Nahé jsou všechny národy bez knih a nemohou zápolit beze zbraně s protivníkem našich duší (Konstantin Filozof - svatý Cyril, byzantský učenec, teolog, filozof, filolog a diplomat, 9. stol.)

Účast osvětového spolku Za Moravu na odborných a kulturních akcích

Mezinárodní odborné sympozium

Ještě před založením spolku Za Moravu se někteří pozdější zakládající členové ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2010 zúčastnili Mezinárodního odborného sympozia v Hodoníně s názvem "Národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel svaté Markéty Antiochijské v Kopčanech - památka světové hodnoty" s exkurzí do areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích. Výklad provedl PhDr. Lumír Poláček, CSc., vedoucí archeologického výzkumu na této lokalitě. Na sympoziu vystoupili: prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno), prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc. (Archeologický ústav SAV Nitra), PhDr. Lumír Poláček, CSc. (Archeologický ústav AV ČR Brno), Rev. Prof. PhDr. Francesco Braschi (Biblioteca Ambrosiana, Milano), Dr. Peter Šalkovský, DrSc. (Archeologický ústav SAV Nitra), Prof. Dr. Eike Gringmuth-Dallmer (Deusche Archaologische Institut, Berlin), PhDr. Blanka Kavánová, CSc. (Archeologický ústav AV Brno), PhDr. Elisabetta Gagetti, PhD. (Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno), PhDr. Marie Pardyová, CSc. (Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno), prof. PhDr. Petr Sommer (Archeologický ústav AV ČR, Praha).

Přednášky a beseda ke Stupavským falzům

Členové budoucího spolku Za Moravu se ve čtvrtek 12. dubna 2012 v 17 hodin v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě na Jezuitské ulici zúčastnili přenášek doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc., Mgr. Jiřího Galušky a PaedDr. Jiřího Jilíka na téma Stupavská falza o hledání domnělého hrobu sv. Metoděje v Chřibech.

Přednáška v terénu v okolí Christinova valu

V sobotu 15. června 2013 se členové spolku Za Moravu zúčastnili přednášky v terénu. Zájemce o historii Velké Moravy provedl po autentických velkomoravských lokalitách veligradské aglomerace vědecký pracovník Moravského zemského muzea doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. Na programu byla exkurze v prostoru Myklíkova naleziště, staroměstských Špitálek a Christinova valu. Jednalo se o další z mnoha doc. Luďkem Galuškou organizovaných podobných akcí.

Přednáška v terénu na hoře sv. Klimenta

V sobotu 9. května 2015 se členové spolku Za Moravu spolu s pěti desítkami dalších zájemců o velkomoravskou historii zúčastnili výstupu na horu sv. Klimenta u Osvětiman. Průvodcem po lokalitě byl vedoucí Centra slovanské archeologie v Uherském Hradišti doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.

Putování velkomoravským Veligradem s odborným výkladem

Ve sobotu 6. června 2015 se zájemci o velkomoravskou historii vydali do míst, kde v 9. století stálo centrum velké říše. Průvodcem byl vedoucí Centra slovanské archeologie doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. Ani zde nechyběli členové spolku Za Moravu.

Exkurze na Holém kopci v Chřibech

V sobotu 10. října 2015 uspořádala Historická společnost Starý Velehrad pěší exkurzi na Holý kopec nad Buchlovicemi. Členové spolku Za Moravu si spolu se zájemci o dějiny kraje Veligradu prohlédli v terénu dodnes velmi zřetelné valy někdejšího hradiska pravěkého lidu lužické kultury popelnicových polí z pozdní doby bronzové.

Poklady z Bojné

V pátek 20. května 2016 členové spolku Za Moravu navštívili výstavu v Centru slovanské archeologie v Uherském Hradišti, kde byly vystaveny unikátní archeologické nálezy ze západoslovenské Bojné. Ve večerních hodinách si vyslechli přednášky Fenomén Bojná a fenomén Triglav. Přednášky přednesli ředitel Archeologického ústavu SAV v Nitře doc. PhDr. Matej Ruttkay a archeolog Univerzity ve slovinské Lublani prof. Dr. Andrej Pleterský.

Zájezd do Bojné a Nitry

V sobotu 4. června 2016 se členové spolku Za Moravu zúčastnili zájezdu do Bojné a Nitry pořádaného Historickou společností Starý Velehrad. Obě slovenské lokality jsou spojeny s historií Velké Moravy.

