Mezinárodní vědecká konference Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách

Ve středu 28. listopadu 2018 proběhla v Jezuitském sklepě Event centra na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě Mezinárodní vědecká konference na téma Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách. Pořadatelem bylo sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Univerzitou Konstantina Filozofa v Nitře, městem Starém Město, Slováckým muzeem v Uherském Hradišti a Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště. Konference se konala pod záštitou arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera, nitranského biskupa Mons. Viliama Judáka, rektora Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře Libora Vozára, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, předsedy Nitranského samosprávného kraje Milana Belici a starosty Starého Města Josefa Bazaly, kteří byli rovněž přítomni. Na konferenci zavítali i další významní hosté, jako např. zástupce ekumenického cařihradského patriarchátu biskup Paisij z Apameje a další. Konferenci moderoval vedoucí Centra slovanské archeologie v Uherském Hradišti doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. Příspěvky přednesli významní čeští, moravští a slovenští vědci, badatelé a experti, dlouhodobě se zabývající výzkumem života a díla obou věrozvěstů Miroslav Vepřek (FF UP v Olomouci), Viliam Judák (CMBF UK Bratislava), Pavel Ambros (CMTF UP v Olomouci), Jaroslav Šebek (AV ČR), Ján Zozuľak, Peter Ivanič, Róbert Arpáš a Martina Lukáčová (FF UKF v Nitre). Byly prezentovány názory české, moravské a slovenské vědy o společné cyrilometodějské kulturní tradici, zajímavé pro širší akademickou i laickou veřejnost. Referáty vyšly v písemné formě v lednu 2019 v kolektivní monografii autora Petera Ivaniče „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“. Publikaci vydalo sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. ve Zlíně. Kolektivní monografii příspěvků s cyrilometodějskou tématikou v českém a slovenském jazyce uvádí průvodním slovem arcibiskup olomoucký a metropolita moravský mons. Jan Graubner. Stránky publikace jsou bohatě doplněné archivními fotografiemi a barevnými obrazovými přílohami.

1. celostátní kongres SVS

V pátek 30. srpna 2019 proběhl v konferenčním sále Slovenské národní knihovny v Martině na náměstí J. C. Hronského 1. slovenský vexilologický kongres. Během celodenního programu stihli přednášející odpřednášet 15 přednášek na vexilologické téma. Z nejzajímavějších témat lze jmenovat Spomienky na tvorbu štátnej vlajky a štandardy prezidenta Slovenskej republiky (1990 - 1993) (L. Vrteĺ), Návrhy a vývoj vlajky 1. Českoslocenské republiky (P. Exner), Jak Milan Rastislav Štefánik navrhoval vlajky (A. Brožek), Symboly Slovenska (1939 - 1945) (R. Klimeš), Neznáme návrhy štátnej vlajky Slovenského štátu a štandardy prezidenta Slovenskej republiky (L. Vrteĺ), Česká a slovenská cesta ke komunálním vlajkám (K. Huk), Proces udělování obecních symbolů v České republice) (P. Exner) a Kniha znalostí o všech královstvích - vexilologický pramen ze 14. století (V. Liščák). Program byl završen ve večerních hodimách společným setkáním účastníků konference v lokálním pivovaře v Hotelu Victoria v Martině, místní části Stráne.

13. genealogicko-heraldické matiné

V roce 2020 uplyne 100 let od přijetí státních symbolů zákonem z 20. března 1920. Z toho důvodu byly do programu 13. genealogicko-heraldického matiné, které se uskutečnilo v sobotu 9. listopadu 2019 v budově Fakulty informační technologie Vysokého učení technického v Brně, městské části Královo Pole na Božetěchově ulici v bývalém kartuziánském klášteře, zařazeny především příspěvky, které se věnovaly státní symbolice u nás, případně v sousedních státech. Organizátor Moravská genealogicko-herakldická společnost tímto chtěla připomenout blížící se výročí a poukázat na proměny státních symbolů v uplynulých sto letech. Dále zazněly příspěvky dokládající nové výsledky genealogického bádání, zejména možnosti využití lékařských a přírodovědných metod v genealogii. Přínosem byly i referáty poukazující na vztahy genealogie a heraldiky k dalším pomocným vědám historickým.

Kolokvium - Sakrální architektura Velké Moravy u příležitosti významných dat v procesu jejího objevování

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 uspořádalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzejní spolek v Uherském Hradišti ve spolupráci s Moravským zemským muzeem Brno a městem Staré Město v Polyfunkčním sále v suterénu kostela sv. Ducha ve Starém Městě mezinárodní kolokvium na téma Sakrální architektura Velké Moravy u příležitosti významných dat v procesu jejího objevování. Po přivítání a proslovech významných hostů následovaly přednášky doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc., "Devítky ve významných datech příběhu objevování velkomoravské architektury s přihlédnutím k oblasti severní části středního Pomoraví", Doc. PhDr. Pavla Kouřila, CSc., "Raně středověká sakrální architektura v oblasti Mikulčic", Prof. Mgr. Jiřího Macháčka, PhD. "Raně středověká sakrální architektura na Pohansku u Břeclavi", PhDr. Jana Maříka, CSc., "Raně středověká architektura v Čechách", Doc. PhDr. Mateje Ruttkaye, CSc., "Raně středověká sakrální architektura na Slovensku" a Prof. PhDr. Libora Jana, CSc., "Význam sakrální architektury pro studium raně středověkých dějin s přihlédnutím k období Velké Moravy". Doc. Galuška představil okolnosti objevu lokality a připomněl 60. výročí zahájení terénních prací v roce 1959. Poté byla věnována pozornost popisu nalezené situace v terénu a její současné interpretace, a to tak, že nejprve bylo pojednáno o době Velké Moravy a následně o době mladohradištní či knížecí, tedy o období 10. až začátku 13. století. V závěru přednášky doc. Galušky byly představeny výsledky přírodovědeckých výzkumů včetně analýz DNA a také další překvapení. Na závěr přednáškového bloku byla představena objemná kniha, první část trilogie autorů doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc., PhDr. Věry Hochnanové-Vávrové, prof. PhDr. Viléma Hrubého, DrSc. a Mgr. Jiřího Mitáčka, PhD. "Uherské Hradiště - Sady, 500 let křesťanství ve střední Evropě". Po přednáškovém bloku pokračovalo kolokvium diskusí a společenským večerem v prostorách staroměstského Event centra v jezuitském sklepě na náměstí Velké Moravy.

7. celostátní kongres ČVS

Ve dnech 4. až 6. září 2020 uspořádá Česká vexilologická společnost ve spolupráci se Státním okresním archívem ve Frýdku-Místku 7. celostátní kongres České republiky. Kongres proběhne ve Frýdku-Místku a je naplánován paralelně s konáním 5. konference heraldicko-vexilologického institutu, která proběhne souběžně v Polském Těšíně (Cieszyne). Část programu obou akcí bude společná. První společnou akcí bude páteční exkurze do Národního památníku Ostravské operace v Hrabyni a do Nové radnice v Ostravě, kde jsou vyvěšeny vlajky ostravských městských částí. Druhou společnou akcí bude sobotní přednáškové odpoledne českých a polských vexilologů v areálu Slezské univerzity v Cieszyne.