míry přirovnat k situaci ve Francii, kde státoprávní uspořádání se současnými departementy již neodpovídá bývalému historickému členění, kde se však poměrně často používají vlajky historických, dnes už neexistujících provincií. Lze také říci, že historická vlajka Moravy i Čech a Slezska je do jisté míry kodifikována přítomností na jedné čtvrtině oficiálních krajských praporů. V případě Moravy se jedná o bílo-červeně šachovanou orlici se žlutou zbrojí a korunou v modrém poli, v případě Čech o bílého lva se žlutou zbrojí a korunou v červeném poli a v případě Slezska o černou orlici s bílým perisoniem na prsou a s červenou zbrojí ve žlutém poli. Pokud tedy obecní úřady vyvěšují prapor Moravy odpovídající symbolům obsaženým ve státním znaku ČR a na praporech krajů, je to úplně v pořádku.

V této souvislosti cítím povinnost Vás upozornit, že vzhledem k tomu, že jste místo vlajky moravské vyvěsili vlajku politické strany Moravané, jste zřejmě byli podvedeni Moravskou národní obcí, která nabízí k vyvěšování falešný exemplář, který nepravdivě interpretuje jako údajně moravskou vlajku či prapor. Přestože Moravská národní obec zná skutečné zemské symboly a mohla by je nabízet k vyvěšení, tak je zamlčuje a za zemský symbol podvodně vydává výtvor politické skupiny aktivistů z roku 2007, který nemá žádnou historickou ani vexilologickou hodnotu. Moravská národní obec byla informována ze strany relevantních odborníků o podobě a historii zemských symbolů, ale jejich skutečnou podobu ignoruje a zamlčuje. Obcím nabízí k vyvěšování soukromý výtvor v neplatných moravských barvách a s neplatným znakem. V seznamu na svých stránkách navíc Moravská národní obec záměrně mylně uvádí jiný, než skutečný stav vyvěšování vlajek a to až několikanásobně, jimi zveřejňované údaje je tedy možno považovat za dezinformační. Vzhledem k tomu, že moravské barvy jsou odvozeny od zemského znaku, jehož podobu si každý může ověřit na státním znaku ČR, a jsou tedy tradičně bílá, červená a modrá již od 13. stol., odbornou veřejností je prapor s vodorovnými pruhy žlutým a červeným s celým znakem uprostřed, na němž je nikoli moravská, ale žluto-červeně šachovaná orlice, považován za nehistorický vexilologický paskvil. V případě praporu se dvěma vodorovnými pruhy žlutým a červeným se tedy jedná nikoliv o prapor Moravy, ale ve skutečnosti o prapor politické strany Moravané, kterýžto si její členové odhlasovali 22. září 2007 na svém stranickém sjezdu v Kojetíně. Tato strana si pochopitelně může na svém sněmu rozhodovat o svých symbolech, nemá však od nikoho, ani od občanů ani od orgánů k tomu zmocněných mandát rozhodovat o symbolech historických zemí. Je to stejné, jako kdyby výbor spolku zahrádkářů ve Vaší obci si odhlasoval jakoukoliv vlajku např. se dvěma vodorovnými pruhy se znakem uprostřed a veřejně ji prezentoval jako vlajku Vaší obce. Tak to opravdu nefunguje. Stejně jako na schůzi nájemníků nerozhodujeme o státní vlajce, tak ani vlajka se nestane moravskou tím, že si ji odhlasuje na svém vnitřním sjezdu nějaká politická strana nebo že ji takto lživě nazývá nějaký spolek.

Expertní skupina pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR a další odborníci a zejména Česká vexilologická společnost a Moravský zemský archiv doporučují vyvěšovat jako moravský prapor modrý obdélník a na něm bílo-červeně šachovanou orlici se žlutou zbrojí, určitě ne soukromý výtvor v historii v této podobě nikdy nepoužívaný, tedy žluto-červený prapor s nepatřičným, navíc neplatným znakem uprostřed.

Přikládám odkazy mj. na stanoviska Moravského zemského archivu a expertů při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu České republiky.Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Moravský zemský archiv k zemským barvám

Žluto-červená vlajka (Moravskou národní obcí nepravdivě uváděna jako moravská) vychází evidentně z chybné interpretace usnesení moravského zemského sněmu (tzv. selského) z r. 1848, kdy tento zemský sněm se právně nezávazně usnesl na erbu se zlato-červeně šachovanou orlici se zlatou zbrojí a zemských barvách červené a zlaté, tedy barvách týkajících se barvy figury na modrém štítu, nikoliv na praporu, jak ostatně vyplývá z dobového sněmovního listu. Kromě toho tzv. „moravská ústava“ z roku 1848 byla zrušena hned v roce následujícím a nevešla nikdy v platnost a císař ji nepodepsal. Moravané v druhé polovině 19. století vyvěšovali zjednodušené prapory v moravských barvách bílé, červené a modré. Pokud Vám nabídnutý prapor obsahuje kromě nesprávných barev i znak podle habsburských představ z let 1915-1918, který do té doby neplatil a neplatí u nás již více než sto let, vřele doporučuji, abyste se příště nenechali oklamat a v případě zájmu vyvěšování moravského praporu požádali ty, od nichž falešný prapor máte, aby vám politický prapor vyměnili za skutečný moravský. Jak vypadá, můžete vidět ve fotogalerii osvětového spolku Za Moravu.Fotogalerie - vyvěšování moravské vlajky

Pokud Vám příště tito aktivisté nabídnou falešnou vlajku či prapor, máte právo je odmítnout a odkázat je do patřičných mezí, neboť na budovy veřejné správy nepatří symboly, které směřují proti ústavnímu pořádku ČR nebo exkluzivně preferují jednu politickou stranu.Moravský znak a jeho historie

Moravský prapor a jeho historie

Moravské zemské barvy

Příkladem jde např. Brno coby historické hlavní město Moravy, stejně tak Olomouc.Město připomene Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje vyvěšením moravské vlajky na Nové radnici

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 6. července 2021

Redakcím moravských deníků

Dvanáct let podvodů na svátek svatých věrozvěstů

Vymyslet akci a hned od počátku ji odsoudit k zániku, to se hned tak někomu nepovede. V Moravské národní obci však mají „odborníky“, kteří dokázali nemožné. Dobrou myšlenku se podařilo pohřbít způsobem hodným diletantů. Znehodnotit akci se podařilo tak, že na akci vyvěšování moravské vlajky Moravská národní obec nabízí k vyvěšování falešnou vlajku od výrobce, který je členem tohoto obskurního spolku.

Každému troubovi je jasné, že na schůzi nájemníků bytového domu se nerozhoduje o státní vlajce a na schůzi výboru svazu zahrádkářů si mohou rozhodovat nanejvýš o vlastních symbolech, nikoliv o symbolech města nebo obce. V mysli popletených moravských aktivistů, kteří se sami pasovali do role samozvaných mluvčích Moravy, je však hluboce zakořeněna představa, že mají mandát vymýšlet, inovovat a revidovat k obrazu svému historické zemské symboly historických korunních zemí, o nichž již dávno rozhodla sama historie. Nemohou nebo spíš nechtějí pochopit, že vlajka se nestane moravskou tím, že si ji vymyslí nějaký bezvýznamný spolek nebo že si ji odhlasuje jedna politická strana s volitelností v řádu desetin procenta. Symboly, které jsme zdědili po našich moravských předcích jsou cenné tím, že jsou starobylé. Tito kryptopolitičtí propagandisté z Moravské národní obce však mají potřebu historické symboly Moravy zažlutit, přebarvit a překopat k nepoznání tak, aby z národních barev a tradiční symboliky nezůstal na kameni kámen. Zřejmě se domnívají, že symboly historických zemí jsou jakousi pouhou dekorací, s kterou si každý může dělat, co se mu zlíbí.

Jeden podvod Moravské národní obce spočívá v tom, že soukromý výtvor skupiny aktivistů, který neprošel žádným schvalovacím procesem, veřejně lživě prezentuje jako moravskou vlajku či prapor. Druhý podvod spočívá ve veřejném sdělování falešných čísel, kolik obcí údajně podporuje jejich vlajkovou iniciativu. Čísla uváděná Moravskou národní obcí o údajných vyvěšovatelích jejich nepovedeného výtvoru jsou silně nadsazená, průzkumy ukazují, že se značnou přesností pětinásobně.

Ve dnech 3., 4., 5. a 6. července 2021 provedl osvětový spolek Za Moravu v oblasti východní Moravy mapování ohlasu moravských měst a obcí na iniciativu Moravské národní obce týkající se vyvěšování moravské vlajky. Zjištění je takřka totožné se zjištěním z loňského roku. Ze 129 obcí, které jsou uvedeny v seznamu Moravské národní obce i na interaktivní mapce mezi obcemi údajně vyvěšujícími žlutočervené prapory Moravskou národní obcí podvodně vydávané za moravské, vyvěsilo onen žlutočervený prapor politické strany Moravané pouze 26 obcí. 7 obcí vyvěsilo skutečný moravský prapor, tedy modrý s bílo-červeně šachovanou orlicí. 96 obcí nevyvěsilo žádný z uvedených dvou praporů, tedy k iniciativě se nepřipojilo. Vzhledem k tomu, že každý den byly vzájemné poměry druhů vyvěšených vlajek a nevyvěšených vlajek každý den téměř stejné, lze oprávněně předpokládat, že obdobná situace je i v ostatních částech Moravy. Vzhledem k tomu, že ze zkontrolovaných obcí uvedených v seznamu Moravské národní obce jako vyvěšující žlutočervenou vlajku jich tuto vlajku vyvěsila téměř přesná pětina (20,16 %), je možno konstatovat, že akce Moravské národní obce skončila po dvanáctiletém snažení žlutočerveným fiaskem.

Mgr. Jindřich Žaludek, člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 8. července 2021

Odpověď starostce Kurovic

Dobrý den, vážená paní starostko!

Nebylo nutné volat, tím spíš, že v době svátků nebyla jistota, že se dovolám. Nešlo o záležitost, která by nesnesla odkladu. Šlo jen o upozornění pro roky příští v rámci osvěty. Kromě toho nejste zdaleka jediní. Moravská národní obec tuto skrytě politickou činnost provádí už dvanáct let. Zneužívá malého povědomí o moravských symbolech, možná o historii Moravy vůbec, a podstrkuje k vyvěšování v roce 2007 vymyšlený soukromý či spolkový nepodařený výtvor. Díky osvětě si stále více občanů vyhledává relevantní informace.

Kdybyste potřebovali jakékoliv informace týkající se této problematiky, budeme Vám ochotně k dispozici.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 12. července 2021 v 11:51

Odpověď starostce Dešné

Dobrý den, vážená paní starostko!

Děkuji Vám za Vaši odpověď. Z toho si nic nedělejte, nejste zdaleka sami, kdo v dobré víře byli zneužiti k jakési propagaci politické strany či dalšího nově vzniklého politického hnutí. Nám v osvětovém spolku Za Moravu, kteří již delší dobu sledujeme činnost jakéhosi hnutí za zažlucení Moravy, je jasné, že Moravská národní obec zneužívá malého všeobecného povědomí o historii a vývoji symbolů Moravy, proto přicházíme s osvětou. Prohlédli jsme kryptopolitické pohnutky tohoto spolku, který je do jisté míry ovlivňován dalšími politickými organizacemi, jak vyplývá z jejich komentářů na jejich facebookových stránkách. Zemské zřízení je sice legitimní a historické země jsou na rozdíl od umělých vykonstruovaných krajů přirozenými a logickými územními celky, ale oprávněné snahy o rehabilitaci Moravy zrušené totalitním režimem není možné prosazovat na základě podvodů a překrucování historie. Proto spolupracujeme s relevantními odborníky v oblasti historie a pomocných věd historických a snažíme se veřejnost informovat o skutečné podobě zemské symboliky.

Podrobnější informace je možné najít na stránkáchMorava

Za Moravu

V případě jakéhokoliv dotazu týkajícího se této problematiky jsme připraveni být Vám k dispozici s informací.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 13. července 2021 v 10:22

Odpověď starostovi Újezdu

Dobrý den, vážený pane starosto!

Děkuji za reakci. Kdybyste potřeboval jakékoliv informace ohledně této problematiky, jsme Vám k dispozici.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 13. července 2021 ve 13:12

Odpověď starostovi Žeravic

Dobrý den, vážený pane starosto!

Vaši obec jsem navštívil 6. července 2021 a viděl vyvěšenu žlutočervenou bikolóru se znakem uprostřed s červeno-žlutě šachovanou orlicí. Nejen náš spolek Za Moravu, ale i naši odborníci na vexilologii světově uznávaní jsme zajedno, že logicky nemůže být moravskou vlajkou něco, na čem se domluví nějaká skupina aktivistů, jejichž činnost spočívá převážně v prosazování jimi vymyšlené vlajky či praporu (rozdíl mezi vlajkou a praporem je ten, že vlajka se vytahuje na vlajkový stožár pomocí lanka, ke kterému je připevněna karabinkami nebo poutky, kdežto prapor je pomocí tunýlku či rukávu pevně spojen s žerdí, která je zasunuta do držáku). Přestože svůj výtvor nazývají moravskou vlajkou, tak jí být nemůže jen proto, že ji tak nazvali. Kdyby aktivisté z Moravské národní obce uvažovali logicky, žádné "spory" by neexistovaly. Tito kryptopolitičtí aktivisté přes mnohá upozornění však tvrdohlavě prosazují progermánskou a protislovanskou a v podstatě protistátní symboliku, přestože to otevřeně nepřiznají. Pro nikoho přece nemůže být problémem propagovat moravskou symboliku platnou, v souladu s velkým státním znakem a oficiálními prapory krajů, kde v prvním čestném poli, což je horní žerďový roh, je symbol historické země, na jejímž území kraj většinově leží. Samozřejmě věříme, že jste chtěli v dobré vůli a dobrovolně připomenout odkaz našich svatých věrozvěstů a patronů Moravy, je nám také jasné, že vinu nese převážně Moravská národní obec, která zneužívá malého povědomí o symbolech Moravy a jejich historii a ten svůj symbol propaguje pod falešným názvem. Proto také několik neinformovaných volených orgánů místních samospráv naletělo, neboť je vůbec nenapadlo, že by je někdo chtěl takovým způsobem oklamat. Proto také neměli zvláštní důvod si informace ověřovat. Teprve když byli zastupitelé upozorněni informovanými občany nebo našim spolkem Za Moravu, který v této věci provádí osvětovou činnost, pochopitelně příště vyvěsili vlajku správnou.

Kdybyste potřeboval jakékoliv informace týkající se této problematiky, jsme Vám ochotně k dispozici a odpovíme na jakýkoliv dotaz.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek<

Odesláno 14. července 2021 ve 23:54

Odpověď 1. náměstkovi primátora města Prostějova č. 1

Dobrý den, vážený pane náměstku!

Děkuji za Váš zájem o tuto problematiku. V záplavě jiných starostí povědomí o symbolice historických zemí není nijak valné, to platí i o historii Moravy jako subjektu historie. Proto přicházíme s osvětou též jako členové osvětového spolku Za Moravu.

Kdybyste potřeboval jakoukoliv informaci z této oblasti, jsme ochotni Vám být co nejrychleji k dispozici.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 19. července 2021 ve 22:18

Odpověď starostovi Rapotína

Dobrý den, vážený pane starosto!

Děkuji za Vaši odpověď a zájem o tuto problematiku. Obcí, které byly uvedeny v omyl, je více, proto také přicházíme s osvětou v oblasti moravské symboliky, která je starobylá, o to cennější, barevně harmonicky vyvážená a nemusí být svévolně inovována k horšímu partou popletů. Kdybyste potřeboval jakékoliv informace z oblasti historie a vývoje symbolů Moravy, jsme připraveni Vám být co nejrychleji k dispozici.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 19. července 2021 ve 22:27

Odpověď radnímu města Litovle Mirko Spurníkovi

Vážený pane radní Spurníku!

Divím se, že tomu nerozumíte. Do hlav zastupitelů obcí zmatečnost a pochybnosti vnesla Moravská národní obec svým podvodným jednáním. Náš osvětový spolek Za Moravu jen ten zmatek způsobený žlutočervenými poplety napravuje. Právě oni dělají Moravě medvědí službu a jak se zdá, Vy k nim také patříte. Přitom jako radní byste měl mít jako první zájem tuto chybu napravit. I génius může udělat chybu, ale jen hlupák u ní zůstává a podvodník ji obhajuje. Stovky obcí se rozhodly vyvěsit žlutočervenou, nikoliv zlatočervenou podobu falešné vlajky, která není vlajkou Moravy, nýbrž nanejvýš vlajkou politické strany Moravané, Moravskou národní obcí podstrčené či nabídnuté manipulativním způsobem k vyvěšení, a to na základě nepravdivé informace ze strany tohoto obskurního spolku. Vlajka nebo prapor politické strany má vlát nanejvýš na budově sekretariátu politické strany, nikoliv na budově veřejné správy. Rovněž je krajně nevhodné vyvěšovat státní vlajku nebo prapor zároveň s vlajkou politické strany, neboť se tím demonstruje exkluzivita pro jednu politickou stranu, což je v demokratickém státě nepřípustné.

Máte pravdu pouze v tom, že každá vlajka představuje symbol. Ta moravská symbolizuje slavnou historii Moravy, ta politická protislovanskou a prorakouskou symboliku období absolutismu. Proto nechápu, že nerozumíte tomu, že na svátek našich svatých patronů Moravy by měla k jejich úctě vlát vlajka Moravy, nikoliv soukromý, navíc nepodařený výtvor skupiny politiků, kteří si vymysleli něco, co nemá ani moravské barvy ani moravskou orlici.

Příště, než začnete udiveně reagovat, zjistěte si raději napřed informace.

S pozdravem Moravě zdar

Mgr. Jindřich Žaludek, ctitel moravské historie v její nezkreslené podobě

Odesláno 19. července 2021 ve 23:21

Odpověď 1. náměstkovi primátora města Prostějova č. 2

Dobrý den, vážený pane náměstku!

Některé základní informace ohledně vyvěšování vlajek a praporů můžete najít také na stránkách našeho osvětového spolku Za Moravu v oddílu VLAJKY v článku Pravidla pro vyvěšování vlajek a praporů.Pravidla pro vyvěšování vlajek a praporů

Zůstávám s přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 20. července 2021 v 9:51

Dopis redakci Českého rozhlasu

Vážení přátelé!

Osvěty není nikdy dosti. Stále se ve sdělovacích prostředcích vyskytuji chyby ohledně takzvané moravské vlajky. Pan redaktor Miloš Šenkýř napsal v jednom článku "Orlice v Praze, orlice na Moravě", že on si za tornádem postižené Mikulčice vyvěsí modrou, což je správně, ale nelze nazývat moravskou vlajkou něco, co si odhlasuje na své schůzi nějaký spolek nebo politická strana. Logicky se moravskou vlajkou nestane něco, na čem se domluví jedna malá skupina diletantů v oblasti vexilologie. V dalším článku "Moravské vlajky připomínají svátek patronů země - Cyrila a Metoděje" stejný autor bez skrupulí nazval onen soukromý výtvor moravskou vlajkou a moravskou vlajku pouze další variantou. Neexistují žádné varianty podle vůle toho, kdo si na nějakou momentálně vzpomene. Vlajka, pokud má být symbolem, má být jedinečná a může být jen jedna a nemůže existovat v tolika variantách, kolik si vymyslí kdekterá skupinka aktivistů. Vlajka sice oficiálně udělena nebyla, protože v počátcích vzniku se prostě vlajky neudělovaly tak jako dnes. To ovšem neznamená, že se nepoužívaly. Jejich podoba prostě vycházela ze znaku a tu podobu jsme zdědili po našich předcích. Není to nějaká dekorace, s kterou si každý může dělat, co chce. Pokud je tedy podoba moravské vlajky předmětem debat odborníků, tak jen kvůli tomu, že Moravská národní obec už 12 let podvádí jak volené orgány veřejné správy, tak sdělovací prostředky.

Co se týká ilustračních snímků, tak to je opravdu tristní situace. Místo moravské vlajky tam často bývá vlajka Prahy opatřená znakem, ve kterém ani není orlice moravská, nýbrž žlutočervená. V sedmé třídě nám učitelka češtiny radila, abychom si před psaním slohové úlohy zjistili informace. Vypadá to, že u dnešních novinářů a redaktorů to již není zvykem a napíší klidně cokoliv, co jim nakuká kdejaký dezinformátor nebo fantasta.

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 23. července 2021 ve 2:49

Dopis funkcionáři fotbalového klubu Zbrojovky Brno

Dobrý den, vážený pane Lísale!

Musím přiznat, že jako moravský patriot jsem velmi zklamán a divím se, že nemáte správné, objektivní a relevantní informace. Jsem členem České vexilologické společnosti, která se zabývá vlajkami a prapory, historií jejich vzniku a vývoje a způsobem jejich vyvěšování. V této souvislosti Vás musím upozornit, že to, co je vyobrazeno v zádové části dresů nahoře, není moravská vlaječka. Nevím, kdo Vám poskytl informace o podobě údajné moravské vlajky, ale pokud tento soukromý výtvor interpretoval jako moravskou vlaku, musím konstatovat, že jste byli podvedeni. Dva vodorovné pruhy žlutý a červený, jsou pražské oficiální barvy, které určil v roce 1886 v duchu tehdejších zvyklostí pražský archivář Josef Emler. Na pražské barvy určitá skupina umístila neplatný znak, na kterém není moravská orlice, ale žluto-červeně šachovaná. Tuto podobu si odhlasovala na svém stranickém sjezdu 22. září 2007 v Kojetíně politická strana Moravané. Je tedy logické, že na svém sjezdu si straníci mohou odhlasovat pouze své vlastní symboly, k ničemu jinému nemají mandát, protože každý trouba ví, že na chůzi výboru zahrádkářů se také nerozhoduje o podobě symbolů města nebo fotbalového klubu Zbrojovky. Tak to opravdu nefunguje.

Barvy Moravy jsou odvozeny ze znaku Moravy z poloviny 13. století dodnes platného, jsou tedy bílá, červená a modrá, tedy zcela odlišné od žluté a červené, z kterých vychází politická strana Moravané Jejich stranické barvy vycházejí z neplatného privilegia Fridricha III. Habsburského z roku 1462, které ovšem moravští stavové odmítli již v onom 15. století a odmítl je moravský národ i ve století 19. při pokusech o zásah Habsburků do odvěkých a tradičních symbolů Moravy. Moravská orlice je heraldický terminus technicus a je celosvětově blasonovaná jako stříbrno-červeně (na praporu bílo-červeně) šachovaná orlice v modrém poli a nic jiného ani barevně nemůže být nazváno moravskou orlicí. Za moravský prapor nebo vlajku může být považován pouze modrý obdélník s bílo-červeně šachovanou orlicí (v příloze), nikoliv spolkový výtvor laiků v oblasti vexilologie, tedy pomocné vědy historické o vlajkách a praporech. Symboly naší země, které jsme zdědili po našich moravských předcích, totiž nejsou nějakou pouhou dekorací, s kterou si každý může nakládat podle svého uvážení.

Věřím, že Vám tyto informace budou k užitku. Kdybyste potřebovali jakékoliv informace ohledně moravské symboliky, jsem Vám okamžitě k dispozici s odpovědí na jakoukoliv otázku týkající se této problematiky.

Podrobné informace o symbolech Moravy můžete najít na stránkách Morava v oddíle SYMBOLY v několika článcích:Morava - Symboly

S pozdravem Moravě a Zbrojovce zdar

Mgr. Jindřich Žaludek, Moravan tělem i duší, ctitel moravské historie v její nezkreslené podobě

Odesláno 23. července 2021 ve 20:11

Odpověď redaktorovi Olomoucké drbny

Dobrý den, vážený pane Šverdíku!

Mapování vyvěšování vlajek bylo v posledních dvou letech prováděno na východní Moravě většinou ve Zlínském kraji, převážně v okresech Zlín a Uherské Hradiště, částečně v okresech Vsetín a Kroměříž, aby byl zachován co nejvíce kompaktní plošný vzorek. Mimo tyto oblasti zasáhl průzkum do jiných krajů jen okrajově. Z Olomouckého kraje to byly Vrchoslavice v okrese Prostějov. Tato obec několik let vyvěšovala falešný prapor na budově úřadu, letos nevyvěsila žádný. není však vyloučeno, že v příštích letech zaměříme pozornost na Olomoucký kraj, kde zatím Moravská národní obec, zdá se, "řádí beztrestně". Jedna obec, Dlouhá Loučka, pod vlivem tohoto obskurního spolku dokonce tento podvod obhajuje.

Z Olomouckého kraje však máme zprávy, že některá města, městyse a obce, které byly upozorněny na chybu nebo si informace zjistily samy, přestaly vyvěšovat vlajky či prapory politické strany Moravané a přešly na skutečné moravské symboly nebo nevyvěšují žádnou z nich. V letošním roce šlo příkladem krajské město Olomouc, které se nově připojilo k iniciativě vyvěšování vlajek na svátek patronů Moravy, hned napoprvé vyvěsilo správnou modrou vlajku s bílo-červeně šachovanou orlicí (snímek v příloze). Šumperk po několika letech vyvěšování praporu politické strany Moravané přešlo na vyvěšování praporu modrého (snímek v příloze).Místo vlajky Moravy vyvěsila radnice omylem prapor politické strany

Dne 5. července 2021 byla zábřežským místoděkanem P. Františkem Eliášem při poutní mši svaté v obecní kapli sv. Cyrila a Metoděje v Ráječku požehnána přepychová moravská vlajka použitelná převážně na způsob praporu (v příloze). Zábřežská radnice však před budovou vlajku Moravy ani vlajku politické strany Moravané nevyvěsila (v příloze).

Dlouhá léta je uváděna v seznamu Moravské národní obce mezi vyvěšovateli falešné žlutočervené vlajky i obec Měrovice nad Hanou. Starosta kdysi od Moravské národní obce jejich falešný prapor koupil, aby měl od nich pokoj, protože do něj hučeli každý rok. Když s ním bylo hovořeno asi před dvěma lety, tak v obci nikdy prapor nevyvěsili, měli ho schovaný ještě v originálním balení. Více zarážející je však opakované ignorování oficiální žádosti starosty městské části Brno-Bohunice o vyřazení této městské části z klamavé a dezinformující interaktivní mapky plné žlutočervených vlaječek, kde mimochodem modrou nenajdete, protože oni vyvěšovali vždy modrou.

Kdybyste potřeboval jakékoliv informace z oblasti moravské symboliky nebo vyvěšování vlajek a praporů vůbec, jsme připraveni být Vám k dispozici.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(Vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 25. července 2021 ve 13:12

Odpověď redaktorovi Českého rozhlasu

Dobrý den, vážený pane Šenkýři!

Posílám Vám odkaz na stránky České vexilologické společnosti:České vexilologické stránky

(úplně vpravo dole, třetí článeček shora Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce s malým žlutým kroužkem) pod nadpisem TISKOVÉ ZPRÁVY A STANOVISKA ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI.

Článek se otevře v Open Office nebo Libre Office. Všichni podepsaní autoři, členové výboru České vexilologické společnosti, vydali článek jako stanovisko ČVS jako celku a stanovisko je závazné pro všechny členy.

Dost článků bylo i v časopisu Vexilologie. V příloze posílám oskenovanou stránku z obrazové přílohy ze zářijového čísla roku 2013.

Dále odkaz na stránky ministerstva vnitra:Historie, moravské barvy a moravská vlajka

Historické symboly

Smůla je v tom, že tisk většinou staví na stejnou úroveň vedle sebe názory odborníků včetně světově uznávaných a názory diletantů, kteří v heraldice rozpoznají nanejvýš orlici od lva a ve vexilologii neznají ani rozdíl mezi vlajkou a praporem. Podle mne se tímto jedná o matení veřejnosti. S nadsázkou, nelze přece stavět na stejnou úroveň názor na teorii relativity např. Einsteina a divocha z pralesa na ostrově Nová Guinea.

Kdybyste potřeboval jakoukoliv informaci o této problematice, jsem Vám co nejdříve k dispozici.

Další informace je možné najít na stránkách Morava a stránkách osvětového spolku Za Moravu.Morava

Osvětový spolek Za Moravu

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti a člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 28. července 2021 v 11:51

Odpověď starostovi Těmic

Dobrý den, vážený pane starosto!

Děkuji za reakci. Historickou vlajku Moravy sice doporučuji i já, ale především Česká vexilologická společnost jako celek s uznávanými i ve světě odborníky. Její stanovisko je pochopitelně směrodatné i pro mne coby člena. Ostatně není důvod, aby nebylo. Určitě je vyvěšení tradiční, nezaměnitelné a nezpochybnitelné moravské vlajky či praporu důstojnou připomínkou svátku svatých patronů Moravy nebo vyjádřením příslušosti k naší moravské zemi.

Výrobců vlajek je několik, pokud mám přehled a vlastní zkušenosti, dle nich jste zvolili dobře, neboť ta firma v odkazu, kterou jste si vybrali, má velmi dobré výsledky, co se týká barev vlajek a praporů. Některým jiným výrobcům se ne vždy daří trefit správný odstín modré, kterážto barva bývá pro výrobce ve srovnání s jinými barvami někdy oříškem. Mnohdy jim hraje do fialové nebo azurové.

Kdybyste potřeboval jakékoliv informace ohledně praporů nebo symbolů Moravy, jsme připraveni být Vám co nejrychleji k dispozici.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 29. července 2021 ve 20:33

Dopis brněnskému výrobci vlajek 2021

Dobrý den!

Na Vašich stránkách je pojmenováno hned několik druhů vlajek jako moravská. Přitom na stejných stránkách je odkaz na informace o moravské vlajce přímo od Vašeho pracovníka a další odkaz je na stránky ministerstva vnitra.Historie, moravské barvy a moravská vlajka

Zatímco v případě modré vlajky s bílo-červeně šachovanou orlicí je popis zboží naprosto v pořádku, rozhodně to nelze říci o dalších výrobcích, jako moravská vlajka žluto-červená bikolora, samolepka žluto-červené moravské vlajky a žluto-červená stolní vlaječka Moravy se znakem. Takové hrubé chyby lze do určité míry chápat u popletených moravských aktivistů, určitě však nejsou hodny solidního výrobce vlajek.

U žluto-červené bikolory se jedná o oficiální vlajku hlavního města Prahy. Že kolem přelomu 19. a 20 století tato slovanskými Moravany nikdy nepřijatá podoba figurovala také v některých soudobých vyobrazeních barev Moravy podle habsburských představ, nikterak neomlouvá pojmenovávat ji dnes jako vlajku Moravy. Podstatně horším prohřeškem proti solidnímu přístupu k zákazníkům je pojmenovat vlajkou Moravy soukromý výtvor skupiny popletených aktivistů, kde je špatně snad úplně všechno, proto jej mnozí odborníci nazývají paskvilem bez historické a vexilologické hodnoty.

Každému troubovi je jasné, že na schůzi nájemníků bytového domu se nerozhoduje o státní vlajce a na schůzi výboru svazu zahrádkářů si mohou rozhodovat nanejvýš o vlastních symbolech, nikoliv o symbolech města nebo obce. V mysli popletených moravských aktivistů, kteří se sami pasovali do role samozvaných mluvčích Moravy, je však hluboce zakořeněna představa, že mají mandát vymýšlet, inovovat a revidovat k obrazu svému historické zemské symboly historických korunních zemí, o nichž již dávno rozhodla sama historie. Nemohou nebo spíš nechtějí pochopit, že vlajka se nestane moravskou tím, že si ji vymyslí nějaký bezvýznamný spolek nebo že si ji odhlasuje jedna politická strana s volitelností v řádu desetin procenta.

Proto se domnívám, že matoucí popis zboží je na stránkách výrobce vlajek nepatřičný. Nemůže být přece žádným problémem pojmenovat výrobek správným názvem. Žluto-červená bikolora se znakem uprostřed, na kterém ani není orlice moravská, nýbrž žlutočervená, nemůže být vlajkou Moravy či moravskou, nýbrž vlajkou té skupiny, která si ji vymyslela a odsouhlasila na své interní schůzi. Lze ji pojmenovat nanejvýš jako vlajku politické strany Moravané (odhlasovala si ji 22. 9. 2007 na sjezdu strany v Kojetíně), případně vlajku Moravské národní obce, kterýžto obskurní spolek ji podvodným způsobem vydává za vlajku Moravy.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 1. srpna 2021 v 19:48

Dopis pražskému výrobci vlajek 2021

Dobrý den!

Na Vašich stránkách je již několik let i přes vícero upozornění před více než sedmi lety a to dokonce od tehdejšího předsedy České vexilologické společnosti pojmenováno hned několik druhů vlajek jako moravská.

Zatímco v případě modré vlajky s bílo-červeně šachovanou orlicí je popis zboží naprosto v pořádku, rozhodně to nelze říci o dalších výrobcích, jako Moravská vlajka (moravské barvy) a Moravská vlajka (žluto-červená). Moravské barvy jsou bílá, červená a modrá.Moravské zemské barvy

Takové hrubé chyby lze do určité míry chápat u popletených moravských aktivistů, určitě však nejsou hodny solidního výrobce vlajek. U žluto-červené bikolory se jedná o oficiální vlajku hlavního města Prahy. Na Vašich stránkách však pod vlajkou Prahy figuruje žluto-červená vlajka s velkým znakem Prahy, tedy soukromý výtvor někoho, kdo se domnívá, že oficiální vlajka je pouhou dekorací, s kterou si každý může dělat, co se mu zlíbí. Že kolem přelomu 19. a 20 století tato slovanskými Moravany nikdy nepřijatá podoba figurovala také v některých soudobých vyobrazeních barev Moravy podle habsburských představ, nikterak neomlouvá pojmenovávat ji dnes jako vlajku Moravy.

Podstatně horším prohřeškem proti solidnímu přístupu k zákazníkům je pojmenovat vlajkou Moravy další soukromý výtvor, tentokrát skupiny popletených aktivistů, kde je špatně snad úplně všechno, proto jej mnozí odborníci nazývají paskvilem bez historické a vexilologické hodnoty.

Každému troubovi je jasné, že na schůzi nájemníků bytového domu se nerozhoduje o státní vlajce a na schůzi výboru svazu zahrádkářů si mohou rozhodovat nanejvýš o vlastních symbolech, nikoliv o symbolech města nebo obce. V mysli popletených moravských aktivistů, kteří se sami pasovali do role samozvaných mluvčích Moravy, je však hluboce zakořeněna představa, že mají mandát vymýšlet, inovovat a revidovat k obrazu svému historické zemské symboly historických korunních zemí, o nichž již dávno rozhodla sama historie. Nemohou nebo spíš nechtějí pochopit, že vlajka se nestane moravskou tím, že si ji vymyslí nějaký bezvýznamný spolek nebo že si ji odhlasuje jedna politická strana s volitelností v řádu desetin procenta.

Proto se domnívám, že matoucí popis zboží je na stránkách výrobce vlajek nepatřičný. Nemůže být přece žádným problémem pojmenovat výrobek správným názvem. Žluto-červená bikolora se znakem uprostřed, na kterém ani není orlice moravská, nýbrž žlutočervená, nemůže být vlajkou Moravy či moravskou, nýbrž vlajkou té skupiny, která si ji vymyslela a odsouhlasila na své interní schůzi. Lze ji pojmenovat nanejvýš jako vlajku politické strany Moravané (odhlasovala si ji 22. 9. 2007 na sjezdu strany v Kojetíně), případně vlajku Moravské národní obce, kterýžto obskurní spolek ji podvodným způsobem vydává za vlajku Moravy.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 2. srpna 2021 ve 3:13

Odpověď finančnímu řediteli pražského výrobce vlajek 2021 č. 1

Dobrý den, vážený pane Olivo!

Děkuji Vám za Vaší odpověď. Nemám přehled o kompetencích jednotlivců ve Vaší firmě a do jaké míry svoje názory prezentujete mezi kolegy. Vedení Vaší společnosti mi ještě neodpovědělo. V čem však přehled mám, to je podoba zemských symbolů a jejich vývoj a historie. Máte pravdu, že naše zájmové sdružení se pře se sdružením Moravská národní obec. Ovšem naše zájmové sdružení je zcela zajedno s názory odborníků na historii a hlavně na vexilologii, heraldiku a jiné pomocné vědy historické. Nemusíte nám dělat soudce. To už udělali experti pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky a Česká vexilologická společnost.