Přednáška v terénu v okolí mocenského centra Velké Moravy

V sobotu 24. září 2016 se členové spolku Za Moravu zúčastnili další přednášky v terénu. Ctitele velkomoravské historie provedl po autentických velkomoravských lokalitách veligradské aglomerace opět vědecký pracovník Moravského zemského muzea doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. Na programu byla tentokrát exkurze v prostoru velkomoravských mocenských center Na Valách a na Dědině.

Komentovaná prohlídka slovanského hradiště Valy u Mikulčic

V sobotu 15. října 2016 zavítali členové spolku Za Moravu do proslulé archeologické lokality Mikulčice-Valy. Dvouhodinová terénní komentovaná prohlídka Slovanského hradiště Valy u Mikulčic s vedoucím mikulčického výzkumu PhDr. Lumírem Poláčkem, CSc. z Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., střediska výzkumu Mikulčice se konala v rámci Mezinárodního dne archeologie a byla zahájena v 10 hodin a vzhledem k velkému zájmu přítomných se nepatrně protáhla. Návštěvníci měli totiž příležitost navštívit konkrétní místa nejvýznamnějších objevů v terénu i s odborným komentářem z úst nejpovolanějších.

Přednáška Velká Morava očima archeologa

V pondělí 17. října 2016 od 17:30 do 19:30 se v rámci Mezinárodního dne archeologie konala v přednáškovém sále Městské knihovny v Hodoníně přednáška - Velká Morava očima archeologa. PhDr. Marian Mazuch, PhD. z Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., středisko výzkumu Mikulčice povídal o tom, proč existovala a jak vypadala velkomoravská hradiště, kdo a jak tam žil a čím vlastně mohou přispět nejnovější archeologické výzkumy k poznání historie Velké Moravy. Po přednášce se do fundované diskuse zapojili členové spolku Za Moravu.

Staré město Rostislavovo a Veligrad

Ve středu 15. listopadu 2017 v 17 hodin byli členové spolku Za Moravu účastníky přednáškového večera v Jezuitském sklepě Event centra na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě na téma Staré město Rostislavovo a Veligrad.

Přednáška Život a architektura cisterciáckých klášterů

Vestibul Památníku Velké Moravy ve Starém Městě 6. prosince 2017 v 17:00 hostil historika umění Mgr. Aleše Frídla z Masarykovy univerzity v Brně. Přednášející pohovořil o životě a architektuře cisterciáckých klášterů. Mezi posluchači nechyběli ani členové spolku Za Moravu.

Přednáška Zapomenutý barokní skladatel - kantor Josef Schreier

Ve středu 10. ledna 2018 v 16:00 si členové spolku Za Moravu vyslechli zajímavou přednášku Mgr. Zdeňka Smiřického o zapomenutém barokním skladateli - kantoru Josefu Schreierovi, mj. autorovi Moravské mše vánoční. Hudební přednášku, která se konala ve 2.podlaží Baťova institutu 14/15, připravila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Výstava Nálezy ze ZUŠky

Ve dnech 11. 1. 2018 – 21. 1. 2018 vystavovalo Slovácké muzeum ve své hlavní budově ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti aktuální archeologické nálezy pocházející z výzkumu ZUŠ v Uherském Hradišti na Mariánském náměstí. Prohlídku artefaktů, zejména unikátní arabské mince, si nenechali ujít ani členové spolku Za Moravu.

Přednáška Archeologie a detektory

Ve středu 7. března 2018 v 17 hodin si členové spolku Za Moravu v 5. podlaží 14. budovy Baťova institutu 14/15 vyslechli přednášku Mgr. Miroslava Popelky z Ústavu archeologické památkové péče v Brně, která byla věnována aktuální a diskutované problematice spolupráce archeologů s tzv. detektoráři, včetně prezentace jejích výsledků ve Zlínském kraji.

Skýtové na Moravě

Ve středu 28. března 2018 v 17 hodin si členové spolku Za Moravu v 5. podlaží 14. budovy Baťova institutu 14/15 vyslechli přednášku Mgr. Martina Golce, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáška doprovodila v tu dobu probíhající archeologickou výstavu Hledači ztraceného času.

