VEXILOLOGICKÉ NÁZVOSLOVÍ

Vlajka i znak mluví o dějinách a kultuře země, kterou reprezentují, o jejím státním a společenském zřízení, o národním i estetickém cítění jejich tvůrců (doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc., český kartograf, historik kartografie, vexilolog a vysokoškolský pedagog, 20. a 21. stol.)

Vlajky, prapory, korouhve, vývěsky

Vlajka

Vlajka je textilie zpravidla obdélníkového, řídce i čtvercového či jinak pevně stanoveného tvaru a poměru stran, který symbolizuje stát, zemi či jinou územní správní jednotku jako kraj, město, obec, městskou část, organizaci apod., případně slouží k signalizaci. Vlajka se vztyčuje na stožár (na zemi), vlajkovou žerď (na budovách) nebo na vlajkový stěžeň či vlajkové ráhno (na plachetnicích) pomocí lanka vedeného přes kladky, ke kterému je připevněna karabinkami nebo úvazy. Vlajka je užívána především v exteriérech, neboť již svým názvem je předurčena k tomu, aby vlála.

Prapor

Prapor je k žerdi pevně přichycen, zpravidla je na žerď navlečen rukávem (tunýlkem). Prapory se obvykle nosí v průvodech, případně se žerdě zasouvají do držáků (tulejí) na budovách, sloupech veřejného osvětlení, v interiéru se umísťují do zvlášť konstruovaných stojanů.

Korouhev

Korouhev je kratší stranou přichycena k vodorovnému ráhnu, na kterém je zavěšena svisle. Ráhno může být buď příčné, tedy volně zavěšené na stožár, nebo kolmé, tedy jedním koncem připevněné k stožáru, často otočné kolem něj, nebo také křížové, kdy ráhno je středově připevněno k žerdi.

Vexiloid

Vexilloid je jakýkoli objekt připomínající vlajku používaný státy, zeměmi, organizacemi nebo jednotlivci jako jiná forma reprezentace než vlajka.

Vexillum

Vexillum je jeden z nejstarších textilních vexilologických symbolů. Jedná se v podstatě o antickou korouhev s křížovým ráhnem a čtvercovým listem.

Labarum

Labarum je větší a honosnější pozdější římské vexillum, zpravidla osobní standarta římského císaře.

Banderium

Banderium je honosný obvykle bohatě vyšívaný prapor zpravidla větších rozměrů, nejčastěji slavnostní městský, cechovní nebo vojenský pro početnější vojenské oddíly.

Fanion

Malý, původně vojenský signální praporek.

Gonfanon

Gonfanon je raně feudální typ bojového praporu, jehož list má tvar protáhlého obdélníku, ve vlající části několikrát děleného do delších nejčastěji tří zakončení v podobě širokých stuh, cípů nebo trojplamence. Byl připevněn nejčastěji ramínky k železnému kopí. Gonfanon je navržen tak, aby vlál vodorovně, stejně jako konce gonfanonu a tkanina byla připevněna přímo ke svislé tyči.

Gonfalon

Gonfalon je raně feudální typ praporu některých knížat nebo států (například středověkých republik Itálie), později náboženská korouhev s příčným ráhnem nošená v církevních procesích. List gonfalonu má tvar obdélníku ve spodní visící části děleného na tři, prípadně dva nebo čtyři většinou zaoblené nebo také rovně či klínovitě zakončené laloky. Gonfalon je navržen tak, aby tkanina visela dolů z příčky, která je opět připojena ke svislé žerdi.

Guidon

Guidon je obecné označení užšího praporu či praporce zpravidla lehkého jezdeckého pluku, jehož vlající část je rozdělena na dva cípy, např. s vlaštovčím ocasem.

Korouhev s ocasem

Korouhev s ocasem je menší vodorovným ráhnem vyztužený zpravidla čtvercový vojenský praporec s výrazně prodlouženým volně vlajícím horním cípem. Tento typ korouhve je charakteristický pro husitská vojska v patnáctém století.

Kornet

Kornet je menší zpravidla čtvercový nevyztužený jezdecký praporec, někdy doplněný vlajícími praporovými šňůrami nebo praporovými stuhami.

Zástava

Zástava je prapor existující pouze v jediném exempláři, například jako symbol konkrétní vojenské jednotky či cechu. Zástava bývá zpravidla zhotovena v honosném slavnostním provedení.

Standarta

Standarta je speciální prapor vojenských (jezdeckých, motorizovaných nebo mechanizovaných) jednotek nebo hlav států.