Že máte v nabídce modrou vlajku s moravskou orlicí, to je naprosto v pořádku. Pokud náš oponent tvrdí, že správná je ta jejich a ne tato, je to jen důkaz, že v oblasti heraldiky ten oponent rozezná nanejvýš lva od orlice a v oblasti vexilologie nerozezná vlajku od praporu. Nevím, jaký máte přehled o barvách Moravy, ale chybně jste napsal, že náš názor se opírá o barvy Moravy, kde není ani žlutá ani červená. Červená tam je. Šachování moravské orlice je stříbrno-červené, na vlajkách bílo-červené a k barvám země patří i barva štítu, což ostatně výslovně zmínil i císař František I. v reskriptu z 23. prosince 1807.

Že nejste schopni soudit, proč nemá Praha vlajku v zemských barvách, je další Vaše chyba. Je přece logické, že země má barvu v zemských barvách a město v městských barvách. Na rozdíl od Moravy má Praha barvy žlutou a červenou ve znaku od 70. let 15. století. Fridrich III. vydal 9. června 1475 listinu, kterou polepšil, tedy rozhojnil znak, přidal helm s císařskou korunou, drženou dvěma lvy. Součástí byla také změna tinktury hradební zdi a věží stříbrné na zlatou kromě cimbuří. Takto upravený znak ovšem na rozdíl od podobného moravského případu skutečně nabyl platnosti, a to o necelé dva roky později, když jej 18. dubna 1477 potvrdil a ze své královské moci udělil český král Vladislav II. Od té doby se znak popisoval jako červený štít se zlatou, z kvádrů budovanou hradební zdí a stříbrným cimbuřím, na štítu s kolčím helmem s pokryvadly zlatými, červenými a bílými, se zlatou císařskou korunou nad helmem drženou dvěma bílými lvy. Takto byl znak také namalován uprostřed privilegií z let 1475 a 1477. Tento znak je doložen na nových pečetidlech z let 1477 a 1615. Listinou z 20. dubna 1649 pak přibyla ruka s mečem v bráně. Barvy Prahy červenou a žlutou jako takové určil v roce 1886 v duchu tehdejších zvyklostí pražský archivář Josef Emler. Mýlíte se v tom, že nejsme schopni přesvědčit Moravany o správných barvách na vlajce Moravy. Stačí je upozornit na velký státní znak, kde jsou zobrazeny symboly historických zemí, nebo na první pole oficiálních krajských praporů, kde v horním žerďovém čestném poli je umístěn symbol historické země, na jejímž území kraj většinově leží. Žádné vodorovné pruhy žlutý a červený se znakem uprostřed tam opravdu nikde nevidím.Místo vlajky Moravy vyvěsila radnice omylem prapor politické strany

Proč se připojilo k vyvěšování asi 400 moravských měst a obcí, vy nezjistíte, ale zjistili jsme to my. Na to je odpověď jednoduchá. Moravská národní obec už 12 let podvádí veřejnost a obelhává starosty a zastupitele měst a obcí. Mnozí si však již byli schopni na rozdíl od Vás zjistit relevantní informace a vyvěšují skutečnou moravskou vlajku nebo tuto iniciativu organizovanou podvodníky bojkotují. Že naletěli podvodníkům, to pochopili i na Krajském úřad Jihomoravského kraje, a vyměnili prapor politické strany Moravané za moravskou vlajku (vyvěšenou na způsob praporu).

Nevím, jestli se cítí být uraženi členové Moravské národní obce, když pojmenuji podvod podvodem, podezřelý je mi však tento názor u Vás. Moravská národní obec uvádí asi pětinásobně nadsazený počet obcí, než skutečně vyvěsila ten jejich soukromý výtvor. Moravská národní obec je spolek demagogů, kteří hlásají věci, o nichž vědí, že nejsou pravda, a to lidem, o nichž vědí, že jsou hlupáci. Od solidní firmy bych ale očekával jiný přístup nebo alespoň že si zjistí informace z oboru podnikání. Jestli se nemýlím, tak jsem Vám napsal za Českou vexilologickou společnost, nikoliv za osvětový spolek Za Moravu, jehož jsem rovněž členem, a který na rozdíl od propagace nesmyslů, překrucování historie a šíření falešné vlajky, jak to dělá jiný zájmový spolek Moravská národní obec, se zabývá studiem historie se zaměřením na Moravu a spoluprací s relevantními odborníky v oboru historických věd.

Pokud ale stavíte na stejnou úroveň experty pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky nebo Českou vexilologickou společnost, která je na světové úrovni, se spolkem diletantů z Moravské národní obce, pak se na rozdíl od Vás domnívám, že to pochybení je.

Popis prodávaného zboží je pochopitelně věcí firmy a záleží na ní, jestli se přikloní k názoru diletantů nebo odborníků. Já se domnívám, že vedení Vaší firmy bude úplně jiného názoru, než Vy.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 2. srpna 2021 v 11:22

Odpověď finančnímu řediteli pražského výrobce vlajek 2021 č. 2

Dobrý den, vážený pane Olivo!

Mně je zase jedno, co je jedno Vám. To ovšem neznamená, že necítím povinnost upozornit na chybu celé vedení firmy. Pokud budou chtít Moravané vlajku růžovou, to Vám sice jedno být může, ale nechápu, proč by ji měli chtít růžovou, když už svoji mají, a to od poloviny 13. století. Tuto podobu zdědili jako dědictví po moravských předcích a nepotřebují, aby je svévolně inovovala, překopávala nebo měnila skupina popletených aktivistů. A už vůbec nepotřebují, aby jim byla podstrkována na základě dezinformací.

Že máte na webu nepravdivý popis, to je především Vaše vizitka a k tomu nepotřebujete zákon. Ten řeší symboly České republiky a je to Zákon č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky. Velký státní znak obsahuje i symboly historických zemí a Morava je tam zastoupena stříbrno-červeně šachovanou orlicí se zlatou korunou a zbrojí v modrém poli. Jestli dobře vidím, tak tak žlutočervené výtvory s nepatřičným znakem s orlicí šachovanou žluto-červeně tomuto popisu neodpovídají. S Moravany už jsme to řešili, protože podvod v žádném případě nepovažujeme za žabomyší války, teď to řešíme s Vámi. Určitě Vám např. netvrdíme, že vlajka Čech má dva pruhy žlutý a červený a uprostřed znak s červeným štítem a na něm žlutý lev se třemi ocasy a podvodem ji nešíříme po Čechách a nenabádáme volené orgány veřejné správy, aby ji vyvěšovaly na úřadech. Pokud si myslíte, že je jedno, co budete nabízet, zkuste to prosadit u Vás ve firmě. Jako pracovníkovi firmy by Vám mělo záležet na jejím dobrém jménu a nešířit soukromé výtvory nějaké party popletů podobně jako podvodně činí Moravská národní obec, která zneužívá všeobecně poměrně nevelké znalosti historických symbolů. A jestli je Vám to jako pracovníkovi firmy jedno, co nabízíte zákazníkům, stavíte se na stejnou úroveň. Normální je přece za upozornění na chybu poděkovat a chybu napravit. Jen hlupák u ní zůstává a podvodník ji obhajuje, ignorantovi je to jedno. Věřím, že vedení firmy bude mít daleko zodpovědnější postoj.

Zůstávám s pozdravem a přáním všeho dobrého.

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 2. srpna 2021 v 15:08

Dopis libereckému výrobci vlajek 2021

Dobrý den, vážení přátelé!

Na Vašich stránkách jsou již několik let i přes dřívější upozornění pojmenovány dva druhy vlajek jako moravská.

Zatímco v případě modré vlajky s bílo-červeně šachovanou orlicí je popis zboží naprosto v pořádku, rozhodně to nelze říci o dalším výrobku, jako Prapor Moravy (půlený list). Nebudu raději příliš rozebírat podobné případy Prapor Slezska (půlený list) a Prapor Slezska (bez znaku), stejně tak Prapor Čech (půlený list). K čemu je takový symbol, který musí mít vysvětlivku v podobě znaku, když figura může být přímo na červeném praporovém listu, že?

Chyba u moravského praporu je však o to větší, že neobsahuje ani moravské barvy, ba ani moravskou orlici, nýbrž orlici žluto-červeně šachovanou. Jde o soukromý výtvor skupiny popletených aktivistů na základě mylné historické interpretace, kde je špatně snad úplně všechno, proto jej mnozí odborníci nazývají paskvilem bez historické a vexilologické hodnoty. Takovou chybu lze do určité míry chápat u oněch popletených moravských aktivistů, určitě však nejsou hodny solidního výrobce vlajek, tím spíš člena České vexilologické společnosti.

Že kolem přelomu 19. a 20. století tato slovanskými Moravany nikdy nepřijatá podoba figurovala také v některých soudobých vyobrazeních barev Moravy podle habsburských představ, nikterak neomlouvá pojmenovávat ji dnes jako vlajku Moravy.

Každému troubovi je jasné, že na schůzi nájemníků bytového domu se nerozhoduje o státní vlajce a na schůzi výboru svazu zahrádkářů si mohou rozhodovat nanejvýš o vlastních symbolech, nikoliv o symbolech města nebo obce. V mysli popletených moravských aktivistů, kteří se sami pasovali do role samozvaných mluvčích Moravy, je však hluboce zakořeněna představa, že mají mandát vymýšlet, inovovat a revidovat k obrazu svému historické zemské symboly historických korunních zemí, o nichž již dávno rozhodla sama historie. Nemohou nebo spíš nechtějí pochopit, že vlajka se nestane moravskou tím, že si ji vymyslí nějaký bezvýznamný spolek nebo že si ji odhlasuje jedna politická strana s volitelností v řádu desetin procenta.

Proto se domnívám, že matoucí popis zboží je na stránkách výrobce vlajek nepatřičný. Nemůže být přece žádným problémem pojmenovat výrobek správným názvem. Žluto-červená bikolora se znakem uprostřed, na kterém ani není orlice moravská, nýbrž žlutočervená, nemůže být vlajkou Moravy či moravskou, nýbrž vlajkou té skupiny, která si ji vymyslela a odsouhlasila na své interní schůzi. Lze ji pojmenovat nanejvýš jako vlajku politické strany Moravané (odhlasovala si ji 22. 9. 2007 na sjezdu strany v Kojetíně), případně vlajku Moravské národní obce, kterýžto obskurní spolek ji podvodným způsobem vydává za vlajku Moravy.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 2. srpna 2021 v 15:48

Odpověď finančnímu řediteli pražského výrobce vlajek 2021 č. 3

Dobrý den, pane Olivo!

Strkání hlavy do písku nic neřeší. Můj e-mail jste sice odsunul do spamu, nicméně kolegové Vám moji odpověď jistě rádi přepošlou, proto jsem je také přiřadil do kopie, neboť já si za svými názory stojím a nikterak se jimi netajím.

Že jsem Vás nepřímo nazval ignorantem, je sice postřeh Váš, přestože to pořekadlo je myšleno všeobecně, nicméně touto odpovědí jste Váš postřeh jenom potvrdil už tím, že jste přiznal, že na upozornění nebudete brát zřetel. Proto Vám pošlu ještě několik dalších citátů, abyste věděl, že to není jen můj názor. Možná se v některých z nich také poznáte. "Ignorování skutečnosti nemění skutečnost jako takovou" (Aldous Leonard Huxley, anglický spisovatel, esejista, básník, satirik, filozof a humanista). "Svoboda je právo říci lidem to, co nechtějí slyšet" (George Orwell, vlastním jménem Eric Arthur Blair, anglický novinář, esejista a spisovatel, 20. stol.) "Poznat svou chybu znamená opravit svou chybu" (čínské přísloví). "Skutečnou chybou je chybu nenapravit" (Konfucius, čínský filozof, etik, sociální politik a státník, 6. - 5. stol. př. n. l.). "Chybami se člověk učí" (české přísloví). "Nevědomost není hanba, ale hanba je, když znalost odmítneš" (arabské přísloví). Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám" (neznámý autor). "Ten, kdo je nedbalý pravdy v malých záležitostech, nemůže být důvěryhodný v záležitostech důležitých" (Albert Einstein, německý, švýcarský a americký fyzik hebrejského původu, 20. stol.). "Než něco uděláš, poraď se s rozumem" (lidová moudrost). "Kořenem zla je nedostatek poznání" (Konfucius, čínský filozof, etik, sociální politik a státník, 6. - 5. stol. př. n. l.). "Zlo se vždy opírá o lež" (prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c., český vysokoškolský pedagog, psychiatr, soudní expert, teolog, řeckokatolický duchovní, spisovatel a esperantista). "Je věcí rozumnosti zdržovat se úsudku před plným poznáním věcí, zvláště pak slov a činů" (Jan Amos Komenský, moravský pedagog, filozof a spisovatel 17. stol.). "Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává" (Marcus Tullius Cicero, římský filozof, státník, spisovatel a rétor, 1. stol. př. n. l.). "Kdo nezná pravdu, je pouze hlupák, ale kdo ji zatajuje, je zločinec" (Bertold Brecht, německý básník, spisovatel, dramatik a divadelní režisér, 20. stol.). "Jen hlupák obrací svůj omyl ve ctnost a vychloubá se tím" (Mika Waltari, finský spisovatel, novinář a dramatik, 20. stol.). "Moudřejší prý vždy ustoupí. Možná proto hlupáci tak rychle postupují" (Johann Wolfgang Goethe, německý básník, spisovatel, dramatik a politik 18. - 19. stol.). "Když každý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co se jim zachce" (neznámý autor). "Hlupákům vědomosti vždycky překážely" (Richelle Mead, americká spisovatelka 20. - 21. stol.) "Člověk je dobře vzdělaný tehdy, když ví, kde najde to, co neví" (Georg Simmel, německý filosof, kritik a sociolog, 19. a 20. stol.). "Není nic horšího, než když hlupák dostane myšlenku, o které nepochybuje" (Karel Kryl, moravský a československý písničkář a básník, 20. stol.). "Historie založená na překrucování není historií" (Ing. Valdas Adamkus, původním jménem Voldemaras Adamkevičius, litevský sportovec, politik a prezident 20. a 21. stol.). "Kdo nezná historii vlajky, nezná historii země a naopak" (Ing. Josef Česák, český vexilolog 20. - 21. stol.). "Zasvěcený člověk při pohledu na vlajku nevidí vlajku, ale sám národ, jeho životní prostředí, politické krédo, psýchu" (Ing. Josef Česák, český vexilolog 20. - 21. stol.). A jestli se mi pouze zdálo, že jste ignorant a ve skutečnosti nejste, jistě jste si z těch citátů něco vzal. Proto čtěte pozorně, abyste věděl, jaké bludy srovnatelné s těmi žlutočervenými poplety jste napsal. Podle toho, co jste dosud napsal, to vypadá, že k nim sám patříte.

Žlutočervená vlajka není moravská vlajka, protože moravskou vlajkou se nestane jen proto, že si ji vymyslí nějaká skupina popletů a odhlasuje si ji jedna nevolitelná politická strana. Žlutočervená vlajka není moravská vlajka, protože Moravané ji nikdy nepřijali a kromě pomatených žlutočervených fanatiků ji neuznávají ani dnes. Vyplynulo to z anket konaných ve Zlínském kraji a v Brně v roce 2011 a 2012. Že žlutočervenou vlajku uznávají úřady, není pravda. Jakmile úřady zjistily, že byly obelhány, okamžitě přešly na vyvěšování modré nebo aktivitu organizovanou podvodníky bojkotovaly.

Moravský sněm ovlivněný Šemberovým novinovým článkem vycházejících z mylných domněnek se sice chybně usnesl na nesprávných barvách, jeho usnesení však zůstalo ve formě nepřijatého legislativního návrhu a nevešlo v platnost.

Údajné povýšení moravské orlice ze stříbno-červené na zlato-červenou není žádným povýšením, protože tinktury jsou si z heraldického hlediska naprosto rovnocenné. Žádná není vyšší nebo nižší, než ostatní.

Mimochodem moravští Slované nevyslyšeli ani Šemberova slova ani usnesení zemského sněmu a ohradili se proti barvám přijatým zemským sněmem. V novinách Slovanská lípa v č. 8 z r. 1848 o tom informuje článek na str. 32: "Většina dědin má barvy moravské, t. j. bílé-modro-červené, co staromoravské barvy. Národ neuznává (- a sice právem -) sněmem brněnským vytvořené barvy červeno-žluté, které brněnské a Holomoučtí gardy přijaly..." Pokud moravský sněm ustanovil za zemské barvy žlutou a červenou: "přenáhlil se a chybil". V "Kázaní na slavnost zvěstování blahoslavené Panny Marie", které sepsal duchovní správce v moravskoslezské ochranitelně pro zanedbanou mládež Beneš Metod Kulda v roce 1850, se píše: "Známoť Vám všem, rozmilí křesťané, že trojbarva modro-bílo-červená od pradávných časů jest národní barvou v naší drahé vlasti Moravské. Již proto, že krásná tato trojbarva jest vzácným dědictvím po našich ctihodných praotcích – již proto, že svou světlou barvitostí výborně naznačuje nevinně veselou povahu slovanských národův zpěvu milovných – již proto jest trojbarva tato každému Moravanu milá." Dále dodává: "...dlužno zajisté jest a povinno i čestno, zdobiti se svým vlastním, nikoliv pak cizým péřim; t. j. užívati národních a ne cizých barev. Avšak dnes mám jiný úmysl s těmito barvami našimi. Barvy jsou v pospolném obcování lidském známkou a takořka odleskem smejšlení vnitřního a vnitřních citův; tak k. p. vyznamenává trojbarva Moravská, modro-bílo-červená, že ten i ta, co se trojbarvou tou zdobí, v srdci svém chová uctu, vážnost a lásku ke své Moravské vlasti, ke svému národu, k mateřské řeči, а k národním právům a obyčejům, a že, pokud v silách jeho jest, o rozkvět a o blaho národa svého pečuje."

Erbovní listinu nemohu zpochybňovat, neboť vím, že existuje. Erbovní listina však není rozkaz, ale pouze dává možnost změnit znak podle ní. Záleží vždy na nositeli, jestli privilegium přijme nebo odmítne. Stala se ta druhá možnost. Co není jisté, tak jestli v privilegiích potvrzovaných en bloc, tedy všeobecně, vůbec neplatné privilegium figurovalo. Je to jen interpretace překrucovatelů historie z Moravské národní obce, kteří z historie jen vyzobávají žlutočervené drobky, které se jim hodí.

Vy sice neznáte erbovní listinu, která by zneplatnila beztak neplatné privilegium, já ano. Všechny vydané sněmovní artikuly do roku 1838 a nebo tištěné zemské řády z let 1545, 1562, 1604 a 1628, kde jsou zachycena vyobrazení erbu, dokazují, že privilegium nemělo na moravský znak žádný účinek. Skutečnost, že stříbrnočerveně šachovaná orlice v modrém poli štítu byla po celou dobu znakem Moravského markrabství, formálně potvrzují císařské dekrety. Nedílnou součástí dekretu o znaku habsburských dědičných zemí z 29. listopadu 1752 byla barevná příloha s kresbou znaku. 14. ledna 1766 byl vydán císařský dekret o znaku římského císaře, 5. listopadu 1804 byl vydán dekret o znaku rakouského císaře, 6. srpna 1806 byl stanoven znak Rakouského císařství, 22. srpna 1836 byl dekretem Ferdinanda V. definitivně upraven velký znak Rakouského císařství. I v případě, že by změna barev moravské orlice listinou Fridricha III. měla být hypoteticky od počátku chápána jako změna státního znaku, pak všechny tyto císařské dekrety by představovaly akty rušící ustanovení této erbovní listiny.

Vaše vyjádření o domnělém ignorování historické změny je zcela nesmyslné. K oné historické změně totiž došlo pouze v letech 1915-1918. A Češi Moravě žádné symboly nevnucovali, jak to dělali rakouští absolutističtí vládcové. Moravané trvali na původní a tradiční symbolice sami.

Žluto-červená vlajka není vlajkou Moravy, ale Prahy. Moravská orlice je terminus technicus a je celosvětově blasonovaná jako stříbrno-červeně šachovaná se zlatou zbrojí v modrém poli. Nic jiného ani barevně nemůže být nazváno moravskou orlicí.

Moravský lid si zvolil něco jiného, než píšete. A úřady si nezvolily nic, nemají k tomu mandát, stejně jako spolek potrhlých samozvaných mluvčích Moravy z obskurního spolku Moravská národní obec, kteří se domnívají, že mají právo inovovat, přebarvovat a překopávat odvěké a tradiční moravské symboly tak, aby z původní symboliky nezůstal na kameni kámen. Úřadům byl ten soukromý výtvor podstrčen podvodným způsobem.

Nevím, kde jste vzal tu pitomost, že se naprostá většina Moravanů přiklání právě ke žlutočervené, když už je zbytkově vidět jen tam, kde zaspali dobu. Svou odpovědí jste jen potvrdil, že jste nejen ignorant, ale naprostý diletant. Jestli něco nechápu, tak to, jak můžete být jedním z vedení firmy zabývající se výrobou vlajek, když svému oboru vůbec nerozumíte.

Ať žije Morava, ale bez takových nevzdělanců z oblasti vexilologie, heraldiky a historie, jako Vaše osoba. Lid si již prapor vybral. Je ovšem jiný, než mu podstrkují diletanti Vašeho ražení. Hlavní město Moravy i to bývalé jdou příkladem (v příloze).

Přesvědčovat Vás samozřejmě nebudu, zabedněný člověk zůstane zabedněným. Z vědomostí se může poučit pouze člověk moudrý nebo normální, nikoliv zabedněný fanatik.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti a osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 3. srpna 2021 ve 21:03

Dopis na adresu České vexilologické společnosti

Vážení přátelé!

Při otevření aktualizovaného vydání z roku 2013 publikace Vlajky, prapory a jejich používání (vydala Libea, s. r. o.) jsem zjistil, že u budoucího dalšího vydání bude nejspíš zase co opravovat. Na straně 47 je v článku „Vyvěšování vlajek národnostních menšin a dalších vlajek“ vyobrazeno vyvěšení vlajky. Ilustračně bylo použito vlajky města Zlína a správné historické vlajky Moravy. (Jen tak pro zajímavost město Zlín se nikdy nepřipojilo k podvodné aktivitě Moravské národní obce, která u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů a patronů Moravy nabízí k vyvěšení falešnou vlajku, kterou lživě nazývá moravskou, a to proto, že vyjádřilo vážné pochybnosti o tom, že by nabízená žlutočervená podoba měla být moravskou vlajkou, město proto nikdy nevyvěsilo žádnou.)

Poněkud překvapen jsem byl, když jsem viděl na str. 48 další vyobrazení údajné moravské vlajky. Určitou omluvou je rok vydání 2013, kdy ještě nebyly o podvodné aktivitě Moravské národní obce téměř žádné informace. Osvětový spolek Za Moravu totiž v letech 2020 a 2021 zjistil, že počty o vyvěšení pseudovlajky, kterými se chlubí Moravská národní obec, jsou nepravdivé a jsou s velkou přesností pětinásobně nadsazené. Další určitou omluvou může být, že názory na moravskou vlajku ještě nebyly dost vytříbeny, ale v publikaci odborného charakteru bych se vyobrazení zpochybnitelných verzí určitě vyhnul. Zveřejněním pochybných verzí totiž dle našeho úhlu pohledu dochází k určité podvědomé „legalizaci“ či přinejmenším toleranci. V každém případě se nedomnívám, že vlajka se stane moravskou tím, že se na tom domluví nějaký obskurní spolek nebo si ji odhlasuje na svém sjezdu jedna nevolitelná politická strana. Pokud expertní skupina pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, výbor České vexilologické společnosti a Moravský zemský archiv v Brně shodně doporučili konkrétní podobu moravské vlajky, tak zcela logicky vycházely ze souhrnu různých historických dokumentů, kreseb a popisů.

Ne tak ultramoravští aktivisté vyzobávající si z historie pouze drobky, které se jim hodí do jejich protislovanské, případně separatistické politické ideologie. Na spodním obrázku na str. 48 je vyobrazena vlajka, kterou v roce 2007 vymysleli ultramoravští aktivisté a 22. září téhož roku si ji odhlasovali delegáti politické strany Moravané na svém stranickém sjezdu v Kojetíně v sále restaurace Morava, kde jsem mimochodem byl přítomen jako host. Vlajku se znakem si vymysleli proto, že byli upozorněni, že jezdí do Prahy protestovat proti pragocentrismu s vlajkou hlavního města Prahy a že tím působí docela komicky. A tak místo toho, aby si zjistili, jak vypadají moravské barvy, na pražskou žlutočervenou vlajku umístili doprostřed orlici, aby se lépe dalo uhodnout, co ty barvy mají vlastně znamenat. Ta orlice dokonce ani není moravská, ale žlutočervená. Výsledkem je, že jejich výtvor neobsahuje ani moravské barvy ani moravskou orlici. Že si delegáti tuto vlajku svévolně nazvali moravskou, je druhá věc, každému ale musí být jasné, že politická strana nemá mandát rozhodovat o zemských symbolech a že si může rozhodovat pouze o symbolech svých vlastních. Spolek pěstitelů kedluben také nerozhoduje o vlajce svého města nebo obce, ale nanejvýš o vlajce spolku pěstitelů kedluben, pokud tedy cítí potřebu mít svůj symbol. Stejně tak je jasné, že na schůzi domovního výboru nehlasujeme o podobě státní vlajky. Mám proto výhrady k pojmenování těchto soukromých výtvorů jako „moravská vlajka“. Jestli soukromé, stranické či spolkové vlajky vycházejí z nějaké symboliky, většinou chybné nebo pokřivené cizím vlivem, to už je jejich soukromá věc. To je případ oné vlajky politické strany Moravané, která vychází z barev, na kterých se chybně usnesl moravský zemský sněm inspirovaný mylnou domněnkou jazykovědce a novináře Šembery o platnosti neplatného privilegia, kteréžto usnesení navíc nevešlo v platnost a zůstalo pouze ve formě nepřijatého legislativního návrhu. Sněm navíc vynechal modrou barvu štítu, kterou Šembera ve své článku zmínil. (Pro zajímavost vlajka Moravské národní strany vycházela z moravských barev zachycených ve zprávě o holdování králi Matyáši II. Habsburskému v roce 1611, kde je vedle tradičního heraldického jezdeckého praporu zmínka o zjednodušeném obdélníkovém moravském praporu v zemských barvách, který měl barvy bílou a modrou (bez specifikace vexilolofických figur): "Za J. M. královskou jízdou Markrabství moravského se dvoumi kornéty modrými pospolu, na nichž erb zemský téhož markrabství s osmi trubači: po nich nesen byl praporček obdýlný modrý a bílý. Za ním pak zase rejtaři téhož markrabství pod dvoumi tolikéž kornéty modrými, s erbem jich zemským a šesti trubači." V praxi však barvy vlajky Moravské národní strany byly bílá a azurová.)

Další soukromé vyobrazení údajné moravské vlajky vychází z tvůrčí grafické dílny dvojice Aleš Macek a Vladimír Olšanský, kde je zobrazena první varianta podoby jejich rádoby moravské vlajky. Jako by to nestačilo, tato dvojice vytvořila další verzi, kde je bílo-červeně šachovaná orlice položena na třech vodorovných pruzích v barvách provincie Severní Holandsko. Orlice je navíc obohacena různými doplňky, třímá totiž v pařátech meč a kříž. Inspirace rakouským císařským orlem je zřejmá.

Jestliže historická moravská vlajka získala určitý právní základ, tak za ten je možné po více než půl století po státoprávním zániku země a zemského zřízení považovat roky 2002 až 2003 udělením znaků a vlajek současným krajům, kde v horním žerďovém čtvrtinovém poli je umístěn symbol historické země, v níž kraj většinově leží. Je samozřejmé, že žádné vodorovné pruhy žlutý a červený se znakem uprostřed tam nikde nejsou.

V souvislosti s onou podvědomou „legalizací“ musím upozornit, že nepřesnosti se vyskytují i na některých webových stránkách, kde výrobci či distributoři vlajek uvádějí zkreslené a zavádějící informace, které jsou v rozporu s historickou skutečností a nerespektují současnou právní legislativu ohledně symboliky a řídí se nějakými překroucenými interpretacemi zemských barev. Největší distributoři vlajek byli dvakrát upozorněni na chybné názvosloví nabízeného zboží, avšak napodruhé zareagovala pouze firma Alerion z Brna, která stáhla z hlavní nabídky různými laiky svévolně inovované patvary a složeniny soukromého charakteru. Nabídku zbytků skladových zásob přesunula do výprodeje se slevou s tím, že pochybné zboží už v budoucnu nabízet nehodlá. Zavádějící pojmenování však opraveno nebylo. Alerion má dobře vychytané i správné odstíny zejména modré barvy, která některým výrobcům dělá problémy. Zatímco moravská vlajka od Alerionu je perfektně modrá, u některých výrobců převládá odstín do barvy fialové nebo azurové.

Že o symbolech Moravy nemají potřebný přehled výrobci či distributoři v Čechách, by se mohlo zdát pochopitelné, ale jen zdánlivě. Podobu velkého státního znaku by totiž měl znát každý občan státu. Podobně není složité zjistit si podobu již zmíněných oficiálních krajských praporů. Tato neznalost poněkud překvapuje u libereckého výrobce, který je skupinovým členem České vexilologické společnosti. Přestože Česká vexilologická společnost vydala k podobě moravské vlajky oficiální stanovisko, k jejímu členovi se to nějakým nedopatřením nedostalo. Naproti tomu to nepřekvapuje u výrobce pražského, jehož finanční ředitel podezřele obhajuje podvodné jednání Moravské národní obce, kterýžto kryptopolitický spolek, jak již bylo naznačeno, se zabývá především podvodnou činností v podobě propagace a šíření falešné vlajky. Protože žlutočervené vlajky z radnic postupně mizejí, členové Moravské národní obce se s těmi jejich vlajkami fotografují na všech možných i nemožných místech a těmito snímky tapetují fotogalerii jejich lžistránek, aby vyvolali falešný dojem, jak je jejich výtvor oblíbený. Není pochyb, že tento finanční ředitel pražského výrobce či distributora je na Moravskou národní obec nějakým způsobem napojen. Nad čím však zůstává rozum stát, je poznatek, že finanční ředitel staví na stejnou úroveň vědecky zaměřenou společnost na slušné světové úrovni a spolek pomýlených exotů.

Za poslední dva roky se mi daří docela úspěšně informovat starosty, radní a zastupitele o skutečném stavu věci a podvodné činnosti organizátora vyvěšovací iniciativy. Zajímalo by mne, jak se asi tváří starostové, které jsem úspěšně přesvědčil o tom, že žluto-červená vlajka se znakem, nepravdivě vydávaná za moravskou, je podvod, kterých je mimochodem převážná většina a kteří se obracejí na výrobce vlajek s žádostí o zakoupení správné moravské vlajky, když pak na stránkách výrobce vidí, že vedle modré vlajky nabízí pod názvem „moravská vlajka“ i ten žlutočervený výtvor bez historické a vexilologické hodnoty. Mohou být takoví starostové přesvědčeni o solidnosti těchto firem?

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 12. srpna 2021 ve 12:49

Dotaz provozovatelům restauračních zařízení v Kroměříži

Dobrý den!

Dostalo se nám informací, že na budovách dvou restaurací v Kroměříži na Velkém náměstí, konkrétně restaurace Vodní meloun (Velké náměstí č. 34/13) a restaurace a hotelu Bouček (Velké náměstí 108/53) vlají již delší dobu, podle ošuntělosti a omšelosti praporů snad nepřetržitě několik let (snímky v příloze byly pořízeny 20. 8. 2021), prapory politické strany Moravané (na hotelu Bouček ještě prapor EU). Zajímá nás důvod vyvěšení praporu politické strany Moravané na budovách restauračních zařízení v Kroměříži, případně jakákoliv informace o tomto vyvěšení.

Předem děkuji za brzkou odpověď.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 24. srpna 2021 ve 21:47

Dopis organizátorům Liptálských slavností 2021

Dobrý den, vážení přátelé!

Ve dnech 24. září 2019 a 23. srpna 2020 jsem Vás ve snaze o vylepšení obrazu a dojmu Vámi organizované mezinárodní a kulturní akce upozorňoval na chyby ve vlajkové výzdobě Liptálských slavností v letech 2019 a 2020.

Ať už vlajky či prapory byly vyvěšeny na způsob korouhve, přičemž vlastní korouhve byly pouze dvě, a to po stranách vlajkové výzdoby, především se opakovaly některé chyby z loňska, byť v menším počtu, v prvé řadě v pořadí vlajek dle hierarchie. Jak jsem již upozorňoval vloni, vlajky státní mají mají přednost před dalšími. Pokud je vlajek více, než pět, nejčestnější místo je úplně vlevo. Na prvním místě zleva z pohledu diváků na pódium má být vyvěšena vlajka České republiky, za ní další státní vlajky v abecední pořadí. Letos se to týkalo pouze vlajky Slovenské republiky. Dále měla následovat vlajka kraje, dále vlajka obce, dále vlajky organizací či spolků, kdy vlajky organizací mezinárodních mají přednost před vlajkami organizací národních a spolků místních.

Dále byly stranově převráceny vlajky Zlínského kraje a obce Liptálu.

Dále vlajka České republiky by neměla být menší, než ostatní vlajky. Z pohledu se jeví, že vlajka České republiky má sice správný poměr stran 2:3, evidentně tomu tak u dalších vlajek, které viditelně mají poměr stran nesprávný. V každém případě by měl být poměr stran 2:3 dodržen u vlajek oficiálních, tedy obou státních vlajek, vlajky kraje a vlajky obce.

Moje nabídka na poradenskou spolupráci při vyvěšování vlajek do budoucna trvá.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 24. srpna 2021 ve 23:32

Upozornění radním obce Hlušovice

Vážená paní starostko, vážená paní místostarostko, vážení členové zastupitelstva obce, vážení pracovníci obecního úřadu!

Byli jsme upozorněni na chybu ve vyvěšení vlajek před budovou úřadu ve Vaší obci na stožárech u sousoší Rodina. Na přiloženém snímku jsou na dvou ze tří stožárů vyvěšeny dvě vlajky. Vlevo vlajka politické strany Moravané a vpravo vlajka vaší obce. Snímek je údajně z 25. 12. 2021, podle informací jsou vlajky včetně oné vlajky politické strany Moravané vyvěšeny dlouhodobě.

Cítím povinnost Vás v rámci osvěty upozornit, že vzhledem k tomu, že jste vyvěsili vlajku politické strany Moravané (mimochodem na nesprávném stožáru) patrně v domnění, že se jedná o vlajku Moravy, jste zřejmě byli podvedeni Moravskou národní obcí, která nabízí k vyvěšování falešný exemplář, který nepravdivě interpretuje jako údajně moravskou vlajku či prapor. Přestože Moravská národní obec zná skutečné zemské symboly a mohla by je nabízet k vyvěšení, tak je zamlčuje a za zemský symbol podvodně vydává výtvor politické skupiny aktivistů z roku 2007, který nemá žádnou historickou ani vexilologickou hodnotu. Moravská národní obec byla informována ze strany relevantních odborníků o podobě a historii zemských symbolů, ale jejich skutečnou podobu ignoruje a zamlčuje. Obcím nabízí k vyvěšování soukromý výtvor v neplatných moravských barvách a s neplatným znakem. Vzhledem k tomu, že moravské barvy jsou odvozeny od zemského znaku, jehož podobu si každý může ověřit na státním znaku ČR, a jsou tedy tradičně bílá, červená a modrá již od 13. stol., odbornou veřejností je prapor s vodorovnými pruhy žlutým a červeným s celým znakem uprostřed, na němž je nikoli moravská, ale žluto-červeně šachovaná orlice, považován za nehistorický vexilologický paskvil. V případě praporu se dvěma vodorovnými pruhy žlutým a červeným se tedy jedná nikoliv o prapor Moravy, ale ve skutečnosti o prapor politické strany Moravané, kterýžto si její členové odhlasovali 22. září 2007 na svém stranickém sjezdu v Kojetíně. Tato strana si pochopitelně může na svém sněmu rozhodovat o svých symbolech, nemá však od nikoho, ani od občanů ani od orgánů k tomu zmocněných mandát rozhodovat o symbolech historických zemí. Je to stejné, jako kdyby výbor spolku např. zahrádkářů ve Vaší obci si odhlasoval jakoukoliv vlajku např. se dvěma vodorovnými pruhy zeleným a červeným se znakem uprostřed, na něm polcený zelený a červený a štít se žlutou radlicí, boží muka rovněž žlutá, a veřejně ji prezentoval jako vlajku Vaší obce. Tak to opravdu nefunguje. Stejně jako na schůzi nájemníků nerozhodujeme o státní vlajce, tak ani vlajka se nestane moravskou tím, že si ji odhlasuje na svém vnitřním sjezdu nějaká politická strana nebo že ji takto lživě nazývá nějaký spolek.