Přednáška Napoleon mezi revolucí a císařstvím

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 v 16 hodin si členové spolku Za Moravu vyslechli přednášku prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc."Napoleon mezi revolucí a císařstvím", pořádanou Slováckým muzeem a Muzejní společností Uherské Hradiště. Přednáška se konala v přednáškovém sále Slováckého muzea na Štefánikově ulici. Přednáška byla doplněna promítnutím filmu Ing. Jiřího Demla Pole za Slavkovem.

Přednáška Archeologický výzkum ve sklepních prostorách ZUŠ v Uherském Hradišti

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 v 17 hodin se členové spolku Za Moravu zúčastnili přednášky Mgr. Jaroslava Bartíka s názvem "Archeologický výzkum ve sklepních prostorách ZUŠ v Uherském Hradišti" o výsledcích záchranného archeologického výzkumu, který proběhl v budově ZUŠ v Uherském Hradišti v závěru roku 2017., konané v přednáškovém sále Slováckého muzea na Štefánikově ulici.

Přednáška Nové poznatky o stavebních dějinách hradu Buchlova

Ve středu 18. dubna 2018 v 17:00 se členové spolku Za Moravu zúčastnili přednášky památkáře Radima Vrly z Národního památkového ústavu "Nové poznatky o stavebních dějinách hradu Buchlova", konané v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě.

Slované - stopy předků

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 18 hodin byli členové spolku Za Moravu hosty slavnostního představení knihy doc. Luďka Galušky "Slované - stopy předků o Moravě v 6. - 10. století, které proběhlo za účasti významných hostů v Jezuitském sklepě Event centra na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě

Muzejní noc v Arcibiskupském zámku v Kroměříži

Ve středu 9. května 2018 navštívili členové spolku Za Moravu v rámci Muzejní noci komentovanou prohlídku Arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Na trhu Moravanů

Ve čtvrtek 17. května 2018 v 17 hodin navštívili členové spolku Za Moravu vernisáž výstavy "Na trhu Moravanů aneb když otroci byli zbožím" v archeoskanzenu v Modré u Velehradu.

Zájezd do Kopčan, na Děvín a do Pavlova

V sobotu 19. května 2018 se členové spolku Za Moravu zúčastnili autobusového zájezdu pořádaného Historickou společností Starý Velehrad. Cesta směřovala do Kopčan do velkomoravského kostela sv. Markéty Antiochijské, následovala prohlídka hradu Děvína u Bratislavy, poslední zastávkou bylo archeologické muzeum v Pavlově.

Den slovanské kultury na Velehradě

V sobotu 2. června 2018 od 16:30 v Sále kardinála Tomáše Špidlíka Velehradského domu Cyrila a Metoděje na Velehradě se členové spolku Za Moravu zúčastnili přednášky RNDr. Dalibora Sokoloviče, PhD., na téma Miroslavovo evangelium - klenot srbské kultury 12. století. Od 17:00 si v Muzeu Bible na Velehradě se zúčastnili instalace a prohlídky exponátu ze Srbska - Miroslavova evangelia z roku 1180 a exponátu z Lužice - Novy zakon z roku 1548. Akce probíhala v rámci 5. Dny slovanské kultury 2018.

Noc s Metodějem 2018

V pátek 8. června 2018 si členové spolku Za Moravu nenechali ujít oživlou historii na Výšině sv. Metoděje v Uherském Hradišti - Sadech. Komponovaný program Noc s Metodějem pořádá každoročně město Uherské Hradiště, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Klub kultury Uherské Hradiště.

Víkend otevřených zahrad

V sobotu 9. června 2018 členové spolku Za Moravu absolvovali prohlídku vnitřních i venkovních prostor kláštera na Velehradě s odborným komentářem.

Pochodem pod císařským praporem

Ve čtvrtek 19. července 2018 v 17:00 byla v 1. podlaží 14. budovy Baťova institutu 14/15 vernisáží zahájena výstava Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Výstava trvala do 14. října 2018.

Přednáška Symboly české státnosti

Ve středu 19. září 2018 v 17 hodin se či členové spolku Za Moravu vyslechli přednášku PhDr. Karla Müllera ze Zemského archivu v Opavě. Přednáška byla úvodní akcí přednáškového cyklu v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně a byla pořádaná ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín. Přednáška informovala o vývoji heraldických symbolů československé státnosti s důrazem na období od vzniku Československé republiky v roce 1918 do současnosti. Přednášku uspořádala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve 2. podlaží 15. budovy Baťova institutu 14/15 v přednáškovém sále B.

