PRAVIDLA PRO VYVĚŠOVÁNÍ VLAJEK A PRAPORŮ

Správné používání státních symbolů značí slušnost k nám samotným (PhDr. Zdeněk Kubík, moravský historik, heraldik a vexilolog 20. - 21. stol.)

Pravidla pro vyvěšování většího počtu státních vlajek

Vyvěšuje-li se na území ČR státní vlajka České republiky současně se státními vlajkami jiných států, umístí se státní vlajka České republiky podle zákona o užívání státních symbolů ČR č. 352/2001 Sb. vždy na nejčestnější místo z čelního pohledu na objekt.

1) Při lichém počtu vlajek menším než šest (tři nebo pět vlajek) je čestné místo uprostřed uprostřed, ostatní vlajky následují v abecedním pořadí názvů států dle domácího jazyka vždy střídavě vlevo a vpravo od středu.

a) Při vyvěšení tří vlajek se zleva vlajky řadí podle abecedy na pozice 1. a 3. z obou stran kolem nejčestnější 2. pozice zleva. V pořadí zleva se tedy vlajky řadí v posloupnosti A, 1, B, kde druhá v pořadí středová pozice 1 je nejčestnější.

b) Při vyvěšení pěti se vlajky řadí rovněž dle abecedního pořadí střídavě vlevo a vpravo od středu, tedy od středové nejčestnější středové pozice 3. zleva na pozice 2., 4., 1. a 5. zleva. Vlajky se tedy řadí podle abecedy v posloupnosti C, A, 1, B, D, kde třetí v pořadí středová pozice 1 je místo nejčestnější.

2) V případě dvou vlajek je čestné místo vlevo.

Dvě různé státní vlajky je možné v případě, je-li k dispozici více stožárů, pravidelně střídat.

3) V případě čtyř vlajek je čestné místo na levé straně prostřední dvojice, tedy na druhém místě zleva, ostatní vlajky následují v abecedním pořadí na pozicích 3., 1. a 4. zleva. Vlajky se tedy řadí podle abecedy v posloupnosti B, 1, A, C, kde druhá v pořadí pozice 1 je nejčestnější.

4) Při vyvěšení většího počtu vlajek než pět, tedy šesti vlajek a více, je čestné místo první zleva, ostatní vlajky následují v abecedním pořadí na pozicích 2, 3, 4, 5, 6, atd. zleva.

Dlouhou řadu vlajek je možné ukončit druhou státní vlajkou České republiky.

Při různých akcích, např. sportovních soutěžích, konferencích, shromážděních a oslavách, se mnohdy vyvěšují vlajky ve sportovních halách, konferenčních sálech nebo jiných interiérech. Zde platí obvyklá pravidla s tím rozdílem, že vlajky jsou vyvěšovány nejčastěji na stěnách v podobě tzv. vývěsek na delším vodorovném ráhnu, protože v bezvětří nemohou přirozeně vlát. Zúčastněných států bývá zpravidla větší počet, než pět, proto se vyvěšují zleva doprava v pořadí, kdy první zleva je vlajka pořádající země a následují vlajky dalších států dle abecedního pořadí.

Z technických důvodů je možné v interiérech tolerovat i svislé vyvěšení vlajek (na způsob korouhve). V tomto případě je nezbytné, aby vyvvěšené symboly byly zavěšeny co neblíže u stěn, aby nebyly sledovatelné ze zadního pohledu, a byly jednoznačně orientovány podle pohledu z hlavní tribuny. Je třeba dbát u vlajek, které nejsou barevně symetrické kolem delší vodorovné osy, na správné stranové umístění. Oproti přirozené vodorovné poloze nestačí vlajku pootočit o 90° ve směru hodinových ručiček, je nutné ji ještě stranově převrátit, aby pohled byl v podstatě na rub vlajky (anebo napřed stranově převrátit, ale pak otočit proti směru hodinových ručiček). U státní vlajky ČR, kde je klín vlevo a červený pruh je dole, bude ve svislé poloze klín nahoře a červený pruh vpravo, nikoliv vlevo. Podobně se postupuje i u vlajek jiných států.

Při společném vyvěšování vlajek různých států na území České republiky se státní vlajka České republiky vztyčuje jako první a spouští se jako poslední.