Expertní skupina pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR a další odborníci a zejména Česká vexilologická společnost a Moravský zemský archiv doporučují vyvěšovat jako moravský prapor modrý obdélník a na něm bílo-červeně šachovanou orlici se žlutou zbrojí, určitě ne soukromý výtvor v historii v této podobě nikdy nepoužívaný, tedy žluto-červený prapor s nepatřičným, navíc neplatným znakem uprostřed.

Přikládám odkazy mj. na stanoviska Moravského zemského archivu a expertů při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu České republiky.Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Moravský zemský archiv k moravské vlajce

Žluto-červená vlajka (Moravskou národní obcí nepravdivě uváděna jako moravská) vychází evidentně z chybné interpretace usnesení moravského zemského sněmu (tzv. selského) z r. 1848, kdy tento zemský sněm se právně nezávazně usnesl na erbu se zlato-červeně šachovanou orlici se zlatou zbrojí a zemských barvách červené a zlaté, tedy barvách týkajících se barvy figury na modrém štítu, nikoliv na praporu, jak ostatně vyplývá z dobového sněmovního listu. Kromě toho tzv. „moravská ústava“ z roku 1848 byla zrušena hned v roce následujícím a nevešla nikdy v platnost a císař ji nepodepsal. Moravané v druhé polovině 19. století vyvěšovali zjednodušené prapory v moravských barvách bílé, červené a modré. Protože Vaší obci nabídnutý prapor obsahuje kromě nesprávných barev i znak podle habsburských představ z let 1915-1918, který do té doby neplatil a neplatí u nás již více než sto let, vřele doporučuji, abyste se příště nenechali oklamat a v případě zájmu vyvěšování moravského praporu požádali ty, od nichž falešný prapor máte, aby vám politický prapor vyměnili za skutečný moravský. Jak vypadá, můžete vidět ve fotogalerii osvětového spolku Za Moravu.Fotogalerie - vyvěšování moravské vlajky

Pokud Vám příště tito aktivisté nabídnou falešnou vlajku či prapor, máte právo je odmítnout a odkázat je do patřičných mezí, neboť na budovy veřejné správy nepatří symboly, které směřují proti ústavnímu pořádku ČR nebo exkluzivně preferují jednu politickou stranu.Moravský znak a jeho historie

Moravský prapor a jeho historie

Moravské zemské barvy

Příkladem jde např. Brno coby historické hlavní město Moravy, stejně tak Olomouc.Město připomene Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje vyvěšením moravské vlajky na Nové radnici

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 26. prosince 2021 ve 2:50

Otevřený dopis řediteli Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Brně

Vážený pane řediteli!

Nějakou oklikou se ke mně dostala informace, že pracovník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně Mgr. Jan Studeník dne 31. prosince 2021 rozeslal informaci, že v roce 2021 vyšel atlas moravských praporů ze 17. a 18. století v měřítku 1 : 14, který je součástí heraldicko-sfragisticko-vexilologické studie Mgr. Jana Studeníka Proba fides Moravorum, která tvoří přílohu k nové učebnici Moravské dějiny do roku 1860 Mgr. Ondřeje Hýska, Ph.D.

Obsah té zprávy je údajně důvěrný a je určen pouze uvedeným adresátům. Zpráva je doplněna logem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně.

Nechápu dost dobře, co je na této zprávě tak důvěrného, když je opatřena logem odborné a výzkumné organizace státní památkové péče s celostátní působností, logem státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury ČR dle zákona č. 20/1987 Sb. K nějakým důvěrnostem by nebyl žádný důvod, týkala-li by se tato informace vydání užitečné odborné publikace, obzvláště když jste se propůjčil k propagaci oné publikace coby ředitel NPÚ, ÚOP v Brně.ÚOP v Brně, zprávy, Moravské dějiny do roku 1860

Proč je tedy obsah této zprávy tak důvěrný? To lze vytušit z informace, že publikace jsou k dispozici v knihovnách s právem povinného výtisku ve vybraných knihovnách archivních, biskupských či muzejních institucí, mezi nimiž ovšem knihovny solidních odborných institucí nějak nefigurují.

Učebnice vznikla z finančních prostředků veřejné sbírky. Sbírky proto, že spolek Moravská národní obec, který za tímto projektem "Vracíme Moravu do škol" stojí, nedostal kvůli své podvodné činnosti týkající se klamavé vlajkové iniciativy dotaci na své projekty. Vše, za čím stojí tento obskurní spolek, není důvěryhodné. Moravské dějiny do roku 1860 se ke mně ještě nedostaly, možná proto se nešíří veřejně, ale "důvěrně", aby nebyly podrobeny kritice. Dostala se ke mně ale dřívější publikace "Morava - dějiny země uprostřed Evropy", za kterou stojí stejná parta demagogů. Jen při namátkovém otevření jsem našel tolik historiografických chyb a nepřesností, že tato publikace prostě solidní učebnicí být nemůže. Vypadá to, že celé toto dílko totiž vzniklo za účelem propagace falešné symboliky, která má za úkol zažlutit, přebarvit a překopat moravskou tradiční symboliku tak, aby tam zbylo pokud možno co nejméně původního. Není tedy důvod dělat si iluze o tom, že by snad další dílo zpolitizovaného projektu mělo mít vyšší úroveň. Stačí se podívat na desky publikace, kde vévodí, jak jinak, neplatné privilegium Fridricha III., které nepřijali moravští stavové již od samého počátku v 15. století a které odmítl i moravský národ v 19. století.

Stanovisko osvětového spolku Za Moravu k publikacím propagovaným Moravskou národní obcí a k činnosti tohoto spolku vůbec včetně pseudohistorika Mgr. Jana Studeníka je možno najít na stránkách osvětového spolku Za Moravu v oddílu STANOVISKA.Za Moravu, stanoviska

S pozdravem Moravě zdar

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je nauka o vlajkách, praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 1. ledna 2022 v 1:42

Odpověď řediteli Národního památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Brně

Dobrý den, vážený pane řediteli!

Děkuji Vám za Vaši odpověď a vítám Váš přístup, nicméně se obávám, že co se týká kompetentního posouzení a recenzí v příslušných periodikách, nebude to tak žhavé.

Pochybuji, že by Hýskova „učebnice“ a Studeníkova příloha vzbudila zájem či kritiku nebo recenzi odborné veřejnosti, mám na mysli pracovníků FF MU, AV ČR atd., protože tyto publikace jsou pouhým soukromým vydavatelským počinem (onoho gymnázia za podpory Moravské národní obce). Tyto publikace nevydal NPÚ, nebyly publikovány v žádném odborném periodiku. Možná proto ta finta s logem NPÚ či podpisem ředitele. A i kdyby se moje pochyby ukázaly jako liché, není vyloučeno, že názor odborníků by byl ze strany autorů interpretován velmi svérázně, tak jako se to stalo v případě překroucení vyjádření někdejšího ředitele Moravského zemského archivu ohledně moravských symbolů způsobem tak nehorázným, že ředitel MZA se musel od interpretace jeho vyjádření ze Moravské národní obce rezolutně distancovat.

Činnost politické skupiny, do které patří i Váš pracovník Mgr. Studeník, snažící se mezi lidmi kdovíproč jakýmkoliv způsobem prosadit neplatné privilegium Fridricha III., sledujeme už delší dobu. Tato skupina bez toho, že by měla mandát rozhodovat o symbolech historické země, vymýšlí vlastní soukromé vlajky a vydává je za "tradiční, historické, zemské apod." a dokonce je podvodným způsobem šíří, přičemž překrucuje nebo zamlčuje historická fakta. Za tímto účelem si z historie "vyzobává" pouze to, co se hodí do jejího skrytého politického záměru změnit tradiční moravskou symboliku, která přetrvala až do současnosti. Neplatné středověké privilegium nelze nadřazovat symbolům suverénního státu, na kterém participují rovněž zástupci Moravy, a to v nesrovnatelně větší míře, než tomu bývalo v říšském sněmu.

Domnívám se, že celý text, pod který jste se podepsal, je čistě textem Mgr. Studeníka, který Vám jej pouze předložil k podpisu (jak je na úřadech obvyklé), aby dodal propagaci své publikace zdání vědeckosti. Váš podpis stejně jako logo NPÚ má totiž dodávat punc odbornosti podobným zkresleným a manipulativním publikacím, které vydávají tito „žlutočervení“ aktivisté. Zlatým hřebem dřívější (již zmíněné) takzvané učebnice Morava - dějiny země uprostřed Evropy je údajná vlajka Moravy (obr. 520), ve skutečnosti soukromý výtvor skupiny aktivistů z roku 2007 se znakem na dvou vodorovných pruzích, politická to dekorace bez jakékoliv historické a vexilologické hodnoty. Hlavní ideovou náplní Studeníkovy publikace má být podání dějin Moravy z hlediska získávání a ztrácení zemské samosprávy. Z tohoto pohledu je propagace symboliky Moravy dle habsburských absolutistických představ z konce 19. století a začátku 20. stol. absurdní nebo přinejmenším diskutabilní. Samozřejmě nelze nic namítat proti samosprávě jako jednomu z pilířů nejvyšší formy demokracie, nicméně způsob prezentace této problematiky ze strany skupiny neodborníků je krajně nevhodný.

Další část textu předmluvy k oné obrazové publikaci se zmiňuje o vztazích "slovansky a německy mluvících Moravanů", snad proto, aby se vyhnul slovu „česky“. Naši předkové, pokud nepoužívali úřední němčinu, psali a mluvili česky, případně nářečími, tedy jazykem někdy na východní Moravě nazývaným moravština, nebo nářečími jinými, nikoliv však slovansky. O slovanském jazyku, respektive staroslověnštině (moravské redakce) lze uvažovat v 9. století. Moravské zemské desky od roku 1495 do Obnoveného zřízení zemského jsou vedeny výslovně jen česky, nikoliv "slovansky". Obnovené zřízení zemské z let 1627 (Čechy) a 1628 (Morava) stanovilo zrovnoprávnění češtiny („Böheimischen Sprach“) a němčiny, nikoliv slovanštiny a němčiny. Ve skutečnosti však byla němčina nadřazena jazyku českému.

Jak lze z desek Hýskovy publikace Moravské dějiny do roku 1860 předpokládat, tak podobně jako v dřívějších publikacích Moravské národní obce nebo propagačních materiálech, kde bez skrupulí kolorují dobové nebarevné dřevořezy nebo i pozměňují (padělají) originální vyobrazení, není vyloučeno, že jsou i v obrazové příloze Mgr. Studeníka nejspíš vybrány pouze dobové žlutočervené ukázky praporů. Nebyl bych překvapen, kdyby tyto publikace sepsané nepochybně pouze kvůli údajným zemským barvám 19. století jako údajně „doporučené“ (s podpisem ředitele státní instituce) byly použity jako „důkazní“ materiál pravosti pro další šíření jimi vymyšlených spolkových či stranických symbolů podvodným způsobem vydávaných za moravské.

Informace o symbolech Moravy lze najít na stránkách Morava v oddílu SYMBOLYMorava - symboly

S pozdravem Moravě zdar

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 4. ledna 2022 v 1:30

Upozornění předsedovi politické strany Moravané

Dobrý den, vážený pane předsedo!

Děkuji za Vaše projevy na Setkání svobodně smýšlejících lidí a lidí dobré vůle na náměstí v Novém Jičíně. Všechny projevy měly úroveň, informace byly přínosné a celkový dojem výborný. S vaším dovolením si jako člen České vexilologické společnosti, která se zabývá vlajkami a prapory, jejich historií a způsobem jejich vyvěšování, mám připomínky pro případné přiští drobné vylepšení. Prapory vyvěšené na způsob korouhve (svisle) byly sice stranově správně, ale prapory Moravy a České republiky měly být prohozeny. Státní vlajka nebo prapor při vyvěšení dvou vlajek či praporů má být vlevo od jiné státní vlajky nebo praporu a vlevo od jiných vlajek či praporů, např. zemských, jak tomu bylo na náměstí.

Co se týká poznámky, že moravská vlajka má víc verzí: Aby byl symbol symbolem, má být jednoznačný, jednoznačně identifikovatelný a nezaměnitelný. Verze má být jedna, pokud se nejedná o verze k jinému účelu, jak někdy bývá jako např. vlajky válečné, námořní apod. Co se týká zníněné někdejší jedné z několika verzí zjednodušených praporů v zemských barvách či spíše zemských barev (Landesfarben), tedy žlutočervené, je to spíš mýtus vzniklý z nejznámější informace z usnesení zemského sněmu z r. 1848, který vznikl na základě informace z novinového článku a mylné domněnky literáta Šembery, který zůstal v podobě nepřjatého legislativního návrhu. Ten ale přesto pouze udělal zmatek v tom, že po půl století kromě dosavadního používaného zjednodušeného praporu v moravských barvách bílé, červené a modré, se začaly používat další dokonce tři verze, z nichž dvě byly spíše habsburskou představou o moravských barvách, které neněmečtí Moravané jednoznačně odmítali. Ona nejméně vhodná varianta byla v roce 2007 navíc doplněna nepatřičným prvkem v podobě celého znaku, navíc nesprávného. Pokud má být na pruhovaný prapor umístěn nějaký doplněk vysvětlující, o co se vlastně jedná, určitě to nebude ten správný symbol. Tento doplněk byl navíc vymyšlen skupinou moravských aktivistů, legitimita tohoto symbolu je tedy mírně řečeno pochybná. Ani spolek zahrádkářů v našem městě nemůže rozhodovat o podobě např. městského praporu, pokud mám vysvětlit tu podivnou logiku moravských aktivistů.

Poměrně podrobné informace o moravských symbolech můžete najít na stránkách Morava v oddíle SYMBOLY.Morava - Symboly

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, někdejší člen Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnosti pro Moravu a Slezsko (za PhDr. Boleslava Bárty) a po kryčerovském převratu v tomto hnutí někdejší člen Moravské národní strany.

Odesláno 25. února 2022 v 15:30

Odpověď předsedovi politické strany Moravané č. 1

Dobrý den, vážený pane předsedo!

Děkuji za odpověď, kterou tak nějak považuji za zájem o tuto problematiku. Vztah k Moravě máme zřejmě oba. Co se týká vývoje symboliky, je fakt, že v době rozvoje mořeplavby byly používány zjednodušené verze, aby byly viditelné z velké dálky. Tento zvyk se později přenesl na pevninu, kdy byly používány barevné zkratky v podobě barevných pruhů, které vycházely ze znaku nebo jeho heraldické verze. To však bylo použitelné pouze na místní úrovni, neboť docházelo k tomu, že třeba i 4 korunní země měly naprosto stejné barvy včetně pořadí pruhů. Totéž se dělo v případě praporů měst. To však zcela ztrácí smysl a symbol přestává být konkrétním symbolem. Nicméně i za této situace nebylo od heraldických praporů upuštěno, nebyly však používány v masovém měřítku kvůli složitosti výroby. Pokud tedy bereme v úvahu vývoj, ten se vrací k počátkům, původu a tradicím. Ostatně symbol je tím cennější, čím je starší, není důvod dědictví po našich moravských předcích nikterak inovovat či dokonce přebarvovat a překopávat k nepoznání, aby z původní moravské symboliky nezůstal na kameni kámen. Není to tedy pouze otázka filozofických argumentů, které jsou mimochodem i tak zcela a jednoznačně na straně tradiční moravské symboliky.

Co se týká Slováků, Chorvatů a dalších, ti se rozhodli nouzově v časové tísni. Kdyby řešili vlajku tak dlouho, jako v případě vlajky československé, možná by došli k lepšímu výsledku. Co se týká nás, nikde není napsáno, že když to mají někde jinde z vexilologického hlediska špatně, že to musíme za každou cenu mít špatně také, obzvláště když to nemáme zapotřebí. Modrá vlajka s moravskou orlicí je barevná harmonie v tradičních moravských barvách lahodící oku. Přebírání chyb opravdu není ten správný filozofický argument.

Pokud něco přijali politicky aktivní Moraváci, či spíše si z neznalosti věci vymysleli, není důvodem u chyby setrvávat. I génius může udělat chybu, ale jen hlupák u ní zůstává. Boj proti ní není bojem proti Moravě, ale spíše naopak. Pokud někdo chce prospět Moravě, nemělo by to být pomocí propagace v podstatě protimoravských barev. Symboly totiž mají určitý význam a veřejnost barvy žlutou a červenou za moravské nepovažuje. Ale tady nejde ani tak o nějaký boj nebo válku, jako spíš o osvětu a trpělivé předávání vědomostí a trpělivé vysvětlování. Modrou vlajku s moravskou orlicí občané jednoznačně vnímají jako moravskou a to proto, že je jako moravská nejen známá, ale hlavně nezpochybnitelná. Pokud Vám bylo vyčítáno používání modré vlajky s červenobíle šachovanou orlicí, to mohl udělat pouze hloupý člověk, který to s Moravou nemyslí dobře. Po mnoha stránkách zpochybnitelný symbol může být nanejvýš symbolem neznalosti a hlouposti. „Jenom národ zachovalý a vzdělaný může míti svobodu“. To prohlásil jeden český národní buditel, možná proto jsou Čechy dál, než Morava. Těch mnoho argumentů není nic jiného, než překroucené historické interpretace, případně záměrné dezinformace. Lži, podvody a jiné bludy zejména ze strany Moravské národní obce nejsou určitě tím správným prostředkem k propagaci Moravy a oprávněné rehabilitace zemského zřízení. Pokud si to bludaři neuvědomí, Morava zůstane tam, kde je. Proto si nenechte nic vyčítat lidmi, kteří Vám co do logiky myšlení nesahají ani po paty a jednejte podle svého zdravého rozumu, který dle vašich projevů nepochybně máte. Máte pravdu, že nemá smysl vyvolávat konflikty, ale pokud někdo z aktivistů bere užitečnou informaci jako konflikt, takovému není pomoci a těch se jako předseda docela klidně zbavte. Nebude to škoda. Takoví lidé, kteří nenávidí regulérní, tradiční odvěký a pro nás posvátný symbol Moravy a chtějí to nahradit nějakým uměle vytvořeným paskvilem bez historické a vexilologické hodnoty, Moravě opravdu nebudou ničím užiteční. Jedním z důvodů, proč jsem opustil obskurní spolky moravských aktivistů, byly právě nenávistné reakce a sprosté nadávky ze strany moravských aktivistů za upozornění na chybu a za užitečné vědomosti. Slušný a vzdělaný člověk za upozornění na chybu poděkuje a chybu opraví. Hlupák se hned urazí. Proto také odborná veřejnost s těmi aktivisty nechce nic mít. Za docenta Bárty byla situace zcela jiná, členy HSD-SMS byli mnozí historici, archeologové, spisovatelé, zkrátka vzdělanci. Dnes hloupí aktivisté odborníkům za jejich stanoviska nadávají.

S pozdravem Moravě zdar a zdar také Vaší nelehké práci

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 25. února 2022 v 19:00

Odpověď předsedovi politické strany Moravané č. 2

Zdravím Vás, pane předsedo!

Když se nepřete o vlajku, tak je to úplně v pořádku. V tom případě nechápu, proč mi vůbec odpovídáte. K ničemu jinému, než jednomu Vašemu výroku, jsem přece neměl námitek. Že řidiči jezdí po rozbitých cestách, přece ví každý řidič. Že jsou byty mnohdy nedostupné určitě také díky tomu, že naše vlády v posledních letech zřejmě jednají proti zájmu většiny obyvatel ČR, je rovněž všeobecně známo. To vše nikterak nezpochybňuji. To ale má znamenat, že se nelze vyjádřit k něčemu jinému, podle Vás k méně důležitému, co známo není, jako např. slušnému chování, etiketě nebo úrovni projevu? Symbol je symbol tím, že něco symbolizuje. Např. Moravu symbolizuje moravská vlajka. Určitě nebude Moravu symbolizovat vlajka v pražských barvách se znakem, na němž ani není moravská orlice. A to by Vás přece jako předsedu politické strany Moravané mělo zajímat. A protože je vlajek vidět stále více na různých akcích, tak určitě se jim lidé nesmějí. Sílu symbolů na rozdíl od Vás pochopil např. i Napoleon, který se vyjádřil, že pokud někdo chce někoho ovládnout, odstraní mu symboly. No a protože se mimo jiné vlajkami zabývám 30 let, dovolil jsem si upozornit na drobnou chybu, která právě všeobecně známá není. Ale jestli vás to obtěžuje, tak to prostě přejděte a kdekoliv a kdykoliv se spojujte s tím nesmyslem. Mně šlo pouze o to, abyste si nedělal ostudu. Činnost např. Moravské národní obce v podobě podvádění a obelhávání volených i nevolených orgánů státní správy a samosprávy a nabádání k vyvěšování falešné vlajky na budovách veřejné správy určitě nemusí být až tak zanedbatelnou činností. Podvody a lži určitě Moravě nepomohou a myslel jsem, že jste to pochopil. Zdá se, že jsem Vás přecenil. Ale to je koneckonců Váš problém. Jen jsem se domníval, že ve straně Moravané se blýská na lepší časy.

Zůstávám s pozdravem Rozum do hrsti.

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 26. února 2022 v 1:26

Upozornění na dezinformace v deníku Právo 2022

Dobrý den!

Dne 2. července 2022 deník Právo otiskl článek Vladimíra Klepáče Morava oslaví věrozvěsty svými prapory. Pokud by Morava oslavila svátek patronů Moravy svými prapory, bylo by to v pořádku. V pořádku už není, že na snímku není vlajka Moravy, nýbrž prapor politické strany Moravané, který si delegáti této politické strany odhlasovali na svém interním stranickém sjezdu v Kojetíně dne 22. září 2007 (byl jsem přítomen). problém je v tom, že tato strana ani jiný spolek nemá mandát rozhodovat o historických symbolech Moravy, které existují od 13. století a nepotřebují žádné inovace, úpravy či překopávání ze strany samozvaných "uměleckých" výtvarníků a tvůrců. Tak jako spolek pěstitelů kedluben nemůže rozhodovat o vlajce obce, ale pouze o vlajce svého spolku pěstitelů kedluben, též politická strana může rozhodovat pouze o symbolech své politické strany. Tak jako je každému troubovi jasné, že o státní vlajce republiky nemůže rozhodovat každý, kdo si vzpomene, je s podivem, že u vlajky historické země to nikomu nevadí. Další blud se týká počtu obcí, které údajně vyvěsí vlajku Moravy. Osvětový spolek Za Moravu provedl v roce 2020 a 2021 mapování ve vybraných částech Moravy a výsledkem bylo zjištění, že vyvěšena byla přesně pětina množství, které lživě uvádí Moravská národní obec. Obce se mnohdy od vyvěšování vlajek či praporů odklánějí právě z toho důvodu, že byly obelhány Moravskou národní obcí, která k vyvěšování obcím nabízela falešnou vlajku, kterou slovanští Moravané koncem 19. století jednoznačně odmítali. Přestože byli redaktoři upozorňováni na chyby a šíření dezinformací, některé deníky v tom pokračují.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti (vexilologie je věda vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 2. července 2022 ve 20:49

Upozornění na dezinformace ve Slováckém deníku

Dobrý den!

Dne 2. července 2022 Slovácký deník otiskl článek Pavla Bohuna Moravskou vlajku vyvěsí bezmála 1600 radnic. Pokud by Morava oslavila svátek patronů Moravy svými prapory, bylo by to v pořádku. V pořádku už není, že na největším snímku není vlajka Moravy (ta je na menším snímku), nýbrž prapor politické strany Moravané, který si delegáti této politické strany odhlasovali na svém interním stranickém sjezdu v Kojetíně dne 22. září 2007 (byl jsem přítomen). Problém je v tom, že tato strana ani jiný spolek nemá mandát rozhodovat o historických symbolech Moravy, které existují od 13. století a nepotřebují žádné inovace, úpravy či překopávání ze strany samozvaných "uměleckých" výtvarníků a tvůrců. Tak jako spolek pěstitelů kedluben nemůže rozhodovat o vlajce obce, ale pouze o vlajce svého spolku pěstitelů kedluben, též politická strana může rozhodovat pouze o symbolech své politické strany. Tak jako je každému troubovi jasné, že o státní vlajce republiky nemůže rozhodovat každý, kdo si vzpomene, je s podivem, že u vlajky historické země to nikomu nevadí. Další blud se týká počtu obcí, které údajně vyvěsí vlajku Moravy. Osvětový spolek Za Moravu provedl v roce 2020 a 2021 mapování ve vybraných částech Moravy a výsledkem bylo zjištění, že vyvěšena byla přesně pětina množství, které lživě uvádí Moravská národní obec. Seznam údajných několikanásobných vyvěšovatelů obsahuje i obce, které nikdy moravskou vlajku nevyvěsily. Obce se mnohdy od vyvěšování vlajek či praporů odklánějí právě z toho důvodu, že byly obelhány Moravskou národní obcí, která k vyvěšování obcím nabízela falešnou vlajku, kterou slovanští Moravané koncem 19. století jednoznačně odmítali. Přestože byli redaktoři upozorňováni na chyby a šíření dezinformací, některé deníky v tom pokračují.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti (vexilologie je věda vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 2. července 2022 ve 21:11

Odpověď řediteli Muzea Bojkovska

Vážený pane Hamrlíku!

Váš postoj jste mi sice objasnil, ale je mylný, a že jej pochopím, to věříte marně. Symboly Moravy se zabývám několik desetiletí a budete se možná divit, ale něco o nich vím. Nevšiml jste si, že jsem psal terminologicky správně o barvách, nikoliv heraldických tinkturách, a o bílo-červeně a žluto-červeně šachované orlici, neboť jsem psal o její podobě na praporu. Stříbrno-červeně šachovaná orlice a zlato-červeně šachovaná orlice se týká znaku, nikoliv praporu. Kdybyste si přečetl články v odkazech, na které jsem upozorňoval, věděl byste, že na praporu žlutá nahrazuje zlatou a bílá stříbrnou. Vycházejí-li moravské barvy ze znaku, tak jsou bílá, červená a modrá.

Ve středověku se sice vlajky oficiálně neudělovaly, ale je jisté a doložené, že se používaly a že vycházely ze znaku. A s tím, že vlajka s bílo-červeně šachovanou (nikoliv se stříbrno-červeně šachovanou orlicí není oficiální, je sice pravda, ale v každém případě je bílo-červená orlice v modrém poli kodifikovaná svou přítomností v oficiálních krajských praporech, kde v prvním čestném čtvrtinovém poli je symbol historické země, na jejímž území kraj většinově leží. Žádné vodorovné pruhy žlutý a červený se znakem uprostřed tam opravdu nikde nevidím. A pokud vám je moravská orlice na modrém praporu málo oficiální, tak prostě nevyvěšujte žádnou. Určitě není oficiální soukromý výmysl skupiny popletených aktivistů, kde na pruzích, které ani nejsou moravské, nýbrž pražské, není ani moravská orlice, nýbrž žlutočervená. Moravská orlice je totiž terminus technicus a je blasonována jednoznačně. Nic jiného, ani barevně, nemůže být nazváno moravskou orlicí.

Jestli tvrdíte, že ke změně orlice poprvé došlo v roce 1462, není to pravda. Privilegium nevstoupilo v platnost, protože jej nepotvrdil suverén nad Moravou, kterým byl český král Jiří z Kunštátu a Poděbrad. Není ani na místě používat termín "polepšení", protože změna tinktury není žádným polepšením, neboť tinktury jsou si z hlediska heraldického rovnocenné, žádná není lepší ani horší. Naopak změnou šachování by orlice pozbyla barevně vyváženého vzhledu a bylo by porušeno pravidlo o zvýraznění zbroje, která se kreslí jinou tinkturou. Není ani pravdou, že se obě orlice od té doby používaly vedle sebe. Privilegium se neuplatnilo a až do znovuobjevení privilegia a jeho propagace v 19. století byla používána výhradně orlice moravská. V roce 1848 bylo v souvislosti s návrhem nové ústavy přijato zemským sněmem usnesení o změně barev orlice, které však nevstoupilo v platnost a zůstalo v podobě nepřijatého legislativního návrhu.

Oficiálně byla orlice "přebarvena" pouze v oněch válečných letech, ale rakousko-uherské zákony u nás už sto let opravdu neplatí.

Ona žluto-červená vlajka, nikoliv zlato-červená vlajka, byla sice používána, ale moravskými Němci počátkem 20. století. Slovanští Moravané odmítali jakékoliv jiné barvy, než bílou, červenou a modrou.

A jestli má Slovensko vexilologicky nesprávnou vlajku vzniklou v podstatě z nouze, neboť bez znaku by byla totožná s ruskou, tam si pro příklad nechoďme. A to tím spíš, že Morava má vlajku po všech stránkách ideální a není potřeba ji nahrazovat paskvilem bez jakékoliv vexilologické a historické hodnoty. S tou samosprávou to za Rakouska-Uherska nebylo také nikterak ideální, slovanské a vlastenecké spolky by mohly o jejich zákazech vyprávět zejména za Metternichova a Bachova absolutismu, což se dnes neděje. Samospráva krajů je sice nedostatečná a bez potřebného daňového vybavení, ale na vedení státu výrazně participují politici z Moravy. Ostatně ta stavovská samospráva či stavovství bylo zrušeno obnoveným zřízením zemským v roce 1628 a nahrazeno absolutismem.

Pokud nezavrhujete žluto-červenou podobu vlajky (nikoliv zlato-červenou), zavrhuje ji většinově jak odborná, tak laická moravská veřejnost. Můžete si sice myslet, že mohou vedle sebe používat obě podoby, ale proč by se to mělo dělat? Když byste pořádal mezinárodní akci, také tam pro každý stát použijete několik vlajek? Třeba kromě vlajky Německa i vlajku bývalé NDR nebo dokonce Velkoněmecké říše? Symbol má být jedinečný, rozpoznatelný, identifikovatelný. K čemu je symbol v pražských barvách, na který musí být jako vysvětlivka přidělána orlice, aby bylo možné hádat, čeho se ty barvy týkají? A dokonce ani ne moravská? Na tom výtvoru popletených aktivistů z roku 2007 je špatně snad úplně všechno a vlajka se nestane moravskou tím, že se na tom domluví skupina diletantů. Není jednodušší použít symbol moravský?

S pozdravem a přáním "rozum do hrsti" a méně pseudoargumentů přebraných od manipulátorů z Moravské národní obce

Mgr. Jindřich Žaludek, člen ČVS a člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 8. července 2022 ve 17:08

Dopis zastupitelům a pracovníkům městského úřadu ve Starém Městě

Vážený pane starosto, vážení členové zastupitelstva, vážení pracovníci městského úřadu!

Ještě než se dostanete k mému textu, chtěl bych Vás upozornit, že podvodného jednání Moravké národní obce už si opět všímají i sdělovací prostředky s výjimkou Slováckého deníku a deníku Právo.Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

A to ještě nevědí, že Moravská národní obec lže o počtu vyvěšených vlajek na Moravě, kdy tímto spolkem uváděný počet údajných vyvěšovatelů jimi propagované vlajky je pětinásobně nadsazený.

V den svátku sv. Cyrila a Metoděje 5. července jste se opět připojili k iniciativě „vyvěšování moravských vlajek“ a opět kontroverzním způsobem. Protože to nebylo poprvé, kdy na budově obecního úřadu vlál nepatřičný prapor politické strany, cítím povinnost Vás upozornit, že vzhledem k tomu, že jste místo praporu moravského vyvěsili prapor politické strany Moravané, jste zřejmě byli podvedeni Moravskou národní obcí, která nabízí k vyvěšování falešný exemplář, který nepravdivě interpretuje jako údajně moravskou vlajku či prapor.

Přestože Moravská národní obec zná skutečné zemské symboly a mohla by je nabízet k vyvěšení, tak je zamlčuje a za zemský symbol podvodně vydává výtvor politické skupiny aktivistů z roku 2007, který nemá žádnou historickou ani vexilologickou hodnotu. Moravská národní obec byla informována ze strany relevantních odborníků o podobě a historii zemských symbolů, ale jejich skutečnou podobu tají. Obcím nabízí k vyvěšování soukromý výtvor v neplatných moravských barvách a s neplatným znakem. V seznamu na svých stránkách navíc Moravská národní obec záměrně mylně uvádí jiný, než skutečný stav vyvěšování vlajek, jimi zveřejňované údaje je tedy možno považovat za dezinformační. V případě praporu se dvěma vodorovnými pruhy žlutým a červeným se tedy jedná nikoliv o prapor Moravy, ale ve skutečnosti o prapor politické strany Moravané, kterýžto si její členové odhlasovali 22. září 2007 na svém stranickém sjezdu v Kojetíně. Tato strana si pochopitelně může na svém sněmu rozhodovat o svých symbolech, nemá však od nikoho, ani od občanů ani od orgánů k tomu zmocněných mandát rozhodovat o symbolech historických zemí. Je to stejné, jako kdyby výbor spolku zahrádkářů ve Vaší obci si odhlasoval jakoukoliv vlajku např. s jablkem ve znaku uprostřed a veřejně ji prezentoval jako vlajku Vaší obce. Tak to opravdu nefunguje. Každému troubovi je jasní, že na domovní schůzi nájemníků se nerozhoduje o státní vlajce, je paradoxní, že u historické vlajky zemské už to někomu nevadí. Vlajka se nestane moravskou tím, že si ji odhlasuje na svém vnitřním sjezdu nějaká politická strana nebo že ji takto lživě nazývá nějaký spolek.

Expertní skupina pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR a další odborníci a zejména Česká vexilologická společnost a Moravský zemský archiv doporučují vyvěšovat jako moravský prapor modrý obdélník a na něm bílo-červeně šachovanou orlici se žlutou zbrojí, určitě ne soukromý výtvor v historii v této podobě nikdy nepoužívaný, tedy žluto-červený prapor s nepatřičným, navíc neplatným znakem uprostřed.

Přikládám odkazy mj. na stanoviska Moravského zemského archivu a expertů při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu České republiky.Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Moravský zemský archiv k zemským barvám

Žluto-červená vlajka (Moravskou národní obcí nepravdivě uváděna jako moravská) vychází evidentně z chybné interpretace usnesení moravského zemského sněmu (tzv. selského) z r. 1848, kdy tento zemský sněm se právně nezávazně usnesl na erbu se zlato-červeně šachovanou orlici se zlatou zbrojí a zemských barvách červené a zlaté, tedy barvách týkajících se barvy figury na modrém štítu, nikoliv na praporu, jak ostatně vyplývá z dobového sněmovního listu. Kromě toho tzv. „moravská ústava“ z roku 1848 byla zrušena hned v roce následujícím a nevešla nikdy v platnost a císař ji nepodepsal. Moravané v druhé polovině 19. století vyvěšovali zjednodušené prapory v moravských barvách bílé, červené a modré. Pokud Vám nabídnutý prapor obsahuje kromě nesprávných barev i znak podle habsburských představ z let 1915-1918, který do té doby neplatil a neplatí u nás již více než sto let, vřele doporučuji, abyste se příště nenechali oklamat a v případě zájmu vyvěšování moravského praporu požádali ty, od nichž falešný prapor máte, aby vám politický prapor vyměnili za skutečný moravský. Jak vypadá, můžete vidět ve fotogalerii osvětového spolku Za Moravu.Fotogalerie - vyvěšování moravské vlajky

Znamení jednotlivých historických zemí jsou zcela jasně zřetelná na znaku České republiky a symboly jednotlivých historických zemí jsou rovněž obsaženy ve čtvrtinové části oficiálních praporů krajů. Státní znak je možné vidět na každé budově obecního úřadu, oficiální prapory krajů vlají na budovách nebo před budovami krajských úřadů. Tedy jak obecní, tak krajští zastupitelé a úředníci mají oficiální symboly na očích. Obecní ani krajští zastupitelé nejsou nějakým spolkem na úrovni „občanských sdružení“, takže na budovách radnic, obecních a krajských úřadů nemohou být vyvěšovány symboly, které směřují proti ústavnímu pořádku ČR. Podle zákona mohou státní vlajku České republiky užívat všechny fyzické i právnické osoby, ovšem vhodným a důstojným způsobem. Za nevhodné lze považovat společné vyvěšování vlajek politických stran s vlajkami státními stejně jako krajskými či obecními, protože jejich společným vyvěšením se veřejně prezentuje jejich vzájemný vztah, který samozřejmě v demokratickém státě nemůže být pro jednu stranu exkluzivní.

