Než něco uděláš, poraď se s rozumem (lidová moudrost)

Stanovisko osvětového spolku Za Moravu k vyvěšování moravské vlajky

Každá akce, která hledá kořeny, je chvályhodná. Pouze neprozíraví se snaží osekat historické kořeny. Historická země Morava sice není v současné době zařazena do systému veřejné správy, jako subjekt historie však stále zůstává součástí našeho státu, jak je uvedeno i v preambuli Ústavy ČR. Historické vlajky Moravy mající charakter historického zemského symbolu, historické vlajky Moravy je tedy možno vyvěšovat, neodporuje to žádnému předpisu ani mezinárodním vexilologickým (vexilologie – nauka o vlajkách) zvyklostem. Patří mezi tzv. „ostatní, resp. jiné vlajky“, jimž jsou všechny oficiální vlajky nadřazeny.

Vyvěšení moravské vlajky lze do jisté míry přirovnat k situaci ve Francii, kde státoprávní uspořádání se současnými novými regiony a departementy již neodpovídá bývalému historickému členění, kde se však poměrně často používají vlajky historických, dnes už neexistujících provincií nebo historických území. Lze také konstatovat, že historické vlajky Moravy, Čech a Slezska jsou v podstatě kodifikovány přítomností na jedné čtvrtině oficiálních krajských praporů, kde na čestném místě jsou vyobrazeny symboly historických zemí, na jejímž území kraj většinově leží a na dalším místě může být vyobrazen symbol historické země, na jejíž území kraj zasahuje. V případě Moravy se jedná o červeno-bílou orlici na modrém poli, v případě Čech o bílého lva na červeném poli a v případě Slezska o černou orlici na žlutém poli. Pokud tedy obecní úřady vyvěšují prapor Moravy odpovídající symbolům obsaženým ve státním znaku ČR a na praporech krajů, vyjadřuje tím historické zemi náležitou úctu.

Osvětový spolek Za Moravu odmítá některé exempláře, které jsou nabízené některými výrobci či prodejci jako údajně moravská vlajka či prapor. Moravským praporem nemůže být výsledek hlasování členů politické strany Moravané na separátní stranické schůzi v podobě neplatného znaku s červenožlutým šachováním položeného na dva pruhy v neplatných zemských barvách, který neprošel žádnou odbornou diskusí ani schvalovacím procesem. Je to stejné, jako kdyby např. nějaký spolek pěstitelů kedluben si na své schůzi výboru odhlasoval svoji vlajku a vydával ji za vlajku městskou nebo obecní. Přesto spolek Moravská národní obec přišel s pochybnou iniciativou šíření této stranické vlajky, kterou interpretuje jako moravskou. Přestože Moravská národní obec zná skutečné zemské symboly a mohla by je nabízet k vyvěšení, tak je v tomto případě záměrně zamlčuje a za zemský symbol vydává onen výtvor politické skupiny aktivistů vzniklý v roce 2007. Moravská národní obec byla informována ze strany relevantních odborníků o podobě a historii zemských symbolů opakovaně již několikrát, ale jejich skutečnou podobu ignoruje i nadále. Obcím stále nabízí k vyvěšování politický symbol v neplatných moravských barvách a s neplatným znakem. V interaktivní mapce na svých stránkách navíc spolek Moravská národní obec záměrně mylně uvádí jiný, než skutečný stav vyvěšování vlajek. Jejich činnost je tedy možno považovat za podvodné jednání. Vzhledem k tomu, že moravské barvy jsou odvozeny od zemského znaku, jehož podobu si každý může ověřit na státním znaku ČR, a jsou tedy tradičně bílá, červená a modrá již od 13. stol., odbornou veřejností je žluto-červený prapor s celým znakem, na němž je nikoli červeno-bílá, ale červeno-žlutá orlice, považován za umělý klubový výtvor, který nemá žádnou historickou ani vexilologickou hodnotu. V případě žluto-červeného praporu se tedy jedná nikoliv o prapor Moravy, ale ve skutečnosti o prapor politické strany Moravané, kterýžto si její členové odhlasovali 22. 9. 2007 na svém stranickém sněmu v Kojetíně. Tato strana si ovšem může na svém sněmu rozhodovat o symbolech svých a nemá od nikoho, ani od občanů ani od orgánů k tomu zmocněných mandát rozhodovat o symbolech historických zemí našeho státu. Moravská národní obec vědomě mystifikuje nejen obecní úřady, ale i kulturní nebo sportovní organizace. Stalo se tedy, že politická vlajka vlála nějaký čas, než došlo k nápravě, dokonce i na historických objektech, jako jsou hrady, zámky apod. Na hradech vlál nikoliv prapor moravských markrabat, ale vynález z roku 2007! Podobně na svátek slovanských věrozvěstů má podle Moravské národní obce rovněž vlát protislovanský symbol podle habsburských představ z doby těsně před 1. světovou válkou, propagovaný v té době především moravskými a rakouskými Němci!