Přednáška Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm

Ve středu 17. října 2018 v 17 hodin se členové spolku Za Moravu vyslechli přednášku Mgr. Milana Řepy, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. s názvem Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Bilance historického vývoje zemí Koruny české od poloviny 18. století do předvečera první světové války odpověděla na otázky kolem směřování Čechů, Moravanů a Slováků k samostatnému státu a jak se měnily postoje k setrvání v monarchii. Přednášku uspořádala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve 2. podlaží 15. budovy Baťova institutu 14/15 v přednáškovém sále B.

Přednáška Habsburkové a české země v 19. a 20. století

Ve čtvrtek 18. října 2018 v 17 hodin se členové spolku Za Moravu zúčastnili přednášky doc. PhDr. Jiřího Pernese, Dr., s názvem Habsburkové a české země v 19. a 20. století, konané v přednáškovém sále Slováckého muzea na Štefánikově ulici v areálu bývalých kasáren. Přednáška byla zaměřena na dějinný vývoj českých zemí a především na osobu a vládu císaře Františka Josefa I., stejně jako na jeho nejbližší příbuzné, na jejich životní osudy.

Domov, který by byl pýchou

Ve čtvrtek 25. října 2018 členové spolku Za Moravu navštívili vernisáž výstavy "Domov, který by byl pýchou", mapující aktivity firmy Baťa v oblasti bydlení. Výstava Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně se konala v 1. podlaží 14. budovy Baťova institutu 14/15.

Výstava Morava jako součást českého státu

Ve středu 7. listopadu 2018 odpoledne navštívili členové spolku Za Moravu výstavu Morava jako součást českého státu, kterou Moravský zemský archiv v Brně uspořádal ve svých prostorách ve velkém sále Moravského zemského archivu v Brně

Křest knihy Chřiby - pověsti z hor i podhůří

V sobotu 10. listopadu 2018 byli členové spolku Za Moravu účastni křestu nové knihy z ediční řady o Chřibech záhadných a mýtických. Kniha byla křtěna v archeoskanzenu v Modré u Velehradu vodou pocházející ze sirného pramene lázní Leopoldov u Buchlovic. Křest byl zahájen komentovanou prohlídkou velkomoravského skanzenu s odborným výkladem doc. PhDr. Luďka Galušky, CSc., zazněl zpěv několika velkomoravských chorálů a PaedDr. Jiří Jilík pověděl něco o jednotlivých, dnes již polozapomenutých autorech. Křest byl završen přípitkem hostů, autorů a několika potomků autorů dobrým moravským vínem a sladkou medovinou, tradiční to nápojem Velkomoravanů./p>

Přednáška Tragický příběh Veroniky Čudové z Bílovic

V úterý 13. listopadu 2018 navštívili členové spolku Za Moravu přednášku konanou v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě pod názvem "Tragický příběh Veroniky Čudové z Bílovic". Přednášející Pavel Krystýn ve své prezentaci představil na základě historického bádání tragický osud Veroniky Čudové z Bílovic, která byla v 19. století modelem malíře Josefa Mánesa. Příběh souvisí i s rodinou hrabat Logothettiů, majitelů bílovického zámku.

Tajemství hlavní hrobky v mikulčické bazilice ve světle nových výzkumů

Ve středu 21. listopadu 2018 v 17:00 si členové spolku Za Moravu v kavárně Knihkupectví Academia v Brně vyslechli přednášku ředitele Archeologického ústavu PhDr. Lumíra Poláčka, CSc., spolu s konzervátorem a uměleckým kovářem Mgr. Patrickem Bártou přednášku na téma „Tajemství“ hlavní hrobky v mikulčické bazilice ve světle nových výzkumů. Přednášející vyvrátili mylnou hypotézu o hrobu č. 580 v mikulčické trojlodní bazilice jako o možném hrobu sv. Metoděje.

Mezinárodní vědecká konference Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách

Ve středu 28. listopadu 2018 byli členové spolku Za Moravu účastníky Mezinárodní vědecké konference Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách. Jeden z členů přednesl diskusní příspěvek, který vyvolal velmi příznivou odezvu. Konference se konala v Jezuitském sklepě Event centra na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě. Pořadatelem bylo sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.