Je zarážející, že někteří zástupci státní správy a volené orgány samosprávy skáčou na lep fundamentalistickému spolku s pavědeckými názory, jakým je Moravská národní obec, poněvadž nemají ponětí o tom, jak vypadá zákonem stanovený zemský znak Moravy, obsažený ať už ve státním znaku ČR nebo v oficiálních krajských praporech. Lze pochopit, že všichni nemohou vědět všechno, ale neměl by být žádný problém si odpovídající informace zjistit. Pro orgány státní správy a samosprávy by měla mít váhu stanoviska, která byla publikována v odborném periodiku, nikoliv pouze svérázné neověřené laické názory na nějakých webových stránkách diletantských spolků. Proto některé zastupitele a úředníky nikterak neomlouvá, že si relevantní informace nezjistili. Navíc stanoviska odborníků příslušného oboru byla zveřejněna v časopise Veřejná správa číslo 9/2013 a číslo 10/2013.

Nenaleťte těmto aktivistům na jejich manipulaci a nevyvěšujte na budovách veřejné správy symboly, které směřují proti ústavnímu pořádku ČR nebo exkluzivně preferují jednu politickou stranu.Moravský znak a jeho historie

Moravský prapor a jeho historie

Moravské zemské barvy

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen osvětového spolku Za Moravu a člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je pomocná věda historická o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Dodatek

Počet obcí, které jsem objel ve dnech svátku slovanských věrozvěstů 2022 a byly v mapce a seznamu Moravské národní obce uvedeny jako vyvěšovatelé žlutočervené vlajky politické strany Moravané: 101

Počet obcí, které vyvěsily žlutočervený prapor či vlajku politické strany Moravané: 12

Počet obcí, které vyvěsily modrý prapor či vlajku Moravy: 8

Tedy letos byla u mne pětina ne pouze žlutočervených, ale žlutočervených a modrých dohromady.

Můj kolega z Bylnice objel další obce ve svém rajónu. Ze 14 obcí avizovaných Moravskou národní obcí jako vyvěšovatelé žlutočervené vlajky byly vyvěšeny pouze dva žlutočervené prapory, respektive jeden, protože ten druhý nevlál na radnici, ale na budově muzea.

Akce Moravské národní obce každým rokem končí naprostým debaklem. Moravská národní obec lže světu a některá média tuto lež bezostyšně šíří.

Jak jsem se přesvědčil ve Starém Městě, už i radní si nedělají těžkou hlavu s tím, aby si zjistili relevantní informace a upozornění ignorují. V roce 2019 byl vyvěšen na radnici prapor modrý (snímek v příloze), tedy moravský, v roce 2020 žlutočervený tedy v pražských barvách, v roce 2021 žádný, v roce 2022 opět žlutočervený. Pokud někdo vymění falešný prapor za správný, tomu rozumím. Pokud ale někdo vymění správný prapor za špatný a na upozornění to ještě ob jeden rok zopakuje, tady mi to hlava nebere. Staroměstská radnice totiž byla upozorněna 7. července 2020 a vysvětlení se nám nedostalo, pouze konstatování, že se radnice nějak rozhodla. Že zcela chybně, to už nikdo neřeší.

Odesláno 8. července 2022 ve 22:00

Zpráva na adresu ČTK

Třináct let podvodů na svátek svatých věrozvěstů

V letech 2020 a 2021 z počtu, který na svých stránkách v interaktivní mapce i v seznamu obcí lživě uváděla Moravská národní obec coby vyvěšovatelé údajné "moravské" vlajky, z obcí, které byly na východní Moravě objety, vyvěsila žlutočervený prapor pouze pětina. Letos byl výsledek pro Moravskou národní obec ještě zoufalejší.

Moravská národní obec uvádí, že letos vyvěsilo žlutočervenou vlajku, kterou podvodně vydávají za moravskou, 1588 obcí. Tu skutečně moravskou, tedy modrou s bíločerveně šachovanou orlicí, byste samozřejmě v interaktivní mapce Moravské národní obce hledali marně. V seznamu údajných vyvěšovatelů jsou dokonce i obce, které žádnou z obou vlajek či praporů nevyvěsily nikdy. U těch měst a obcí, které vyvěsily vlajku modrou, figuruje v interaktivní mapce Moravské národní obce vesměs praporek žlutočervený i to někdy i přes výslovnou žádost starosty, aby byl u jeho obce žlutočervený praporek vyměněn za modrý nebo odstraněn.

Ve dnech 5. a 6. července 2022 provedl osvětový spolek Za Moravu další kontrolní akci v podobě mapování ohlasu moravských měst a obcí na iniciativu Moravské národní obce týkající se vyvěšování údajné moravské vlajky. Ze 115 obcí převážně v okresech Zlín, částečně v okresech Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav, které se podařilo zkontrolovat, vyvěsilo žlutočervenou vlajku nebo prapor 13 měst nebo radnic (11,3%). Modrý moravský prapor nebo vlajku vyvěsilo 8 radnic (7%). To znamená, že 94 měst a obcí nevyvěsilo žádný z obou praporů (81,7%).

V letošním roce 2022 tedy skončila pochybná iniciativa Moravské národní obce naprostým debaklem, přesto Moravská národní obec lže světu o skvělém úspěchu jejich iniciativy a některá média tuto lež bezostyšně šíří mezi lidi, aniž by si ověřila fakta.

Že Moravská národní obec nabízí radnicím k vyvěšení falešnou vlajku, si konečně všiml i novinář, který na rozdíl od jiných medií oslovil experta (viz odkaz). A to ještě ani novinář ani expert nevědí o falšování počtu zúčastněných obcí a onen expert má přehled spíše o symbolech slezských, než moravských.Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 9. července 2022 ve 23:41

Upozornění občanům městyse Nedvědice

Vážení občané městyse Nedvědice!

Dostalo se nám zpráv, že na budově úřadu městyse Nedvědice je vyvěšen prapor politické strany Moravané. Přes několikeré upozornění na nepatřičnost praporu politické strany je údajně tento prapor na budově úřadu vyvěšen trvale, mimochodem špatně umístěn.

Zatímco na hradě Pernštejně (v katastru městyse) hrdě vlaje moravská vlajka s moravskou orlicí, stejně tak v sousedních městysech (Doubravník a Štěpánov nad Svratkou) moravský prapor, na nedvědické radnici nejsou natolik schopní, aby si dovedli zjistit relevantní informace.Morava - Symboly

Co říkáte na to, že radnice dělá z někoho hlupáky? Ze sebe nebo z občanů? Že by šlo o volební kampaň?Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

Za osvětový spolek Za Moravu

Odesláno 21. července 2022 v 00:22

Informace Obecnímu úřadu Dambořice

Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto, vážené pracovnice obecního úřadu!

Dostalo se mi informace, že jste se přihlásili k iniciativě Moravské národní obce "vyvěšování moravských vlajek". Problémem této akce je šíření vlajek, které jsou soukromým výtvorem skupiny aktivistů z roku 2007 postrádajícím jakoukoliv historickou a vexilologickou hodnotu. Tento spolek tedy podstrkuje radnicím k vyvěšení falešnou vlajku lživě vydávanou za moravskou. Přestože byl tento spolek informován o podobě skutečných moravských symbolů, v podvodné činnosti pokračuje a zneužívá malého povědomí o historii moravských symbolů. Už si toho všímají i sdělovací prostředky.Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

A to ještě novinář a expert nevědí, že Moravská národní obec podvádí, když lživě informuje o počtu obcí, které údajně vyvěšují ten žlutočervený výtvor, údajně moravskou vlajku.

Samozřejmě že tento spolek nemá mandát rozhodovat o podobě symbolů, o kterých již rozhodla sama historie a nikdo je nepověřil měnit, přebarvovat a překopávat k nepoznání zděděné tradiční několikasetleté moravské symboly tak, aby z původní ideální podoby nezůstal na kameni kámen. Je to stejné, jako kdyby spolek zahrádkářů ve Vaší obci odhlasoval vlajku např. se dvěma vodorovnými pruhy žlutým a černým a s černo-žlutě děleným znakem uprostřed, v a na něm v horní černé polovině žlutá břevna, a vydával ji za vlajku obce. Tak to opravdu nefunguje. je paradoxní, že každý trouba ví, že schůze domovního výboru nerozhoduje o státní vlajce České republiky, v případě historické zemské vlajky to však mnoha lidem nevadí. Informace o podobě moravských symbolů je možné najít na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY.Morava - Symboly

V letech 2020 a 2021 z počtu, který na svých stránkách v interaktivní mapce i v seznamu obcí lživě uváděla Moravská národní obec coby vyvěšovatelé údajné "moravské" vlajky, z obcí, které byly na východní Moravě objety, vyvěsila žlutočervený prapor pouze pětina. Letos byl výsledek pro Moravskou národní obec ještě zoufalejší.

Moravská národní obec uvádí, že letos vyvěsilo žlutočervenou vlajku, kterou podvodně vydávají za moravskou, 1588 obcí. Tu skutečně moravskou, tedy modrou s bíločerveně šachovanou orlicí, byste samozřejmě v interaktivní mapce Moravské národní obce hledali marně. V seznamu údajných vyvěšovatelů jsou dokonce i obce, které žádnou z obou vlajek či praporů nevyvěsily nikdy. U těch měst a obcí, které vyvěsily vlajku modrou, figuruje v interaktivní mapce Moravské národní obce vesměs praporek žlutočervený a to někdy i přes výslovnou žádost starosty, aby byl u jeho obce žlutočervený praporek vyměněn za modrý nebo odstraněn.

Ve dnech 5. a 6. července 2022 provedl osvětový spolek Za Moravu další kontrolní akci v podobě mapování ohlasu moravských měst a obcí na iniciativu Moravské národní obce týkající se vyvěšování údajné moravské vlajky. Ze 115 obcí převážně v okresech Zlín, částečně v okresech Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav, které se podařilo zkontrolovat, vyvěsilo žlutočervenou vlajku nebo prapor 13 měst nebo radnic (11,3%). Modrý moravský prapor nebo vlajku vyvěsilo 8 radnic (7%). To znamená, že 94 měst a obcí nevyvěsilo žádný z obou praporů (81,7%).

V těch dnech 5. a 6. července 2022 byla provedena obdobná kontrolní akce i východně, severně a západně od Brna v okresech Blansko, Brno-venkov, Třebíč, Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou a ani tam to nebylo výrazně jiné. Z 58 obcí vyvěsilo 10 obcí žlutočervenou (17,24%), modrou rovněž 10 obcí (17,24%) a žádnou z těch dvou 38 obcí (65,52%).

Sečteme-li výsledky obou kontrolních akcí, jsou následující: ze 173 obcí, které se podařilo během dvou svátečních dnů zkontrolovat, vyvěsilo soukromý žlutočervený výtvor skupiny aktivistů 23 obcí (13,3%), modrý moravský prapor 18 obcí (10,4%), žádný z obou praporů nevyvěsilo 132 obcí (76,3%).

V letošním roce 2022 tedy skončila pochybná iniciativa Moravské národní obce naprostým debaklem, přesto Moravská národní obec lže světu o skvělém úspěchu jejich iniciativy a některá média tuto lež bezostyšně šíří mezi lidi, aniž by si ověřila fakta. Členové osvětového spolku Za Moravu jsou toho názoru, že debakl je způsoben skutečností, že mnohé obce jsou znechuceny tím, že byly podvedeny. Za oprávněná historická práva Moravy je potřeba bojovat věcnými argumenty, nikoliv lží, podvodem a falšováním nebo překrucováním dějin.

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 26. července 2022 v 01:55

Odpověď starostovi Dambořic

Vážený pane starosto!

Čekal jsem, že se ozvete až po prostudování odkazů, na které jsem upozornil. Vím, že informace v nich jsou obsáhlé až vyčerpávající, ale dříve to nebude mít valný smysl. Píšete, že na světě není nic absolutní ani "černobílé", ale ani to neplatí absolutně. Zde proti sobě stojí po všech stránkách správný historický a skutečný symbol země a soukromý výtvor skupiny aktivistů, kde je špatně úplně všechno. Proto se divím, co na tom ještě může být sporného. Že nejste odborníkem, to chápu a ostatně je to i znát, proto také jako pouhý jeden z mnoha odborníků přicházím s osvětou vědom si toho, že povědomí o podobě moravských symbolů je mezi laickou veřejností mizivé.

Skutečnost, že zemské zřízení není momentálně aktuální, přece nemůže být omluvou pro vyvěšování nesmyslů na budovách veřejné správy. Zemské zřízení je i přes svoji momentální neexistenci legitimní a na osmisetletou existenci Markrabství moravského zohledňují kromě Vámi zmíněné Ústavy ČR i platné symboly ČR a oficiální symboly krajů, vlajky nevyjímaje, kde v prvním čestném poli, tedy horní žerďové čtvrtinové části krajských vlajek je umístěn symbol historické země, na jejímž území kraj většinově leží. Žádné vodorovné pruhy žlutý a červený se znakem uprostřed tam opravdu nikde nevidím.

Oficiální vlajka země sice existovat nemusí, protože vlajky a prapory se dříve na rozdíl od znaků oficiálně neudělovaly, protože vycházely ze znaků, nicméně se používaly. Umělý výtvor popletených aktivistů však mezi nimi v době existence Markrabství moravského neexistoval. Není vůbec pravdou, že bychom se v době oficiální neexistence zemského zřízení neměli zabývat existující podobou zemských symbolů. Tomu přece nic nebrání. Není potřeba nejprve nastolovat otázky samosprávy a nesmyslů se zbavovat teprve někdy potom. A ani pak nebude potřeba řešit symboly ustanovené nebo obnovené země. Ty symboly existují a není potřeba vymýšlet nějaké amatérské obnovy či inovace. Takže není pravdou, že si „nemůžeme dovolit vedlejší diskuze nad podobou vlajek a znaků“, ale naopak v situaci, kdy skupina diletantů se snaží zašlapat odvěké moravské symboly a překopat je k nepoznání, musíme.

Samozřejmě, že "hádání se nad podobou moravské vlajky" spíše celé "věci pro Moravu" spíše škodí, než že jí pomáhá. Ale to je problém té skupiny podvodníků, která propaguje falešné symboly, které lživě vydává za moravské. Moravská národní obec byla mnohokrát mnoha lidmi vyzvána, aby s těmi podvody přestala, ovšem bez odezvy a bez výsledku. Přitom by stačilo, aby tento obskurní spolek přestal podvádět. Sám píšete, že někteří starostové s odůvodněním, že neví co je správné a platné, proto přestali vyvěšovat jakoukoliv vlajku jako připomínku Moravy. K tomu by nemuselo dojít, kdyby Moravská národní obec nabízela k vyvěšování symboly Moravy, nikoliv svoje vlastní. Je to právě Moravská národní obec, která svým podvodným jednáním Moravany rozděluje, a pokud Vašim přáním a úsilím je hledat mezi námi Moravany, co nás spojuje, než se přít nad věcmi, které nás rozdělují, neklaďte na stejnou roveň názory relevantních odborníků s podvody diletantů a pomozte přesvědčit ty diletanty ke studiu dějin Moravy včetně historie jejích symbolů.

S pozdravem Moravě zdar

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 26. července 2022 ve 13:31

Dopis zastupitelům města Znojma

Tak ono už nestačilo zažlutit znak města Znojma, znojemský radní Marek Venuta mystifikuje veřejnost. První odstavec jeho textu je sice v pořádku, ale druhý a čtvrtý absolutně ne. Soukromý výtvor skupiny diletantů z roku 2007 bez jakékoliv historické a vexilologické hodnoty nemůže být důstojným symbolem tradic spojených se svatými věrozvěsty tím spíš, že obsahuje v podstatě protislovanské barvy. Zatímco moravské město Brno s jeho místními částmi a Jihomoravským hejtmanstvím vyvěšují skutečné moravské prapory, tedy modré s bíločerveně šachovanou orlicí, Moravská národní obec a jimi podvedení zastupitelé vyvěšují nesmysl. Toho podvodu si už všímají i někteří novináři.Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

A to ještě novinář a expert nevědí, že Moravská národní obec lže o počtu vyvěšovatelů té jejich falešné vlajky. Ve skutečnosti vyvěšují žlutočervený nesmysl v pražských oficiálních barvách se znakem uprostřed, v němž dokonce ani není moravská orlice, nýbrž žlutočervená, méně než pětina počtu, který uvádí Moravská národní obec. A to pravděpodobně proto, že obce zjistily, že byly podvedeny.

Radní by měl vědět, jak vypadají moravské symboly, a pokud to neví, lze relevantní informace vyhledat.Morava - Symboly

Moravskou vlajku v žádném případě netvoří vodorovná bikolóra v barvách žluté a červené. Na barvách odvozených z nově navrženého zemského znaku se skutečně usnesl v roce 1848 moravský zemský sněm (kde převažovala německy mluvící většina), který byl však ovlivněn novinovým článkem Aloise Vojtěcha Šembery a jeho mylnou domněnkou o platnosti neplatného privilegia z roku 1462. Je pravda, že chybné barvy (jednalo se o barvy orlice) si oblíbili především moravští Němci, žlutá a červená rozhodně nebyly vnímány jako tradiční, celozemské, neutrální a nadčasové. Slovanští Moravané ty protislovanské barvy nikdy nepřijali. Ostatně odsoudili je již v roce 1848. Radní dále takticky neuvedl, že usnesení zemského sněmu z roku 1848 nevešlo v platnost a zůstalo pouze v podobě nepřijatého legislativního návrhu, jako ostatně celý návrh nové ústavy, jehož bylo jednání o znaku součástí.

Aby se nešířily bludy, bylo by dobré nastudovat si dějiny Moravy a zejména dějiny moravských symbolů.

S pozdravem Moravě zdar

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti a člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 26. července 2022 ve 23:46

Dopis pěti moravským deníkům

Dobrý den, vážení přátelé!

Kromě toho, že pod snímkem "Jošta" jsou na snímcích falešné vlajky, upozorňuji na závádějící text evidentně napsaný na základě lživých informací Lenky Holaňové z Moravské národní obce. Již věty: "Obcí, které pátého července každý rok vlajku k poctě Moravy vyvěšují, je drtivá převaha. Aktuálně je zapojených 1588 radnic a počet se pravděpodobně ještě zvýší" mají k pravdě daleko.

V letech 2020 a 2021 z počtu, který na svých stránkách v interaktivní mapce i v seznamu obcí lživě uváděla Moravská národní obec coby vyvěšovatelé údajné "moravské" vlajky, z obcí, které byly na východní Moravě objety, vyvěsila žlutočervený prapor pouze pětina. Letos byl výsledek pro Moravskou národní obec ještě zoufalejší.

Moravská národní obec uvádí, že letos vyvěsilo žlutočervenou vlajku, kterou podvodně vydávají za moravskou, 1588 obcí. Tu skutečně moravskou, tedy modrou s bíločerveně šachovanou orlicí, byste samozřejmě v interaktivní mapce Moravské národní obce hledali marně. V seznamu údajných vyvěšovatelů jsou dokonce i obce, které žádnou z obou vlajek či praporů nevyvěsily nikdy. U těch měst a obcí, které vyvěsily vlajku modrou, figuruje v interaktivní mapce Moravské národní obce vesměs praporek žlutočervený a to někdy i přes výslovnou žádost starosty, aby byl u jeho obce žlutočervený praporek vyměněn za modrý nebo odstraněn.

Ve dnech 5. a 6. července 2022 provedl osvětový spolek Za Moravu další kontrolní akci v podobě mapování ohlasu moravských měst a obcí na iniciativu Moravské národní obce týkající se vyvěšování údajné moravské vlajky. Ze 115 obcí převážně v okresech Zlín, částečně v okresech Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav, které se podařilo zkontrolovat, vyvěsilo žlutočervenou vlajku nebo prapor 13 měst nebo radnic (11,3%). Modrý moravský prapor nebo vlajku vyvěsilo 8 radnic (7%). To znamená, že 94 měst a obcí nevyvěsilo žádný z obou praporů (81,7%).

Sečteme-li výsledky obou kontrolních akcí, jsou následující: ze 173 obcí, které se podařilo během dvou svátečních dnů zkontrolovat, vyvěsilo soukromý žlutočervený výtvor skupiny aktivistů 23 obcí (13,3%), modrý moravský prapor 18 obcí (10,4%), žádný z obou praporů nevyvěsilo 132 obcí (76,3%).

Přestože Moravská národní obec byla mnohokráte informována o skutečné podobě moravských symbolů, lživě vydává za moravskou vlajku soukromý výtvor skupiny popletených moravských aktivistů z roku 2007. Na interaktivní mapce na stránkách Moravské národní obce byste však skutečnou moravskou vlajku, tedy modrou s bíločerveně šachovanou orlicí hledali marně.

V letošním roce 2022 tedy skončila pochybná iniciativa Moravské národní obce naprostým debaklem, přesto Moravská národní obec lže světu o skvělém úspěchu jejich iniciativy a některá média tuto lež bezostyšně šíří mezi lidi, aniž by si ověřila fakta. Členové osvětového spolku Za Moravu jsou toho názoru, že debakl je způsoben skutečností, že mnohé obce jsou znechuceny tím, že byly podvedeny, čehož už si jeden novinář všiml, a to ještě neví o lži ohledně počtu vyvěšovatelů.Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

Když už někdo chce připomínat svátek řeckých věrozvěstů, patronů Moravy, případně vzpomenout oprávněná historická práva Moravy, je potřeba tak činit důstojným způsobem a věcnými argumenty, nikoliv lží, podvodem a falšováním nebo překrucováním dějin. Zatímco socha jihlavského nedůmyslného rytíře Dona Quijote de la Brno, kdovíproč zvaného Joštem Lucemburským a Moravským, sedícím na žirafě s hlavou zebry, má správný štít (pokud by přicházel v úvahu cizí, tak případně by tam mohl být lucemburský), Moravská národní obec má potřebu přebarvovat a překopávat moravské symboly k nepoznání, aby z původní moravské symboliky nezůstal na kameni kámen.

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 27. července 2022 v 00:22

Odpověď pseudohistorikovi Kacetlovi

Pane pseudohistoriku Kacetle.

Divím se, že člověk Vašich nedokonalých znalostí, který neumí ani napsat správně moje jméno, má odvahu kohokoliv hodnotit. Vám osobně doporučuji doplnit znalosti ohledně historie moravských symbolů. Nevím, co útočného je na upozornění na podvody Moravské národní obce. Možná jste s těmi podvodníky nějakým způsobem spojen, soudě podle Vaší reakce. Ostatně Moravské zemské hnutí oplývá stejnými žlutočervenými poplety, jako Moravská národní obec. Nepočítám-li fakt, že jste jednali bez ohledu na mínění obyvatel Znojma, Váš úřední postup ve věci městského znaku byl samozřejmě v pořádku. V Podvýboru PS PČR však nejsou odborníci, nýbrž politici, proto se ani nedivím, že ten váš návrh prošel.

Krom toho ten podvýbor posuzuje, zdali je návrh heraldicky nebo vexilologicky správně. Už neposuzuje, zda vůbec byl důvod překopávat znak města k obrazu vašich skrytých poltických cílů. Důvod měnit znak opravdu nevidím, divím, se, že vás nenapadlo navrhnout změnu názvu města. Pokud je mi známo, mělo město spíš přizpůsobit prapor znaku, vy jste to udělali předsně naopak. Pro Vás může být ta záležitost definitivně uzavřena, otázkou je, zda tomu tak bude ze strany občanů města a povolební politické reprezentace města. A pokud máte tu drzost, že mne obviňujete ze lži, buďte laskavě konkrétní. K tomu už odvahu nemáte. Ukázalo by se, kdo ve skutečnosti lže. A Vy jste ten poslední, kdo má morální právo zakazovat mí, koho mám a koho nemám na podvody upozorňovat.

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 27. července 2022 ve 12:53

Dopis redakci týdeníku Naše Pravda

Dobrý den, vážení přátelé!

V článku týdeníku Naše Pravda aktuálního čísla na str. 4 dole jsem dnes 1. srpna 2022 viděl článek o setkání vlastenců s barevnými snímky, na jednom z nich bylo vidět tři prapory, jeden z nich má být dle textu v článku symbolem Moravy. Tak předně prapor (na rozdíl od vlajky, která se vytahuje pomocí lanka na stožár, je pevně připojen k žerdi) se třemi vodorovnými pruhy žlutým, červeným a modrým, tedy v barvách provincie Severní Holandsko, s orlicí, která je svévolně doplněna prvky, kdy inspirace rakouským orlem je evidentní, nemůže být praporem Moravy. Jedná se o soukromý výtvor ne starší deseti let, který nikdy v historii existence Markrabství moravského nebo Země moravské neexistoval. Nemá tedy žádnou historickou a dokonce ani vexilologickou hodnotu, neboť je barevně i zásadně špatně. (Vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování). Oba tvůrci tohoto praporu (jeden z nich Aleš Macek z Brna na snímku třímá prapor v ruce) nemají mandát rozhodovat o podobě historických symbolů historické země Moravy, o kterých rozhodla sama historie. Tak jako na domovní schůzi nájemníků nerozhodujeme o podobě vlajky ČR, tak jako spolek zahrádkářů nerozhoduje o praporu obce nebo kraje, ale nanejvýš o svém spolkovém praporu, tak ani dvojice moravských aktivistů nemůže rozhodovat o podobě praporu Moravy jen proto, že se na tom domluví. Mohu Vás ubezpečit, že tak to opravdu nefunguje. Oba amatérští tvůrci nepochopili, že moravská orlice má být umístěna v modrém poli (tak je celosvětově blasonována), nikoliv na barevných pruzích. Symbol Moravy je obsažen v platném státním znaku České republiky, kdy ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí, pochopitelně bez meče, kříže a řetězů. Kromě toho je vyobrazen i na oficiálních symbolech krajů ČR, kdy např. na praporech krajů je v čestné (horní žerďové) čtvrtinové části vyobrazen symbol té historické země, na jejímž území kraj většinově leží. Žádné vodorovné pruhy s orlicí na nich tam opravdu nikde nevidím. Moravská orlice je i tam na modrém poli.

Podobu symbolů Moravy lze najít na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY.Morava - Symboly

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 1. srpna 2022 v 17:03

Odpověď redaktorce týdeníku Naše Pravda

Dobrý den, vážená paní redaktorko!

Děkuji za Váš zájem o tuto problematiku. Je mi jasné, že odborníků na prapory je málo a mezi běžnou veřejností se prakticky nevyskytují. Přitom česká vexilologie má vysokou světovou úroveň. Ale odborníci se málo zabývají osvětou, které, jak vidno, není nikdy dost. Nevím, jestli informaci o tom, že se má jednat o moravskou vlajku, dostal Váš spolupracovník přímo od mého kamaráda Aleše Macka, ale vím, že spolu s dalším mým kamarádem Vladimírem Olšanským se má jednat o již druhou jejich verzi návrhu vlajky Moravy, když jejich první verze byla zkritizována mým kolegou z České vexilologické společnosti Mgr. Pavlem Fojtíkem z Prahy, který je mimo jiné členem expertní skupiny pracující jako poradní skupina pro Podvýbor pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR. Kamarádi ovšem nepochopili, že špatná je i jejich druhá verze, kromě toho nepochopili, že nelze svévolně rozhodovat o něčem, co jim nepřísluší, dále nepochopili, že není třeba navrhovat něco, co již dávno existuje. Zkrátka i kamarádům bohužel někdy vypne logika myšlení. Jiná situace by byla, kdyby si jejich návrh odsouhlasil nějaký spolek. Že spolek může vyjít z chybných historických interpretací, už by byl jeho problém. Ale ještě jsem od těch dvou tvůrců neslyšel, že by se mělo jednat o nějaký spolkový prapor. Pro dokreslení mohu zmínit dva případy. Např. prapor bývalé Moravské národní strany měl emblém své politické strany na dvou vodorovných pruzích bílém a modrém (v praxi byl spíše azurový, než modrý). Barvy praporu MNS vycházely z barev, kterými Moravané holdovali králi Matyáši II. Habsburskému při jeho korunovaci v Praze v roce 1611: "Za J. M. královskou jízdou Markrabství moravského se dvoumi kornéty modrými pospolu, na nichž erb zemský téhož markrabství s osmi trubači: po nich nesen byl praporček obdýlný modrý a bílý. Za ním pak zase rejtaři téhož markrabství pod dvoumi tolikéž kornéty modrými, s erbem jich zemským a šesti trubači." Moravská národní strana ovšem prezentovala svůj prapor jako symbol své politické strany. Naproti tomu politická strana Moravané si na svém stranickém sjezdu odhlasovala prapor se dvěma vodorovnými pruhy žlutým a červeným a s nepatřičným štítem uprostřed, ale neprezentovala jej jako prapor své strany, nýbrž jako prapor Moravy, což je ovšem stejně nepřijatelný případ, jako těch dvou již zmíněných tvůrců. V obou případech se jedná o nehistorické novotvary z 21. století a soukromé nepovedené a nikým neschválené výtvory. Kdyby politická strana Moravané prezentovala svůj odhlasovaný prapor opravdu jako svůj stranický, zcela by to měnilo situaci. Že vychází z mylné interpretace historické události, už by byl jaksi jejich problém. Dále je paradoxní že na akci protestující proti sudetoněmecké provokaci vystoupil Aleš Macek s praporem, kde bílá brava byla nahrazena žlutou. Byl to právě císařský dvůr a jeho místodržitelský aparát na Moravě a moravští Němci, kteří se zejména na přelomu 19. a 20. století snažili zažlutit tradiční moravské barvy bílou, červenou a modrou případně hlavní barvu Moravy modrou vynechat úplně. Slovanští Moravané však žlutou barvu nikdy nepřijali, jak ostatně vyplývá i z dobových dokumentů citovaných v článcích v oddílu Symboly na stránkách Morava. Pokud se objevuje snaha zažlutit moravské symboly v dnešní době, jde opět o snahu především monarchistů překopat odvěké tradiční moravské symboly k nepoznání, aby z nich pokud možno nezůstal na kameni kámen. Ostatně snahu o překrucování dějin vidíme za posledních třicet let víc než dost dnes a denně. Ze strany mých kamarádů jde pravděpodobně spíš o neznalost a určitou umíněnost a nezájem nastudovat historické souvislosti.

Nebudu mít nic proti tomu, když i tuto moji odpověď přepošlete vašemu kolegovi a pokud budete mít zájem, jsem ochoten být Vám k dispozici s jakýmkoliv dotazem ohledně historie moravské symboliky.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 3. srpna 2022 ve 23:30

Další dopis řediteli Muzea Bojkovska

Dobrý den, vážený pane Hamrlíku!

Dnes po delší době přišla řeč na symboly Moravy. Váš názor jste mi již poslal a do jisté míry jej chápu, že jste monarchista, totiž vysvětluje mnohé. Bylo sice znát, že Vás problematika symbolů Moravy zajímá, ovšem také jsem si všiml, že Vaše informace jsou do jisté míry kusé. Pokud budete mít čas, mohu Vás odkázat na oddíl SYMBOLY na stránkách Morava.Morava - Symboly

Vím, že je to dost obsáhlé, možná a vyčerpávající, ale důkladné a doufám, že nikoliv nudné. Stačil jsem si povšimnout, že Vám možná není známo, že privilegium Fridricha III. se neuplatnilo. To zřejmě nebylo známo ani Aloisovi Vojtěchu Šemberovi, jehož novinovým článkem se nechali inspirovat poslanci zemského sněmu v roce 1848. Jejich usnesení, které rovněž nevešlo v platnost, tak stálo na historickém omylu, dnešní propagace revizních návrhů moravské symboliky tak stojí již na dvou omylech. Až do znovuobjevení privilegia na začátku 19 století byla používána výhradně tradiční podoba moravského znaku. Moravské zemské a stavovské orgány ovládané Němci sice od 20. let 19. století občas usilovaly o císařské povolení zemského znaku, opírajícího se o znak vyobrazený v neplatném privilegiu Fridricha III. z roku 1462, většina obyvatel Moravy se však se zásahem do tradičního znaku neztotožnila. Se stejným odporem odsoudila usnesení zemského sněmu i slovanská část Moravy. Legislativní návrh zemského sněmu odsoudily noviny Slovanská lípa v č. 8 z r. 1848, kde o tom informuje článek na str. 32: "Většina dědin má barvy moravské, t. j. bílé-modro-červené, co staromoravské barvy. Národ neuznává (- a sice právem -) sněmem brněnským vytvořené barvy červeno-žluté, které brněnské a Holomoučtí gardy přijaly..." Pokud moravský sněm ustanovil za zemské barvy žlutou a červenou: "přenáhlil se a chybil". V roce 1849 pro školy sepsal Karel Vladislav Zap (Knihkupectví Kronbergrovo) Zeměpis Čech, Moravy a Slezska. V kapitole Politický stav země na str. 133 je psáno: "Erb markhrabství Moravského jest: bíle a červeně kostkovaná orlice jednohlavá, na pravo obracená a korunovaná v modrém poli, pročež zemské barvy jsou: modrá, bílá a červená". V "Kázaní na slavnost zvěstování blahoslavené Panny Marie", které sepsal duchovní správce v moravskoslezské ochranitelně pro zanedbanou mládež Beneš Metod Kulda v roce 1850, se píše: "Známoť Vám všem, rozmilí křesťané, že trojbarva modro-bílo-červená od pradávných časů jest národní barvou v naší drahé vlasti Moravské. Již proto, že krásná tato trojbarva jest vzácným dědictvím po našich ctihodných praotcích – již proto, že svou světlou barvitostí výborně naznačuje nevinně veselou povahu slovanských národův zpěvu milovných – již proto jest trojbarva tato každému Moravanu milá." Dále dodává: "...dlužno zajisté jest a povinno i čestno, zdobiti se svým vlastním, nikoliv pak cizým péřim; t. j. užívati národních a ne cizých barev. Avšak dnes mám jiný úmysl s těmito barvami našimi. Barvy jsou v pospolném obcování lidském známkou a takořka odleskem smejšlení vnitřního a vnitřních citův; tak k. p. vyznamenává trojbarva Moravská, modro-bílo-červená, že ten i ta, co se trojbarvou tou zdobí, v srdci svém chová uctu, vážnost a lásku ke své Moravské vlasti, ke svému národu, k mateřské řeči, а k národním právům a obyčejům, a že, pokud v silách jeho jest, o rozkvět a o blaho národa svého pečuje."

V práci Pantaleona Neumanna Zeměpis Moravy a Slezska s připojeným zeměpisem Čech vydané v Brně v roce 1851 se vedle popisu moravského znaku, který byl takto v jiném Neumannově díle popsán v roce 1846, tentokrát uvádí výslovně i moravské barvy, že "znak moravský je jednohlavý, bíle a červeně kostkovaný orel s roztaženýma křídlama v poli modrém; barvy tedy moravské jsou modrá, bílá a červená".

Rovněž nový prostonárodní popis Čech, Moravy a Slezska podle posledního politického a soudního dělení s přídavkem o uherském Slovensku (Praha 1854, str. 193) uvedl, že "znakem je bíle a červeně kostkovaná vpravo hledící orlice v modrém poli, pročež zemské barvy jsou: modrá, bílá a červená". Nicméně snahy přebarvit symboliku Moravy neustávaly. Následky pochybného privilegia z r. 1462 byly 9. dubna 1861 v Národních listech komentovány slovy: "A jak víme dobře, národ toho si nevšímá, cítě, že libost v jisté barvě má vnitřní původ v povaze a bytnosti osobní a že nezakládá se na žádném císařském privilegium ani rozkazu, a tak i nemůže ráz jistého národa svévolně změněn býti, neb jest samorostlý, přirozený, jest od Boha." Z těchto zpráv je možno vysledovat, že další snaha o příklon směrem k barvám podle privilegia v době bezprostředně následující neuspěla.

Přijetí barev žluté a červené schválených moravským zemským sněmem jako zemských probíhalo váhavě a rozpačitě a zeměpisně-politická literatura je zaznamenala teprve postupně. Používání zemských barev podle privilegia se začalo postupně objevovat vedle tradičních zemských barev v průběhu času poměrně zejména u úřadů poplatných vídeňské vládě a německy mluvících obyvatel, za celou tuto dlouhou dobu se však trvale nevžilo. (Obdobnou vlnu připomínání tohoto z heraldického hlediska problematického privilegia můžeme zaznamenat i v poslední době v souvislosti s aktivitou moravských iniciativ). Ohledně moravských zemských barev vykrystalizoval značný nepřehled, bylo možno zaznamenat hned několik variant považovaných za moravské barvy, ať už dvojbarevných nebo trojbarevných.