Osvětový spolek Za Moravu považuje svévolné přebarvování odvěkých tradičních symbolů Moravy a vynechávání některé ze zemských barev za znevažování moravské historie a zneuctění její platné symboliky a tudíž považuje činnost Moravské národní obce za protimoravskou.

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii při Parlamentu ČR a další odborníci a zejména Česká vexilologická společnost a Moravský zemský archiv doporučují vyvěšovat jako moravský prapor modrý a na něm červeno-bíle šachovanou orlici se žlutou zbrojí, určitě ne soukromý výtvor v historii v této podobě nikdy nepoužívaný, tedy žluto-červený prapor s nepatřičným, navíc neplatným znakem uprostřed.Odborné vexilologické stanovisko k moravské vlajce

Stanovisko osvětového spolku Za Moravu k vyvěšování vlajky politické strany na radnicích

Osvětový spolek Za Moravu vítá každou vhodnou připomínku vztahující se k Moravě a její historii. Zásadně však odsuzuje zneužívání historických událostí k veřejné propagaci jednotlivých politických uskupení na budovách veřejné správy.

Vyvěšování historického moravského praporu u příležitosti historických výročí významných pro Moravu je sice možné, ovšem je nutné rozlišovat, co je a co není moravský prapor. Určitě jím není cokoliv, co si vytvoří a odhlasuje nějaká politická strana, která si může odhlasovat pouze své vlastní symboly.

Znamení jednotlivých historických zemí jsou zcela jasně zřetelná na znaku České republiky a symboly jednotlivých historických zemí jsou rovněž obsaženy ve čtvrtinové části oficiálních praporů krajů. Státní znak je možné vidět na každé budově obecního úřadu, oficiální prapory krajů vlají na budovách nebo před budovami krajských úřadů. Tedy jak obecní, tak krajští zastupitelé a úředníci mají oficiální symboly na očích. Obecní ani krajští zastupitelé nejsou nějakým spolkem na úrovni „občanských sdružení“, takže na budovách radnic, obecních a krajských úřadů nemohou být vyvěšovány symboly, které směřují proti ústavnímu pořádku ČR.

Je zarážející, že někteří zástupci státní správy a volené orgány samosprávy skáčou na lep fundamentalistickému spolku s pavědeckými názory, jakým je Moravská národní obec, poněvadž nemají ponětí o tom, jak vypadá zákonem stanovený zemský znak Moravy, obsažený ať už ve státním znaku ČR nebo v oficiálních krajských praporech. Lze pochopit, že všichni nemohou vědět všechno, ale neměl by být žádný problém si odpovídající informace zjistit. Pro orgány státní správy a samosprávy by měla mít váhu stanoviska, která byla publikována v odborném periodiku, nikoliv pouze svérázné neověřené laické názory na nějakých webových stránkách diletantských spolků. Proto některé zastupitele a úředníky nikterak neomlouvá, že si relevantní informace nezjistili. Navíc stanoviska odborníků příslušného oboru byla zveřejněna v časopise Veřejná správa číslo 9/2013 a číslo 10/2013.Historie, moravské barvy a moravská vlajka

Historické symboly, Cesty k definici (nejen) moravského znaku a praporu