Symboly bohatství a moci: luxusní šperk a výzbroj velkomoravské elity

Ve středu 12. prosince 2018 v 17.00 si členové spolku Za Moravu v kavárně Knihkupectví Academia v Brně vyslechli přednášku Šimona Ungermana a Šárky Krupičkové z Archeologického ústavu AV ČR v Brně na téma Symboly bohatství a moci: luxusní šperk a výzbroj velkomoravské elity.

Přednáška o pravěkých lovcích

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 uspořádala Historická společnost Starý Velehrad v budově Centra slovanské archeologie v Uherském Hradišti přednášku archeologa ing. Petra Škrdly, Ph.D z Brna, nazvanou Lovci a sběrači podél řeky Moravy. Ani zde nechyběli členové spolku Za Moravu.

Beseda s astronomem

Ve čtvrtek 24. ledna 2019 od 17:45 členové spolku Za Moravu besedovali s astronomem RNDr. Jiřím Grygarem, CSc., v Sále kardinála Tomáše Špidlíka Velehradského domu Cyrila a Metoděje na Velehradě. Nejdiskutovanějším tématem bylo zrychlující se rozpínání vesmíru. Součástí besedy byla projekce dokumentárního filmu Grygar.

Přednáška Hrady Zlínského kraje

Ve čtvrtek 14. února 2019 v 17:00 zavítali členové spolku Za Moravu do Muzea luhačovického Zálesí v Luhačovicích. O hradeh Zlínského kraje hovořili archeoložka Muzea jihovýchodní Moravy Jan Langová, památkář Radim Vrla a historik Dalibor Janiš.

Přednáška Výstavba čs. opevnění na jižní Moravě a mobilizace 1938 na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku

Ve čtvrtek 21. února 2019 v 17 hodin se členové spolku Za Moravu zúčastnili přednášky Zdeňka Hanáčka "Výstavba čs. opevnění na jižní Moravě a mobilizace 1938 na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku", konané v přednáškovém sále Slováckého muzea na Štefánikově ulici.

Prezentace rozhlasového cyklu

Ve středu 27. února 2019 v 17:30 v Sále kardinála Tomáše Špidlíka Velehradského domu Cyrila a Metoděje na Velehradě členové spolku Za Moravu sledovali veřejnou prezentaci rozhlasového cyklu Parnas: Veĺkomoravské literárne pamiatky. Následovala diskuse na cyrilometodějslké téma.

Výstava Krojové eldorádo

Ve čtvrtek 7. března 2019 v 17 hodin si členové spolku Za Moravu prohlédli národopisné fotografie Josefa Klvani na výstavě Krojové eldorádo, konané v hlavní budově Slováckého muzea ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti.

Nové archeologické nálezy na Zlínsku

Ve středu 13. března 2019 v 17:00 členové spolku Za Moravu na přednášce archeologického klubu pozorně sledovali, jaké nové nálezy objevili archeologové na Zlínsku.

Přednáška Pozemní personál 311. perutě z okresu Uherské Hradiště

Ve čtvrtek 14. března 2019 v 17 hodin se členové spolku Za Moravu zúčastnili přednášky Bc. Petra Žižky "Pozemní personál 311. perutě z okresu Uherské Hradiště, konané v přednáškovém sále Slováckého muzea na Štefánikově ulici.

Přednáška Archeologie bojišť 1. světové války

Ve čtvrtek 28. března 2019 v 17 hodin se členové spolku Za Moravu na přednášce Mgr. Jakuba Těsnohlídka ze sdružení Zákopy.cz seznámili s novým a dynamicky se rozvíjejícím vědeckým oborem, který nám přináší zcela nový pohled na průběh vojenských operací. Výsledky práce archeologů ve Východních Karpatech. Přednáška se konala v přednáškovém sále Slováckého muzea na Štefánikově ulici.

Zájezd do Žeravic

V sobotu 30. března 2019 se členové spolku Za Moravu zúčastnili vlastivědného zájezdu do Žeravic. Zájezd pořádala Historická společnost Starý Velehrad.

Přednáška Josef Klvaňa

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 v 17 hodin se členové spolku Za Moravu zúčastnili přednášky PhDr. Heleny Beránkové o národopisném badateli Josefu Klvaňovi, konané v přednáškovém sále Slováckého muzea na Štefánikově ulici.

Zájezd do Říma

Členové spolku Za Moravu se zúčastnili zájezdu do Říma a v sobotu 20. dubna a v neděli 21. dubna navštívili památky rovněž spojené s pobytem a činností slovanských věrozvěstů sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje.