Další zmínka o moravských zemských barvách v souvislosti s moravským praporem je zaznamenána v Dačických listech z roku 1896. V rozsáhlém článku je dosti podrobně popisována velká slavnost, která se uskutečnila 25. července toho roku: "Hned z rána, dříve ještě než hudba procházející městem probouzela z klidného spánku obyvatelstvo, viděti bylo mnohé, kteří procházeli městem a sledovali, kdy z kterého domu vyvěšen bude prapor, kde zavěšena bude jaká výzdoba aneb případné heslo. A bylo vskutku do 6. hodiny ranní celé město oděno v háv slavnostní. Skoro z každého domu vlál prapor, na více domech i po dvou, buď v barvách českých, neb v barvách zemských, které dnes pro Moravu stanoveny jsou na trikoloru žluto-červeno-modrou, jelikož původní barvy země bílo-červeno-modrá, úřady vykládány za nepřípustné a zakazovány proto, že prý značí barvy všeslovanské." Tato zpráva je zajímavá tím, že zachycuje období, kdy prapor a s ním i moravské zemské barvy bílá, červená a modrá na popud císařského dvora má přecházet na používání praporu v zemských barvách žluté, červené a modré. Nakolik se tím řídilo moravské obyvatelstvo, lze usuzovat z Politického kalendáře občanského a adresáře zemí koruny České rovněž z roku 1896, kde v oddílu Morava vyšel článek nazvaný Znak zemský. Na str. 383 bylo psáno: "Barvy zemské jsou dle toho (Šembery a poslanců v r. 1848) zlatá a červená. V praksi užívá se však trikolóry zlaté, červené a modré s připojením barvy pole k barvám obrazu znakového. Vpravdě je však moravská trikolóra: bílá-červená-modrá - podobající se národní trikolóře slovanské: modro-bílo-červené." V tomtéž kalendáři o čtyři roky později v roce 1900 bylo možno číst: "V praksi užívá se však trikolóry: bíle-červeně-modré, totiž znakové barvy (červeno-bílá orlice) připojením pole (modré)." Celkově je možné registrovat v 78 kalendářích od roku 1844 do roku 1919 různé údaje od zemských barev žluté a červené, ojediněle bílé a červené (dvě zemské barvy zmiňovalo celkem 31 kalendářů), až po nejčastěji uváděné barvy zemské bílé, červené a modré a žluté, červené a modré (tři zemské barvy zmiňovalo celkem 52 kalendářů). Kritikou užívání změněných barev dle privilegia nešetřily ani noviny. Autor fejetonu "Které jsou zemské barvy moravské?" v čísle 156 Moravské orlice z 13. července 1899 na str. 1 připomíná červeno-bílou orlici na obnoveném zřízení zemském z r. 1628 a pozastavuje se nad Šemberovým podnětem "bůh ví, z jakých příčin" směrem k zemskému sněmu r. 1848. Autor fejetonu odkazuje na knihu Vincence Brandla z roku 1892 Kniha pro každého Moravana a na jejím základě vyvozuje, že "zemské barvy moravské jsou červená a bílá. Zopakujeme důvody: 1. Od prvopočátku po všecka staletí byly barvy červená a bílá, jakožto barvy zemské. 2. Císař německý Bedřich III nebyl oprávněn udíleti Moravě zemských barev, králem celé české koruny byl tenkráte Jiří z Poděbrad; také "privilej" císaře německého zůstal úplně nepovšimnut a nikdy se barvy červenožlutá do roku 1848 neobjevily. 3. Nová ústava zemská, na níž se sněm roku 1848 usnesl a do níž pojal též článek o barvách červenožluté, nevešla nikdy v život. 4. Ministerstvo císařského domu a zahraničních záležitostí změny nepovolilo a v císařské pečeti zůstává do dnes barva červenobílá". Fejeton dále pokračuje v kritice, že pokud "ministerstvo vyučování" vydává školní pomůcky, v nichž se udává, že moravskými barvami jsou červená a žlutá, buď se tím vědomě dopouští nesprávnosti, anebo neví, jaké barvy jsou v císařském znaku." Fejeton uzavírá: "Užívá-li odrodilá šlechta a vysoký klerus barev červené a žluté, toho dbáti nám nesluší, tam si pro vzor a poučení nechoďme." V německém Brně s Němci ovládanou radnicí vyvěšovali určitě jiné symboly, než na moravském venkově. Na přelomu 19. a 20. století panoval v moravských barvách neuvěřitelný zmatek, s kterým si mnohdy nevěděly rady ani úřady, natož vydavatelé politických kalendářů. Politický kalendář občanský a adresář zemí koruny České na rok 1904 č. 1, vydaný v Praze, na str. 140 otiskl prapory národní a barvy zemské, jejichž šrafování bylo opatřeno vysvětlivkami. Barvy zemské pro Moravu jsou tam bílá, červená a modrá.

Z uvedeného je vidět, že ke konci 19. století existovala určitá dvojkolejnost, ovšem slovanští Moravané nikdy zažlucení tradičních moravských barev nepřijali. Co se týká vlajky se znakem na dvou vodorovných pruzích v pražských barvách, tu si odsouhlasili delegáti politické strany Moravané na svém stranickém sjezdu v září roku 2007 v Kojetíně (byl jsem přítomen). Už z logiky vyplývá, že na svém stranickém sjezdu si straníci mohou rozhodnout pouze o svých stranických symbolech, nikoliv o zemských. Je to stejné, jako kdyby spolek pěstitelů kedluben rozhodoval o podobě obecního praporu nebo na schůzi domovního výboru se hlasovalo o podobě státní vlajky. Tak to opravdu nefunguje.

Co je však důležitější, onen novotvar z roku 2007 s nepatřičným znakem, který v době existence markrabství moravského a Země moravské nikdy neexistoval a na kterém je špatně snad úplně všechno, podvodně vydává Moravská národní obec za moravský. Přitom neobsahuje ani moravské barvy a dokonce ani moravskou orlici. Už si toho všímají i některá media:Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

A to ještě novinář a expert nevědí, že Moravská národní obec lže o počtu vyvěšených žlutočervených vlajek. Ve skutečnosti je jich pětina počtu uváděného Moravskou národní obcí. Za oprávněná historická práva Moravy je potřeba bojovat poctivě, nikoliv podvody a překrucováním historie nebo si z té historie vyzobávat jen hodící se drobky.

Tolik tedy na vysvětlenou, proč se zásadně stavím za používání důstojných moravských historických symbolů v souvislosti s historicky významnými dny pro Moravu. Nedomnívám se, že soukromé výtvory z 21. století vytvořené laickými aktivisty by měly vlát na státní svátek na budovách veřejné správy.

Doufám, že jsem Vás příliš nezahltil informacemi, ale osvěty není nikdy dost.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 8. srpna 2022 v 16:58

Druhý dopis občanům městyse Nedvědice

Vážení občané městyse Nedvědice!

Dostalo se nám zpráv od občanů, že i přes několikáté upozornění na vyvěšení falešné vlajky, kterou podstrkují podvodníci z Moravské národní obce radnicím k vyvěšení s lživou informací, že se jedná o vlajku Moravy, je na budově úřadu Vašeho městyse již dlouhou dobu vyvěšena vlajka politické strany Moravané. Jde o to, že tento novotvar se znakem z roku 2007, který si na svém stranickém sjezdu odhlasovala politická strana Moravané, nikdy v historii existence Markrabství moravského nebo Země moravské neexistoval. Každý trouba ví, že spolek pěstitelů kedluben nerozhoduje o vlajce městyse, schůze domovního výboru nerozhoduje o státní vlajce, tak ani delegáti jedné politické strany nemohou rozhodovat o praporu, o kterém již rozhodla historie. Mnozí politici jsou však s logickým myšlením zřejmě na štíru a je to znát i ve vyšších sférách současné politiky. Ještě že brzy budou komunální volby a voliči budou mít příležitost nad schopností politiků uplatnit logiku při řízení městyse zapřemýšlet. Mimochodem Kronikář Ottokar Štýrský uvádí, že 12. července 1260 v bitvě u Kressenbrunnu poprvé zavlál nad hlavami vojáků českého krále a moravského markraběte Přemysla Otakara II. modrý prapor s bíločervenou šachovanou orlicí. Existuje však skupina popletů, která chce prastarý symbol z 13. století zašlapat a nahradit ho paskvilem bez historické a vexilologické hodnoty, aby pokud možno z tradičních moravských barev bílé, červené a modré nezůstal na kameni kámen.

Obskurní spolek Moravská národní obec i před upozornění již 13 let podvádí veřejnost a zastupitele obcí propagací soukromého výtvoru v pražských barvách se znakem, který ani není moravskou orlicí, s lživým tvrzením, že se jedná o „tradiční“, „historickou“, „zemskou“ a dokonce „současně platnou“ vlajku Moravy. U tohoto obskurního spolku to nepřekvapuje. Dělá to evidentně schválně. U zastupitelů, kteří mimochodem mají možnost zjistit si podobu symbolů Moravy, to však překvapuje. I génius může udělat chybu, tím spíše každý člověk, ale jen hlupák u ní zůstává, jak kdysi pronesl Marcus Tullius Cicero, římský filozof, státník, spisovatel a rétor, 1. stol. př. n. l. Leda že by se jim ten prapor nějak zašprajcoval nebo ho tam drží nějaký ten popleta z Moravské národní obce.

Určitě nebudeme mít námitek, když tuto informaci přepošlete i dalším občanům městyse. Nevěříme totiž, že všeobecně platí, že lid chce být klamán. Od toho jsme osvětový spolek, abychom šířili osvětu, neboť se nám nelíbí a ani to nedělá dobrý dojem na zbytek světa, když určité skupiny chtějí dělat z obyvatel Moravanů hlupáky. S pozdravem a přáním „rozum do hrsti“ a šťastné ruky u volební schránky.

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 11. srpna 2022 ve 4:05

Odpověď starostovi městyse Nedvědice

Dobrý den, vážený pane starosto!

Vítáme, že jste po dlouhé době, ale přece jen, projevil zájem o tuto problematiku. Podle našeho mínění to však trvalo poněkud dlouho. Upozornění od občanů na dlouhodobé vyvěšení falešné vlajky na nedvědické radnici v poslední době přibývalo. Snad to souvisí i s rostoucím povědomím o podobě symbolů naší Moravy. Svědčí o tom i skutečnost, že mnohé obce začaly vyvěšovat skutečný moravský prapor či vlajku. Koneckonců moravskou vlajkou se zabýval i článek Historie, moravské barvy a moravská vlajka zveřejněný na stránkách Ministerstva vnitra ČR:Historie, moravské barvy a moravská vlajka

a článek Historické symboly tamtéž:Historické symboly

Na toto téma vyšly i články v časopisu veřejná správa již v roce 2013. Jedním z článků bylo vyjádření dlouholetého člena expertní skupiny pracující při Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu České republiky a archiváře Moravského zemského archivu v Brně PhDr. Ivana Štarhy (Veřejná správa číslo 9/2013) a stanovisko PhDr. Vladimíra Růžka, archiváře Odboru archivní správy a spisové služby ministerstva vnitra ČR (Veřejná správa číslo 10/2013), kterážto stanoviska měla být oporou představitelům samospráv rozhodujícím se pro vyvěšení moravské vlajky na počest učených řeckých věrozvěstů Konstantina Filozofa – sv. Cyrila a jeho bratra sv. Metoděje. Stanoviska k moravské vlajce vydala 1. června 2013 i Česká vexilologická společnost a ve stejném roce i Moravský zemský archiv. Je proto s podivem, že trvalo poměrně dlouho, než se orgány státní správy a samosprávy odhodlaly o tuto problematiku zajímat.Místo vlajky Moravy vyvěsila radnice omylem prapor politické strany

Proto osvětový spolek za Moravu přichází s osvětou, neboť jak již řekl jeden národní buditel ve druhé polovině 19. století, jen národ zachovalý a vzdělaný může míti svobodu.

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 12. srpna 2022 v 0:39

Dotaz na hejtmana Jihomoravského kraje a primátorku města Brna

Dobrý den, vážená paní primátorko, dobrý den vážený pane hejtmane!

Spolek Moravská národní obec pořádá 17. září 2022 na Moravském náměstí v Brně Den za Moravu. Z propagační pozvánky vyplývá, že: "Letošní 17. ročník se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha a primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové," jak je též přesně napsáno na stránkách Moravské národní obce. Zajímá mne i ostatní členy našeho osvětového spolku Za Moravu, v čem spočívá ona záštita, kterou se ohání Moravská národní obec.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 20. srpna 2022 ve 2:47

Odpověď asistentce hejtmana Jihomoravského kraje

Vážená paní asistentko!

Děkuji brzkou za odpověď. Den za Moravu by jistě nepostrádal význam a přínos, kdyby jej nepořádal obskurní spolek Moravská národní obec. Jak jste si mohla všimnout, Moravská národní obec zneužívá všechny akce připomínající Moravu k propagaci jimi vymyšlených neplatných symbolů Moravy. Je vůbec otázkou, zda na propagačním letáku Moravské národní obce je patřičná jakákoliv heraldická grafika v souvislosti s rokem 822, kdy heraldika ještě neexistovala (i když lze předpokládat, že nějaké symboly existovaly), natož ta miniatura vztahující se k roku 1462, konkrétně k neplatnému privilegiu. Zatímco Jihomoravský kraj aspoň použil moravskou orlicitransparent na budově Nového zemského domu v Brně

Moravská národní obec propaguje orlici žlutočerveně šachovanou. Vsadím se, že Moravská národní obec zneužije záštity k legalizaci jejich kampaně za prosazení přebarvení odvěkých symbolů Moravy: „Vidíte, kraj a magistrát podpořili nás a tento znak.“ Moravská národní obec usiluje o zažlucení moravských symbolů, případně jejich přebarvení, odbarvení a překopání k nepoznání, aby z tradiční a původní moravské symboliky nezůstal na kameni kámen. Jak jistě víte, Moravská národní obec tradičně již třináct let na svátek našich svatých věrozvěstů nabízí k vyvěšení namísto moravského praporu popsaného již v kronice Ottokara Štýrského napsané kolem roku 1305 svůj soukromý výtvor z roku 2007 se znakem na vodorovných pruzích v pražských barvách, který vlastně v celé historii Markrabství moravského či Země moravské neexistoval, a vydává jej za moravský prapor. Podvodných aktivit Moravské národní obce už si všímají i někteří novináři.Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

Proto pokládám za povinnost informovat Vás, komu vlastně poskytujete záštitu.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti a osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 24. srpna 2022 v 0:52

Upozornění Městskému úřadu Jílové u Prahy

Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto, vážení členové městské rady a městského zastupitelstva, vážení pracovníci městského úřadu!

Dostal se mi do pošty snímek z Vašeho města. Předpokládám, že je ze sobotních Středověkých slavností. V průvodu je vidět korouhev politické strany Moravané, kteroužto vymysleli popletení moravští aktivisté v roce 2007 a 22. září téhož roku si tuto podobu odhlasovali delegáti politické strany Moravané na svém stranickém sjezdu v Kojetíně. V této podobě se tento symbol vyskytl nanejvýš jako vývěska nějakého cechu v rakouském pohraničí ke konci 19. století.

Nevím, kdo Vám podstrčil tuto korouhev, ale podobnou podvodnou činnost vyvíjí na Moravě obskurní spolek Moravská národní obec, který tento symbol lživě vydává za moravský. Vychází z překroucené interpretace chybného usnesení moravského zemského sněmu z roku 1848, který vycházel z mylné domněnky o platnosti neuplatněného privilegia z roku 1462, navíc usnesení nevešlo v platnost a zůstalo pouze v podobě nepřijatého legislativního návrhu. Za historický symbol Moravy lze považovat modrý prapor s bíločerveně šachovanou orlicí doložený v kronice Ottokara Štýrského již na počátku 14. století. Pokud by Vás problematika moravské vlajky či praporu zajímala více, relevantní informace lze najít na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY v článku Moravská vlajka:Moravský prapor a jeho historie

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti (vexilologie je věda o vlajkách, praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

a člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 13. září 2022 ve 23:52

Odpověď starostovi Jílového u Prahy

Dobrý den, vážený pane starosto!

Děkuji za Vaši odpověď a předání informace. Povědomí o moravských symbolech je mezi laickou veřejností mizivé, do jisté míry i povědomí o historii Moravy vůbec. Ke zmatku přispívá i činnost naší historie neznalých nebo nedostatečně znalých aktivistů. Jak je vidět, osvěty není nikdy dost.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 14. září 2022 ve 13:03

Dodatek starostovi Jílového u Prahy

Ještě jednou dobrý den, vážený pane starosto!

Dostalo se mi zprávy, že z Moravy už byl informován i šéf agentury, který připravoval program. Neznám ho a nemám na něj kontakt, nebyl jsem o zákulisí akce informován. Doufám, že mu moje oznámení nezpůsobí nějaké problémy. Nerad bych mu podkopl nohy, neboť sám byl naštvaný, že ho podvedli, protože mu nakukali, že je to historická vlajka. Příště by jim to pochopitelně už nedovolil a na další akci by si to pohlídal, možná na rozdíl od někoho jiného neinformovaného, který by se mohl opět nechat napálit. On něco o nějakých podvodných moravistech určitě nemohl tušit. Ostatně nebyl sám. Na Moravě se nechalo napálit mnoho radnic, jak je zřetelné z tohoto odkazu:Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

Obskurní spolek Moravská národní obec navíc lže o počtu radnic, které vyvěsili ten jejich výtvor. Je jich naštěstí sotva pětina, ale i tak už podvodníci z Moravské národní obce způsobili pěkný zmatek.

Děkuji předem za pochopení a přeji akci i jejímu přípravnému týmu hodně úspěchů.

S pozdravem a přáním klidných dnů

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 15. září 2022 ve 12:26

Upozornění redakci Zprávy z Moravy

Dobrý den!

Je sice hezké, že informujete o dění na Moravě, ale padám ze židle pokaždé, když vidím články zmiňující moravskou vlajku a místo ní tam vidím žlutočervený soukromý výtvor skupiny aktivistů. Pokud chce někdo hájit historická práva Moravy, měl by napřed o Moravě něco vědět, a to včetně podoby moravských symbolů. Už z logiky věci by mělo vyplývat, že například na schůzi domovního výboru nerozhodujeme o podobě státní vlajky, stejně tak spolek pěstitelů kedluben nerozhoduje o symbolech obce. Podobně je to i s Moravskou národní obcí, která každoročně počátkem července nabízí radnicím k vyvěšení prapor v pražských barvách, který si na svém vnitřním sjezdu strany odhlasovala politická strana Moravané. Že jej chybně nazvala moravským, je jiná věc. Skutečností však zůstává, že politická strana může hlasováním rozhodovat o svých stranických věcech, ale nikoliv o věcech, které již dávno rozhodla sama historie. Podobu historických symbolů můžete najít na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY.Morava - Symboly

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

člen osvětového spolku Za Moravu

člen České vexilologické společnosti (vexilologie je věda o vlajkách, praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 17. října 2022 ve 12:10

Upozornění na dezinformace v deníku Právo 2023

Dobrý den!

Dne 11. března 2023 deník Právo otiskl článek Vladimíra Klepáče Vlajku Moravy si vybojovala veřejnost.

Už sám nadpis není pravdivý, stejně jako několik dalších informací od obskurního spolku Moravské národní obce. Veřejnost na iniciativě skupiny poslanců má pramalou zásluhu. Návrh je zatím předložený k připomínkovému řízení a pochopitelně obsahuje heraldické varianty zemských praporů Čech, Moravy a Slezska, kdovíproč nazvaný paní Holaňovou markraběcí standarta. Je sice pravda, že dříve se jednalo o osobní symboly panovníků, nicméně později se dědily jejich dalšími následníky a tím s staly prapory země, tedy v případě Moravy prapory Markrabství moravského. O další vlajce se nedá říci, že se jedná o vlajku moravskou, nýbrž o prapor politické strany Moravané, který si delegáti této politické strany odhlasovali na svém interním stranickém sjezdu v Kojetíně dne 22. září 2007 (byl jsem přítomen). Problém je v tom, že tato strana ani jiný spolek nemá mandát rozhodovat o historických symbolech Moravy, které existují od 13. století a nepotřebují žádné inovace, úpravy či překopávání ze strany samozvaných "uměleckých" výtvarníků a tvůrců. Tak jako spolek pěstitelů kedluben nemůže rozhodovat o vlajce obce, ale pouze o vlajce svého spolku pěstitelů kedluben, též politická strana může rozhodovat pouze o symbolech své politické strany. Tak jako je každému troubovi jasné, že o státní vlajce republiky nemůže rozhodovat každý, kdo si vzpomene, je s podivem, že u vlajky historické země to nikomu nevadí. Další blud se týká počtu obcí, které údajně vyvěsí vlajku Moravy. Osvětový spolek Za Moravu provedl v roce 2020, 2021 a 2022 mapování ve vybraných částech Moravy a výsledkem bylo zjištění, že vyvěšena byla přesně pětina množství, které lživě uvádí Moravská národní obec. Obce se mnohdy od vyvěšování vlajek či praporů odklánějí právě z toho důvodu, že byly obelhány Moravskou národní obcí, která k vyvěšování obcím nabízela falešnou vlajku, kterou slovanští Moravané koncem 19. století jednoznačně odmítali. Přestože byli redaktoři upozorňováni na chyby a šíření dezinformací, některé deníky v tom pokračují. Nabádání, že radnice mají vyvěšovat vlajku, která je jim bližší, absolutně nerespektuje historická fakta a svědčí o neznalosti historie Moravy, zejména jejích symbolů.

Rovněž takzvaná učebnice, na jejímž vzniku se podílela Moravská národní obec, nemůže být plnohodnotnou učebnicí. Je v ní velmi mnoho chyb a budí dojem, že vznikla jen proto, aby propagovala inovované a přebarvené symboly Moravy.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti (vexilologie je věda vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 12. března 2023 ve 4:20

Upozornění redaktorům deníku Lidovky.cz

Dobrý den, vážení přátelé!

V článku "Náprava historické křivdy." Nad Moravou má zavlát nová zemská vlajka, jak bude vypadat? je použit chybný ilustrační snímek. Návrh iniciativní skupiny poslanců je celkem jasný a s tím soukromým výtvorem diletantského spolku ultramoravských aktivistů nepočítá. Žlutočervený prapor se znakem uprostřed, tedy přesněji pražský prapor s neplatným znakem, který neobsahuje ani moravské barvy a dokonce ani moravskou orlici, nýbrž žlutočervenou, je novotvar z roku 2007 který nemá žádnou historickou ani vexilologickou hodnotu.

Není rovněž tak docela pravdou, že se jedná o dosud neexistující symboly. Není sice výslovně uvedeno, že jsou kodifikovány vlajky historických zemí, nicméně vexilologické symboly historických zemí jsou součástí oficiálních krajských praporů, kdy v horní žerďové čtvrtině je symbol té historické země, na jejímž území kraj většinově leží.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 21. března 2023 ve 20:11

Upozornění redaktorovi deníku Lidovky.cz

Dobrý den, vážený pane redaktore!

Jeden z pracovníků Moravského zemského archivu mi poslal odkaz na finální podobu článku o moravských symbolech na Lidovky.cz.

Bohužel musím konstatovat, že to opět není ono. Opakuje se tam chyba, že ve spojitosti s pojmem "moravská vlajka" je spojeno ilustrační foto s vlajkou nikoliv moravskou vlajkou, ale žlutočerveným praporem politické strany Moravané, respektive praporem Moravské národní obce, novodobým to "vynálezem" ultramoravských aktivistů. Obzvláště obskurní spolek Moravská národní obec jej nepravdivě vydává za moravskou vlajku. Stejně zavádějící je i ten nadpis: Moravská vlajka má "pražské" barvy. Je souborem všech historických omylů, vysvětluje expert.

Když už byly použity uvozovky, měly být použity u slova "moravská, nikoliv u slova „pražská“ ve spojitosti s barvami žlutou a červenou, které jsou oficiálními barvami hlavního města Prahy. Praha na rozdíl od Moravy má vlajku definovanou právním předpisem. Oficiálně platný prapor Prahy pokračuje z tradic barev používaných již od 15. století. Na rozdíl od Moravy Praha barvy žlutou a červenou ve znaku skutečně dlouhodobě používala. Fridrich III. vydal 9. června 1475 listinu, kterou polepšil, tedy rozhojnil znak, přidal helm s císařskou korunou, drženou dvěma lvy. Součástí byla také změna tinktury hradební zdi a věží stříbrné na zlatou kromě cimbuří. Takto upravený znak ovšem na rozdíl od podobného moravského případu skutečně nabyl platnosti, a to o necelé dva roky později, když jej 18. dubna roku 1477 potvrdil a ze své královské moci udělil český král Vladislav II. Od té doby se znak popisoval jako červený štít se zlatou, z kvádrů budovanou hradební zdí a stříbrným cimbuřím, na štítu s kolčím helmem s pokryvadly zlatými, červenými a bílými, se zlatou císařskou korunou nad helmem drženou dvěma bílými lvy. Takto je znak také namalován uprostřed privilegií z let 1475 a 1477. Tento znak je doložen na nových pečetidlech z let 1477 a a 1615. Listinou z 20. dubna 1649 pak přibyla ruka s mečem v bráně. Barvy Prahy červenou a žlutou jako takové určil v roce 1886 v duchu tehdejších zvyklostí pražský archivář Josef Emler.

Nikdy jsem neřekl, že moravská vlajka má pražské barvy. Pražské barvy má vlajka žlutočervená, tedy vlajka politické strany Moravané, respektive Moravské národní obce, nikoliv moravská. Jak už jistě víte, odmítám onu žlutočervenou vlajku považovat za moravskou, neboť hlasování jedné malé politické strany o soukromém diletantském výtvoru na svém vnitřním stranickém sjezdu logicky nemůže být uznáno za legalizaci symbolu historické země. Pražské barvy tedy obsahuje výtvor z roku 2007 s nepatřičným znakem uprostřed v podobě modrého štítu položeného na pruhy žlutý a červený, na němž dokonce ani není moravská orlice, nýbrž orlice žlutočervená, nikoliv moravská vlajka, která má být modrá.Historické symboly

Historie, moravské barvy a moravská vlajka

Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

(v příloze stránka z časopisu Vexilologie č. 169, kde z obrazové přílohy je zřejmé, která je správná moravská vlajka a u které se jedná pouze o vlajku dle představ Moravské národní obce.

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 9. dubna 2023 v 11:59

Dopis pražskému výrobci vlajek 2023 č. 1

Dobrý den,

náhodou jsem zabrousil na Váš web a musím Vás upozornit na hrubé nedostatky v popiscích vlajek na něm. Myslím, že jsou tyto velmi zavádějící a nesvědčí ani trochu o profesionalitě z vaší strany. Omlouvám se, že to musím takto psát.

První vlajka zleva, tedy ona modrá, jako symbol Moravy pochází z pol. 13.století, nosila ji již moravská markrabata. Celoročně tyto vlajky vlají na hradech Veveří či Pernštejn. Symbol je součástí velkého státního znaku.

Vlajka uprostřed je novotvar - nikoli "tradiční" jak uvádíte - pocházející z toku 2007, kde si ji na sjezdu pol. strany Moravané odhlasovali jako "jejich" moravskou vlajku. Je to paskvil z vexiliologického hlediska, v přímém rozporu se státními symboly a navíc, podvodně nabízený samosprávám po Moravě jako moravský symbol. Historik dr. Růžek toto popsal pro Veřejnou správu.Historické symboly

Vlajka o dvou pruzích vpravo je vlajkou hl. města Prahy. Ano, byla v minulosti používána jako symbol na Moravě, ovšem pouze moravskými Němci a nepřáteli vznikajícího Československa. Také pod ní mašírovali moravští Němci do wehrmachtu.

Pevně věřím, že nechcete svým zákazníkům podávat takto zavádějící informace a mást veřejnost.

Možná Vaší pozornosti neuniklo, že je v současnosti připravován zákon o symbolech historických zemí ČR. Ona modrá, prvně jmenovaná je v tomto návrhu jako shodná se symbolem na velkém státním znaku. Ony dvě ostatní se mají dle svých tvůrců od státních barev lišit. Proč se mají lišit?

Přeji hezký den

Pavel M. Josífek

Odesláno 27. dubna 2023 v 9:05

Upozornění starostovi a místostarostům Městské části Brno-Kohoutovice

Vážený pane starosto, vážení místostarostové!

Náš osvětový spolek Za Moravu byl upozorněn na chybné vyvěšení vlajek na Úřadu městské části Brno-Kohoutovice.

Vyvěšuje-li se na území ČR státní vlajka České republiky současně s jinými vlajkami, umístí se státní vlajka České republiky podle zákona o užívání státních symbolů ČR č. 352/2001 Sb. vždy na nejčestnější místo z čelního pohledu na objekt.

V případě vyvěšení méně než 6 vlajek neplatí, že nejčestnější místo je první vlevo, ale uprostřed při vyvěšení 3 a 5 vlajek, vlevo prostřední dvojice, tedy druhé zleva při vyvěšení 4 vlajek, vlevo při vyvěšení 2 vlajek.

Ve vašem případě má být vlajka ČR uprostřed, dále následuje pořadí dle hierarchie vlajek střídavě vlevo a vpravo. Pokud se jedná o mezinárodní návštěvu, vlajka jiného státu má být umístěna při vyvěšení 5 vlajek druhá zleva, jinak se vlajka cizího státu nevyvěšuje, neboť v případě budov státní správy se jedná o projev státní suverenity. Další v hierarchii je vlajka EU (pokud ta modrá na snímku opravdu patří EU), má být čtvrtá zleva. Další je vlajka městské části, ta by měla být první zleva. Žlutočervená vlajka jakožto vlajka politické strany na budovu státní správy nepatří. Pokud byste chtěli vyvěsit vlajku Moravy, to je možné, ovšem dokud nebude uzákoněno zemské zřízení, vlajka naší Moravy se bohužel umísťuje až za vlajky oficiálních celků územního členění státu. Vlajka Moravy je modrá s červenobíle šachovanou orlicí, nikoliv ten soukromý výtvor moravských aktivistů z roku 2007, kdy na vlajku hlavního města Prahy umístili znak s orlicí, která dokonce ani není moravská, nýbrž žlutočervená. Pokud vám nabídla Moravská národní obec v rámci své vlajkové aktivity k vyvěšení žlutočervenou vlajku, jde o podvod. Vlajka, kterou si politická strana Moravané v podobě znaku na vodorovných pruzích vytvořila a odhlasovala na svém stranickém sjezdu v Kojetíně, se logicky tímto nemůže stát vlajkou Moravy. Je to stejné, jako by si např. spolek zahrádkářů v Kohoutovicích odhlasoval vlajku a vydával ji za vlajku Kohoutovic. Tak to opravdu nefunguje.

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně praporů se kdykoliv obraťte.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

člen České vexilologické společnosti (vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 14. června 2023 ve 3:09

Odpověď starostovi Městské části Brno-Kohoutovice

Dobrý den, vážený pane Hruško!

Pokud Vás odbor vnitřních věcí ubezpečil, že je to správně, tak se určitě mýlí, protože Zákon č. 352/2001 Sb. o používání státních symbolů České republiky v § 8, odst. (1) to popisuje přesně tak, jak jsem psal. Pro 5 vlajek platí písmeno b). Stejným způsobem se postupuje v případě odst. (2).

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 14. června 2023 ve 22:05

Upozornění radním města Jihlavy

Vážený pane primátore, vážení náměstci primátora, vážení radní města Jihlavy!

Dostalo se mi informace, že jste se přihlásili k iniciativě Moravské národní obce "vyvěšování moravských vlajek". Problémem této akce je šíření vlajek, které jsou soukromým výtvorem skupiny aktivistů z roku 2007 postrádajícím jakoukoliv historickou a vexilologickou hodnotu. Tento spolek tedy podstrkuje radnicím k vyvěšení falešnou vlajku lživě vydávanou za moravskou. Moravská národní obec vychází z neplatného středověkého privilegia a z usnesení zemského sněmu z roku 1848, který se nechal inspirovat mylnou domněnkou A. V. Šembery, kteréžto usnesení rovněž nevešlo v platnost. Tento spolek si z historie vyzobává střípky vytržené z kontextu a zamlčuje mnohá fakta o symbolech Moravy. Přestože byl tento spolek informován o podobě skutečných moravských symbolů, v podvodné činnosti pokračuje a zneužívá malého povědomí o historii moravských symbolů. Už si toho všímají i sdělovací prostředky.Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

A to ještě novinář a expert nevědí, že Moravská národní obec podvádí, když lživě informuje o počtu obcí, které údajně vyvěšují ten žlutočervený výtvor, údajně moravskou vlajku. V letech 2020, 2021 a 2022 z počtu, který na svých stránkách v interaktivní mapce i v seznamu obcí lživě uváděla Moravská národní obec coby vyvěšovatele údajné "moravské" vlajky, z obcí, které byly na východní Moravě zmonitorovány, vyvěsila žlutočervený prapor pouze pětina. To také proto, že mnohé obce si zjistily skutečný stav věcí a vyvěsily buď správnou moravskou vlajku (modrou s červenobíle šachovanou orlicí) nebo žádnou.Místo vlajky Moravy vyvěsila radnice omylem prapor politické strany

Samozřejmě že tento spolek nemá mandát rozhodovat o podobě symbolů, o kterých již rozhodla sama historie a nikdo je nepověřil měnit, přebarvovat a překopávat k nepoznání zděděné tradiční několikasetleté moravské symboly tak, aby z původní ideální podoby nezůstal na kameni kámen. Je to stejné, jako kdyby si spolek zahrádkářů ve Vašem městě odhlasoval vlajku např. se čtyřmi poli, dvěma žlutými a dvěma červenými, se dvěma červenými ježky a dvěma žlutými lvy, a vydával ji za vlajku města. Tak to opravdu nefunguje. Informace o podobě moravských symbolů je možné najít na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY.Morava - Symboly

V případě jakéhokoliv dotazu se s důvěrou obraťte!

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 16. června 2023 ve 22:00

Upozornění zastupitelům města Dačic

Vážený pane starosto, vážení místostarostové, vážení zastupitelé, vážení pracovníci městského úřadu!

Dostalo se nám informace, že jste se přihlásili k iniciativě Moravské národní obce "vyvěšování moravských vlajek". Jako moravští patrioti bychom takovou iniciativu vítali, Problémem této akce však je šíření vlajek, které doporučuje k vyvěšení spolek Moravská národní obec. Tento spolek totiž podstrkuje radnicím k vyvěšení falešnou vlajku lživě vydávanou za moravskou. Moravská národní obec vychází z neplatného středověkého privilegia a z usnesení zemského sněmu z roku 1848, který se nechal inspirovat mylnou domněnkou A. V. Šembery, kteréžto usnesení rovněž nevešlo v platnost. Tento spolek si z historie vyzobává střípky vytržené z kontextu a zamlčuje mnohá fakta o symbolech Moravy. Výsledkem je exemplář vlajky, který je soukromým výtvorem skupiny aktivistů z roku 2007 postrádajícím jakoukoliv historickou a vexilologickou hodnotu. Přestože byl tento spolek informován o podobě skutečných moravských symbolů, v podvodné činnosti pokračuje a zneužívá malého povědomí o historii moravských symbolů. Už si toho všímají i sdělovací prostředky.Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

A to ještě novinář a expert nevědí, že Moravská národní obec podvádí, když lživě informuje o počtu obcí, které údajně vyvěšují ten žlutočervený výtvor, údajně moravskou vlajku. V letech 2020, 2021 a 2022 z počtu, který na svých stránkách v interaktivní mapce i v seznamu obcí lživě uváděla Moravská národní obec coby vyvěšovatele údajné "moravské" vlajky, z obcí, které byly na východní Moravě zmonitorovány, vyvěsila žlutočervený prapor pouze pětina. To také proto, že mnohé obce si zjistily skutečný stav věcí a vyvěsily buď správnou moravskou vlajku (modrou s červenobíle šachovanou orlicí) nebo žádnou.Místo vlajky Moravy vyvěsila radnice omylem prapor politické strany

Samozřejmě že tento spolek nemá mandát rozhodovat o podobě symbolů, o kterých již rozhodla sama historie a nikdo je nepověřil měnit, přebarvovat a překopávat k nepoznání zděděné tradiční několikasetleté moravské symboly tak, aby z původní ideální podoby nezůstal na kameni kámen. Je to stejné, jako kdyby si spolek zahrádkářů ve Vašem městě odhlasoval vlajku např. se dvěma vodorovnými pruhy bílým a modrým, se znakem uprostřed, kde na modrém štítu je bílá růže s bílou literou a bílou korunou, a vydával ji za vlajku města. Tak to opravdu nefunguje. Informace o podobě moravských symbolů je možné najít na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY.Morava - Symboly

V případě jakéhokoliv dotazu se s důvěrou obraťte!