Vývěska

Vývěska je čtvercová nebo obdélníková tkanina v grafické podobě vlajky nebo praporu, jednostranná, opatřená uvazovacími tkanicemi, bez rukávu nebo karabinek, kterou nelze vztyčit na stožár. Vyvěšuje se na balkonech, z oken, nosí se mezi tyčemi jako transparent.

Třepetalka

Třepetalka je dekorační prapor z velmi tenké tkaniny, nejčastěji s velkou šířkou a krátkou délkou.

Vexilologické figury a části vexilologického materiálu

Bordura

Bordura je obruba sloužící ke zpevnění horních, dolních a vlajících okrajů listů slavnostních praporů (výjimečně i vlajek) našitím pletených či kroucených šňůr nebo dracounových či textilních třepení.

Břemeno

Břemenem rozumíme figuru nebo symbol na vlajce.

Emblém

Emblém je obrazec na listech vexilologického materiálu, který nemá charakter znaku nebo obecné figury (plukovní odznaky, znaky vojenských složek, druhů vojska, označení spolků a organizací atd.)

Figura

Figura je vexilologické znamení, jehož název je převzat z heraldiky. Figura vexilologická vzniká geometrickým dělením listu. Figura obecná podobně jako v heraldice představuje stylizovaná zvířata (lev, orlice, medvěd, kůň, ryba) rostliny (strom, lekno, lilie, květ, růže) nebo předmět (hvězda, meč, radlice).

Hvězda

Hvězda je geometrický obrazec se střídajícími se úhly dutými a vypuklými s libovolným počtem cípů. Při větším počtu cípů, než devět, se hvězda nazývá vícecípou. Má-li pět cípů, z nichž jeden směřuje vzhůru, hvězda se blíže nepopisuje. Pokud se počet cípů nebo rotace liší, je nutno to při popisu výslovně uvést.

Kanton

Kanton je obdélníková plocha v horním rohu vlajkového listu.

Karé

Karé je čtvercová plocha v hornímu rohu vlajkového listu.

Klín

Klín je pole ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku se základnou na okraji vlajkového listu. Žerďové klíny mají základnu na žerďovém okraji, vlající klíny na vlajícím okraji (např. Americká Samoa). Žerďový klín se nachází například na vlajce České republiky nebo filipínské vlajce a vlajce celé řady dalších států, jako Bahamy, Džibutsko, Eritrea, Guayana, Jižní Súdán, Jordánsko, Komory, Kuba, Mosambik, Portoriko, Rovníková Guinea, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Vanuatu, Východní Timor, Zimbabwe. Pokud se základna klínu nerovná šířce listu, popisuje se, odkud klín vychází, pokud jeho poloha není určena jiným popisem (např. Jihoafrická republika, Jamajka). Pokud klíny nemají základnu na okraji listu, popisujeme je jako trojúhelníková pole nebo trojúhelníky. Jako klíny je možno popsat dokonce i čtyřúhelníkové plochy, pokud vycházejí z rohů či cípů listu a mají dvě strany o stejné délce, pokud nemají, popisujeme je jako paprsky (např. Seychely, Marshallovy ostrovy).

Krokev

Krokev je souměrně lomený pruh s vrcholem.

Kříž

Kříž je obrazec vytvořený vzájemně zkříženými pruhy. I když lze na list vlajky položit jakýkoliv kříž známý v heraldice, na vlajkách je obvyklých pouze několik typů, např. svatojiřský (souměrný ležatý, např. Anglie, Guernsey, Jersey, Severní Irsko), ondřejský či svatoondřejský (úhlopříčný, např. Skotsko, Jamajka), skandinávský neboli filipský či svatofilipský (ležatý latinský kříž, např. Finsko, Švédsko, Dánsko, Norsko, Island, Faerské ostrovy, Alandy), řecký kříž (se stejně dlouhými rameny, např. Řecko), helvétský kříž (rovněž rovnoramenný, ale nedosahující okraje karé nebo vlajkového listu, např. Švýcarsko a Tonga).

Květ

Květ je obecná figura ve tvaru jednotlivého stylizovaného rostlinného orgánu, popř. květenství či větvička. Květy různých druhů se často vyskytují zejména na městských vlajkách, např. bodlák, heřmánek, hloh, hvězdnatec, kakost, koniklec, kopretina, len, maceška, orlíček, přirozená lilie, třešňový květ, třezalka, úpolín, zvonek ale třeba také borová šiška. Některé specifické typy květů mají svůj vlastní heraldický a vexilologický název.

Lekno

Lekno je specifický květ v podobě heraldicky stylizovaného listu leknínu.

Lem

Lem je stejnobarevná, souvislá a stejně široká plocha lemující žerďový, horní, vlající a dolní okraj listu.