Přednáška o historii Velké Moravy na základě nejnovějších archeologických výzkumů

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 v 17 hodin se členové spolku Za Moravu zúčastnili přednášky doc. PhDr. Luďka Galušky a Jakuba Langra na téma "Jak se pohřbívalo v době Velké Moravy aneb svědectví nejnovějších výzkumů ve Starém Městě", konané ve staroměstském Event centru v prostorách jezuitského sklepa na náměstí Velké Moravy.

Vlastivědný zájezd do Čech

V sobotu 11. května 2019 se členové spolku Za Moravu zúčastnili zájezdu, který uspořádala Historická společnost Starý Velehrad. Přátelé moravské historie tentokrát zavítali do Čech. Nejdříve navštívli kolébku slovanské vzdělanosti - klášter Sázavu, poté směřovali na zámek ve Vrchotových Janovicích.

Přednáška Jak se Zlín přiblížil světu

Ve středu 15. května 2019 se členové spolku Za Moravu zúčastnili přednášky Mgr. Davida Valůška k 120. výročí železnice Otrokovice-Zlín-Vizovice. Přednáška se konala v sále B, 2. podlaží budovy 15 Baťova institutu 14/15 na Vavrečkově ulici ve Zlíně. Přednáška se zaměřila na širší souvislosti a význam této lokální železniční tratě v první polovině 20. století, která měla mimořádný dopad na industrializaci Podřevnicka.

Přednáška Historie cyrilice & Tajemství bulharských klášterů

Ve čtvrtek 23. května 2019 v 17:00 v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě si členové spolku Za Moravu vyslechli přednášky Adama Kulhavého z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze "Historie cyrilice" a protojereje Nikolaje Popova z Bulharska "Tajemství bulharských klášterů".

Prezentace faksimile významných biblí

V sobotu 25. května 2019 od 16:30 do 17:30 v Sále kardinála Tomáše Špidlíka Velehradského domu Cyrila a Metoděje na Velehradě se členové spolku Za Moravu zúčastnili prezentace faksimile významných biblí Ukrajiny a Bulharska. Akce probíhala v rámci 6. Dny slovanské kultury 2019.

Vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš

V pátek 31. května 2019 členové spolku Za Moravu navštívili vystoupení Vojenského uměleckého souboru Obdráš. Tento moravský folklorní soubor má sídlo v Brně a je jediným profesionálním souborem svého druhu v Čechách a na Moravě. Je pojmenován po slavném valašském zbojníkovi.

Noc s Metodějem 2019

V pátek 7. června 2019 členové spolku Za Moravu si připomněli význam Výšiny sv. Metoděje navštěvou komponovaného programu Noc s Metodějem pořádaného městem Uherské Hradiště, Slováckým muzeem v Uherském Hradišti a Klubem kultury Uherské Hradiště.

Exkurze na předvelkomoravské a velkomoravské hradiště

V sobotu 20. července 2019 zavítali členové spolku Za Moravu nejprve na Moravský den v Břeclavi na přehlídku jhomoravských krojů, poté navštívili archeologickou lokalitu Pohansko u Břeclavi a zavítali také na Slovanské hradiště Valy u Mikulčic na prohlídku dosud v terénu velmi zřetelných valů a míst, kde stály velkomoravské kostely.

1. slovenský vexilologický kongres

V pátek 30. srpna 2019 se zástupce spolku Za Moravu zúčastnil 1. slovenského vexilologického kongresu, který proběhl v konferenčním sále Slovenské národní knihovny v Martině na náměstí J. C. Hronského.

Přednáška o archeologických lokalitách veligradské aglomerace

V neděli 8. září 2019 ve ve 14:15 na metropolitní Výšině svatého Metoděje v Uherském Hradišti - Sadech (Derfla) člen spolku Za Moravu odpřednášel improvizovanou přednášku na téma Sadská výšina a Velká Morava o archeologických lokalitách na území veligradské aglomerace asi čtyřem desítkám vděčných posluchačů.

Přednáška Torzální architektura a památková péče ve Zlínském kraji

ve středu 11. září 2019 v době od 17 do 19 hodin členové spolku Za Moravu v přednáškovém sále Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně bedlivě naslouchali přednášce Radima Vrly Torzální architektura a památková péče ve Zlínském kraji. Přednášku pořádala Krajská knihovna Františka Bartoše ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Kroměříži.