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 30. června 2023 ve 1:30

Představitelům měst a obcí 2023 č. 1

Vážení představitelé měst a obcí!

Dostalo se nám informace, že jste se přihlásili k iniciativě Moravské národní obce "vyvěšování moravských vlajek". Jako moravští patrioti bychom takovou iniciativu vítali. Problémem této akce však je šíření vlajek, které doporučuje k vyvěšení spolek Moravská národní obec zejména městům a obcím, které se k této iniciativě přihlásily nově. Tento spolek totiž podstrkuje radnicím k vyvěšení falešnou vlajku lživě vydávanou za moravskou. Místo správné modré vlajky s bíločerveně šachovanou orlicí Moravská národní obec doporučuje k vyvěšení vlajku se dvěma vodorovnými pruhy žlutým a červeným, tedy v pražských barvách, a s nepatřičným znakem uprostřed s orlicí, ovšem nikoliv moravskou, nýbrž žlutočerveně šachovanou. Tento novotvar údajně mající připomínat historickou zemi Moravu tedy paradoxně neobsahuje ani moravské barvy ani moravskou orlici. Moravská národní obec vychází z neplatného středověkého privilegia a z usnesení zemského sněmu z roku 1848, který se nechal inspirovat mylnou domněnkou A. V. Šembery, kteréžto usnesení rovněž nevešlo v platnost. Tento spolek si z historie vyzobává střípky vytržené z kontextu a zamlčuje mnohá fakta o symbolech Moravy. Výsledkem je exemplář vlajky, který v jimi propagované podobě je soukromým výtvorem skupiny aktivistů z roku 2007 postrádajícím jakoukoliv historickou a vexilologickou hodnotu. Přestože byl tento spolek mnohokrát informován o podobě skutečných moravských symbolů, v podvodné činnosti pokračuje a zneužívá malého povědomí o historii moravských symbolů. Už si toho všímají i sdělovací prostředky.Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

A to ještě novinář a expert nevědí, že Moravská národní obec podvádí, když lživě informuje o počtu obcí, které údajně vyvěšují ten žlutočervený výtvor, údajně moravskou vlajku. V letech 2020, 2021 a 2022 z počtu, který na svých stránkách v interaktivní mapce i v seznamu obcí lživě uváděla Moravská národní obec coby vyvěšovatele údajné "moravské" vlajky, z obcí, které byly na východní Moravě zmonitorovány, vyvěsila žlutočervený prapor pouze pětina. To také proto, že mnohé obce si zjistily skutečný stav věcí a vyvěsily buď správnou moravskou vlajku (modrou s červenobíle šachovanou orlicí) nebo žádnou.Místo vlajky Moravy vyvěsila radnice omylem prapor politické strany

Samozřejmě že tento spolek nemá mandát rozhodovat o podobě symbolů, o kterých již rozhodla sama historie a nikdo je nepověřil měnit, přebarvovat a překopávat k nepoznání zděděné tradiční několikasetleté moravské symboly tak, aby z původní ideální podoby nezůstal na kameni kámen. Je to stejné, jako kdyby si např. spolek zahrádkářů ve Vašem městě či obci odhlasoval svoji vlajku se svými výpěstky a vydával ji za vlajku města či obce. Tak to opravdu nefunguje. Informace o podobě moravských symbolů je možné najít na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY.Morava - Symboly

Pokud tedy chcete důstojným způsobem připomenout památku našich světců, patronů Moravy, přivítáme, když vyvěsíte skutečnou moravskou vlajku nebo prapor.

V případě jakéhokoliv dotazu se s důvěrou obraťte!

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesíláno od 30. června 2023 do 3. července 2023

Odpověď starostovi Bystřice pod Hostýnem

Dobrý den, vážený pane starosto!

Velmi děkuji za Vaši odpověď i za Vaši informaci.

Jako ctitel historie, obzvláště té moravské, ctím také její odvěké symboly. Např. Moravský prapor v barevném provedení zmiňuje veršovaná kronika Ottokara Štýrského ze samého počátku 14. století (kolem roku 1305), v níž je popisována bitva u Kressenbrunnu z 12. července 1260. Její autor, pobočník krále Bély IV. Jindřich Preissler popsal kromě praporu Čech i prapor Moravy jako prapor s červeno-bíle šachovanou orlicí.

Moravské symboly nejsou soukromou záležitostí nějakého spolku či strany, jako např. Moravské národní obce nebo politické strany Moravané, aby je měnily podle své libovůle. Moravské symboly vznikly tak, že se od určité doby začaly dědit jako dědictví. Pokud nějaké symboly kterýkoliv jednotlivec nebo spolek vytvoří, pak je může považovat pouze za svoje soukromé, klubové spolkové či stranické, v žádném případě však ne za moravské. Ty moravské už totiž dávno existují, a dost dlouho na to, aby se měnily jen tak z rozmaru toho, kdo si momentálně vzpomene, že je nutné je změnit.

Co se týká umělého novodobého žlutočerveného výtvoru s nepatřičným znakem, který dnešní ultramoravští aktivisté vyvěšují a vydávají za "moravskou historickou vlajku", tak je třeba upozornit na to, že takováto vlajka se nikdy za oficiální politické existence Moravy nevyvěšovala se znakem, neboť to by bylo protizákonné. Zemský znak směl být používán pouze na základě svolení ministerstva vnitra. Vlajková iniciativa by se neměla zakládat na lžích a neměl by se ten jejich soukromý symbol podstrkovat komukoliv jinému na základě výmyslů nebo účelově překroucených faktů. Sám nechápu potřebu toho obskurního spolku šířit falešnou vlajku, což je jeho stěžejní činností. Proto rozumím Vašemu sdělení, že bude lepší raději nevyvěsit nic, když už Moravská národní obec není ochotná nabídnout relevantní symboly, kterými by bylo možné důstojně uctít památku našich svatých věrozvěstů, patronů Moravy. Jak ty symboly vypadají, je ostatně vidět na platném státním znaku a oficiálních krajských praporech, kde v horním žerďovém čtvrtinovém poli je symbol té historické země, na jejímž území kraj většinově leží. Žádné vodorovné pruhy žlutý a červený s neplatným znakem uprostřed tam pochopitelně nejsou. Také se domnívám, že než vyvěšovat na budově veřejné správy nesmysl, tak raději nic. Bylo by to jenom na ostudu.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 3. července 2023 v 11:05

Redaktorům České televize Brno

Dobrý den, vážení redaktoři České televize Brno!

Tak jako deset let dozadu, i letos Moravská národní obec nabádá radnice k vyvěšování moravské vlajky. Kdyby se opravdu jednalo o vlajku moravskou, jako ctitel historie bych takovou iniciativu i přivítal. Problémem této akce však je šíření vlajek, které jsou soukromým výtvorem skupiny aktivistů z roku 2007 postrádajícím jakoukoliv historickou a vexilologickou hodnotu. Tento spolek tedy podstrkuje radnicím k vyvěšení falešnou vlajku lživě vydávanou za moravskou. Moravská národní obec vychází z neplatného středověkého privilegia a z usnesení zemského sněmu z roku 1848, který se nechal inspirovat mylnou domněnkou A. V. Šembery, kteréžto usnesení rovněž nevešlo v platnost. Tento spolek si z historie vyzobává střípky vytržené z kontextu a zamlčuje mnohá fakta o symbolech Moravy. Přestože byl tento spolek informován o podobě skutečných moravských symbolů, v podvodné činnosti pokračuje a zneužívá malého povědomí o historii moravských symbolů. Už si toho všímají i sdělovací prostředky, bohužel jen některé.Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

O vlajce, kterou doporučuje k vyvěšení Moravská národní obec, se nedá říci, že se jedná o vlajku moravskou, nýbrž o prapor politické strany Moravané, který si delegáti této politické strany odhlasovali na svém interním stranickém sjezdu v Kojetíně dne 22. září 2007 (byl jsem přítomen). Problém je v tom, že tato strana ani jiný spolek nemá mandát rozhodovat o historických symbolech Moravy, které existují od 13. století a nepotřebují žádné inovace, úpravy či překopávání ze strany samozvaných "uměleckých" výtvarníků a tvůrců. Tak jako spolek pěstitelů kedluben nemůže rozhodovat o vlajce obce, ale pouze o vlajce svého spolku pěstitelů kedluben, též politická strana může rozhodovat pouze o symbolech své politické strany. Tak jako je každému troubovi jasné, že o státní vlajce republiky nemůže rozhodovat každý, kdo si vzpomene, je s podivem, že u vlajky historické země to téměř nikomu nevadí.

Další blud se týká počtu obcí, které údajně vyvěsí vlajku Moravy. Osvětový spolek Za Moravu provedl v roce 2020, 2021 a 2022 mapování ve vybraných částech Moravy a výsledkem bylo zjištění, že vyvěšena byla přesně pětina množství, které lživě uvádí Moravská národní obec. Obce se mnohdy od vyvěšování vlajek či praporů odklánějí právě z toho důvodu, že byly obelhány Moravskou národní obcí, která k vyvěšování obcím nabízela falešnou vlajku, kterou slovanští Moravané koncem 19. století jednoznačně odmítali. Přestože byli redaktoři upozorňováni na chyby a šíření dezinformací, některé deníky v tom pokračují. Nabádání, že radnice mají vyvěšovat vlajku, která je jim bližší, absolutně nerespektuje historická fakta a svědčí o neznalosti historie Moravy, zejména jejích symbolů.

V případě jakéhokoliv dotazu se s důvěrou obraťte!

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen osvětového spolku Za Moravu

člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 3. července 2023 v 16:11

Redaktorům deníku Právo

Vážení redaktoři deníku Právo!

V pondělí 3. července 2023 zveřejnil deník Právo pro region Moravu a Slezsko na str. 15 další dezinformační článek Vladimíra Klepáče, že rekordních 1600 radnic vyvěsí 5. července moravskou vlajku. Již předem mohu tvrdit, že jich nebude v žádném případě 1600, ale jako každým rokem, kdy osvětový spolek Za Moravu monitoruje vybrané části území Moravy, jich bude pětina z počtu, který lživě uvádí na svých stránkách obskurní spolek Moravská národní obec. Na těchto stránkách byste také moravskou vlajku hledali marně. Stránky včetně interaktivní mapky údajných vyvěšovatelů jsou plné soukromého výtvoru ultramoravských aktivistů z roku 2007, kde na vodorovných pruzích v pražských, nikoliv tedy moravských barvách je umístěn znak, na kterém dokonce není ani moravská orlice, ale orlice žlutočervená. Přestože má akce vlajkové iniciativy připomínat svátek patronů Moravy, tento paskvil bez historické a vexilologické hodnoty tak paradoxně neobsahuje ani moravské barvy ani moravskou orlici. Není rovněž pravdou, že pořadatelé nechávají výběr, jestli vyvěsí vlajku moravskou nebo vlajku politické strany Moravané na radnicích. Od starostů mám zprávy, že jim je doporučována vlajka politické strany Moravané, potažmo spolková vlajka Moravské národní obce, což jedno jest. Tímto je zcela chybné i ilustrační foto článku kdoví z kterého roku. Už si toho všímají i sdělovací prostředky, bohužel zatím jen některé.Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

Deník Právo v tomto zůstává pozadu a skáče na lep podvodnému jednání Moravské národní obce, která vydává za moravskou vlajku něco, co jí nikdy nebylo, není a ani nebude.

A proč vyvěšených vlajek bude tak jako za poslední léta opět zhruba pětina? Protože řada podvedených radnic už si zjistila relevantní informace o skutečné podobě moravských symbolů a vyvěsí buď správnou moravskou vlajku (modrou s červenobíle šachovanou orlicí) nebo žádnou.Místo vlajky Moravy vyvěsila radnice omylem prapor politické strany

A tak se určitě stane, že ne všechna města uvedená v článku deníku Právo vyvěsí moravskou vlajku nebo vlajku v pražských barvách, ale pouze státní, případně městskou či obecní.

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 3. července 2023 ve 23:58

Odpověď starostovi obce Ptení

Dobrý den, vážený pane starosto!

Velmi děkuji za Vaši odpověď i za Vaši informaci.

Beru na vědomí Vaše sdělení, že se Vaše obec k žádné iniciativě nepřipojila. Vaše obec je totiž na seznamu údajných vyvěšovatelů falešné vlajky, kterou Moravská národní obec nazývá moravskou. Rovněž v interaktivní mapce údajných vyvěšovatelů na webových stránkách Moravské národní obce je k Vaší obci připojen žlutočervený praporek. Plně rozumím i Vašemu sdělení, že vzhledem k tomu, co kolem této iniciativy probíhá, se k ní Vaše obec ani nepřipojí. Když už Moravská národní obec není ochotná nabídnout relevantní symboly, kterými by bylo možné důstojně uctít památku našich svatých věrozvěstů, patronů Moravy, i já se domnívám, že než vyvěšovat na budově veřejné správy nesmysl, tak raději nic. Bylo by to jenom na ostudu.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 4. července 2023 ve 12:27

Dopis redakci CNN Prima NEWS

Dobrý den, vážená redakce CNN Prima NEWS!

Mohu Vás uklidnit, že situace, kterou popisuje Váš spolupracovník Ivan Motýl, není ani zdaleka tak dramatická, jak popisuje jeho článekKOMENTÁŘ: Na radnicích vlají moravské prapory, spíš separatistické a zatím vlastně nelegálně

Podvodnou činnost Moravské národní obce sleduji téměř od vzniku této propagandistické akce. Stačí se projet Moravou a nikde neuvidíte přes 1600 vlajek, jak informují prolhané webové stránky Moravské národní obce, ale tak nanejvýš jednu pětinu z počtu, který zveřejňuje tento obskurní spolek. Tři roky nazpět je situace stejná a letos to zatím nevypadá jinak. Je sice pravda, že nějaká část radnic jim na ty bludy skáče, ale zhruba stejný počet radnic si dovedl najít relevantní informace o podobě symbolů Moravy. Rozhodující přibližně čtyřpětinová většina se však k vlajkové iniciativě nepřipojuje.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen osvětového spolku Za Moravu,

člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 6. července 2023 v 00:04

Šéfredaktorovi Zlínského deníku

Vážený pane šéfredaktore Zlínského deníku!

V pondělí 3. července 2023 zveřejnil Zlínský deník na str. 1 článek Moravskou vlajku vyvěsí řada radnic ve Zlínském kraji. Které se připojí nově?

Již předem mohu tvrdit, že jich nebude řada, ale možná řádka, v žádném případě ne oněch 1600, jak informuje na svých stránkách Moravská národní obec, ale jako každým rokem, kdy osvětový spolek Za Moravu monitoruje vybrané části území Moravy, jich bude pětina z počtu, který lživě uvádí na svých stránkách obskurní spolek Moravská národní obec. Na těchto stránkách byste také moravskou vlajku hledali marně. Stránky včetně interaktivní mapky údajných vyvěšovatelů jsou plné soukromého výtvoru ultramoravských aktivistů z roku 2007, kde na vodorovných pruzích v pražských, nikoliv tedy moravských barvách je umístěn znak, na kterém dokonce není ani moravská orlice, ale orlice žlutočervená. Přestože má akce vlajkové iniciativy připomínat svátek patronů Moravy, tento paskvil bez historické a vexilologické hodnoty tak paradoxně neobsahuje ani moravské barvy ani moravskou orlici. Není rovněž pravdou, že pořadatelé nechávají výběr, jestli vyvěsí vlajku moravskou nebo vlajku politické strany Moravané na radnicích. Od starostů mám zprávy, že jim je doporučována vlajka politické strany Moravané, potažmo spolková vlajka Moravské národní obce, což jedno jest. Tímto je zcela chybné i ilustrační foto článku kdoví z kterého roku. Už si toho všímají i sdělovací prostředky, bohužel zatím jen některé.Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

Zlínský deník v tomto zůstává pozadu a skáče na lep podvodnému jednání Moravské národní obce, která vydává za moravskou vlajku něco, co jí nikdy nebylo, není a ani nebude. A proč vyvěšených vlajek bude tak jako za poslední léta opět zhruba pětina? Protože řada podvedených radnic už si zjistila relevantní informace o skutečné podobě moravských symbolů a vyvěsí buď správnou moravskou vlajku (modrou s červenobíle šachovanou orlicí) nebo žádnou.Místo vlajky Moravy vyvěsila radnice omylem prapor politické strany

A tak se určitě stane, že ne všechna města uvedená v článku Zlínského deníku vyvěsí moravskou vlajku nebo vlajku v pražských barvách, ale pouze státní, případně městskou či obecní.

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 6. července 2023 v 00:45

Dopis redaktorovi deníku Právo Vladimíru Klepáčovi

Dobrý den, vážený pane redaktore, v příloze přeposílám dopis redaktorům deníku Právo, který jsem odeslal 3. července 2023 krátce před půlnocí. Dnes 6. července 2023 rovněž před půlnocí jen mohu potvrdit, že můj předpoklad byl velmi přesný. Připomínat svátek patronů Moravy, mužů velmi učených, paskvilem z dílny diletantů z Moravské národní obce, je až ostudné. Šíření falešné vlajky není zrovna činnost, která by Moravě jakkoliv prospěla. Šířit dobré jméno Moravy nelze podvodem a překrucováním historie. Divím se, že těm podvodníkům z Moravské národní obce vůbec dáváte prostor a jejich pochybné aktivity stavíte do světla, jako by se jednalo o činnost záslužnou. S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen osvětového spolku Za Moravu,

člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 6. července 2023 ve 23:44

Redaktorům TVS

Dobrý den, vážení redaktoři TVS!

Tak jako deset let dozadu, i letos Moravská národní obec nabádala radnice k vyvěšování moravské vlajky. Kdyby se opravdu jednalo o vlajku moravskou, jako ctitel historie bych takovou iniciativu i přivítal. Problémem této akce však je šíření vlajek, které jsou soukromým výtvorem skupiny aktivistů z roku 2007 postrádajícím jakoukoliv historickou a vexilologickou hodnotu. Tento spolek totiž podstrkuje radnicím k vyvěšení falešnou vlajku lživě vydávanou za moravskou. Moravská národní obec vychází z neplatného středověkého privilegia a z usnesení zemského sněmu z roku 1848, který se nechal inspirovat mylnou domněnkou A. V. Šembery, kteréžto usnesení rovněž nevešlo v platnost. Tento spolek si z historie vyzobává střípky vytržené z kontextu a zamlčuje mnohá fakta o symbolech Moravy. Přestože byl tento spolek informován o podobě skutečných moravských symbolů, v podvodné činnosti pokračuje a zneužívá malého povědomí o historii moravských symbolů. Už si toho všímají i sdělovací prostředky, bohužel jen některé.Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

Vlajku, kterou doporučuje k vyvěšení Moravská národní obec, si delegáti politické strany Moravané odhlasovali na svém interním stranickém sjezdu v Kojetíně dne 22. září 2007 (byl jsem přítomen jako host). Problém je v tom, že tato strana ani jiný spolek nemá mandát rozhodovat o historických symbolech Moravy, které existují od 13. století a nepotřebují žádné inovace, úpravy, přebarvování či jiný způsob překopávání ze strany samozvaných "uměleckých" výtvarníků a tvůrců. Tak jako spolek pěstitelů kedluben nemůže rozhodovat o vlajce obce, ale pouze o vlajce svého spolku pěstitelů kedluben, též politická strana může rozhodovat pouze o symbolech své politické strany. Onen žlutočervený výtvor tedy může být nanejvýš vlajkou politické strany Moravané, případně vlajkou spolku Moravské národní obce, nikoliv vlajkou moravskou. Tak jako je každému troubovi jasné, že o státní vlajce republiky nemůže rozhodovat každý, kdo si vzpomene, je s podivem, že u vlajky historické země to téměř nikomu nevadí.

Další blud se týká počtu obcí, které údajně vyvěsí vlajku Moravy. Osvětový spolek Za Moravu provedl v roce 2020, 2021 a 2022 mapování ve vybraných částech Moravy a výsledkem bylo zjištění, že vyvěšena byla pětina množství, které lživě uvádí Moravská národní obec. Obce se mnohdy od vyvěšování vlajek či praporů odklánějí právě z toho důvodu, že byly obelhány Moravskou národní obcí, která k vyvěšování obcím nabízela falešnou vlajku, kterou slovanští Moravané koncem 19. století jednoznačně odmítali. Přestože byli redaktoři upozorňováni na chyby a šíření dezinformací, některé deníky v tom pokračují. Nabádání, že radnice mají vyvěšovat vlajku, kterou jim doporučuje Moravská národní obec, absolutně nerespektuje historická fakta a svědčí o neznalosti historie Moravy, zejména jejích symbolů.

V případě jakéhokoliv dotazu se s důvěrou obraťte!

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 7. července 2023 ve 14:57

Redaktorům regionálního vysílání ČT Brno

Dobrý den!

Právě jsem viděl reportáž o vlajkách na regionálním vysílání ČT pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Televize nezklamala, z krátké, byť odhadem dvouminutové řeči vybrala asi 10 vteřin a vyznělo to, jako by žlutočervený nesmysl byl tou správnou vlajkou a odborníci, zastánci správné vlajky, byli ojedinělí rebelanti stavící se proti národu. Soukromý výmysl logicky moravskou vlajkou být nemůže, a to dokonce ani bez nepatřičného znaku. Prapor se dvěma vodorovnými pruhy, jak bylo ukázáno v reportáži, prostě být moravskou vlajkou také být nemůže, protože se jedná o oficiální vlajku hlavního města Prahy a její použití podléhá souhlasu rady hlavního města. Žádost o souhlas s užitím vlajky Prahy předkládají státní orgány a fyzické a právnické osoby radě hlavního města Prahy prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy. Takové věci v reportáži také vůbec nezazněly. Hlavně že tam paní Holaňová listovala takzvanou učebnicí, kterou si Moravská národní obec napsala a vydala jen proto, aby mohla argumentovat, že ten jejich nesmysl je v učebnici, proto musí být správný.

O dalších podvodech týkajících se počtu údajných vyvěšovatelů ani slovo. Veřejnost tak zůstává popletena diletantskou většinou. Nesmyslné názory diletantů jsou stavěny na roveň fundovaných informací ze strany specialistů v oblasti věd historických. To nemůže televize natočit pořad, kde by tato problematika byla řádně osvětlena? Třináct let se za pomoci sdělovacích prostředků obelhává veřejnost a není síla nebo spíš zájem ty bludy vyvrátit.

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 7. července 2023 ve 18:37

Dodatek redakci CNN Prima NEWS

Dobrý den, vážená redakce, přidávám v příloze kontrolní vzorek z letošního roku 2023.

Letos jsem objel 76 měst a obcí, které byly uvedeny jako údajní vyvěšovatelé té jejich žlutočervené vlajky. Z nich modrou vyvěsilo 8 měst a obcí (10,39%), žlutočervenou 13 měst a obcí (16,88%) a žádnou z těchto dvou 56 měst a obcí (72,73%). Pokud jste si všimli že součet nesedí o jedno číslo, je to proto, že obec Tečovice šalamounsky vyvěsila obě. J.Ž.

Odesláno 7. července 2023 ve 21:10

Redakci Kroměřížský REJ

Vážená redakce!

Tak jako v minulých letech i letos dostává prostor podvodná aktivita Moravské národní obce, která šíří falešnou vlajku s tím, že se údajně jedná o vlajku moravskou. Tato vlajka s pruhy v pražských barvách a nepatřičným znakem, na kterém dokonce není ani orlice moravská, nýbrž žlutočervená, nikdy moravskou vlajkou nebyla, není a nebude. Jde o výtvor moravských aktivistů z roku 2007, když si na oficiální vlajku Prahy přidělali znak, místo toho, aby si zjistili, jak vypadají moravské barvy a zda zjednodušené prapory v zemských brvách někomu něco vůbec říkají. Toho podvodu si už začínají všímat i některé sdělovací prostředky, bohužel jen některé:Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

Další podvod se týká počtu obcí údajně vyvěšujících ten jejich nesmysl. Vyvěšených žlutočervených vlajek zdaleka nebylo přes 1600, jak dezinformuje na svých stránkách Moravská národní obec, ale přibližně pětina, a to zejména proro, že čtyři pětiny obcí už od této iniciativy dávají ruce pryč nebo si některé obce zjistily relevantní informace o moravských symbolech a vyvěšují skutečnou moravskou vlajku, tedy modrou s moravskou orlicí.

S případným dotazem nebo žádostí o podrobnější informace se s důvěrou obraťte.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen osvětového spolku Za Moravu

člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 10. července 2023 ve 23:26

Upozornění Římskokatolické farnosti ve Vnorovech

Dobrý den, vážení přátelé!

Dne 5. července 2023 na den našich svatých věrozvěstů byl na věži kostela ve Vnorovech vyvěšen žlutočervený prapor se znakem uprostřed, pravděpodobně v dobré víře, že se jedná o prapor Moravy. Jako člen osvětového spolku Za Moravu a zároveň jako člen České vexilologické společnosti (vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování) cítím povinnost Vás informovat, že se zřejmě tento falešný prapor k Vám dostal nějakým způsobem ať už přes kohokoliv od Moravské národní obce. Tento obskurní spolek se totiž zabývá především šířením jimi vymyšlených symbolů podle neplatného středověkého privilegia a rovněž neplatného usnesení selského zemského sněmu z roku 1848. Tento prapor byl vymyšlen moravskými aktivisty v roce 2007, když na prapor v pražských barvách byl položen nepatřičný znak s orlicí, ovšem nikoliv moravskou, ale žlutočervenou. 22. září 2007 si tento prapor odhlasovala politická strana Moravané jako údajně prapor Moravy, ovšem strana si může rozhodovat pouze o vlastních symbolech, nikoliv o symbolech země, o kterých rozhodla již sama historie. Upozornění posílám s předstihem, abyste si mohli zjistit relevantní informace a příště uctít památku patronů Moravy případným vyvěšením správného praporu, tedy modrého s bíločerveně šachovanou orlicí.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 10. července 2023 ve 21:32

Představitelům měst a obcí 2023 č. 2

Vážení představitelé měst a obcí!

Zaznamenali jsme, že jste se přihlásili k iniciativě Moravské národní obce "vyvěšování moravských vlajek". Jako moravští patrioti bychom takovou iniciativu vítali. Problémem této akce však je šíření vlajek, které doporučuje k vyvěšení spolek Moravská národní obec zejména městům a obcím, které se k této iniciativě přihlásily nově. Tento spolek totiž podstrkuje radnicím k vyvěšení falešnou vlajku lživě vydávanou za moravskou. Místo správné modré vlajky s bíločerveně šachovanou orlicí Moravská národní obec doporučuje k vyvěšení vlajku se dvěma vodorovnými pruhy žlutým a červeným, tedy v pražských barvách, a s nepatřičným znakem uprostřed s orlicí, ovšem nikoliv moravskou, nýbrž žlutočerveně šachovanou. Tento novotvar údajně mající připomínat historickou zemi Moravu tedy paradoxně neobsahuje ani moravské barvy ani moravskou orlici. Moravská národní obec vychází z neplatného středověkého privilegia a z usnesení zemského sněmu z roku 1848, který se nechal inspirovat mylnou domněnkou A. V. Šembery, kteréžto usnesení rovněž nevešlo v platnost. Tento spolek si z historie vyzobává střípky vytržené z kontextu a zamlčuje mnohá fakta o symbolech Moravy. Výsledkem je exemplář vlajky, který v jimi propagované podobě je soukromým výtvorem skupiny aktivistů z roku 2007 postrádajícím jakoukoliv historickou a vexilologickou hodnotu. Přestože byl tento spolek mnohokrát informován o podobě skutečných moravských symbolů, v podvodné činnosti pokračuje a zneužívá malého povědomí o historii moravských symbolů. Už si toho všímají i sdělovací prostředky.Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

A to ještě novinář a expert nevědí, že Moravská národní obec podvádí, když lživě informuje o počtu obcí, které údajně vyvěšují ten žlutočervený výtvor, údajně moravskou vlajku. V letech 2020, 2021, 2022 a 2023 z počtu, který na svých stránkách v interaktivní mapce i v seznamu obcí lživě uváděla Moravská národní obec coby vyvěšovatele údajné "moravské" vlajky, z obcí, které byly na východní Moravě zmonitorovány, vyvěsila žlutočervený prapor pouze pětina. To také proto, že mnohé obce si zjistily skutečný stav věcí a vyvěsily buď správnou moravskou vlajku (modrou s červenobíle šachovanou orlicí) nebo žádnou.Místo vlajky Moravy vyvěsila radnice omylem prapor politické strany

Samozřejmě že tento spolek nemá mandát rozhodovat o podobě symbolů, o kterých již rozhodla sama historie a nikdo je nepověřil měnit, přebarvovat a překopávat k nepoznání zděděné tradiční několikasetleté moravské symboly tak, aby z původní ideální podoby nezůstal na kameni kámen. Je to stejné, jako kdyby si např. spolek zahrádkářů ve Vašem městě či obci odhlasoval svoji vlajku se svými výpěstky a vydával ji za vlajku města či obce. Tak to opravdu nefunguje. Informace o podobě moravských symbolů je možné najít na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY.Morava - Symboly

Pokud tedy příště chcete důstojným způsobem připomenout památku našich světců, patronů Moravy, přivítáme, když vyvěsíte skutečnou moravskou vlajku nebo prapor. Vzhledem k památce učených řeckých sourozenců by bylo vhodné postupovat při připomínce jejich přínosu pro Moravu také učeně a nikoliv diletantsky. Národ Komenského, dalšího učence, ve světě nejproslulejšího Moravana, by si to určitě zasloužil.

V případě jakéhokoliv dotazu se s důvěrou obraťte!

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesíláno 13. a 14. července 2023

Představitelům měst a obcí 2023 č. 3

Vážení představitelé měst a obcí!

Vzhledem k tomu, že některé obce, se připojují k iniciativě vyvěšování moravských vlajek, přichází osvětový spolek Za Moravu s osvětou, co a jak se sluší vyvěšovat na budovách veřejné správy k svátku našich svatých věrozvěstů, patronů Moravy. Protože některé obce nestačily reagovat na informaci o správné moravské vlajce na poslední chvíli, posíláme informace s předstihem, aby bylo možné si je do další podobné akce ověřit.Morava - Symboly

Měst a obcí, které se připojují k této iniciativě, je každým rokem něco málo přes 300. Proč jich není více? Protože mnohým obcím je podezřelá podoba toho, co Moravská národní obec k vyvěšování nabízí nebo doporučuje. Některé obce jsou dokonce schopny si přímo zjistit relevantní informace o skutečné podobě moravských symbolů a buď vyvěsí symbol správný bez ohledu na představu Moravské národní obce nebo se vlajkové iniciativy organizované spolkem, který nemá zájem jednat v souladu s fakty, raději nezúčastní.

Moravská národní obec nabízí nebo doporučuje k vyvěšení vlajku, která nemá moravské barvy, ale je úmyslně pozměněna podle neplatného středověkého privilegia a rovněž neplatného návrhu selského zemského sněmu z r. 1848. Toto počínání zatím Moravská národní obec nikdy nevysvětlila, můžeme se jen domnívat, že se jedná o snahu, aby se na původní a tradiční moravskou symboliku zapomnělo, snad proto, že pochází až z doby Přemyslovců.

Na budovy veřejné správy určitě nepatří vlajka či prapor politické strany Moravané se dvěma vodorovnými pruhy žlutým a červeným (oficiální pražské barvy) a s nepatřičným znakem v neplatných barvách, který si tato strana na svém sjezdu 22. září 2007 v Kojetíně odhlasovala jako moravský prapor, přestože na svém sjezdu může rozhodovat pouze o svých stranických symbolech, nikoliv o historických symbolech země, o nichž již rozhodla sama historie.

Je ostudné, že spolek Moravská národní obec na počest učených bratrů patřících k největším učencům tehdejšího byzantského světa jedná tak diletantsky. To si opravdu národ Komenského, dalšího učeného muže, ve světě snad nejproslulejšího Moravana, opravdu nezaslouží.

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně vyvěšování nejen moravské, ale i státní vlajky či vlajek jiných se s důvěrou obraťte.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen osvětového spolku Za Moravu,

člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesíláno 13. července 2023

Zpráva na adresu ČTK

Čtrnáct let podvodů na svátek svatých věrozvěstů

V letech 2020, 2021 a 2022 z počtu, který na svých stránkách v interaktivní mapce i v seznamu obcí lživě uváděla Moravská národní obec coby vyvěšovatelé údajné "moravské" vlajky, z obcí, které byly na východní Moravě objety, vyvěsila žlutočervený prapor pouze pětina. Letos zabrousili kontroloři částečně i na střední Moravu, kde Moravská národní obec zatím řádí beztrestně, výsledek se však nijak výrazně nelišil od předchozích let.

Moravská národní obec uvádí, že v roce 2023 vyvěsilo žlutočervenou vlajku, kterou podvodně vydávají za moravskou, 1606 obcí. Tu skutečně moravskou, tedy modrou s bíločerveně šachovanou orlicí, byste samozřejmě v interaktivní mapce Moravské národní obce hledali marně. Nějakým omylem se ojediněle dostane nanejvýš do snímků zveřejněných na jejich facebookových stránkách pod jimi vymyšleným názvem „markraběcí standarta“. Toto svérázné vlastní názvosloví je pro Moravskou národní obec typické. V seznamu údajných vyvěšovatelů jsou dokonce i obce, které žádnou z obou vlajek či praporů nevyvěsily nikdy. U těch měst a obcí, které vyvěsily vlajku modrou, figuruje v interaktivní mapce Moravské národní obce vesměs praporek žlutočervený a to někdy i přes výslovnou žádost starosty, aby byl u jeho obce žlutočervený praporek vyměněn za modrý nebo odstraněn.

Ve dnech 5. a 6. července 2023 provedl osvětový spolek Za Moravu další kontrolní akci v podobě mapování ohlasu moravských měst a obcí na iniciativu Moravské národní obce týkající se vyvěšování údajné moravské vlajky. Ze 76 obcí převážně v okresech Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Hodonín, Břeclav, Prostějov, které se podařilo zkontrolovat, vyvěsilo žlutočervenou vlajku nebo prapor 13 radnic (16,9%). Modrý moravský prapor nebo vlajku vyvěsilo 8 radnic (10,39%). To znamená, že 56 měst a obcí nevyvěsilo žádný z obou praporů (72,7%). Pokud jste si všimli, že součet nesedí o jedno číslo, je to proto, že jedna obec šalamounsky vyvěsila obě.

V letošním roce 2023 tedy skončila pochybná iniciativa Moravské národní obce obdobným výsledkem, jako v předchozích letech, kdy osvětový spolek Za Moravu pochybnou iniciativu Moravské národní obce monitoruje. Přesto Moravská národní obec i nadále lže světu o skvělém úspěchu jejich iniciativy a některá média tuto lež stále bezostyšně šíří mezi lidi, aniž by si ověřila fakta.

Mgr. Jindřich Žaludek, člen osvětového spolku Za Moravu,

člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 13. července 2023 ve 22:16

Odpověď místostarostce Valašského Meziříčí

Dobrý den, vážená paní místostarostko!

Děkujeme za Vaši reakci i Váš zájem. Kromě toho jsme si všimli, že na vyvěšenéhm praporu Valašského Meziříčí je černý pruh nikoliv na spodním okraji, jak je zapsán v Registru komunálních symbolů, ale druhý od spodního okraje. Kdybyste potřebovali vědět cokoliv nejen o podobě moravských symbolů, ale i způsobu vyvěšování vlajek a praporů, například v dvojicích praporových držáků, rádi odpovíme.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 14. července 2023 ve 13:57

Redakci Horáckých novin

Vážená redakce Horáckých novin!

Dne 13. července 2023 Horácké noviny otiskly dezinformaci, že údajně přes šestnáct set obcí se letos připojilo k iniciativě Moravské národní obce vyvěšením moravské vlajky.