Při mezinárodních akcích nesmí žádná vlajka jiného státu převyšovat počtem, velikostí nebo kvalitou materiálu státní vlajku České republiky.

Při vyvěšování většího počtu vlajek musí být každá státní vlajka vyvěšena na samostatném stožáru, kdy jednotlivé stožáry mají mít odstup větší, než je vlajková délka, nejlépe nejméně jednu a půl vlajkové délky. Všechny vlajky musejí mít alespoň na pohled stejnou velikost a musejí být ve stejné výšce. Mezinárodní právo nepřipouští ve vlajkoslávě vyvěšení vlajky některého státu výše, než vlajky jiného státu. Jiný případ je vyvěšení vlajek při vyhlašování vítězů na sportovních či jiných akcích, kde na počest vítěze je příslušná státní vlajka vyvěšena na prostředním nejvyšším stožáru, vlajka druhého v pořadí vlevo od ní na stožáru mírně nižším a vlajka třetího v pořadí na stožáru vpravo od středu na stožáru opět o málo nižším. V tomto případě se vyvěšují všechny vlajky současně.

Poměr stran státních vlajek je určen zákonem příslušného státu a je nezbytné jej dodržovat. Státní vlajka České republiky, stejně jako většina států světa, má šířku a délku v poměru 2:3. Poměr stran státních vlajek však bývá různý, více či méně se od poměru 2:3 lišící. V případě velkého množství vyvěšených vlajek se proto toleruje sjednocení poměru stran podle státní vlajky domácí, kdy ostatní státní vajky se ve vlajkoslávě tomuto poměru přizpůsobují, i když oficiálně mají jiný poměr stran (1:2, 3:4, 3:5, 4:5, 4:7, 5:7, 5:8, 6:7, 7:10, 7:11, 8:11, 10:19, 11:18, 11:28, 15:22, 18:25, 19:36, 28:34 nebo dokonce 189:335, nechybí ani poměr zlatého řezu 1:1,618033988749895...). Podle mezinárodních zvyklostí se tedy při větším počtu současně vyvěšovaných vlajek jejich poměr šířky a délky v praxi sjednocuje. Výjimkou je vlajka Nepálu s tvarem dvou spojených pravoúhlých trojúhelníků nad sebou, která se rozměrům domácí vlajky nepřizpůsobuje (je to jediná vlajka s poměrem větším, než 1 a činí přibližně 61:50, přesně 1.219010337829452184570024869930988566...:1, bez lemu přesně 4:3).

Obdobná pravidla platí i při vyvěšování státní vlajky s vlajkami jinými, než státními dle hierarchie vlajek.

Hierarchie vlajek

Pořadí hierarchie vlajek je následující

státní vlajka domácí, tedy na území ČR vlajka České republiky

státní vlajky jiných států v abecedním pořadí dle domácího jazyka

vlajka Evropské unie

vlajka kraje nebo hlavního města Prahy, vystupuje-li Praha jako kraj

vlajka města nebo obce včetně hlavního města Prahy, vystupuje-li Praha jako město

vlajka městského obvodu nebo městské části

vlajka mezinárodní organizace

vlajka národní organizace

vlajka firmy nebo spolku

vlajka jiná (historická, příležitostná)

1) Při vyvěšení lichého počtu vlajek menšího než šest, tzn. pět a méně, je čestné místo uprostřed a další dle hierarchie se vyvěšují střídavě vlevo a vpravo od středu.

a) Při vyvěšení tří vlajek se vlajky řadí dle hierarchie zleva na pozicích 2, 1, 3.

b) Při vyvěšení pěti vlajek se vlajky řadí dle hierarchie zleva na pozicích 4, 2, 1, 3, 5.

2) Při vyvěšení sudého počtu vlajek menšího než šest je čestné v případě dvou vlajek vlevo, v případě čtyř vlajek vlevo prostřední dvojice, tzn., že v případě dvou vlajek se vlajky vyvěšují dle hierarchie zleva v pozicích 1, 2 a v případě čtyř vlajek dle hierarchie zleva v pozicích 3, 1, 2, 4.

a) V případě dvou vlajek je čestné místo vlevo.

b) V případě čtyř vlajek je čestné místo na levé straně prostřední dvojice, tedy na druhém místě zleva, ostatní vlajky následují dle hierarchie na pozicích 3., 1. a 4 zleva. Vlajky se tedy řadí podle hierarchie v posloupnosti 3, 1, 2, 4, kde druhá v pořadí pozice 1 je v hierarchii vlajek nejvyšší.