Archeologické dny na Slovanském hradišti

Dva z celkem tří dnů využili členové spolku Za Moravu k návštěve akce připravené Muzeem T. G. Masaryka v Hodoníně v prostoru jedinečné archeologické lokality Valy u Mikulčic k jubileu 65. výročí zahájení archeologických výzkumů v této lokalitě a 55. výročí výstavy o Velké Moravě ve Vladislavském sále Pražského hradu. Členové spolku Za Moravu si ze tří možných dnů zvolili pátek a sobotu 13. a 14. září 2019. Kromě zlédnutí výstavy replik velkomoravských šperků, velkoformátových dobových fotografií z archeologického výzkumz a ukázek života ve velkomoravském dobovém táboře členové spolku Za Moravu nezapomněli vystoupat na rozhlednu, z které měli areál jako na dlani, zkontrolovat, v jaké fázi je stavba lávky přes Moravu, spojující mikulčický a kopčanský areál a v podvečer v pohodě posedět před návštěvinckým centrem za poslechu cimbálové muziky a pěveckých sborů.

Přednáška Velká Morava a Pražský hrad

Ve čtvrtek 17. října 2019 v 17:00 si členové spolku Za Moravu v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě Za Moravu vyslechli přednášku PhDr. Jana Frolíka, CSc., na téma Velká Morava a Pražský hrad.

Přednáška o Jurkovičově Libušíně

Ve středu 23. října 2019 v 17:00 se členové spolku Za Moravu v Baťově institutu 14/15 zúčastnili přednášky Ing. arch. Věra Horové na téma Jurkovičův Libušín a jeho obnova. Přednáška byla součástí přednáškového cyklu 30 let památkové péče ve Zlínském kraji aneb památkové obnovy po roce 1989. Cyklus přednášek pořádala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Mezinárodní den archeologie 2019

V sobotu 19. října 2019 stihli členové spolku Za Moravu hned dvě exkurze v rámci Mezinárodního archeologického dne 2019. Na mikulčických Valech byl tento den věnován říční krajině 9. století a sestával z terénní výpravy po místech významných objevů říční archeologie v Mikulčicích, zaniklých říčních ramenech, mostech, břehových bariérách a dalších vodních stavbách. Akce měla začátek v 10:00 a skončila u nově vybudovaného mostu přes řeku Moravu, který po jedenácti stoletích symbolicky opět spojil obě části mikulčicko-kopčanské raně středověké aglomerace. Terénem provázel účastníky vedoucí archeologického výzkumu v Mikulčicích PhDr. Lumír Poláček, CSc., z Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně. Na přesum zbývala přibližně hodina, neboť ve 13:00 začínala na římském hradišti u Mušova komentovaná prohlídka Mgr. Marka Vlacha, PhD., z Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.

Přednáška o počátcích zlínského letectví před 95 lety

Ve středu 6. listopadu 2019 v 17:00 se členové spolku Za Moravu zúčastnili v Baťově institutu 14/15 v přednáškovém sále B 15. budovy přednášky Ing. Jana Dúbravčíka, člena Vlastivědného kroužku Holešov, na téma Letecká doprava firmy Baťa. Přednáška byla uspořádána Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně k 95. výročí počátku zlínského letectví.

13. genealogicko-heraldické matiné

V sobotu 9. listopadu 2019 se členové spolku Za Moravu zúčastnili 13. genealogicko-heraldického matiné v budově Fakulty informační technologie Vysokého učení technického v Brně, městské části Královo Pole.

Mezinárodní kolokvium

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se zástupci spolku za Moravu v Polyfunkčním sále v suterénu kostela sv. Ducha ve Starém Městě zúčastnili kolokvia na téma Sakrální architektura Velké Moravy u příležitosti významných dat v procesu jejího objevování.

Za poznáním Chřibů

V sobotu 16. listopadu 2019 se členové spolku Za Moravu zúčastnili komentovaného výšlapu v okolí Bunče. Na Bunči byla v ten den představen i nový již 14. svazek série knih o tomto záhadném a mýtickém pohoří.

Přednáška Literární dílo sv. Konstantina-Cyrila

Ve středu 20. listopadu 2019 od 17:30 v Sále kardinála Tomáše Špidlíka Velehradského domu Cyrila a Metoděje na Velehradě si členové spolku Za Moravu vyposlechli přednášku lektora olomoucké Univerzity Palackého doc. Mgr. Miroslava Vepřeka, PhD. Po přednášce následovala fundovaná diskuse převážně lektora s členem spolku Za Moravu.