Tak jako v minulých letech i letos v některých novinách dostává prostor podvodná aktivita Moravské národní obce, která šíří falešnou vlajku s tím, že se údajně jedná o vlajku moravskou. Tato vlajka s pruhy v pražských barvách a nepatřičným znakem, na kterém dokonce není ani orlice moravská, nýbrž žlutočervená, nikdy moravskou vlajkou nebyla, není a nebude. Jde o výtvor moravských aktivistů z roku 2007, když si na oficiální vlajku Prahy přidělali znak, místo toho, aby si zjistili, jak vypadají moravské barvy a zda zjednodušené prapory v zemských brvách někomu něco vůbec říkají. Toho podvodu si už začínají všímat i některé sdělovací prostředky, bohužel jen některé:Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

Další podvod se týká počtu obcí údajně vyvěšujících ten jejich nesmysl. Vyvěšených žlutočervených vlajek zdaleka nebylo přes 1600, jak dezinformuje na svých stránkách Moravská národní obec, ale přibližně pětina, a to zejména proro, že čtyři pětiny obcí už od této iniciativy dávají ruce pryč nebo si některé obce zjistily relevantní informace o moravských symbolech a vyvěšují skutečnou moravskou vlajku, tedy modrou s moravskou orlicí.

V letech 2020, 2021 a 2022 z počtu, který na svých stránkách v interaktivní mapce i v seznamu obcí lživě uváděla Moravská národní obec coby vyvěšovatelé údajné "moravské" vlajky, z obcí, které byly na východní Moravě objety, vyvěsila žlutočervený prapor pouze pětina. Letos zabrousili kontroloři částečně i na střední Moravu, kde Moravská národní obec zatím řádí beztrestně, výsledek se však nijak výrazně nelišil od předchozích let.

Moravská národní obec uvádí, že v roce 2023 vyvěsilo žlutočervenou vlajku, kterou podvodně vydávají za moravskou, 1606 obcí. Tu skutečně moravskou, tedy modrou s bíločerveně šachovanou orlicí, byste samozřejmě v interaktivní mapce Moravské národní obce hledali marně. Nějakým omylem se ojediněle dostane nanejvýš do snímků zveřejněných na jejich facebookových stránkách pod jimi vymyšleným názvem „markraběcí standarta“. Toto svérázné vlastní názvosloví je pro Moravskou národní obec typické. V seznamu údajných vyvěšovatelů jsou dokonce i obce, které žádnou z obou vlajek či praporů nevyvěsily nikdy. U těch měst a obcí, které vyvěsily vlajku modrou, figuruje v interaktivní mapce Moravské národní obce vesměs praporek žlutočervený a to někdy i přes výslovnou žádost starosty, aby byl u jeho obce žlutočervený praporek vyměněn za modrý nebo odstraněn.

Ve dnech 5. a 6. července 2023 provedl osvětový spolek Za Moravu další kontrolní akci v podobě mapování ohlasu moravských měst a obcí na iniciativu Moravské národní obce týkající se vyvěšování údajné moravské vlajky. Ze 76 obcí převážně v okresech Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Hodonín, Břeclav, Prostějov, které se podařilo zkontrolovat, vyvěsilo žlutočervenou vlajku nebo prapor 13 radnic (16,9%). Modrý moravský prapor nebo vlajku vyvěsilo 8 radnic (10,39%). To znamená, že 56 měst a obcí nevyvěsilo žádný z obou praporů (72,7%). Pokud jste si všimli, že součet nesedí o jedno číslo, je to proto, že jedna obec šalamounsky vyvěsila obě.

V letošním roce 2023 tedy skončila pochybná iniciativa Moravské národní obce obdobným výsledkem, jako v předchozích letech, kdy osvětový spolek Za Moravu pochybnou iniciativu Moravské národní obce monitoruje. Přesto Moravská národní obec i nadále lže světu o skvělém úspěchu jejich iniciativy a některá média tuto lež stále bezostyšně šíří mezi lidi, aniž by si ověřila fakta.

Informace o podobě moravských symbolů můžete najít na stránkách Morava v části SYMBOLY:Morava - Symboly

Mgr. Jindřich Žaludek, člen osvětového spolku Za Moravu,

člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 24. července 2023 ve 2:52

Představitelům města Třebíče č. 1

Vážení představitelé města Třebíče!

Dostalo se nám informace, že jste se přihlásili k iniciativě Moravské národní obce "vyvěšování moravských vlajek". Jako moravští patrioti bychom takovou iniciativu vítali. Problémem této akce však je šíření vlajek, které doporučuje k vyvěšení spolek Moravská národní obec zejména městům a obcím, které se k této iniciativě přihlásily nově. Tento spolek totiž podstrkuje radnicím k vyvěšení falešnou vlajku lživě vydávanou za moravskou. Místo správné modré vlajky s bíločerveně šachovanou orlicí Moravská národní obec doporučuje k vyvěšení vlajku se dvěma vodorovnými pruhy žlutým a červeným, tedy v pražských barvách, a s nepatřičným znakem uprostřed s orlicí, ovšem nikoliv moravskou, nýbrž žlutočerveně šachovanou. Tento novotvar údajně mající připomínat historickou zemi Moravu tedy paradoxně neobsahuje ani moravské barvy ani moravskou orlici. Moravská národní obec vychází z neplatného středověkého privilegia a z usnesení zemského sněmu z roku 1848, který se nechal inspirovat mylnou domněnkou A. V. Šembery, kteréžto usnesení rovněž nevešlo v platnost. Tento spolek si z historie vyzobává střípky vytržené z kontextu a zamlčuje mnohá fakta o symbolech Moravy. Výsledkem je exemplář vlajky, který v jimi propagované podobě je soukromým výtvorem skupiny aktivistů z roku 2007 postrádajícím jakoukoliv historickou a vexilologickou hodnotu. Přestože byl tento spolek mnohokrát informován o podobě skutečných moravských symbolů, v podvodné činnosti pokračuje a zneužívá malého povědomí o historii moravských symbolů. Už si toho všímají i sdělovací prostředky.Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

A to ještě novinář a expert nevědí, že Moravská národní obec podvádí, když lživě informuje o počtu obcí, které údajně vyvěšují ten žlutočervený výtvor, údajně moravskou vlajku. V letech 2020, 2021 a 2022 z počtu, který na svých stránkách v interaktivní mapce i v seznamu obcí lživě uváděla Moravská národní obec coby vyvěšovatele údajné "moravské" vlajky, z obcí, které byly na východní Moravě zmonitorovány, vyvěsila žlutočervený prapor pouze pětina. Letos v roce 2023 to bylo ještě méně, pouhá šestina. To také proto, že mnohé obce si zjistily skutečný stav věcí a vyvěsily buď správnou moravskou vlajku (modrou s červenobíle šachovanou orlicí) nebo žádnou.Místo vlajky Moravy vyvěsila radnice omylem prapor politické strany

Samozřejmě že tento spolek nemá mandát rozhodovat o podobě symbolů, o kterých již rozhodla sama historie a nikdo je nepověřil měnit, přebarvovat a překopávat k nepoznání zděděné tradiční několikasetleté moravské symboly tak, aby z původní ideální podoby nezůstal na kameni kámen. Je to stejné, jako kdyby si např. spolek zahrádkářů ve Vašem městě či obci odhlasoval svoji vlajku se svými výpěstky a vydával ji za vlajku města či obce. Tak to opravdu nefunguje. Informace o podobě moravských symbolů je možné najít na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY.Morava - Symboly

Pokud tedy chcete důstojným způsobem připomenout památku našich světců, patronů Moravy, přivítáme, když vyvěsíte skutečnou moravskou vlajku nebo prapor.

V případě jakéhokoliv dotazu se s důvěrou obraťte!

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 24. července 2023 ve 3:08

Odpověď starostovi Třebíče č. 1

Vážený pane starosto!

Děkuji Vám za odpověď a vítám, že nám děkujete za veškeré informace. Podle vaší odpovědi by však bylo užitečné, abyste si ty informace přečetl a možná i podle nich zařídil. Je sice chvályhodné, že píšete, že se nehodláte podřizovat tlaku jednotlivých zájmových spolků, ale jak se zdá, jednomu spolku jste již asi podlehl. Nechápu, proč by se měly nějaké organizace domlouvat na podobě vlajky, tedy něčeho, o čem rozhodla už sama historie. Žádný spolek totiž nemá mandát rozhodovat o symbolech země. Ty symboly už dávno existují a to přibližně osm století a nefunguje to tak, že se nějaký spolek diletantů rozhodne, že vlajkou Moravy bude právě ta jejich vymyšlená. Na rozdíl od Moravské národní obce, která se zabývá šířením falešné vlajky, jsme spolkem studijním, dokumentačním, vlastivědným a vzdělávacím, spolupracujícím s kapacitami ve svém oboru. Z naší strany jde pouze o informaci a upozornění na podvod ze strany Moravské národní obce a je na Vás, jak se zařídíte. Koneckonců je to Vaše ostuda, že si nejste schopni zjistit relevantní informace a naletěli jste podvodníkům. Stačí se totiž podívat na podobu platného státního znaku, kde ve čtvrtinovém poli je vyobrazena moravská orlice. Rovněž oficiální krajské prapory mají v horním žerďovém čtvrtinovém poli symbol té historické země, na jejímž území kraj většinově leží. Žádné vodorovné pruhy žlutý a červený s nepatřičným modrým štítem uprostřed tam opravdu nevidím. Ale jak už jsem naznačil, je Vaší vizitkou, že upřednostňujete paskvil z dílny diletantů před historickým dědictvím Moravy názorově potvrzeným relevantními odborníky z oblasti historie, heraldiky a vexilologie.

Nabídka odpovědi na jakékoliv dotazy ohledně symbolů Moravy včetně podrobných, případně způsobu vyvěšování vlajek a praporů, pochopitelně trvá. S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen osvětového spolku Za Moravu

člen České vexilologické společnosti

Odesláno 24. července 2023 ve 12:18

Odpověď starostovi Třebíče č. 2

Vážený pane starosto!

Děkuji Vám za utvrzení se, že nejste schopen zjistit si relevantní informace!

Pro informaci přidávám několik moudrých citátů:

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám (neznámý autor)

Nevědomost není hanba, ale hanba je, když znalost odmítneš (arabské přísloví)

Chybami se člověk učí (české přísloví)

Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává (Marcus Tullius Cicero, římský filozof, státník, spisovatel a rétor, 1. stol. př. n. l.)

S pozdravem Rozum do hrsti

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 24. července 2023 ve 12:44

Odpověď starostovi Třebíče č. 3

Vážený pane starosto, děkuji za sebekritiku, zdá se, že nepříliš dostatečnou, proto posílám další moudré citáty: Ten, kdo je nedbalý pravdy v malých záležitostech, nemůže být důvěryhodný v záležitostech důležitých (Albert Einstein, německý, švýcarský a americký fyzik hebrejského původu, 20. stol.)

Než něco uděláš, poraď se s rozumem (lidová moudrost)

Kořenem zla je nedostatek poznání (Konfucius, čínský filozof, etik, sociální politik a státník, 6. - 5. stol. př. n. l.)

Zlo se vždy opírá o lež (prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c., český vysokoškolský pedagog, psychiatr, soudní expert, teolog, řeckokatolický duchovní, spisovatel a esperantista)

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 24. července 2023 ve 13:06

Odpověď řediteli brněnské střední školy

Dobrý den, vážený pane řediteli!

Děkuji za odpověď a Váš zájem. Tady je vidět ta neuspokojivá situace v řadách laické veřejnosti v povědomí o historii naší Moravy vůbec, natož ještě o historii jejích symbolů. Toho také ta Moravská národní obec zneužívá. Také ctím učené byzantské světce, kteří přinesli Moravě zejména písemnictví, čímž položili základ vzdělanosti a pomohli tak Moravany zařadit mezi kulturní národy tehdejšího světa. Proto jsem také na stránkách Morava v rubrice OSOBNOSTI zveřejnil relativně obsáhlé články o každém z bratrské dvojice patronů Moravy. Ovšem iniciativu Moravské národní obce stavějící na hrubých neznalostech a překrucování historie náš spolek Za Moravu v této podobě nepodporuje. Jiná situace by byla, kdyby spolek nabízel nebo doporučoval k vyvěšení korektní symboly.

Na Váš jakýkoliv dotaz ohledně moravských symbolů, i konkrétní a velmi podrobný, kdykoliv rádi odpovíme.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

za osvětový spolek Za Moravu Mgr. Jindřich Žaludek, ctitel moravské historie

Odesláno 24. července 2023 v 17:30

Odpověď starostovi Skleného nad Oslavou

Dobrý den, vážený pane starosto!

Děkuji Vám za odpověď i Váš zájem. To je přesně ten způsob, kterým provádí své iniciativy Moravská národní obec. Zneužívá mezi většinovou laickou společností malého povědomí o historii moravských symbolů. Není se co divit, že historii moravských symbolů studují pouze jednotlivci. Morava totiž není v naší historiografii brána jako subjekt historie, nýbrž jako součást vyšších geopolitických celků a zemské zřízení bylo po několika stech letech zrušeno k 1. lednu 1949. V případě všeobecně známé vlajky státní by se jim klamat veřejnost pochopitelně nepovedlo. Nicméně platné symboly Moravy lze najít na státním znaku, kde ve čtvrtinovém poli jsou symboly historických zemí, na něž odkazuje preambule Ústavy ČR. Rovněž oficiální krajské prapory mají v čestném horním žerďovém čtvrtinovém poli symbol té historické země, na jejímž území kraj většinově leží. To si však Moravská národní obec nechce nechat vysvětlit a nadřazuje nejen dnes, ale již tehdy neplatné privilegium i chybný a neuplatněný návrh zemského sněmu z roku 1848 legislativám dřívějších i pozdějších států. Proč Moravská národní obec nabízí k vyvěšení na budovách veřejné správy neplatné symboly, které jsou tímto spolkem svévolně přebarveny a tudíž nejsou symboly Moravy, zatím nikdy nevysvětlila, nepočítám-li výmysly a překrucování historie z jejich strany.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Jindřich Žaludek, ctitel historie, zejména té moravské

Odesláno 1. srpna 2023 ve 12:34

Představitelům města Třebíče č. 2

Vážení představitelé města Třebíče!

Na rozdíl od pana starosty, který se odmítá řídit mojí radou, se jeho radou budu řídit a tuto zprávu neadresuji jemu, ale všem ostatním, kteří užitečné informace nevhodným způsobem neodmítli, tak jako on. Aby si ale nemyslel, že ho chci nějak obejít, přidávám jej alespoň do kopie. Má pravdu, že nemá smysl se hádat s někým, kdo o problematice nic neví, ale potřebuje, snad z nějaké ješitnosti, oponovat za každou cenu. Žádný jiný logický důvod mne totiž nenapadá. Kdo rozumí, tomu není možná ani potřeba něco sáhodlouze vysvětlovat, kdo nerozumí nebo rozumět nechce, je každé vysvětlování stejně zbytečné. Ostatně pan starosta ani nevysvětlil, co konkrétně jej utvrdilo ve správnosti vyvěšovat ve svátek svatých věrozvěstů, patronů Moravy, soukromý výtvor ultramoravských aktivistů z roku 2007, který nemá žádnou historickou ani vexilologickou hodnotu a na kterém je špatně snad úplně všechno.

Pan starosta napsal, že je ochoten respektovat názor, na kterém se shodnou všechny organizace. Pan starosta si snad myslí, že o zemských symbolech rozhoduje nějaká schůze nějakých organizací bez ohledu na to, které symboly existovaly v historii Moravy. Vysvětlete mu, že že když se např. spolek pěstitelů květáku, klub filatelistů a svaz chovatelů drobného zvířectva ve Vašem městě shodne, že jejich vlajka bude mít podobu tří vodorovných pruhů zeleného, žlutého a zeleného s hlávkou květáku, poštovní známkou a králíkem v prostředním pruhu, že se tímto nestane vlajkou města Třebíče. Tak to opravdu nefunguje. O státních symbolech také nerozhodujeme na schůzi domovního výboru. V případě všeobecně známé vlajky státní by se Moravské národní obci klamat veřejnost pochopitelně nepovedlo. Na hlouposti Moravské národní obce o podobě zemské vlajky Moravy však občas někdo naletí, protože tento obskurní spolek zneužívá mezi většinovou laickou společností malého povědomí o historii moravských symbolů. Není se co divit, že historii moravských symbolů studují pouze zasvěcení jednotlivci. Morava totiž není v naší historiografii brána jako subjekt historie, nýbrž jako součást vyšších geopolitických celků a zemské zřízení bylo po několika stech letech zrušeno k 1. lednu 1949. To však Moravskou národní obec nikterak neomlouvá a neopravňuje ji k tomu, aby za znak Moravy vydávala svévolně přebarvený symbol, který znakem Moravy není, navíc je umístěný na prapor s pruhy v pražských barvách.

Pokud i po tomto Vašem vysvětlení se bude pan starosta domnívat, že ohlupovat veřejnost falešnými symboly je tou správnou cestou a že před budovu veřejné správy patří vlajka politické strany Moravané, neboť ta byla v této podobě odhlasována dne 22. září 2007 na jejím vnitřním stranickém sjezdu v Kojetíně, tak by možná nebylo na škodu zamyslet se, zda volba takového starosty byla tím nejšťastnějším počinem. Je sice pěkné, že na jedné budově úřadu je plastika státního znaku, škoda však, že není barevná, aby bylo vidět, jaké tinktury má znak Moravy.

S pozdravem heraldice a vexilologii zdar

Mgr. Jindřich Žaludek, ctitel moravské historie

Odesláno 1. srpna 2023 ve 23:45

Odpověď starostovi Prlova

Dobrý den, vážený pane starosto!

Děkuji za Vaši odpověď a Váš zájem.

Moravská národní obec zneužívá mezi většinovou laickou společností malého povědomí o historii moravských symbolů k prosazení svých zkreslených představ o symbolech Moravy. Není se co divit, že historii moravských symbolů studují pouze zasvěcení jednotlivci. Morava totiž není v naší historiografii brána jako subjekt historie, nýbrž jako součást vyšších geopolitických celků a zemské zřízení bylo po několika stech letech zrušeno k 1. lednu 1949. V případě všeobecně známé vlajky státní by se Moravské národní obci klamat veřejnost pochopitelně nepovedlo. Nicméně platné symboly Moravy lze najít na státním znaku, kde ve čtvrtinovém poli jsou symboly historických zemí, na něž odkazuje preambule Ústavy ČR. Rovněž oficiální krajské prapory mají v čestném horním žerďovém čtvrtinovém poli symbol té historické země, na jejímž území kraj většinově leží. To si však Moravská národní obec nechce nechat vysvětlit a nadřazuje nejen dnes, ale již tehdy neplatné privilegium i chybný a neuplatněný návrh zemského sněmu z roku 1848 legislativám dřívějších i pozdějších států. Proč Moravská národní obec nabízí k vyvěšení na budovách veřejné správy neplatné symboly, které jsou tímto spolkem svévolně přebarveny a tudíž je nelze považovat za platné symboly Moravy, zatím nikdy nevysvětlila, nepočítám-li výmysly a překrucování historie z jejich strany.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, ctitel moravské historie

Odesláno 2. srpna 2023 v 10:19

Odpověď starostovi města Zbýšova

Dobrý den, vážený pane starosto!

Děkuji Vám za Vaši odpověď i Váš zájem a jsem rád za vaše stanovisko. Také sleduji různé názory na dané téma, v tom máte naprosto dobrý postřeh. Ale jak již před staletími řekl učitel národů, pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby. Ale abych byl spravedlivý, není se co divit. Může za to malé povědomí o historii Moravy, tím spíš o historii moravských symbolů. Morava totiž není v naší historiografii brána jako subjekt historie, nýbrž jako součást vyšších geopolitických celků a zemské zřízení bylo po několika stech letech zrušeno k 1. lednu 1949. Proto se podobou moravských symbolů a jejich historií zabývají pouze zasvěcení jednotlivci. Co se týká symboliky, k tomu se také mohu vyjádřit. Původní a tradiční moravské symboly pocházejí z 13. století ještě od Přemyslovců. Nejstarší zpráva zmiňující moravský prapor v barevném provedení pochází z veršované kroniky Ottokara Štýrského ze samého počátku 14. století (kolem roku 1305), v níž je popisována bitva u Kressenbrunnu z 12. července 1260. Symboly Čech a Moravy v této kronice uherskému králi Bélovi IV. jeho pobočník Jindřich Preissler popsal jako prapory v blízkosti českého krále Přemysla II. Otakara nastupujícího v čele českého vojska. Český prapor, který třímal praporečník Jindřich Sperzman, měl bílého lva na červeném sametu a vedle něj vlál ve větru prapor s červeno-bíle šachovanou moravskou orlicí. Další popisy moravského praporu zachycuje zpráva v tisku Jiřího Závěty ze Závětic o holdování králi Matyáši Habsburskému a o jeho korunovaci v roce 1611. "Za J. M. královskou jízda Markrabství moravského se dvoumi kornéty (pozn. - jezdeckými prapory) modrými pospolu, na nichž erb téhož Markrabství, s osmi trubači. Po nich nesen byl praporček obdýlný modrý a bílý. Po nich pak zase rejtaři téhož Markrabství pod dvoumi tolikéž kornéty modrými s erbem jich zemským a šesti trubači."

Ale z historie zpět k symbolice. Modrý heraldický prapor je jednoznačně identifikovatelný jako moravský, je nezpochybnitelný jak z hlediska historického, tak i vexilologického, původní a nejstarší, symbolizující moravskou státnost v soustátí zemí Koruny české. Na obdélníkovém modrém poli je červenobíle šachovaná orlice se žlutou zbrojí a žlutou korunou. Žlutočervené barvy podle habsburských představ symbolizují pozdně pobělohorský a předrepublikový absolutismus a odlišení se od českých barev za každou cenu (zažlucením bílé). Jde v podstatě o cizí zásah do tradiční moravské symboliky v předrepublikové době korunovaný vynecháním hlavní barvy Moravy (modré).

Máte pochopitelně pravdu, že Morava není státním útvarem, nicméně je to přibližně tisíciletá historická země, která byla spolu s dalšími jedním ze stavebních kamenů všech pozdějších státních útvarů od Koruny české přes Svatou říši římskou později s přídavkem "národa německého", Rakouského císařství, Rakouska-Uherska a Československé republiky. Jak je vidět, státy vznikaly a zanikaly, historická země je přežila až do rozhodnutí poplatného byrokraticko-totalitní praxi z konce roku 1948, kdy k 1. 1. 1949 byla zrušena Země moravskoslezská.

Samozřejmě že ze strany Moravské národní obce o odkaz k historii nejde, jde o propagaci politickou. To by nám ani tak nevadilo. Současné správní rozdělení na kraje se zřetelem k historickému vývoji někdejších zemí Koruny české, a to i v období let 1526 – 1918, tedy v době, kdy České království i Moravské markrabství byly součástí Svaté říše římské národa německého, později Rakouska-Uherska, lze považovat za skandální výtvor politické reprezentace. Z tohoto pohledu je iniciativa některých politických seskupení směřující k obnovení zemského zřízení opodstatněná a legitimní. Rovněž by nám nevadilo, kdyby k vyvěšení byly nabízeny nebo doporučovány tradiční a dnes platné symboly historických zemí, na které odkazuje Preambule Ústavy České republiky a které jsou součástí čtvrceného státního znaku a též součástí oficiálních krajských praporů, kde v čestném horním žerďovém poli je symbol té historické země, na jejímž území kraj většinově leží. Nějaké vodorovné pruhy se znakem uprostřed z tvůrčí dílny Moravské národní obce tam pochopitelně nejsou.

Kromě toho prapory dřívějších historických, tedy dnes již neexistujících provincií ze např. ve Francii vyvěšují běžně, proto na historické vlajky nebo prapory nehledíme odmítavě. Další zajímavostí je, že např. Latgalsko získalo jako první z pěti historických zemí Lotyšska svou vlajku. Vlajku schválil na základě zákona o historických zemích lotyšský prezident Egils Levits dne 19. dubna 2023. Také u nás existuje pokus o uzákonění symbolů historických zemí zmíněných v Preambuli Ústavy ČR zřejmě právě kvůli neuvěřitelnému zmatku, který způsobila Moravská národní obec šířením a propagací v podstatě protistátní symboliky (snímek v příloze).

Plně rozumím i Vašemu názoru, že vzhledem k tomu, co kolem této iniciativy probíhá a za situace, kdy Moravská národní obec není ochotná nabídnout relevantní symboly, kterými by bylo možné důstojně uctít památku našich svatých věrozvěstů, patronů Moravy, i já se domnívám, že než vyvěšovat na budově veřejné správy nesmysl, tak raději nic. Bylo by to jenom na ostudu.

Co se týká mého patriotismu, také jsem se cítil být Čechoslovákem, z podrobnějšího hlediska však rovněž i Moravanem, neboť moji předkové byli z jedné strany Valaši, z druhé strany Moravští Slováci a jak možná známo, na východní Moravě je moravanství přece jen živější, než např. na Vysočině.

Pokud uznáte za vhodné, nebudu mít nic proti tomu, když toto stanovisko přepošlete i dalším představitelům města.

Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, ctitel historie, zejména té moravské

Odesláno 3. srpna 2023 ve 12:47

Odpověď zastupiteli městyse Jedovnice

Dobrý den, vážený paní inženýre!

Děkuji za Vaši odpověď i Váš zájem a přivítám nastolení této problematiky v zastupitelstvu. Nepředpokládám sice, že by na rozdíl od ostatních byla paní starostka více informována o této problematice, jinak by nejspíš nedošlo k vyvěšení nesprávného praporu. Ostatně není se co divit. Může za to malé povědomí o historii Moravy, tím spíš o historii moravských symbolů. Morava totiž není v naší historiografii brána jako subjekt historie, nýbrž jako součást vyšších geopolitických celků a zemské zřízení bylo po několika stech letech zrušeno k 1. lednu 1949. Proto se podobou moravských symbolů a jejich historií zabývají pouze zasvěcení jednotlivci. Proto rád odpovím na jakýkoliv dotaz od Vás i od Vašich kolegů včetně paní starostky.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, ctitel historie, zejména té moravské

Odesláno 3. srpna 2023 ve 13:31

Odpověď starostce města Šlapanic

Dobrý den, vážená paní starostko!

Děkuji za Vaši odpověď a za Váš zájem.

Odpovíme rádi na jakýkoliv Váš dotaz ohledně moravských symbolů a jejich historie, případně i způsobu vyvěšování praporů.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, ctitel historie, zejména té moravské

Odesláno 3. srpna 2023 ve 13:38

Odpověď starostovi Hevlína

Dobrý den, vážený pane starosto!

Děkuji za Vaši odpověď a Váš zájem. Všimli jsme si, že na budově je držák pro tři prapory. V případě, že byste vyvěsili prapory tři, např. prapor státní, obce a Moravy, tak v takovém případě se správně dle hierarchie vyvěšuje státní prapor uprostřed, prapor obce vlevo a prapor Moravy, pochopitelně modrý s moravskou orlicí, vpravo. Pokud není uzákoněno zemské zřízení, tak bohužel symbol naší Moravěnky je neoficiální a tudíž oficiální prapor obce je v hierarchii výše, než všechny prapory neoficiální. V případě změny územního členění ve prospěch zemského by si prapory obce a země místa vyměnily. Zatím se pracuje na schválení podoby symbolů historických zemí, na které odkazuje Preambule Ústavy ČR (snímek v příloze).

V případě jakéhokoliv dotazu k vyvěšení praporů nebo k podobě zemských symbolů Moravy a jejich historii jsme Vám nadále k dispozici.

Zůstávám se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, ctitel moravské historie

Odesláno 7. srpna 2023 v 15:46

Odpověď starostovi městyse Okříšky

Dobrý den, vážený pane starosto!

Děkuji za Vaši odpověď a Váš zájem a Vaše rozhodnutí vítám.

Také se domnívám, že památka patronů Moravy by se měla uctít symbolem nezpochybnitelným, nikoliv kontroverzním.

V případě jakéhokoliv dotazu k vyvěšení praporů nebo k podobě zemských symbolů Moravy a jejich historii jsme Vám nadále k dispozici.

Zůstávám se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, ctitel moravské historie

Odesláno 18. srpna 2023 ve 23:48

Představitelům obce Čejče

Dobrý den, vážení představitelé obce Čejče!

Přišla nám zpráva, že na na čelním skle vozidla SDH Čejč (SPZ 1 BH 8940) na hasičském festivalu 18. a 19. srpna 2023 v Přibyslavi byla vyvěšena vývěska v podobě vlajky politické strany Moravané. Nepředpokládám, že by tato strana tímto způsobem prováděla volební kampaň prostřednictvím hasičských sborů. Docela by mne zajímalo, proč se tak stalo právě na této celorepublikové akci.

S pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

(vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování)

Odesláno 25. srpna 2023 ve 23:36

Inforace hlavnímu organizátorovi akce

Dobrý den, vážený pane starosto!

Opožděně posílám odkaz na informace o zemských symbolech Moravy a jejich historii.Morava - Symboly

Upozorňuji pouze, že je to čtení spíš na dlouhé zimní večery, nejlépe na etapy, ale času do příští akce je dost. Pokud byste měl jakýkoliv dotaz, ať už k symbolům Moravy nebo k vlajkách a praporům a jejich vyvěšování, jsem Vám k dispozici.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti a člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 25. srpna 2023 ve 23:59

Odpověď místostarostovi Čejče č. 1

Dobrý den, vážený pane místostarosto!

Děkuji za Vaši odpověď. Jistěže vše nevhodné nemusí být protizákonné nebo nějakým zásadním problémem. V každém případě je to však spíš na ostudu. Jde totiž o propagaci vlajky, kterou si v roce 2007 v této podobě se znakem vymysleli v roce 2007 moravští aktivisté a na svém vnitřním stranickém sjezdu 22. 9. 2007 v Kojetíně odhlasovala politická strana Moravané. Na tom by také ještě nemuselo být nic špatného, kdyby spolek Moravská národní obec tento stranický symbol nešířil po světě jako údajnou moravskou vlajku s nesmyslnými v tomto případě přívlastky "tradiční", "historická" nebo dokonce "platná". Jde tedy možná o šíření svévolného výtvoru samozvaných tvůrců takzvané moravské vlajky. Jde přitom o novotvar, který paradoxně nemá ani moravské barvy a dokonce ani moravskou orlici, nýbrž žlutočervenou. Někteří moravští aktivisté totiž chtějí šířit po světě falešnou a neplatnou moravskou symboliku i tímto způsobem, v čemž je možné spatřovat útok na tradiční moravskou symboliku a její dějiny. K čemu je nutné přebarvovat několikasetletý moravský znak? K čemu je nutné přebarvený znak umísťovat na vodorovné pruhy v pražských barvách?

V každém případě by bylo k užitku, kdyby se tato informace dostala i k členům SDH Čejč, na které jsem nenašel jiný kontakt. Kdybyste měl zájem o informace o moravských symbolech, tak ty je možné najít na stránkách Morava v oddíle SYMBOLY:Morava - Symboly

Pokud byste měl jakýkoliv dotaz k symbolům Moravy a jejich historii, s důvěrou se můžete obrátit, jsem Vám k dispozici. Kromě toho, že jsem členem České vexilologické společnosti, jsem členem i osvětového spolku Za Moravu.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 26. srpna 2023 v 11:33

Odpověď místostarostovi Čejče č. 2

Ještě jednou dobrý den, vážený pane místostarosto!

Děkuji za Váš zájem i za přeposlání informace hasičům. Stejně i já souhlasím s Vašim názorem, že v demokratickém prostředí je zvykem respektovat i jiné názory, byť s nimi nesouhlasíme. V případě šíření falešné moravské vlajky ovšem jde o záměr. Moravská národní obec totiž byla mnohokráte upozorněna na podobu moravských symbolů a zde nejde ani tak o nějaké názory, ale o fakta. Podobu znaku Moravy je možné vidět na mnoha budovách městských a obecních úřadů i v barevné podobě ve čtvrtinovém poli státního znaku, stejně tak na oficiálních krajských praporech je ve čtvrtinovém čestném horním žerďovém poli symbol té historické země, na jejímž území kraj většinově leží. Moravské národní obci pochopitelně vůbec nevadí, že žádné vodorovné pruhy se štítem uprostřed tam nikde vůbec nejsou. Ale Moravská národní obec se faktům i stanovisku heraldiků, vexilologů, historiků a poslanců navrhujících uzákonění symbolů historických zemí prostě podřizovat nebude. „Vlajku tvoří žlutočervená bikolóra,“ usnesl se třeba sněm strany Moravané v reakci na poslanecký návrh. Zrovna této straně totiž nejde o nějaké oficiální požehnání moravské vlajce, neboť žlutočervený prapor používá především jako partajní fangli, jako vizuál k popleteným dezinformacím, které politická strana Moravané hlásá. Nedomnívám se, že by již v té době neplatné středověké privilegium a stejně neplatné usnesení zemského sněmu z roku 1848 mělo být nadřazováno legislativě suverénního státu. Stejně tak se nedomnívám, že by jedna malá strana s volitelností v řádu desetin procenta měla rozhodovat o symbolech, o kterých rozhodla již sama historie. Moravská národní obec totiž vědomě zneužívá mezi většinovou laickou společností malého povědomí o historii moravských symbolů k prosazení svých zkreslených soukromých představ o symbolech Moravy. Není se co divit, že historii moravských symbolů studují pouze zasvěcení jednotlivci. Morava totiž není v naší historiografii brána jako subjekt historie, nýbrž jako součást vyšších geopolitických celků a zemské zřízení bylo po několika stech letech zrušeno k 1. lednu 1949. V případě všeobecně známé vlajky státní by se Moravské národní obci klamat veřejnost pochopitelně nepovedlo. Proto docela věřím, že hasiči nechtěli cíleně zpochybňovat moravskou symboliku a že prostě podlehli dezinformační kampani Moravské národní obce, tak jak se to stává i některým radnicím, které neměly čas ověřit si, že Moravská národní obec překrucuje historii a vyzobává si z té historie pouze drobky, které se jí hodí. Koho by také napadlo, že nějaký obskurní spolek se bude snažit podvádět radnice? Je sice pravda, že v ojedinělých případech narazíme na obhajobu tohoto podvodu, a to v případech, kdy někdo je nějakým způsobem napojen na Moravskou národní obec. Proč však chce Moravská národní obec přebarvit a překopat odvěkou tradiční symboliku k nepoznání, aby z moravských barev nezůstal na kameni kámen, to dosud věrohodně nevysvětlila. Že by jí vadilo, že moravské symboly pocházejí ještě z doby Přemyslovců a později Lucemburků?

A protože osvěty v této oblasti není dosti, poslal jsem Vám dříve odkaz na informace o symbolech na stránkách Morava. Jen upozorňuji, že ty informace nejsou stručné, ale dosti obsáhlé, je to tedy spíš čtení na dlouhé zimní večery. Do další podobné akce však je na to dost času.

Zůstávám s přátelským pozdravem a přáním všeho dobra.

Mgr. Jindřich Žaludek, ctitel moravské historie

Odesláno 26. srpna 2023 v 18:07

Odpověď kaplanovi jihlavské farnosti

Dobrý den, vážený Otče!

Děkuji za odpověď a za Váš zájem.

Moravští aktivisté nemají dobře prostudovánu historii moravských symbolů nebo ji spíš ani prostudovat nechtějí, aby mohli propagovat svoji soukromou překroucenou představu o zemských symbolech. Někdy se jim to i daří. Může za to malé povědomí o historii Moravy, tím spíš o historii moravských symbolů. Morava totiž není v naší historiografii brána jako subjekt historie, nýbrž jako součást vyšších geopolitických celků a zemské zřízení bylo po několika stech letech zrušeno k 1. lednu 1949. Proto se podobou moravských symbolů a jejich historií zabývají pouze zasvěcení jednotlivci. V případě jakéhokoliv dotazu ohledně moravské symboliky Vám budu rád k dispozici. Dosti obsáhlé informace o podobě moravských symbolů je možné najít též na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY, upozorňuji však, že je to čtení spíše na dlouhé zimní večery.Morava - Symboly

S pozdravem a přáním všeho dobra a pevného zdraví

Mgr. Jindřich Žaludek, ctitel moravské historie

Odesláno 5. září 2023 ve 12:16

Otevřený dopis moravským aktivistům 2023

Nemáte-li odpověď na argumenty druhého, není úplně vše ztraceno - stále mu ještě můžete vynadat (Elbert Hubbard, americký spisovatel a filozof 19. a 20. stol.)

Tento citát výborně sedí na nepřístojné jednání některých moravských ultraaktivistů, naposledy Mgr. Ondřeje Mlejnka Ph.D. z Moravského zemského hnutí a předsedy Společnosti pro Moravu a Slezsko.