Lemování

Lemováním se rozumí umístění úzkého pruhu odlišné barvy po obvodu pole, plochy či vexilologické figury. Šířka pruhu bývá 1/50 až 1/100 šířky listu a většinou se neuvádí.

Lilie

Lilie je specifický květ v podobě heraldicky stylizovaného vyobrazení skládajícího se ze tří delších lístků směřujících vzhůru a tří kratších směřujících dolů uprostřed převázaných. Lilie je zpravidla bílá, řidčeji žlutá.

List

Listem se rozumí celé pole vlajky, obvykle obdélníkového tvaru. List vlajky má dva rohy (horní a dolní) v žerďové části a jim odpovídající dva cípy (horní a dolní) ve vlající části.

Nápis

Nápis je text napsaný ve vodorovné poloze.

Opis

Opis je text napsaný do kruhu nebo do půlkruhu.

Pole

Polem rozumíme barevné tvarově blíže nespecifikované pozadí vlajky pod břemeny.

Pruh

Pruh je rovnoběžníková plocha na vlajkovém listu. Je-li delší strana rovnoběžníku rovnoběžná s horním okrajem, jedná se o vodorovný pruh, je-li rovnoběžná s žerďovým okrajem, jedná se o svislý pruh. Pruhy, jejichž delší strany nejsou rovnoběžné s okraji, se nazývají šikmý pruh (z dolního žerďového rohu do horního vlajícího cípu) a kosmý pruh (z horního žerďového rohu do dolního vlajícího cípu). Šíře takových pruhů se stanovuje poměrem jejich kolmých šířek k šířce nebo délce listu. Není-li osa pruhu shodná s úhlopříčkou vlajkového listu, určuje se šířka pruhu vymezením úseček na okrajích listu, odkud pruhy vycházejí.

Půlměsíc

Půlměsíc je obecná figura ve tvaru měsíčního srpku. Při popisu je nutno určit polohu a průměr srpku a orientaci jeho cípů. Šířka srpku bývá 1/3 až 1/4 jeho průměru.

Růže

Růže je specifický květ v podobě heraldicky stylizovaného květu pětilistého druhu růže s pěti korunními, pěti kališními lístky a se semeníkem. Při popisu určujeme barvu jednotlivých částí a nesměřuje-li jeden korunní lístek k hornímu okraji listu i její polohu.

Slunce

Slunce je obecná figura ve tvaru kruhu charakterizovaná paprsky a obličejem.

Třepení

Třepení je ozdobný a vyztužující prvek slavnostního praporu našitý podél horního, dolního a vlajícího okraje či pouze vlajícího okraje z textilních (případně zlatých či stříbrných) nití.

Třapec

Ozdobný prvek na koncích praporových šňůr a cípů listu gonfalonu zhotovený ze zlatých nebo stříbrných nití nebo v barvách listu gonfalonu či šňůry.

Vidlice

Vidlice je vexilologická figura v podobě ležatého písmene "Y". Její umístění se popisuje vymezením úseček na okrajích listu, odkud vycházejí její ramena, případně kolmou šířkou ramen a vymezením klínu mezi rameny. Orientačně se rozlišuje vidlice žerďová a vidlice vlající.

Zbroj

Zbroj je zvýrazněná část obecné zvířecí figury, např. drápy, pařáty, zobáky, zuby, rohy, kopyta apod., mající barvu zpravidla odlišnou od vlastní figury.

Obecné figury

Podrobnější popis: hlava moravské orlice v modrém poli.

Podrobnější popis: šest vodorovných pruhů modrý, zelený, bílý, červený, bílý, červený v poměru 6:1:1:2:2:2. Horní bílý a dolní červený pruh jsou jednostranně zubaté, bílý dole a červený nahoře, mezi nimi pruhy červený a bílý, oboustranně zubaté posunuté, s 10 zuby a stejnými 10 mezerami.

Podrobnější popis: dva bílé vinařské nože mezi dvěma žlutými vinnými hrozny nad žlutým vinným listem v modrém poli.

Vexilologické figury
Trojúhelníkové pole
Kombinace vexilologických a obecných figur

Podrobnější popis vexilologické figury: dva protilehlé bílé klíny vycházející z prostředních třetin horního a dolního okraje modrého listu

Podrobnější popis vexilologické figury: bílý šikmý pruh vycházející z první třetiny dolního okraje do poslední třetiny horního okraje modrého listu

Podrobnější popis vexilologické figury: bílá krokev s rameny vycházejícími z první a poslední osminy dolního okraje s vrcholem uprostřed horního okraje modrého listu