Při vyvěšení počtu vlajek většího než pět je čestné místo první zleva, tzn. že vlajky se vyvěšují dle hierarchie v pořadí 1, 2, 3, 4, 5, 6 atd.

Pokud je z jakéhokoliv důvodu třeba vyvěsit pouze tři různé vlajky a jsou k dispozici čtyři stožáry, uplatňuje se pravidlo čestného místa a hierarchie pro čtyři stožáry, kdy čtvrtý stožár zůstane prázdný. Tento způsob však není příliš vhodný. Vhodnější je využití všech čtyř stožárů např. vyvěšením dvou státních vlajek v prostřední dvojici.

Při vyvěšení vlajek stejné hierarchie má přednost vlajka domácí, ostatní vlajky stejné hierarchie následují v abecedním pořadí názvu celků, které reprezentují.

Vyvěšují-li se vlajky územně správních celků tuzemských i zahraničních bez státních vlajek, zaujímá čestné místo vlajka domácího územně správního celku, na území České republiky tedy vlajka domácího kraje, ve kterém se koná např. setkání zástupců regionů, ostatní vlajky následují v abecedním pořadí bez ohledu na to, jedná-li se o správní celky domácí či zahraniční.

Ač se to z čistě historického pohledu může jevit poněkud paradoxní a mnohdy se to někomu do jisté míry pochopitelně nelíbí, jsou oficiální vlajky často uměle vytvořených celků z hlediska správního uspořádání států v hierarchii vlajek nadřazeny vlajkám historickým. Pokud tedy jsou vyvěšeny spolu vlajky oficiální a vlajky historické, vyvěšují se vlajky oficiální v hierarchické posloupnosti před vlajky historické. Nejsou-li vyvěšeny státní vlajky, na nejčestnějším místě je vyvěšena vlajka domácího oficiálního vyššího územně správního celku, následuje vlajka hostujícího oficiálního regionu, další v pořadí je domácí historická vlajka některé z oblastí, např. historická země, následují vlajky bývalých regionů, historických území nebo někdejších státních útvarů se vztahem k současnému regionu.

Poměr stran vlajek krajů, měst, obcí a městských částí v ČR je stejný, jako u státní vlajky České republiky, tedy 2:3. Vlajka jakékoliv organizace nebo vlajka firemní při společném vyvěšení se státní vlajkou České republiky musí mít poměr 2:3. Pokud jej z jakéhokoliv důvodu nemá, musí být vyvěšena výrazně odděleně od ostatních vlajek.

Je-li sudý počet stožárů rozdělen do dvou skupin, např. přístupovou komunikací, pomníkem apod., pohlíží se na ně jako jako na dvě dvojice, trojice atd., z nichž v každé se uplatňuje samostatné pravidlo čestného místa a hierarchie. Za čestnou se považuje levá skupina z dvou skupin stožárů při čelním pohledu na objekt. V levé dvojici mohou být např. vyvěšeny vlajky pořadatelského a spolupořadatelského státu konference, v pravé dvojici vlajky zúčastněných států, zainteresovaných regionů, měst apod.

Obvyklá hierarchie vlajek může mít i výjimky. Při některých mezinárodních akcích může být rovnoprávným účastníkem či členem mezinárodní organizace i jiný subjekt, než suverénní stát (např. závislé území, autonomní území, subjekt federace nebo jiný subjekt mezinárodní organizace). Vyvěšují-li se vlajky účastníků sportovní akce, v jejíž příslušné mezinárodní sportovní federaci jsou kromě států zastoupeny i jiné celky, než samostatné státy (např. FIFA, FIL), zaujímá čestné místo vlajka domácí, tedy na území ČR státní vlajka České republiky, ostatní vlajky následují v abecedním pořadí jazyka pořadatelského státu bez ohledu na to, jedná-li se o vlajku státní nebo vlajku zěmě, která není samostatným státem, ale má samostatné zastoupení v příslušné mezinárodní sportovní federaci.