"Dostaneš po tlamě" je asi tak jediný pádný argument, na který se Ondřej Mlejnek zmohl již mimo oficiální diskusi ve středu 6. září 2023 po více než hodinové přednášce doc. JUDr. Zdeňka Koudelky, Ph.D. v budově Veřejného obhájce práv v Brně na téma Znaky a vlajky Moravy, která začala v 17:00. S přednáškou doc. Koudelky byl nejspíš spokojen, neboť ten čerpá převážně z prací oněch moravských aktivistů, v kterých více či méně překrucují historická fakta. Neunesl ale, když v závěrečné diskusi během 10 minut člen osvětového spolku Za Moravu, který se symbolikou Moravy zabývá asi 33 let, uvedl na správnou míru mýty kolem privilegia Fridricha III. kolující mezi moravskými aktivisty a mýty kolem moravských barev. Na rozdíl od přednášejícího, který si v klidu a se zájmem vyslechl pro něj pravděpodobně nové nikoliv běžně známé informace, Mgr. Ondřej Mlejnek se po přednášce ve vestibulu budovy při obhajobě podvodného jednání Moravské národní obce začal vyjadřovat agresivně již citovanými slovyna adresu diskutéra, který přednesl fakta dohledatelná v materiálech Moravského zemského archivu. Další jeho „argument“, že ten, kdo nesouhlasí s podvodným jednáním Moravské národní obce, je agent Prahy, BIS a kdovíčeho ještě, je hodný spíše absolventa zvláštní školy, než historika, jak se stačil holedbat. Možná ví něco o místní archeologii, z historie zná však pravděpodobně pouze neplatné privilegium jistého Habsburka, který se ocitl v úzkých v roce 1462, a rovněž neplatné a navíc chybné usnesení zemského sněmu z roku 1848. Samozřejmě jiná léta, než onen revoluční rok, jej zřejmě nezajímají. Nicméně je to příliš málo na znalost historie Moravy. Prapodivná logika, že ten, kdo ctí původní, tradiční a zároveň současné a platné symboly Moravy bez jediné chyby, symboly moravské státnosti ještě z doby Přemyslovců a Lucemburků, je agent Prahy, a ten, kdo chce přebarvit moravské symboly do pražských barev, ten není agentem Prahy, nýbrž údajně ten nejsprávnější Moravan, je mezi moravskými aktivisty běžná. Na dvojí metr ale osvětový spolek Za Moravu nehraje. Jestliže skupina popletených aktivistů může lhát, že jejich soukromý, nikým neschválený výmysl z roku 2007 se znakem na pruzích v pražských barvách je vlajkou Moravy, jestliže může ohlupovat veřejnost a nabádat radnice k vyvěšování paskvilu bez historické a vexilologické hodnoty, který moravskou vlajkou není, nikdy nebyl a nikdy nebude, a jestliže může sdělovacím prostředkům poskytovat falešné a lživé informace, má druhá strana stejné právo poskytovat ověřená a ověřitelná fakta a na tyto podvody Moravské národní obce upozorňovat. Říká se tomu demokracie nebo tak nějak. Ondřej Mlejnek však chce demokraticky „dávat po tlamě“ a názorně tak předvedl způsob "argumentace" moravských aktivistů. Na takové způsoby, které nejsou zdaleka ojedinělé, bude odpovídat osvětový spolek Za Moravu nejen zvýšenou aktivitou, ale i pranýřováním tohoto odsouzeníhodného chování a jeho zveřejňováním nejen na webových stránkách, ale i formou písemných upozornění na příslušná místa a věřte, že to nepředstavuje žádný problém. Ale jiný způsob, jak na tuto zhůvěřilost reagovat publikováním, by nebyl příliš účinný. Osvětový spolek Za Moravu je přesvědčen, že podvodem se historická práva Moravy prosazovat nedají, a má zájem, aby se o Moravě mluvilo v dobrém, což s podobnými agresivními jedinci bude těžké uskutečňovat. Proto je nanejvýš žádoucí, aby taková individua byla ze hry o dění na Moravě vyšachována.

V případě, že by Moravská národní obec propagovala při příležitosti připomínky dnů významných pro Moravu skutečné moravské symboly, pak by tuto iniciativu bylo možné podporovat bez výhrad. Moravští aktivisté však dokazují, že jim nejde o připomínku svatých věrozvěstů, ale o prosazení svých pochybných cílů, které různým způsobem zamlžují. To by nesměli být vzteky bez sebe, když někdo vyvěsí místo jejich oblíbených pražských barev skutečný moravský prapor, údajně vnucený dnešními českými politiky. Že je popsaný již počátkem 14. století nebo např. počátkem 15. století a počátkem 17. století, v tom asi sotva bude mít prsty současná česká politická reprezentace. Samozřejmě že na něj neměli vliv ani tehdejší Čechové. Že ale byly žluté opravy vnucované rakouskou stranou, to už zřejmě nikomu z takzvaných Moravanů nevadí. Spolky moravských dezinformátorů dokonce i po zveřejnění návrhu zákona o zemských symbolech, k němuž své neutrální stanovisko přidal i vládní kabinet, dále trvají na žlutočerveném takzvaném moravském praporu. Nad obskurními straničkami, jako např. Moravské zemské hnutí s téměř nulovou volitelností, nemá snad ani smysl se nějak zamýšlet, ale takových je více. „Vlajku tvoří žlutočervená bikolóra,“ usnesl se třeba sněm strany Moravané v reakci na poslanecký návrh o zemských symbolech. Samozřejmě že se znakem, aby vůbec bylo možné poznat, o co se má jednat. Co je to za symbol, který potřebuje takové vysvětlivky? Ale to zřejmě není podstatné. Stanovisku heraldiků, vexilologů, historiků a poslanců se tato strana prostě podřizovat nebude. Zrovna této straně totiž nejde o nějaké oficiální požehnání moravské vlajce, neboť žlutočervený prapor používá především jako stranickou dekoraci, jako vizuální doplněk k pomateným dezinformacím o podobě údajných moravských symbolů, které strana Moravané hlásá.

„Chcete-li si podmanit národ, vezměte mu symboly“, řekl kdysi Napoleon Bonaparte. Že se o totéž snažili Habsburkové, na tom není nic k podivení. Dnes jsme svědky toho, že se o něco podobného snaží pátá kolona v podobě žlutočervených údajně promoravských spolků, které usilují o zažlucení, přebarvení a překopání tradiční moravské symboliky k nepoznání tak, aby z ní nezůstal na kameni kámen. Jedná se v podstatě o hrubý útok zevnitř na Moravu, její tradice a tradiční symboly. Na takové zradě vlastního národa se osvětový spolek Za Moravu určitě podílet nebude, stejně jako nebude podporovat pokleslost historického povědomí a politické kultury ze strany obskurních spolků.

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 11. září 2023 ve 2:25

Odpověď Ondřeji Mlejnkovi č. 1

Co máte rád nebo nemáte, je mi pane Mlejnku jedno. Jako předseda spolku a straník jste se choval nepřístojně a s těmito vlastnostmi nemáte mezi slušnou společností co pohledávat. To jste ostatně potvrdil i svojí odpovědí, stejně jako jste potvrdil to, co jsem napsal já. Když už máte tu drzost obviňovat mne ze lži, co kdybyste laskavě byl konkrétní? K tomu už odvahu nejspíš nemáte. Asi tušíte, že by vaše pseudoargumenty, pokud vůbec kromě nadávek nějaké máte, byly hravě vyvráceny.

Zato vaše podrážděná odpověď těch lží obsahuje poměrně dost. Je pravda, že doc. Koudelka se snažil být objektivní, ovšem pouze v rámci informací, z kterých čerpá. Pokud čerpá ze Studeníkových hloupostí, pak se snaha ovšem logicky mine účinkem. Proto mne klidný pan Koudelka nepřerušoval, zato vy jste se ošíval, jak stačil zaznamenat očitý svědek. To vám nejvíc vadilo, že jsem si dovolil vystoupit, pane "demokrate"! Během diskusního bloku jsem vystoupil jednou asi na deset minut, čas jsem sledoval, že to pro vás byly informace nezapadající do vašich dezinformačních aktivit, nedivím se, že se vám moje informace zdály příliš dlouho trvající. Svým nepřístojným chováním i stručnou reakcí jste dokázal, že jste to vy, kdo se brání slušné a věcné debatě. Potřeboval jste mi prostě jen vynadat za to, že disponuji informacemi, které vyvracejí vaše bludy.

Co se týká vašeho jména, jako předseda spolku a straník jste v podstatě veřejná osoba a vaše jméno budu používat, kdykoliv to uznám za vhodné, tím spíš, že se neumíte chovat. Na nějaké vaše upozornění si nepamatuji a ani to není potřeba. Vy mi nebudete přikazovat, co mám a nemám dělat, jak byste to ostatně dělal nejraději ve všem podle příslovečného dvojího metru. A kdo se vašemu pokusu o diktát nepodřídí, má být buď nemocný nebo někým placený. V tom případě prozraďte, kdo by to měl být, abych si případně ten plat mohl vyzvednout. Když ale vidím hloupost poškozující Moravu, žádný plat nepotřebuji, to mi vadí tak jako tak i bez něj. No a co se týká onoho zdraví, na základě vašeho chování jste to vy, kdo reaguje v rozporu s reakcí zcela zdravého člověka.

A pokud si snad myslíte, že jste to vy, kdo se nebrání věcné a slušné debatě, tak tedy debatujte, nejsem proti.

Mgr. Jindřich Žaludek, ctitel moravské historie bez jejího překrucování

Odesláno 11. září 2023 v 10:58

Odpověď Ondřeji Mlejnkovi č. 2

Ale to už jste pane Mlejnku sliboval jednou a slib jste nedodržel. Myslel jsem, že chcete konečně začít věcně a slušně debatovat, ale snaha umlčet kohokoliv s nepohodlnými názory mi do toho nějak nezapadá. A co kdybyste konečně přestal přikazovat a zakazovat?

Jindřich Žaludek

Odesláno 11. září 2023 v 11:09

Dopis pražskému výrobci vlajek 2023 č. 2

Klamání zákazníků

Dobrý den!

Byli jsme upozorněni občany z Brna, že jistý pražský výrobce vlajek nabízí výmysl strany Moravané a Moravské národní obce jako vlajku Moravy. Podle kontaktů lze zjistit, že figuruje dokonce na dvou webových stránkách. Mají pravdu a z naší evidence nebylo těžké zjistit, že i přes to, že jste byli vícekrát upozorněni již dříve, naposledy letos v dubnu, máte na svých stránkách v nabídce nesmysly. U moravské vlajky máte popis, že se jedná o novodobé provedení vlajky Moravy, u soukromého výmyslu moravských aktivistů máte popis, že se jedná o tradiční provedení vlajky Moravy a totéž máte u vlajky hlavního města Prahy, mimochodem jediné varianty, žádné jiná varianta vlajky Prahy totiž neexistuje.

Takže podle vás v blízkosti Přemysla II. Otakara v bitvě u Kressenbrunu v r. 1260 popsané v kronice Ottokara Štýrského vlál prapor v novodobém provedení? Stejně tak při korunovaci Matyáše Habsburského moravští rejtaři nesli novodobé provedení praporu? Moravská markrabata z rodu Lucemburků (viz iluminace Gelnhausenova kodexu) aniž by to tušila, používala "novodobé provedení“ praporu Moravy? Pokud by se nejednalo o ostudné neznalosti, bylo by to i k popukání. To ty nesmysly máte opsány ze stránek těch podvodníků z Moravské národní obce?

Když už jako pražský výrobce vlajek nevíte, jak vypadá vlajka Prahy, proč se vůbec pletete do Moravy a šíříte bludy? Nechcete tu výrobu raději zabalit, když už si nenecháte ani poradit od odborníků?

Za osvětový spolek Za Moravu

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 12. září 2023 v 01:30

Odpověď Roberovi Keprtovi

Ano Roberte, žlutočervená je vaše, ale ne naše. Jestli se vám líbí pražské barvy pro vaše spolky lidí nevzdělaných v historii Moravy a jejich symbolů, tak si je nechejte a nevnucujte je Moravě. Nikdo z normálních lidí kromě žlutočervených fanatiků o vaše předělávky do cizích barev nestojí. Žlutočervená pro Moravu už je nejen mezi odbornou, ale už i mezi laickou veřejností známkou nevědomosti a hlouposti, proto nejen odborníci, ale čím dál víc obyvatel Moravy již nechce s podobnými fanatiky nic mít. Proto je Morava tam, kde je. Co má být ta vaše užitečná práce pro vlast? Podvádět radnice, ohlupovat veřejnost a nálepkovat každého, kdo nesouhlasí s vašimi nesmysly? Tak takovou ostudnou činnost budu klidně blokovat. To bude aspoň Moravě k užitku, nenechat projít podvodníky. J. Ž.

Odesláno 12. září 2023 v 19:48

Upozornění východočeskému výrobci vlajek 2023

Dobrý den, vážení přátelé!

Jako člen České vexilologické společnosti cítím povinnost upozornit Vás jakožto skupinového člena ČVS na nepřesnost vyobrazení vlajky České republiky na Vašich stránkách. Všiml jsem si jejího chybného vyobrazení, co se délky klínu týká. Klín má sahat do poloviny délky vlajky, což viditelně není.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 23. září 2023 ve 22:33

Dopis brněnskému výrobci vlajek 2023

Dobrý den, vážení přátelé!

Vítám, že ve Vaší nabídce je nabízena moravská vlajka ve správném provedení a jako taková je prostřednictvím nabídky v podstatě i doporučována. Je vidět, že Vám je tato problematika ze všech výrobců nejvíce jasná. Setrvačností však zůstává v doprodeji žlutočervená vlaječka pod názvem "Žlutočervená stolní vlaječka Moravy se znakem". V komentáři je sice nějakým způsobem problematika vysvětlena, ovšem název je název a ten uhodí do oka především. Proč připomínám, že tento název nepovažuji za vhodný? Nejen proto, že tento název je svévolí autorů nikým neschváleného výtvoru z roku 2007, nejen proto, že renomovaný vexilolog PhDr. Karel Müller se v médiích správně vyjádřil, že tato podoba vlajkou Moravy není, nikdy nebyla a nikdy nebude, ale také proto, že jsem se setkal s několika lidmi, kteří si od výrobců vlajek pořídili žlutočervenou vlajku se znakem v mylném domnění, že se opravdu jedná o vlajku Moravy, a to právě vinou nesprávného pojmenování výrobku výrobcem. Teprve později zjistili svůj omyl, ke kterému ovšem přispělo ono chybné pojmenování výrobku. Mistrem v klamání zákazníků je jistý pražský výrobce vlajek. Pokud si zákazník přeje vlajku moravskou, měla by mu být prodána vlajka moravská. Pro obchodníka z hlediska obchodního tedy kus jako kus. Pokud ovšem si zákazník přeje konkrétně žlutočervenou se znakem, nemělo by být pro výrobce problémem ji prodat pod názvem vlajka strany Moravané (případně vlajka moravských iniciativ), neboť tato podoba byla odhlasována plénem stranického sjezdu této politické strany, a to tím spíš, že tato strana ji používá jako svoji stranickou dekoraci. Že si ji lživě pojmenovala po svém, to už je druhá věc a to by nemělo být pro výrobce vůbec směrodatné. Vždyť i od výrobce by měl zákazník obdržet solidní a odbornou informaci, což samozřejmě zvyšuje prestiž tohoto výrobce.

S přátelským pozdravem a přáním úspěchů všeho druhu

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 25. září 2023 v 01:34

Dopis libereckému výrobci vlajek 2023

Dobrý den, vážení přátelé!

Všiml jsem si, že jste na základě mého upozornění z 2. srpna 2021 poněkud upravili pojmenování Vašich výrobků, konkrétně regionálních vlajek. Za to Vám patří dík, nicméně musím konstatovat, že to pořád není ono. V případě zemských vlajek jsou totiž až do schválení zemských symbolů zákonem neoficiální varianty všechny, nikoliv pouze ta "moravská", která moravskou není.

Co se týká dvou či více variant, tak více, než jednu považuji za přebytečný počet. Vlajka státní, vlajky krajů nebo vlajky měst či obcí také nemají více variant. Proto také návrh zákona o symbolech historických zemí počítá pouze s heraldickými variantami (obrázek v příloze). Vlajky Čech a Slezska jsou však ve Vaší nabídce kromě heraldických podob též v podobě někdejších ani ne tak vlajek, ale spíše „landesfarben“, čili zemských barev, jak byly správněji symboly korunních zemí nazývány. Tento způsob byl v době, kdy neexistovala hromadná výroba heraldických vlajek, částečně vypovídající pouze v místních podmínkách, neboť bylo zcela běžné, že hned několik korunních zemí mělo naprosto stejné barvy i pořadí pruhů, což ovšem postrádá ten pravý smysl symbolu, být jedinečným, identifikovatelným a nezaměnitelným. Aby bylo možné vůbec poznat, čeho se mají barevné pruhy týkat, umísťuje se dosti nevhodně na pruhy znak. Proč nevhodně? Znak se považuje za nadbytečné dublování barevné zkratky vycházející z toho znaku. Pokud barevná zkratka, tedy zjednodušený prapor s pruhy v barvách znaku potřebuje vysvětlivku v podobě znaku, není to asi ten nejsprávnější symbol a není nic jednoduššího, než ten znak zvětšit, vystřihnout obdélník a použít ho jako prapor, když to vysvětlím laicky a názorně. K čemu pruhy, když už je použita heraldická figura? Tak je logické umístit ji na prapor barvy štítu a ne dávat štít na prapor s pruhy. No a vlajky s pruhy bez znaku by byly totožné s jinými vlajkami (barvy Čech a vlajka Polska, barvy Slezska a barvy Rakouského císařství) a tudíž zaměnitelné za jiné symboly.

Barvy Čech a Slezska aspoň odpovídají tinkturám znaku, ze kterého jsou odvozeny. To však neplatí u údajné vlajky Moravy (nevhodný název) se znakem uprostřed. Jistě jste si všimli, že vycházíme-li ze znaku Moravy, barvy Moravy jsou bílá, červená (barvy figury) a modrá (barva štítu). Na výtvoru moravských aktivistů však jsou barvy žlutá a červená a v nepatřičném znaku dokonce ani není orlice moravská, nýbrž neplatná žlutočervená.

Proč připomínám, že tento název „moravská vlajka“ považuji za nevhodný? Nejen proto, že tento název je svévolí autorů nikým neschváleného výtvoru z roku 2007, nejen proto, že renomovaný heraldik a vexilolog PhDr. Karel Müller se v médiích správně vyjádřil, že tato podoba vlajkou Moravy není, nikdy nebyla a nikdy nebude, ale také proto, že jsem se setkal s několika lidmi, kteří si od výrobců vlajek pořídili žlutočervenou vlajku se znakem v mylném domnění, že se opravdu jedná o vlajku Moravy, a to právě vinou nesprávného pojmenování výrobku výrobcem. Teprve později zjistili svůj omyl, ke kterému ovšem přispělo ono chybné pojmenování výrobku. Mistrem v klamání zákazníků je jistý pražský výrobce vlajek. Posílám odkaz na článek z 5. července roku 2022, v kterém se PhDr. Karel Müller vyjadřuje k iniciativě Moravské národní obce. A to ještě Karel Müller neuvedl, že žlutočervené dekorace byly pouze jednou z pěti barevných variant uváděných na přelomu 19. a 20. století coby barvy Moravy, a to dokonce tou nejhorší, která byla vnucována Moravě německým živlem na Moravě na základě neplatného privilegia z roku 1462 a na základě rovněž neplatného usnesení selského zemského sněmu z roku 1848. A to ještě Karel Müller nevěděl, že Moravská národní obec předkládá tisku falešné počty vyvěšovaných údajně moravských vlajek kterých je ve skutečnosti pouhá pětina jimi uváděného počtu.Stovky oklamaných radnic vyvěšují 5. července falešnou moravskou vlajku. Expert to nechápe

Pokud si zákazník přeje vlajku moravskou, měla by mu být prodána vlajka moravská. Pro obchodníka z hlediska obchodního tedy kus jako kus. Pokud ovšem si zákazník přeje konkrétně žlutočervenou se znakem, nemělo by být pro výrobce problémem ji prodat pod názvem vlajka strany Moravané (případně vlajka moravských iniciativ), neboť tato podoba byla odhlasována plénem stranického sjezdu této politické strany, a to tím spíš, že tato strana ji používá jako svoji stranickou dekoraci. Že si ji lživě pojmenovala po svém, to už je druhá věc a to by nemělo být pro výrobce vůbec směrodatné. Vždyť i od výrobce by měl zákazník obdržet solidní a odbornou informaci, což samozřejmě zvyšuje prestiž tohoto výrobce.

S přátelským pozdravem a přáním úspěchů všeho druhu

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti

Odesláno 26. září 2023 v 00:25

Odpověď pracovnici libereckého výrobce vlajek

Dobrý den, vážená paní!

Děkuji za odpověď a posílám Vám odkaz na informace o moravských symbolech, který můžete přeposlat kolegům, kteří mají zájem o obsáhlejší informace o historii moravských symbolů. Předem však upozorňuji, že je to čtení spíš na dlouhé zimní večery a na etapy.Morava - Symboly

S přátelským pozdravem

Mgr. Jindřich Žaludek, člen ČVS a člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 26. září 2023 v 19:19

Dopis organizátorovi akce

Dobrý den, vážený pane!

Posílám Vám slíbený odkaz na informace o moravských symbolech a Moravě vůbec, pokud Vás zajímá historie. Upozorňuji předem, že je to obsáhlé čtení na dlouhé zimní večery.Morava

Morava - Symboly

V příloze posílám snímky z různých akcí, kde byly v průvodu neseny zemské prapory.

Pokud byste měl jakýkoliv dotaz k symbolům Moravy, jsem Vám k dispozici.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého Vám i všem koníčkům

Mgr. Jindřich Žaludek, člen České vexilologické společnosti a člen osvětového spolku Za Moravu

Odesláno 26. září 2023 ve 23:25

Odpověď organizátorovi akce

Dobrý den, vážený pane!

Již se tak děje. Problematiku proberu ještě na výroční schůzi České vexilologické společnosti. S firmami už je jednáno, některé jsou už dokonce skupinovými členy České vexilologické společnosti. Existuje však ještě umíněný výrobce z Prahy (ten dokonce neví ani to, jak vypadá pražská vlajka) a překupník z Moravy, oba napojení na propagátory přebarvování a překopávání tradičních moravských symbolů tak, aby z nich nezůstal na kameni kámen. Proč tak činí, to ještě nedovedli důvěryhodně vysvětlit. Pokud dojde ke schválení návrhu zákona o symbolech historických zemí (návrh už měl být projednáván v prvním čtení, ještě se k tomu nedostali), mělo by to mnohé zjednodušit. Nic pruhovaného samozřejmě v návrhu zákona není.

S osvětou přichází rovněž náš osvětový spolek Za Moravu, který se snaží vyvracet bludy všeho druhu a s vědeckým přístupem šířit povědomí o Moravě, její slavné i pohnuté historii, tradicích a kultuře, Spolupracujeme s historiky, archiváři, muzejníky, archeology, heraldiky, spisovateli a se subjekty odborného zaměření. Jsme ctitelé moravské historie v její nezkreslené podobě.

S přátelským pozdravem a přáním Vašeho úspěchu ve všech činnostech, na koníčky pochopitelně nezapomínám

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 27. září 2023 v 11:58

Odpověď moravskému aktivistovi

Nazdar Juro!

To, co jsi Tondovi správně napsal, on už dávno ví, jen odmítá přiznat sám sobě, že vše je jinak, než prosazuje. Několikrát jsem mu poslal informace, odpověděl na ně: "kašlu na to", kde tedy použil jiné slovo tak typické pro ignoranty. Věta o tom, že stříbrnočervená kombinace je něčí party, je samozřejmě důkazem, že se nejedná o nikoho jiného, než o ignoranta. Jestliže osmisetletá existence znaku Moravy ve všech erbovních knihách Evropy a v erbovních sálech je pro někoho jen dekorace něčí party, tady už nemá smysl cokoliv dále vysvětlovat. Obzvláště někomu, kdo by rád za své předky počítal Moravské bratry, ale německojazyčné. Proti německojazyčným pochopitelně nic, slovanský baron JUD. Alois Pražák s matkou italského původu byl rovněž také zprvu německojazyčný, neboť navštěvoval německé školy, a i když česky mluvil, v dětství uměl číst jen německy. Také jeho moravanství bylo zprvu orientováno spíše německy, nicméně nikdy by si nedovolil přebarvovat symboly Moravy dle cizáckých představ. Také jeho žena Antonie rozená Skarnitzlová, původem Němka, působila v českojazyčných spolcích. Jako rakousko-uherský ministr Alois Pražák hájil zájmy Moravy a pomáhal také jak českým, tak i slovinským (kraňským) politikům. Jeho erb měl v polovině štítu stříbnočervené šachování (v příloze).

Jinak to však bylo ne pouze s německojazyčnými, ale s národnostně německým "Moravany". Ti hájili zájmy především svých německých bratří. Umírnění členové přerovské národní gardy (gardy tvořili Němci) se dali Šemberovým pomýleným výkladem o údajných moravských barvách přesvědčit k pořízení praporů a kokard v Šemberou doporučených zemských barvách, žlutočervenomodrých. Proněmecká vrstva v Přerově, podporovaná též úředníky Přerovského kraje v čele s hejtmanem, však přerovské gardě v souvislosti s agitací při volební kampani do Frankfurtského parlamentu vnutila prapor a kokardy ve velkoněmeckých barvách: černé, žluté a červené.

Němci měli převahu i v zemském sněmu a v říšské radě. Z celkového počtu 38 poslanců z Moravy v říšské radě se pouze 8 pokládalo za Slovany, včetně Pražáka. V roce 1861 v moravském zemském sněmu zasedalo pouze 24 slovanských Moravanů. Poměr Slovanů a Němců se vyrovnal až v roce 1905. Ještě nepříznivější národnostní situace v roce 1861 byla v brněnském zastupitelstvu, jehož byl v tu dobu dr. Pražák také členem, které bylo prakticky vesměs německé. Navíc byl starostou protislovansky zaměřený Němec dr. Karl Giskra. Zájmy svých německých bratří hájil starosta Brna Karl Giskra, moravský Němec, rodák z Moravské Třebové, tak důrazně, že se mu podařilo vyštípat z brněnského zastupitelstva. Po roce 1865 nebyl pro odpor německého starosty Brna dr. Giskry dr. Pražák ani znovu zvolen do městského zastupitelstva. (Od té doby byli v zastupitelstvu Brna pouze samí Němci až do r. 1918.)

Odesláno 9. října 2023 ve 14:49

Dopis zastupitelům Nového Poddvorova

Dobrý den, vážený pane starosto, vážený pane místostarosto, vážení zastupitelé Nového Poddvorova!

Na Vašich oficiálních stránkách jsem si všiml, že ve fotogalerii se střídajícími se snímky je na jednom ze snímků budova obecního úřadu s vyvěšenými prapory, kdy s praporem ČR je vyvěšen i prapor politické strany Moravané, který jste vyvěsili pravděpodobně v domnění, že se jedná o prapor Moravy. Jako člen České vexilologické společnosti, která se zabývá vlajkami a prapory, jejich historií a způsobem jejich vyvěšování, a zároveň jako člen a mluvčí osvětového spolku Za Moravu cítím povinnost upozornit Vás na tuto chybu vzniklou nejspíš tím, že Vám tento prapor nabídli k vyvěšení jiní aktivisté neznalí historie symbolů Moravy. Pokud byste měli zájem získat relevantní informace o symbolech Moravy, lze je najít na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY.Morava - Symboly

Upozorňuji však předem, že je to čtení obsáhlé, spíše vhodné na blížící se dlouhé zimní večery. Jsme tedy připraveni odpovědět na jakýkoliv dotaz týkající se této problematiky.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého

Odesláno 26. listopadu 2023 ve 3:48

Upozornění redaktorovi Olomouckého deníku

Dobrý den, vážený pane redaktore!

Předpokládám, že jste autorem článku z 13. 5. 2022 v Olomouckém deníku. V této souvislosti Vás chci jako člen České vexilologické společnosti (vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování) a zároveň jako člen osvětového spolku Za Moravu upozornit na zřejmě ilustrační foto s nepatřičným praporem. nejedná se totiž o prapor Moravy, jak tento soukromý výtvor moravských aktivistů z roku 2007 nepravdivě nazývají moravští aktivisté, ale nanejvýš o prapor politické strany Moravané, případně spolkový prapor některého z dalších moravských spolků. Informace o podobě moravského praporu je možné najít na stránkách Morava v části SYMBOLY v článku Moravský prapor a jeho historie.Morava - Vlajka

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 31. prosince 2023 v 19:44

Dopis představitelům Lačnova

Dobrý den, vážení představitelé Lačnova!

Můj první dotaz je již bezpředmětný, neboť jsme zjistili, že snímek je z 28. března 2024, tedy zobrazuje současný stav, stejně jako další snímek z 29. března 2024, který přikládám.

Jako člen České vexilologické společnosti (vexilologie je věda o vlajkách a praporech, jejich historii a způsobu jejich vyvěšování) a zároveň jako člen osvětového spolku Za Moravu přicházím s osvětou ohledně vyvěšení vlajek před budovou obecního úřadu, neboť povědomí o správném vyvěšování vlajek je mnohdy nevalné. I v tomto případě jsou vlajky vyvěšeny chybně. Podle Zákona č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky § 8 odst. 1 b), resp. odst. 2, má být vlajka ČR vyvěšena na nejčestnějším místě, tedy v případě tří vlajek uprostřed. Vlevo má být vyvěšena vlajka obce, vpravo vlajka jiná, což ve Vašem případě je vlajka politické strany Moravané. Společné vyvěšování vlajek politických stran s vlajkami státními je krajně nevhodné, stejně tak i s vlajkami krajskými a obecními, protože jejich společným vyvěšením se veřejně prezentuje jejich vzájemný vztah, který v demokratickém státě nemůže být pro jednu politickou stranu exkluzivní. Vlajky politických stran lze vyvěšovat samostatně např. na budově se sídlem politické strany, popř. jinde, stejně tak lze na budově se sídlem politické strany, popř. jinde, vyvěšovat samostatně o státních svátcích státní vlajku. Určitě ale vlajka politické strany nepatří na budovy veřejné správy.

Je velmi pravděpodobné, že vlajka politické strany Moravané Vám byla nabídnuta k vyvěšování s nepravdivou informací, že se jedná o vlajku Moravy. Ve skutečnosti jde o soukromý výtvor moravských aktivistů z roku 2007, kdy tito aktivisté na oficiální vlajku hlavního města Prahy přidali znak s orlicí, nikoliv však moravskou, ale žlutočervenou. Tuto podobu si odhlasovala politická strana Moravané na svém sjezdu 22. září 2007 v Kojetíně. Je sice pravdou, že německá část politické reprezentace Moravy se snažila prosadit návrh zemského sněmu z roku 1848 zmiňující moravské barvy orlice, který ovšem nevešel v platnost, podobně jako nevešlo v platnost středověké privilegium Fridricha III. o znaku Moravy. Vtip je v tom, že politická strana si může rozhodnout pouze o svých stranických symbolech, ale nemá mandát rozhodovat o symbolech historické země, o kterých rozhodla již sama historie. Pokud Vám tedy někdo nabídl tuto vlajku jako moravskou, musím konstatovat, že jste byli oklamáni a jako člen osvětového spolku Za Moravu cítím povinnost Vás o tom informovat. Pokud byste měli zájem získat relevantní informace o vlajce Moravy, případně dalších symbolech Moravy, je možné je najít na stránkách Morava v oddílu SYMBOLY.Morava - Vlajka

Morava - Symboly

Kromě toho jsem připraven odpovědět Vám na každý Váš dotaz ohledně vyvěšování vlajek nebo o symbolech Moravy. Co se týká mého dotazu, zajímá mne, proč na rozdíl od vyvěšené vlajky s oběma žlutými užšími pruhy je vlajka Vaší obce popsána v registru komunálních symbolů s modrým žerďovým pruhem, jak jej navrhl heraldik (předpokládám, že to byl Miroslav Pavlů) a jak jej schválilo obecní zastupitelstvo a posléze schválila poslanecká sněmovna 19. 5. 1998. Ve znaku Lačnova se totiž modrá barva nevyskytuje a protože vlajka má vycházet ze znaku, nevím, proč autor zařadil do vlajky modrý pruh.

Vzhledem k chybějící modré tinktuře ve znaku Lačnova se mi proto jeví Vámi vyvěšená podoba logičtější. Proto přivítám informaci i bližší vysvětlení existence modrého pruhu ve vyobrazení v registru, pokud je vám tato informace známa i přes delší dobu, která uplynula od schválení v roce 1998.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 31. března 2024 ve 22:42

Odpověď starostovi Lačnova

Dobrý den, vážený pane starosto!

Děkuji za reakci i za Váš zájem. Jak se dostal modrý pruh na obecní prapor, to by nám mohl povědět někdo z tehdejšího zastupitelstva, pokud si to ještě pamatuje. Zkusím také najít kontakt na heraldika Miroslava Pavlů, pokud se mi to podaří. S tou případnou změnou není třeba spěchat, dokud se nám nepodaří dopátrat se bližších informací. Změna v zápisu Registru komunálních symbolů je samozřejmě možná a nic tomu nebrání. Pokud změnu odsouhlasí zastupitelstvo, stačí informovat a požádat Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který po poradě s expertní skupinou pracující pro Podvýbor, která se k návrhu na změnu vyjádří po odborné stránce, návrh potvrdí či nepotvrdí. Většinou se změna, pokud neodporuje základním vexilologickým zásadám pro tvorbu nových obecních symbolů, potvrdí. Tu obecní vlajku jste ani stahovat nemuseli, tím pádem by byla státní vlajka vlevo od obecní, tedy při vyvěšení dvou vlajek správně. Spíš by mne zajímalo, kdo a proč ji takto vytvořil. Tato podoba se mi jeví jako logičtější, ale nechci se ukvapovat, když mi zatím nejsou známy okolnosti existence modrého pruhu. Pochybuji, že by někdo kontroloval nebo se pozastavoval nad podobou praporu Vaší obce s oběma užšími žlutými pruhy. Co se týká oné takzvané moravské vlajky, to už je trochu jiný případ, je to spíš na ostudu, jestli se mi to podařilo výstižně vyjádřit. Ale kdo z lidí, kteří se problematikou nezabývají, mohl tušit, že skupina popletených aktivistů bude nabízet falešnou vlajku? Za tím zmatkem s moravskými symboly stojí pravděpodobně Moravská národní obec, která nemá prostudovanou historii moravských symbolů a vychází z mylné interpretace chybného usnesení tzv. selského zemského sněmu z roku 1848, které ovšem nevešlo v platnost a zůstalo v podobě nepřijatého legislativního návrhu. Navíc si aktivisté chybně vyložili ono usnesení a svévolně si upravili vlajku do podoby, která nemá ani historickou ani vexilologickou hodnotu. To je sice jejich věc, pokud si ji zvolí za svou vlajku, je to jejich vizitka. Nicméně nelze tuto vlajku nazývat moravskou, přestože tak aktivisté často běžně činí. Jenže je to stejné, jako kdyby např. spolek zahrádkářů ve Vaší obci si na schůzi odhlasoval vlajku a prezentoval ji jako vlajku obce. Aktivisté si neuvědomují, že tak to opravdu nefunguje. A protože jsem zvědavý, také by mne zajímalo, jak se ta vlajka dostala k Vám. Náš osvětový spolek totiž již několik let monitoruje ty pochybné aktivity Moravské národní obce ve snaze dopátrat se toho, proč má zájem překopat tradiční symboliku Moravy k nepoznání, aby z ní nezůstal na kameni kámen. Ale o tom bychom si mohli pohovořit naživo, pokud byste si udělal čas a měl zájem o podrobnější informace. Mně by nevadilo ani kdyby to bylo třeba i mimo úřední hodiny. Také bych mohl odpovědět na případné další dotazy ohledně způsobu vyvěšování vlajek a jejich hierarchii při vyvěšování.

Pokud byste měli zájem vyvěsit skutečnou moravskou vlajku např. u příležitosti nějakého dne významného pro Moravu, nic tomu nebrání. Např. ve Francii je běžné vyvěšovat i vlajky nebo prapory nejen současných, ale i historických dnes již neexistujících provincií. Odborníci a historikové doporučují modrou vlajku s bíločerveně šachovanou orlicí se žlutou zbrojí (na snímku v příloze)

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Jindřich Žaludek

Odesláno 3. dubna 2024 v 11:10