Přednáška o Jurkovičově-Köhlerově křížové cestě

Ve středu 27. listopadu 2019 v 17:00 se členové spolku Za Moravu zúčastnili přednášky Mgr. Anny Grossové Jurkovičova-Köhlerova křížová cesta na Svatém Hostýně, historie jejího vzniku a průběh současné obnovy. Přednášku pořádala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Přednáška archeologa a historika o metropolitní sadské Výšině svatého Metoděje

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se členové spolku Za Moravu v přednáškovém centru Slováckého muzea zúčastnili přednášky doc. Luďka Galušky na téma Uherské Hradiště - Sady, aktuální stav výzkumů a kousek minulosti.

Historická přednáška o pádu Západořímské říše

Ve středu 11. prosince 2019 v 18 hodin se členové spolku za Moravu zúčastnili v budově Centroprojektu ve Zlíně přednášky dr. Tomáše Houšky organizované Zlínským diskusním klubem na téma "Pád Říše západořímské v zrcadle naší doby".

Etnografická přednáška

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 v 17:00 pořádalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně v 5. podlaží 14. budovy Baťova institutu 14/15 přednášku etnografa a folkloristy PhDr. Pavla Popelky Cesta za folklorem. Součástí přednášky byla filmová projekce dokumentárních filmů přednášejícího. Na přednášce nechyběli ani členové spolku Za Moravu.

Přednáška o růstu polulace na planetě

Ve čtvrtek 9. ledna 2020 v 18:00 ve Zlíně na Štefánikově ul. č. 167 v budově Centroprojektu ve 2. podlaží (1. patro) v kinosále členové spolku Za Moravu pozorně naslouchali přednášce Mariana Kechlibara na téma “Populační růst a jeho následky”. Přednášku pořádal Zlínský diskuzní klub.

Přednáška Globální problémy současného světa

Ve čtvrtek 13. února 2020 v 18:00 ve Zlíně na Štefánikově ul. č. 167 v budově Centroprojektu ve 2. podlaží (1. patro) v kinosále členové spolku Za Moravu diskutovali na zajímavé a otevřené přednášce ředitele hvězdárny ve Valašském Meziříčí Ing. Libora Lenžy na téma “Globální problémy současného světa”. Přednáška byla součástí série přednášek Zlínského diskuzního klubu. Přednášející Ing.Libor Lenža seznámil posluchače s netradičním pohledem na naši mateřskou planetu a interakci lidstva s jejími přirozenými systémy. Zabýval se problémem potenciálních globálních katastrof způsobených přírodními procesy i člověkem samotným. Na zdokumentovaných událostech z historie naší planety ukázal přirozená rizika rozvoje civilizace a na závěr se zamyslel nad tím, co dnes a v blízké budoucnosti hrozí člověku od člověka. Pokusil se také o pohled na možná řešení či zmírnění možných dopadů.

Přednáška Archeologické poznání Velehradu

Ve středu 19. února 2020 v 17:00 členové spolku Za Moravu sledovali ve Velehradském domě Cyrila a Metoděje v sále kardinála Tomáše Špidlíka ve Velehradě přednášku Archeologické poznání Velehradu. Přednášel archeolog Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.

Moravský průmyslový design

V úterý 25. února 2020 v 17:00 zhlédli členové spolku Za Moravu dvě výstavy instalované v 1. podlaží 14. budovy Baťova institutu 14-15 ve Zlíně. Obě se týkaly úspěchů moravského, respektive zlínského průmyslového designu. První výstava byla součástí projektu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Národního technického muzea v Praze a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně mapujícího design v technických disciplínách během existence Československa. Druhá výstava představila dvacetileté působení ateliéru ve Zlíně a jeho významné zahraniční projekty.

Bánovský poklad a Top 10 nejzajímavějších archeologických nálezů poslední dekády na Uherskohradišťsku

Ve čtvrtek 27. února 2020 v 17:00 ve Starém Městě v Památníku Velké Moravy si členové spolku Za Moravu vyslechli poutavou přednášku Bánovský poklad u příležitosti zahájení výstavy k 10. výročí rekonstrukce Památníku Velké Moravy. Je samozřejmé, že na stejném místě si prohlédli i onu výstavu Top 10 nejzajímavějších archeologických nálezů poslední dekády.